Bayırköy Belediyesi Resmi Web Sitesi

Gündem & Kararlar

Gündem & Kararlar

NİSAN AYI MECLİS KARARLARI 2018 YILI

1-)  1433 Parsel İmar Planı Değişikliği

2-)   Daimi Encümen Seçimi hk

3-)   2017 Yılı İcraat Faaliyet Raporu

4-)   Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ünalın Gündem Dışı Dilekçesine İstinaden,Belediyemiz deki İhtiyaç Fazlası Araçların Satılması

  GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

      Belediye Meclisimizin Nisan ayı olağan Meclis Toplantısında,Bayırköy 1433 parselde imar planı değişikliği yapılarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı oluşturulmasına 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine istinaden ;

         Oy Birliği ile karar verildi.

   GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

         Belediye Meclisimizde yapılan olağan Nisan ayı Meclis Toplantısında,  5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k ve 33/a maddesi gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde ,7 `şer (yedi) oy alan, Ahmet ÜNAL ve Hüseyin KARA `nin Daimi Encümen Üyeliklerine seçilmelerine ;    
           Oy Çokluğu ile karar verildi.
GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

         Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56 `cı maddesi gereğince ,2017 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun görüşülmesine, Belediye Başkanının 5393 Sayılı Belediye Kanununu 19.`cu maddesine istinaden ,toplantı salonunu terk etmesi ve yerine Başkan Vekilini bırakmasından sonra geçildi.Oturuma katılan mevcut üye sayısı yeterli görülerek, yapılan oylama sonucunda,2017 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun kabulüne;         

          Oy Birliği ile karar verildi.

  

Mustafa YAMAN                           Ahmet ÜNAL                            Kadir KAYADELEN
Belediye Başkanı                          Meclis Katibi                            Meclis Katibi2017  MALİ  YILI BAYIRKÖY
   BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 
 
SUNUŞ
Bayırköy Belediye Meclisinin Saygıdeğer Üyeleri; 
                01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2017 yılı Çalışma Raporu öncelikle belediye meclis üyelerinin bilgi ve onayına ve Bayırköy Halkının bilgisine sunulmaktadır. 
 
                03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde  faaliyet raporu tanımlanmıştır. Madde hükmüne göre; Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeleri ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İç İşleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde de faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıkça belirtilmiştir. Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmelik ise 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
        
                           Değerli Meclis Üyeleri; 

                 Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Söz konusu mevzuat gereğince; Belediyemiz 2017 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık çalışma raporlarına, beldemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm belediye personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2017 yılı faaliyetleri sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiş ve aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir. 

                  Değerli Meclis Üyeleri;

                  Faaliyet raporumuz incelendiğinde; Belediyemizin 2017 yılında kendi imkânları ile yoğun bir çalışma göstermiş olduğu, ciddiyet ile üzerine almış olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştığı, Belediye hizmetlerinin ağırlık noktası olan yatırım yönünden altyapı hizmetleri için bütün imkânlar seferber edildiği ve zaman içinde birçok işlerin gücümüz oranında başarı ile sonuçlandığı görülecektir.

                  Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir. Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için hizmetlerimizin kurumsallaştırılması şarttır. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Bayırköy  Belediyesi çalışanları ve Belediye sorumluları olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inancım sonsuzdur. “Bayırköy Belediyesi Bilecik’in en çok sözü edilen en çok hizmet üretilen lider beldesi  olmaya devam edecektir.” Refah ve esenliğin paylaşıldığı çağdaş ve yaşanabilir bir beldeye ulaşmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek hizmetlerimiz vatandaşlarımıza en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır. Daha çok işlerin yapılması için çalışmalarımız ve projelerimiz hızlanarak devam edecektir. 

                Bu raporun tarafınızdan iyice tetkik edilerek belki imkânsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve başarılarımızın devamı için desteklerinizi bekler, başarılı hizmetlerin sunulmasında büyük katkı sağlayan belediye personelimize ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
 
             Yüce meclisinize arz eder, saygılarımı sunarım. 
                                                                              
                                                                                                        Mustafa YAMAN
                                                                                                         Belediye Başkanı


                 I – GENEL BİLGİLER  
                    A –KURUM MİSYONU(ÖZ GÖREV) :
     
              Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu kurumdaki, tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve  uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir. Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirmesi için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. 
             Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Bayırköy  Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir. Bayırköy Belediyesi’nin misyonu: “Çağdaş, şeffaf, gelişen ve değişen belediyecilik”tir.

              B-KURUM VİZYONU (ÖZ GÖRÜŞ) 

             Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden, bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. 
             Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. 
             Bayırköy Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: Bayırköy Belediyesinin vizyonu: “Sürekli gelişen bir kurumsal kapasite inşa etmek ve dengeli bir yerel kalkınma konsepti geliştirmek suretiyle, Bayırköy`ü yaşamak, yaşatmak ve yatırım yapmak için bölgemizin en cazip beldesi haline getirmektir.

               İLKELERİMİZ

1. İnsan odaklı olmak
2. Adil ve tarafsız olmak 
3. Güvenilir olmak 
4. Dürüstlük 
5. Çağdaşlık
6. Katılımcılık 
7. Şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık
8. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak 
9. Güler yüzlü, hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak 
10. Tarihi ve kültürel mirasın korunması 
11. Doğaya ve çevreye saygı 
12. Çalışan memnuniyetini ve mükemmeliyetini gözetmek 
13. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek 
14. Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanmak 
15. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak 
 II-   Yetki, Görev ve Sorumluluklar
      Belediye Meclisi, Başkanlığı ve Encümeninin Faaliyet raporlarına ilişkin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiş, buna göre ;
 BELEDİYE KANUNU

Kanun No : 5393 Kabul Tarihi : 03/07/2005

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

         b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
          c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
          d) Borçlanmaya karar vermek.
          e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
          f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
          g) Şartlı bağışları kabul etmek.
          h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL`den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
          i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
          j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
          k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
          l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
          m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
          n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
          o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 
         p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
          r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
          s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
          t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
          u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
     
                   Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları
 MADDE 26. — Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.
          Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.
          Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.
          Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.
          Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir.
          Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.
          Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.
          Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır.
             Encümenin görev ve yetkileri
             MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
          a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
          b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
          c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
          d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
          e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
          f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
          g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
          h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
          i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
         MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
          a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
          b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
          c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
          d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
          e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
          f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
          g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
          h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
          i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
          j) Belediye personelini atamak.
          k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
          l) Şartsız bağışları kabul etmek.
          m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
          n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
          o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
          p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
          Faaliyet raporu
               MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’ inci  maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
              Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.
             MADDE 58. — Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.
              KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA   YÖNETMELİK
             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
           
                       Sorumluluk ilkesi
          MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.
                        Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi
          MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.
                   Açıklık ilkesi
          MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.
        (2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.
         Tam açıklama ilkesi
           MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.
         (2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.
                    Tutarlılık ilkesi
                     MADDE 8 –
         (1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.
         (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.
                    Yıllık olma ilkesi
          MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.
 
Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi,
                         İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler
                     MADDE 10 –
           (3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.
         (4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.
         (5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.
                  
                     İdare faaliyet raporu
          MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.
         (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve Bakanlığa gönderilir.
            C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 
             1) Fiziksel Yapı :
              Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni,  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Memurluklar. 
              2) Örgüt Yapısı :
             Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık memurluğu, Teknikerlik, Zabıta Memurluğu,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğudur. 
           3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
                5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
           Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği, 
           5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği, 
           657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
           4857 Sayılı İş Kanunu,  
          
           4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 
          2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 
          Evlendirme Yönetmeliği, 
          3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 
          Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar,      
          İnternet, Bilgisayar ve BEYAZ Belediye Yazılım Programıdır. 
          Belediyemizde kullanılan elektronik ve dijital makine ve aletler;
         1 Takım ana bilgisayar
         7 takım masa üstü bilgisayar
        1 takım masa üstü ana bilgisayar
        6 adet lap-top bilgisayar
        2 adet plazma(1 adeti kamera için) 3 adet normal 1 adet küçük tüplü televizyon
        10 adet yazıcı+ fotokopi makinesi
         2 adet nokta vuruşlu yazıcı
         6 adet sanayi tipi klima 4 adet salon tipi klima.
         1 adet hava temizleyici makinesi
         3 adet fotoğraf makinesi
         1 adet banka post cihazı
         1 adet su sayaç okuma el terminali
         1 adet anons ses cihazı ve 20 adet hoperlör
          2 adet seyyar ses sistemi
          1 Adet Yüz okuma cihazı
          1 takım anfi takımı 1+ 2 kolon
          5 adet ısıtıcı ufo
          13 adet mobese camera + merkezi sistem
          1 adet fax cihazı
          1 adet mini buzdolabı
          1 Adet güç kaynağı
          1 adet regülatör 
          2 adet alan ttnet verici 
          1 adet üfürmeli yaprak toplama makinesi  
  1 adet Anons ses yayın cihazı 
  
  1 adet 47.000 lik tip klima (Cami için)
  
  1 takım bilgisyar ve yazıcı (Muhtar)
  
  1 adet kyocera FS 3040 Yazıcı
                  4) İnsan Kaynakları :
Belediye Meclis üyelerimiz;                                                                                                     
1-
AKP
Hasan ADALI
2-
AKP
Hakan ÖZCAN
3-
AKP
Ahmet ÜNAL
4-
AKP
Hüseyin KARA
5-
AKP
Kadir KAYADELEN
6-
AKP
Samet ER
7-
CHP
Mustafa BALKAYA
8-
CHP
Osman AKKAYA
9-
CHP
Savaş ÇİÇEK

      
               
                                                                                       

    


              Belediyemizde Meclis üyesi olarak görev yapmakta olan İsa ÖZDEMİR 17.08.2017 tarihinde vefat etmiş yerine Samet ER göreve gelmiştir.
             Belediyemizde Meclis Üyesi Olarak görev yapmakta olan Osman YILDIZ 26.12.2017 tarihinde kendi isteği ile istifa etmiştir.Yerine Hakan ÖZCAN göreve gelmiştir.
              Belediyemizde 20 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2017 yılı içinde, (6) adedi dolu ve (14) adedi boş durumdadır. Ayrıca belediyemizde çalışmakta olan 1 adet ekonomist ve 1 adet eğitmen olmak  üzere 2 adet teknik sözleşmeli personel için 06.12.2017tarih ve 43 sayılı meclis kararı ile 1 yıl süre ile süre uzatması yapılmıştır.
              Belediyemizde işçi norm kadroya göre, Temizlik, hizmetli ve şoför Hizmetlerinde,  10 (on) adet kadrolu işçi çalıştırılmakta iken Ocak 2017 döneminde 1 adet işçi emekli olmuştur.Belediyemizin toplam 10 (on ) olan işçi norm kadro sayısı 9 dolu 1 boş durumdadır. 
           Belediyemizde 01.07.2004-05.01.2017 tarihleri arasında çalışan Abdi OĞUZ isteği üzerine emekli olmuştur. Tazminatı ödenmiştir.
         Yine Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği TYP kapsamında 1. proje 30.03.2017-28.12.2017 Tarihleri arası 15 işçi ve 
2. proje  22.05.2017-16.02.2018 tarihleri arası 5 işçi  projeye karşılık çalıştırılmıştır.
            5) Sunulan Hizmetler :  
            YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :
                 Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2017 ile 31.Aralık.2017 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.
                Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.
              Belediye Meclisimiz tarafından 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında (11) toplantı yapılmış ve 01 nodan 45 numaraya kadar meclis kararı alınmıştır
            Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                       
           Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.
               Belediye Encümenimiz 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 01 No’dan 47 No’ya kadar Encümen kararı alınmıştır.
                      Evrak Kayıt İşlemleri : 
          Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.
    01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri müdürlüğü, teknikerlik, zabıta tahsilat ve emlak servisleri olarak, 
750 adet Gelen evrak 
841 adet Giden evrak  
124 adet Dilekçe olmak üzere toplam 1715 adet evrak işlem görmüştür.
           Personel İş ve İşlemleri : Belediyemizde çalışmakta olan 6 adet Memur personelimiz ile 9 adet kadrolu işçi personelimizin tüm özlük haklarının takibi sağlıklı bir şekilde yapılarak gerekli işlemleri takip edilmiştir. 
                       Evlendirme İşlemleri : 
            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Raporu doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir ve evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise belediyemiz Nikah Memuru olarak görevli Belediye Evlendirme memuru  Şenay ÇAKIR ve Belediye Başkanı Mustafa YAMAN tarafından çiftlerin nikah akdi belediyemizde Meclis Toplantı Salonunda  veya düğün salonunda yapmıştır. ve kendilerine Uluslar arası Evlenme Cüzdanları verilmiştir.
          Nikah akdinden sonra (10) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Bilecik Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanmıştır.
            01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine evlenmek üzere (10 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslar arası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir. 
      
          MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :
-Faaliyet dönemini kapsayan 01.Ocak.2017 ile 31.Aralık.2017 tarihleri arasında
          Belediyemizin ay sonu hesapları ile Say 2000İ sistemine 1 aylık dönemler halinde gelir, gider listesi ve mizanlar yasal süresi içinde tanzim edilerek Maliye Bakanlığına  bildirilmiştir.
          Sayıştay aylık, dönem başı ve dönem sonu olarak raporlar tanzim edilerek Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.
          Belediyemizde çalışan işçi memur ve diğer çalışanların, maaş, sigorta, emekli sandığı, vb.ödemeleri süresi içinde gerçekleştirilip ve bildirgeleri internet üzerinden ilgili kurumlara gönderilmiştir.
          Belediye personelin iş yürütümünde ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçları karşılanmıştır.
          Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen icraatlara ve rutin işlere istinaden, tahakkuk eden, faturalar, kabul edilir, müzekkere ve diğer bağlı evrakları tanzim edilir, tahakkuk hazırlanır ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.
          Belediyemize ait aylık KDV 1, KDV 2 Muhtasar beyannameleri yasal süresi içinde internet üzerinden ilgili kuruma bildirilmiştir.
          Yıl sonlarında defter ve rapor dökümleri gerçekleştirilerek, onaylattırılmış.Arşivlenerek saklanması sağlanmıştır.
          2017 yılı boyunca, ödeme, tediye, ve tahakkuk belgeleri düzenli şekilde tanzim edilmiş ve saklanmak üzere, dosyalandırılmıştır.
          Çalışanların, kefalet sandığı aidatı, sendika aidatı ve KVK payları  tahakkuk ettirilerek düzenli şekilde ödemesi gerçekleştirilmiştir.
          Yıl içinde Mayıs ayında, Mali Yılı Kesin hesap, cetvel ve evrakları süresi içinde Encümene ve Meclise sunularak, Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri bakanlığına gönderilmiştir. 
          Yıl İçinde belediye bütçesi hazırlanmıştır.
         Hazırlanan belediye bütçesine bağlı kalınarak, mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.
         2017 yılında,2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, toplam (7) adet satış ve kiralama ihalesi yapılmıştır.
          Yine 2017 Yılında 4734 Sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, (3) adet ihale yapılmıştır.
          Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz mallardan satılması ve kiralanması uygun görülenleri, satış ve kiraya verme ihale dosyaları hazırlanmıştır.Satışı ve kiraya verme işlemi gerçekleştirilmiştir.
         Belediyemiz araçlarının trafik sigortası, fenni muayene vb.işlemleri süresi içinde yaptırılmıştır.
         Belediyemizin tahsil etmesi  gereken, harçlar, vergiler, kiralar,  paylar, vb.gelirlerin takipleri yapılmış, tahsili sağlanmıştır.
             Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü servisine havale edilen resmi 
yazı ve dilekçelere süresi içinde cevap verilmiş ve gereği yerine getirilmiştir.
           -2017 Yılına ait Belediye Kesin Hesap ve Sayman Yönetim Dönemi 
 Hesabı ve ekleri    yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca 
 karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.
    -Belediyemizin Tahmini 2017 Mali Yılı gelir bütçesi  5.100.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, 2017 yılı bütçe gelir gerçekleşmesi 4.449.103.99-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 87/25’dır.
   -Belediyemizin Tahmini 2017 Mali Yılı gider bütçesi  5.100.000.00.TL olarak hazırlanmış olup, 2017 yılı bütçe gider gerçekleşmesi 4.688.374.79-TL. olmuştur. Tahmini gider bütçede gerçekleşme oranı % 91.91’dir.
 -2018 Yılı Tahmini Bütçesi 5.300.000.00 TL olarak hazırlanıp yetkili makamlarca tasdik edildikten sonra 2018 yılı başından itibaren uygulamaya konulmuştur.
-Mevcut personelin hakedişleri tam ve zamanında olarak ödenmiştir.
-Belediyemiz elektrik, doğalgaz tüketimleri düzenli olarak ödenmiştir.Telefon,  ve diğer haberleşme  giderleri ödenmiştir.
        -Belediyemiz Hizmet araçlarının tamir bakım, parça değişimi, lastik değişimi trafik sigorta işlemleri, fenni muayene işleri ve  Periyodik bakımları belirli aralıklarla yaptırılmış olup, yine araçların hizmetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, ihtiyaçları olan Akaryakıt ve madeni yağ alımları da  yapılmıştır.
        -Beldemizde mevcut 5 adet çocuk parkının, ve 2 adet açık fitnıs spor sahalarında mevcut, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım, boya, temizlik  işleri ve parkların ağaç ve zemin bakım işleri periyodik olarak yapılmıştır.
        -21 Nisan 2017 tarihinde beldemizde geleneksel duruma gelen  ve 5.cisi gerçekleştirilen, kutlu doğum haftası, kutlama programı, Halka açık tasavvuf musiki sanatçıları, semazen gösterilerinin yer aldığı  program yapılmıştır.
          -27.09.2017 döneminde Muharrem ayı sebebiyle, gelenek ve göreneklerimizin devamı ve sosyal etkinlik olarak,belde halkına 4.300 kişilik aşure yaptırılmış ve ikram edilmiştir.
         -Beldemizde 21 Mayıs 2017 tarihinde, geleneksel hıdırellez Şenlikleri yapılmış ve halka 4.000 kişilik pilav ikramı yapılmıştır.Ayrıca hıdırellez şenlikleri devamı gece halka açık konser eşliğinde, beldemizde yeni yapılan, Sosyal Tesis Yüzme havuzu, Sağlık Ocağı,yeni yapılan çocuk parkı,Halı saha açılış ve spor salonu açılış programı  tertib edilmiştir.programda kullanılmak üzere masa sandalye ve çadır kiralanmıştır.
          -Belediyemiz olarak, mevlüt kandilinde ve üç aylar içinde geçen, regaib, miraç, beraat kandillerinde ve kadir gecesinde, halkımızın manevi birlik içinde bulunduğu ,dini kutlamalarında,(pilav, tatlı vb.gibi )belediyemiz olarak, ikramlarda bulunulmuştur.  
          -Beldemizde mevcut, sinek, karasinek, kene, uçkun ve Lavralarla mücadele için, H1N1 ve   zararlı böceklerle mücadele ve yüzme havuzu için,ilaçlar alındı. Ve belirli zaman aralıkları ile belde içinde ilaçlamalar yapılmıştır.
         -Beldemizde mevcut ihtiyaç sahiplerine, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza olmak üzere yaklaşık 60 kişiye Ramazan ayı boyunca evlerine hazır sıcak  iftar yemeği hizmeti verilmiştir.
         -21 haziran 2017 tarihinde Kadir gecesinde belde halkına 1500 kişilik toplu iftar yemeği verilmiştir.
         -Beldemizden, merkez Bilecik`e okula gidip gelen tüm öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ile, ücretsiz taşıma hizmetine 2017 yılında da devam edilmiştir.
         - Beldemizdeki tüm park, bahçe, halı saha vb. yerlere döşemek üzere rulo çim alındı ve döşendi.Ayrıca yine parklara dikilmek üzere çeşitli mevsim çiçekleri alınmış ve dikilmiştir.
         -Beldemiz ilköğretim okulunda, 2017 yılında dereceye giren başarılı 40 öğrencimize, rehber eşliğinde yemekli İstanbul gezisi düzenlenmiştir.
         -Beldemiz kuran kursu öğrencilerine rehber eşliğinde yemekli Konya gezisi düzenlendi.   
        -15 Temmuz 2017 tarihinde , demokrasi şehitleri için, belediyemiz          sosyal tesislerinde mevlüdü şerif okutulmuş,Halka 2.185 kişilik lokma           ikramında bulunulmuştur.Geceye Necmettin NURSAÇAN ve İsmail ÇOŞAR          hoca davet edildi.
       -Belediyemiz sosyal tesisleri teras kat çatı onarımı ve yağmur olukları yaptırılmış,ön tarafa 48 m2 çardak yapıldı.yüzme havuzunda kullanılmak üzere şezlong, şemsiye ve sehbalar alınmıştır.yüzme havuz tadilatı için  512 m2 izolasyon işlemi yaptırılmıştır.Çevre aydınlatma sistemi ve havuz içi elektrik ilave işleri ve  bakımı yapılmıştır.390 m2 seramik değişimi malzeme ve işçilik bedeli ödenmiştir.
         -Belediye hizmet binası, hizmet katının kapısı değiştirilmiş, mobilya kapı yaptırılmıştır. 
         -Belediyemiz önüne 15 adet ahşağ çiçeklik yaptırılmış ve içine mevsimsel çiçekler dikilmiştir. 
         -Beldemiz sağlık ocağı binası 2. katı lojman olarak kullanılmakta olup, anılan katın elektrik ve doğalgaz proje işleri ve tesisat döşeme işleri yaptırılmış, kombi alınmıştır.   
         -Beldemiz muhtarlık odasına 1 takım bilgisayar alınmıştır.(Mönütör, klavye, yazıcı)
         -Belediyemiz sekreterlik odasına  kyocero fs 3040 yazıcı alınmıştır. 
         -Belediyemiz tarafından yeni abonelere takılmak üzere 65 adet dijital akıllı su sayacı alınmıştır.
        - Beldemiz camii alt katına  halkımızdan gelen yoğun istek üzerine 1 adet 47.000 lik tip klima alınmıştır.Sarmaşık camisine elimizde mevcut klima takılmıştır.
        -Belediyemizde kullanmakta olduğumuz ses yayın cihazımız eski ve yetersiz olduğu için 1 adet anons ses yayın cihazı alınmıştır.
        -Beldemiz yakınında faaliyet gösteren Demisaş fabrikası çalışanlarının isteği üzerine, ezan ses burada duyulmadığı için, hoperlör ve alıcı alınarak buraya takılmıştır.
        -Belediyemize ait mitsubish çöp arabası hizmet verme konusunda yetersiz olduğundan, ve atıl vaziyette kaldığından, üzerindeki ekipmanlar sökülerek, damperli kamyonet haline getirilmiştir.
        -2017 yılında, Beldemizde mevcut katı atık ve çöplerin toplanması, taşınması ve ber tarafı işlemleri için, Bilecik Belediyeler birliğinin entegre katı atık yönetimi tesislerinin yapımı ve tesislerinin işletilmesi işi  kapsamına, belediyemizde katılmış, toplanan ve taşınan katı atıklar miktarı üzerinden aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir.
        -Ankara-İstanbul konversiyonel hattı Bayırköy istasyonu deblesesi içi sondaj ve geoteknik rapor hazırlanması 0+780 alt geçit uygulaması projesi klm 1+ 236 menfez uygulaması projesi hazırlanması projesi yaptırılmıştır.
         - Beldemizin Atatürk caddesi başına ve Sarmaşık Mahallesine  gece görüşlü mobese kamerası ilave olarak alındı.
         -Belediyemize ait Su Depolarının  bakımları yapılmıştır.
         -Beldemizde mevcut, 2 adet mezarlığın temizliği, ağaç budama ve çevre temizliği işleri periyodik aralıklarla yapılmaktadir.Ayrıca mezarlıklara aydınlatma sistemi yapılmıştır.
        -01.03.2017 tarih ve 12 nolu meclis kararı ile, beldemizde cenazesi olan vatandaşlarımıza, misafirlerini ağırlayabilmeleri için, 300 adet pide 300 adet ayran belediyemiz tarafından yaptırılmaktadır. 
         -Beldemizde, mevsim şartlarından bozulan yollardan  düzenli şekilde ulaşım sağlanabilmesi için, bakım, düzenleme ve iyileştirme işleri  yapılmıştır.
         -Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği  TYP Programı kapsamında 30.03.2017-28.12.2017 tarihleri arasında 15 kursiyer/işçi çalıştırılmakta iken, yeni bir protokol yapılarak 22.05.2017-16.02.2018 tarihleri arasında 5 kursiyer işçi typ proje kapsamında  çalıştırılmıştır.
        -Beldemizde faaliyet gösteren Bayırköy Spor Kulübü Derneğine, Belediyemiz olarak lisans harçları, transfer bedelleri ve spor malzemeleri desteği sağlanmıştır.
        -28 Ekim 2012 Tarihinde Beldemizin 3. Mahallesi olan “Sarmaşık Mahallemize”  haftalık  yolcu taşıma servisimiz 2017 yılı boyunca da ücretsiz olarak devam etmiştir.
        -Belediyemiz  toplantı odasına mutfak tezgah ve dolapları yaptırıldı. 
        -Park ve bahçelere ve yol kenarlarına dikilmek üzere çiçek ve fidanlar alındı.park bahçelere ve yol kenarlarına dikilmiştir.
        -Beldemize yeni yapılan şehit Ömer Halis DEMİR stadının tribünleri sığmadığı,  için belediyemiz tarafından satın alınan, inişdibi mevkii 1640 parsel  yanı, inişdibi mevkii 4450 m2 1642 nolu parsel tarafımızdan stat için satın alınmıştır. 
       -Yine İnişdibi mevkii 3 pafta 1641 nolu 1075 m2 taşınmaz, yeni yapılan stat yanında bulunduğundan araç park yeri olarak belediyemiz tarafından satın alınmıştır.
       -Belde halkı tarafından yılardır beğenilerek içme suyu olarak tüketilen aşağı pınar suyu, beldemiz karatepe mevkii 4 pafta 2981 parsel  3212 m2 taşınmazdan doğmaktadır.Anılan suyun devamının sağlanması, korunması ve her türlüğ gerekli tedbirlerin alınması için belediyemiz tarafından satın alınmıştır.     
         -Beldemizde Tarım Kredi kooperatifi bölge müdürlüğüne ait olan depo 2 katlı bina, belediyemiz tarafından sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere 3 yıllığına kiralanmıştır.Alt kat sportif faaliyetler için kullanılmakta üst kat ise lojman olarak kullanılmaktadır.Her ay, aylık olarak kirası ödenmeye devam etmektedir.
        -Beldemiz Gazi Mahallesi, İstanbul caddesi eski ptt binası arakasına  çocuk parkı yapılmıştır.Modern ve sağlıklı 3 kuleli 3 kaydıraklı çocuk oyun grubu alınarak parka konmuştur.  
          -Belediyemizin talebi üzerine, İl kültür ve turizm müdürlüğünden, beldemizdeki sokaklara kilitli parke taşı döşeme işi yaptırılması için 146.598.63 tl. ödenek gönderilmiştir.Anılan bu ödenek ile beldemiz Fatih mahallesi 3. sokak, ve 1. sokak için parke taşı alınmış ve işçilik bedeli ödenmiştir.
         -Belediyemizde düzenli bir arşiv odası bulunmadığından dolayı eski meclis toplantı odası arşiv odası olarak düzenlendi.Gerekli dosya rafları yaptırıldı.
         -Ayrıca 5 adet mobilya sehba ve 1 ormancı masası yaptırıldı.
         -Beldemiz park ve bahçelerine konulmak üzere 10 adet dekoratif çöp kovası alındı ve park bahçelere dağıtıldı.
          -Beldemiz gazi mahallesi İnönü caddesi kenarına yapılan sentetik halı saha etrafına 6 cm ÜNİ S 1847 m2 şev taş  klilitli beton parke taşı döşendi.Malzeme işçilik bedeli ödendi.
          -Fatih Mahallesi kapalı spor salonu karşısı park düzenleme işleri yaptırıldı.Çevresine çit yapımı için kereste alımı yapıldı.
       -Gazi Mahallesi 1. sokak, fatih mahallesi 101 sokak. Fatih Mahallesi 106 sok.okul yolu ve istanbul caddesi bağlantı yolları, cevizli sokak, küçük sanayi üstü, habaş A.Ş. bağlantılı alt yapısı eski ve sağlıksız olması sebebiyle, yeniden korige boru, sağlıklı ve güvenli pis-temiz su borusu değişimi işleri yaptırılmıştır.Bu iş için gerekli mal ve malzemeler alınmıştır.
       -Gazi Mahallesi 1. sokak 3850 m2 kilitli parke taşı  döşeme işi malzeme ve işçilik bedeli ödendi.Gazi mahallesi cevizli sokak cadde düzenlemelerinde gerekli galvaniz tel ve beton direk çit alınmıştır.
        -Beldemizde kullanılmakta olan içme ve kullanma sularının mikrobik, ve bakteriyel analizleri periyodik olarak yaptırılmaktadır.
       -Beldemizde yapılan Şehit Ömer Halis DEMİR stadı yapımında, 772 m3 harfiyat işi yaptırıldı.stad tel çit ihatata  işleri, sentetik saha işleri,aydınlatma işleri, soyunma odaları temel yapımı işleri yaptırıldı.Elektrik projelendirme ve abonelik işleri yaptırıldı.
 TAŞINMAZ ALIMI 
                           pafta              parsel                  m2                            cinsi
İnişdibi                    3                1642                      4.450                        tarla
İnişdibi                    3                1641                      1.075                         tarla
Karatepe                  4                2981                       3.212                        tarla  
          satın alınmıştır.
TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİSİ VE DEVRİ
  2017 yılında ;
Taşınmaz satılmamıştır.
        FEN MEMURLUĞU(TEKNİKERLİK) FAALİYET RAPORU
        -Belediyemiz Fen İşlerinin 01.Ocak.2017 ile 31.Aralık.2017 tarihleri arasını kapsayan icraat Faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 
      – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde 
      -  4 Adet İnşaat Ruhsatı,
-   4 Adet Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmiştir. 
     –  Vatandaş  0   Adet Parselasyon Planı işlemi yaptırmıştır.         
     -  Belediyemizce 18. madde uygulama işlemi yapılmamıştır.         
                   ZABITA MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU :
             -Belediye Zabıta Memurluğunun 01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında 
           yapılmış çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.
 -Yönetmeliklere uygun olarak (4) adet sıhhi (1) adet Gayrısıhhi İşyeri açma ve  çalışma   ruhsatı  verilmiştir. Ayrıca işyerini Pazar günü açmak isteyen (4) adet işyerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.
 -Zabıta memurluğuna  (8) kişi beyanname vererek Ölçü ve tartı aletinin damga ve muayenesi yapılmıştır.
 -Beldemizdeki sıhhi işyerlerine aralıklarla yada ansızın kontroller yapılarak gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.
 -Çarşamba günleri kurulan beldenin pazarının düzenlenmesi ve pazarın yapıldığı  günü ise pazaryerinin temizletilmesi hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.
 -Zabıta Memurluğunca yürütülen Temizlik hizmetleri 1 adet çöp aracı ve 4 adet personel ile haftanın altı günü kamu kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere Belde içerisindeki çöpler düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca Yol süpürme makinesi ile cadde ve sokaklar düzenli olarak süpürülmektedir.
          -Belediye düğün salonunun düzenlenmesi ve temizletilmesi aksama olmaksızın Resmi tatillerde, Dini ve milli bayramlarda Belediyece  yerine getirilmesi gerekli hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.
-İtfaiye personelinin işleri takip edilerek ağaçların ve çimlerin sulanması,yolların belli aralıklar ile yıkatılması , umumi tuvaletlerin yıkatılması vb işler ile çıkan olağanüstü durumlarda (yangın gibi) yönlendirilip nöbetleri aksatılmamaktadır.
            6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 
             Mali Hizmetler Müdürlüğü Şenay ÇAKIR, 
            Yazı İşleri Müd.V.Şenay ÇAKIR, 
            Fen Memurluğu (İnşaat Teknikeri) ufuk DUYAR, 
           Zabıta Memurluğu, Zabıta Memuru v. Burak ERBERBER, 
           Tahakkuk Tahsilat ve emlak Memurluğu, Tahsildar v. Ufuk DUYAR tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.
                                    BELEDİYEMİZ MEVCUT  TAŞINMAZLARI;  
2.4.1 Binalar
Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü Cinsi
Bayırköy . H.24          3360 133.80 Atölye Binası
Bayırköy                     10           3296                107.00             Marangozhane
Bayırköy                     10           3292                374.00                        Arsalı ev
Bayırköy                     10           2705                 61.96                   Ev-Kahvehane
Bayırköy                     10           2754                  71.00                        Ahşap ev
Bayırköy                     10           2708                 200.44                  Arsalı dükkan
Bayırköy                     10           3209                 423.94                       Arsalı ev    
Bayırköy                     10           2753                 100.00                       Avlulu ev
Bayırköy                     10           2710                 742.00                       Arsalı ev 
Bayırköy                     10           2713                   37.00                       Çeşme
Bayırköy                     10           2515                   22.00                       Çeşme
Bayırköy                       3          1959              2.750.00                        Mezarlık
Bayırköy                       6          1329                   28.00                        Çeşme
Bayırköy                     10          2549                 184.00                        2 Katlı bina 
Bayırköy                     10          2692                 696.00               Arsalı cami odası
Bayırköy                       2          1602              1.462.00                        Mezarlık
Bayırköy                        3         1772              9.000.00                       Mezarlık
Bayırköy                        3         648                 250.00                 Su pompası bina
Bayırköy                        4         3112             31.802.00                      Mezarlık 
Gökçeçimen                   3         1772               9.000.00                      Mezarlık
Bayırköy                      10         2713                     37.00                     Çeşme 
Köy içi                          11        3183                    140.00                    bahçeli ev 
Köy içi                          10        2675                     39.00                     avlulu ev. 

2.4.2. Arsa, Araziler
Mevkisi                    Ada no         Parsel No         Yüzölçümü                   Cinsi
Taşçı                        H.24            3361                   150.60                         Arsa 
Taşçı                        H.24            3360                   133.80                         Arsa
Bayırköy                  3                  1621                  2.188.00                       Tarla
İnişdibi                    3                   1620                   475.00                         Tarla
İnişdibi                    3                   1622                  1.500.00                       Tarla
Bayırköy                 2                   3658                       23.22                        Arsa
Bayırköy                 2                   3657                       13.51                        Arsa
Bayırköy                 2                   3659                     544.80                       Arsa 
Taşçı                       H24              1275                   4.500.00                      Tarla
Taşçı                       H24              3357                       162.50                     Arsa 
Taşçı                       H24              3358                       162.80                     Arsa
İnişdibi                    3                  1627                    1.975.00                     Tarla
Gökçeçimen            2                  3289                      1.821.00                    Arsa
Karatepe                 4                  2945                      3.475.00                    Tarla
İnişdibi                    3                  1619                         825.00                    Tarla
Ballı kaya                3                  2121                         600.00                    Bahçe
Taşçı                       H24              3476                       1.250.00                   Arsa 
İnişdibi                   2                   1683                          812.00                   Tarla
İnişdibi                   2                   1684                        2.788.00                  Tarla
İnişdibi                   2                   1690                        1.850.00                  Tarla
İnişdibi                   3                   3395                           367.00                  Arsa
Bayırköy                10                 3208                            35.72                   Arsa
Bayırköy                10                 2707                          600.00                   Arsa
İnişdibi                    3                  3393                          545.00                   Arsa
Bayırköy                10                 3297                             57.00                  Arsa 
Bayırköy                10                 2710                            132.00                 Arsa
Bayırköy                10                 2752                            320.00                 Tarla
Bayırköy                10                 3291                            202.00                 Arsa
Taşçı                       H.24            1344                        16.375.00                Tarla
Muslukaltı              2                  3276                             432.00                Tarla 
Bayırköy                 9                  3210                             760.00                 Tarla
Bayırköy                 5                  2223                             804.00                 Tarla
Bayırköy                10                 2733                             960.00                 Arsa
Taşçı                    H24                 3362                             241.31                Arsa
Taşçı                       10                3356                              162.50               Arsa
Kerimaltı                 1                  2090                             400.00            arsa-intifa
İnişdibi                    3                  1640                             6.200                   Arazi 
Köy içi                    11                3790                              92.57                  arsa 
İnişdibi                    3                  1642                            4.450                   tarla
İnişdibi                    3                  1641                            1.075                   tarla
Kerimaltı                 4                   2981                            3212                   tarla         

ARAÇ VE MAKİNALARIMIZ;

1-11 EE 427 plakalı pro.Fatih kamyon 2004 model.
2-11 AF 226 Stayir Traktör 1998 Model
3-İş Makinesi 2010 Model lojistik Levyeli Kazıcı Yükleyici İş Makinesi.
5-11 AZ 417 Fatih Kamyon 1995 Model 
6-11 AF 632 probüs otobüs yolcu otobüsü 2006 model
7-)11 AE 638 probüs otobüs yolcu otobüsü 2007 model 
8) 11 AC 001 2011 Model Passat Volksvagen marka makam aracı
9-)  Hasta nakil aracı 2009 model
10-) 1 adet yol süpürme aracı
14-) 11 EA 366 plakalı fatih marka hidrolik çöp kamyonu 
15-) 1 Adet İtfaiye aracı
16-) 1 Adet 2017 model ford tourneo binek araç
17-) 1 adet FORD CARGO 1833 DC Şasi üzerine 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı   
2017 YILINDA YENİ ALINAN MOTORLU TAŞITLAR;
2017 yılında 
Yeni Motorlu araç alınmamıştır.

2017 YILINDA SATILAN MOTORLU TAŞITLAR;
2017 yılında motorlu taşıt satılmamıştır.

2017 YILINDA ALINAN MAKİNALAR;

2017 Yılında
1 adet Anons ses yayın cihazı 
1 adet 47.000 lik tip klima (Cami için)
1 takım bilgisyar ve yazıcı (Muhtar)
1 adet kyocera FS 3040 Yazıcı

2.5. Belediyenin Teknolojik Altyapısı 
Belediyemiz tüm servislerinde yüksek kapasiteli bilgisayarlar, yazıcılar kullanılmaktadır.
(Bilgisayarlar, İnternet hizmetleri, Kullanılan paket programlar)
            Belediyemizde 7 adet masa üstü bilgisayar 4 adet lattop bilgisayar mevcut olup, Sınırsız internet kullanılmaktadır. internet hızı 100,0 Mbps dir.
Belediyemizde BEYAZ BİLGİSAYAR YAZILIM  otomasyon Programları kullanılmaktadır.
  II – AMAÇ VE HEDEFLER 
      A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :
            Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik ilkesi gözeterek, etkin,kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek, Sunulan Kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.
           Birimler bünyesinde gerçekleştirilen Kamu hizmetlerini Yasa ve yönetmelikler çerçevesinden etkili ve en kısa zamanda verimli ve etkili sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.
           Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
            Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.
            Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak. 
     B – Temel Politikalar ve Öncelikler :
      Temel Politikalar
 -Sorumluluk ve Güven,
 -Ekip Ruhu, 
 -Şeffaflık,
 -Hesap Verebilirlik,
  -Disiplin,
  -Hoşgörü ve anlayış,
  -Yaratıcılık,
 -Etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olmaktır.
             
                     Öncelikler: 
          Norm kadro standardı ve Yönetmeliğine uygun olarak
 personelde yapılandırmayı sağlamak.
               Yatırım programlarını bir an önce başlatıp, tamamlanmasını sağlamak.
               Belediyemiz işlerinin düzenli ve aktif sağlanabilmesi için, gerekli araç ve ekipmanları temin etmek,
         

   III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 
             MALİ BİLGİLER       Bütçe Uygulama Sonuçları :
  GELİR BÜTÇESİ
2017 Yılı Belediye Gelir Bütçesi Belediye Meclisince 5.100.000.00 TL olarak kabul edilmiş olup Yılı içerisinde toplam 4.449.103.99 TL tahakkuk ettirilmiş, 4.449.103.99 TL tahsil edilmiştir.  Bütçe Tahsilatı Gerçekleşme oranı % 87.25 Dir.   
  GELİRLER        
              -01 VERGİ GELİRLERİ                                    :    454.440.24 TL    
  -03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ          :  1.725.234.80 TL      
  -04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                  :     204.205.17 TL     
          -05 DİĞER GELİRLER                                     :  2.065.223.78 TL
          -06 SERMAYE GELİRLERİ                                :               0.00 TL.       
                      2017 YILI TOPLAM GELİR                    :   4.449.103.99 TL.
           GİDER BÜTÇESİ 
          2017 Yılı Belediye Gider Bütçesi Belediye Meclisince 5.100.000.00 TL olarak kabul edilmiş olup, yılı içerisinde toplam 4.688.374.79 TL harcanmış olup Bütçe gerçekleşme oranı %.91.91 dir.
  GİDERLER     : 
            -01 PERSONEL GİDERLERİ                                   :  1.035.563.11   TL   
-02 SOSYAL GÜV.KURUM DEVLET PRİM GİDERİ     :   167.702.04   TL      
-03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                   :   2.555.283.49  TL
-04 FAİZ GİDERLERİ                                           :                0.00 TL.   
-05 CARİ TRANSFERLER                                       :       63.180.50  TL
-06 SERMAYE GİDERLERİ                                     :      865.686.36.TL.
-07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               :             959.29-TL.
2017 YILI TOPLAM GİDER                                    :    4.688.374.79 TL 
     IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
      A – ÜSTÜNLÜKLERİMİZ 
   -Amir ve memur ilişkilerinin her zaman sevgi ve hoşgörü temelinde olması.
   -Çalışanlarımızda ekip ruhunun gelişmiş olması.
   -Görev dağılımında yetki ve sorumlulukların belirli olması.
   -Çalışanların üzerine düşen görevleri yasal çerçeveler içerisinde yerine getirmeleri.
   -Birimler arasında koordineli çalışabilme yeteneğinin olması.
   -Personelin hoşgörülü olması. 
   B – EKSİKLİKLERİMİZ
   - Eğitimli Kalifiye Personel eksikliği 
   -Teknolojinin yeteri kadar iyi kullanılamaması  
     
                  


                               Meclisin Sayın üyeleri ..
               Belediyemizin 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ait yapmış olduğu işlere ait işbu faaliyet raporum yukarıda maddeler halinde  Meclisimize sunulmuştur.
               Meclisimizin kabul ve tasvip göreceği temennisi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümleri gereği faaliyet  raporumu, arz ederim. 
                                                  04/04/2018                                                                                                                                                         
                                                                                         MustafaYAMAN                    
                                                                                        Belediye BaşkanıİÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


            Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
            Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
          Bu raporda açıklanan faaliyetler için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
            Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
            Beyan ederim.

                                                                                                                                                                                    
                                                                                            04.04.2018
                                                                                        Mustafa YAMAN 
                                                                                        Belediye Başkanı


        

      
           MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

            Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

           Bu idarede, faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

         İdaremizin 2017 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  04.04.2018                                                                                                  


                                                                                                          Şenay ÇAKIR
                                                                                                          Mali Hiz.Müd.
 GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

        Belediye Meclisimizin Nisan ayı olağan Meclis Toplantısında,Belediyemiz Meclis Üyesi Ahmet ÜNAL`ın dilekçesine istinaden Belediyemiz bünyesindeki araçlardan 2010 model Hidromek marka kepçe,11 AF 632 Plakalı Probüs otobüs ve 11 AZ 417  Plakalı Fatih kamyonun,kamu yararına kullanılmasına yetersiz kaldığından ,2886  Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. ve 45. maddeleri gereği ihaleye çıkartılarak satılması ve satıştan elde edilecek gelir ile,DMO (Devlet Malzeme Ofisi) `dan yeni bir minibüs yada yarım otobüs alınması hususunda:

         5393 Sayılı Kanun gereğince Encümene yetki verilmesine:

       

         Oy Birliği ile Karar verildi.
 
                  
       
TEMMUZ - 2011

GÜNDEM (03.11.2011)

 1 ) Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
 2 )  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin Çıkartılması
 3 )  Cezmi ÇINAR Dilekçesi  

Kasım - 2011 KARARLAR 

Karar No          : 11/25
Konusu            :  Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
Karar Tarihi   :  03/11/2011

KARAR

Belediye Tarifeleri güncellenerek 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (f ) bendi gereğince kabulüne,
Oy Birliği ile Karar verildi.   

Karar no           :  11/26
Konusu            :  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılması
Karar Tarihi    :  03/11/2011

KARAR

Belediye Meclisimizde yapılan Kasım ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun ,18.ci maddesinin (a) bendi gereğince ,her yıl sonu itibariyle Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılmasına;
Oy Birliği ile karar verildi.

Karar no          :    11/27
Konusu            :   Cezmi ÇINAR Dilekçesi
Karar Tarihi   :    03/11/2011

KARAR      

Tarafımızdan yasaya aykırı bir durum görülmediğinden, konu ile    ilgili en son karara istinaden, zemin+2 (iki) kattan sonra, 80 cm duvar örme izni üzerine, zemin + 2 (iki) kat mevcut 80 cm  yükseklik üzerine
1,50 cm daha yükseltme, yani zemin + 2 (iki)  kattan sonra toplam 2,30 cm duvar örülerek üzerine çatı yapılmasına izin verilmesine;
Oy Birliği ile karar verilmiştir.


Mustafa YAMAN                       Osman YILDIZ              Abdullah CEVHER
Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                  Meclis Katibi

HAZİRAN - 2011

GÜNDEM (03.11.2011)

 1 ) Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
 2 )  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin Çıkartılması
 3 )  Cezmi ÇINAR Dilekçesi  

Kasım - 2011 KARARLAR 

Karar No          : 11/25
Konusu            :  Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
Karar Tarihi   :  03/11/2011

KARAR

Belediye Tarifeleri güncellenerek 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (f ) bendi gereğince kabulüne,
Oy Birliği ile Karar verildi.   

Karar no           :  11/26
Konusu            :  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılması
Karar Tarihi    :  03/11/2011

KARAR

Belediye Meclisimizde yapılan Kasım ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun ,18.ci maddesinin (a) bendi gereğince ,her yıl sonu itibariyle Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılmasına;
Oy Birliği ile karar verildi.

Karar no          :    11/27
Konusu            :   Cezmi ÇINAR Dilekçesi
Karar Tarihi   :    03/11/2011

KARAR      

Tarafımızdan yasaya aykırı bir durum görülmediğinden, konu ile    ilgili en son karara istinaden, zemin+2 (iki) kattan sonra, 80 cm duvar örme izni üzerine, zemin + 2 (iki) kat mevcut 80 cm  yükseklik üzerine
1,50 cm daha yükseltme, yani zemin + 2 (iki)  kattan sonra toplam 2,30 cm duvar örülerek üzerine çatı yapılmasına izin verilmesine;
Oy Birliği ile karar verilmiştir.


Mustafa YAMAN                       Osman YILDIZ              Abdullah CEVHER
Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                  Meclis Katibi

MAYIS - 2011

GÜNDEM (03.11.2011)

 1 ) Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
 2 )  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin Çıkartılması
 3 )  Cezmi ÇINAR Dilekçesi  

Kasım - 2011 KARARLAR 

Karar No          : 11/25
Konusu            :  Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
Karar Tarihi   :  03/11/2011

KARAR

Belediye Tarifeleri güncellenerek 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (f ) bendi gereğince kabulüne,
Oy Birliği ile Karar verildi.   

Karar no           :  11/26
Konusu            :  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılması
Karar Tarihi    :  03/11/2011

KARAR

Belediye Meclisimizde yapılan Kasım ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun ,18.ci maddesinin (a) bendi gereğince ,her yıl sonu itibariyle Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılmasına;
Oy Birliği ile karar verildi.

Karar no          :    11/27
Konusu            :   Cezmi ÇINAR Dilekçesi
Karar Tarihi   :    03/11/2011

KARAR      

Tarafımızdan yasaya aykırı bir durum görülmediğinden, konu ile    ilgili en son karara istinaden, zemin+2 (iki) kattan sonra, 80 cm duvar örme izni üzerine, zemin + 2 (iki) kat mevcut 80 cm  yükseklik üzerine
1,50 cm daha yükseltme, yani zemin + 2 (iki)  kattan sonra toplam 2,30 cm duvar örülerek üzerine çatı yapılmasına izin verilmesine;
Oy Birliği ile karar verilmiştir.


Mustafa YAMAN                       Osman YILDIZ              Abdullah CEVHER
Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                  Meclis Katibi

NİSAN - 2011

GÜNDEM (03.11.2011)

 1 ) Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
 2 )  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin Çıkartılması
 3 )  Cezmi ÇINAR Dilekçesi  

Kasım - 2011 KARARLAR 

Karar No          : 11/25
Konusu            :  Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
Karar Tarihi   :  03/11/2011

KARAR

Belediye Tarifeleri güncellenerek 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (f ) bendi gereğince kabulüne,
Oy Birliği ile Karar verildi.   

Karar no           :  11/26
Konusu            :  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılması
Karar Tarihi    :  03/11/2011

KARAR

Belediye Meclisimizde yapılan Kasım ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun ,18.ci maddesinin (a) bendi gereğince ,her yıl sonu itibariyle Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılmasına;
Oy Birliği ile karar verildi.

Karar no          :    11/27
Konusu            :   Cezmi ÇINAR Dilekçesi
Karar Tarihi   :    03/11/2011

KARAR      

Tarafımızdan yasaya aykırı bir durum görülmediğinden, konu ile    ilgili en son karara istinaden, zemin+2 (iki) kattan sonra, 80 cm duvar örme izni üzerine, zemin + 2 (iki) kat mevcut 80 cm  yükseklik üzerine
1,50 cm daha yükseltme, yani zemin + 2 (iki)  kattan sonra toplam 2,30 cm duvar örülerek üzerine çatı yapılmasına izin verilmesine;
Oy Birliği ile karar verilmiştir.


Mustafa YAMAN                       Osman YILDIZ              Abdullah CEVHER
Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                  Meclis Katibi

MART - 2011

GÜNDEM (03.11.2011)

 1 ) Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
 2 )  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin Çıkartılması
 3 )  Cezmi ÇINAR Dilekçesi  

Kasım - 2011 KARARLAR 

Karar No          : 11/25
Konusu            :  Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
Karar Tarihi   :  03/11/2011

KARAR

Belediye Tarifeleri güncellenerek 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (f ) bendi gereğince kabulüne,
Oy Birliği ile Karar verildi.   

Karar no           :  11/26
Konusu            :  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılması
Karar Tarihi    :  03/11/2011

KARAR

Belediye Meclisimizde yapılan Kasım ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun ,18.ci maddesinin (a) bendi gereğince ,her yıl sonu itibariyle Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılmasına;
Oy Birliği ile karar verildi.

Karar no          :    11/27
Konusu            :   Cezmi ÇINAR Dilekçesi
Karar Tarihi   :    03/11/2011

KARAR      

Tarafımızdan yasaya aykırı bir durum görülmediğinden, konu ile    ilgili en son karara istinaden, zemin+2 (iki) kattan sonra, 80 cm duvar örme izni üzerine, zemin + 2 (iki) kat mevcut 80 cm  yükseklik üzerine
1,50 cm daha yükseltme, yani zemin + 2 (iki)  kattan sonra toplam 2,30 cm duvar örülerek üzerine çatı yapılmasına izin verilmesine;
Oy Birliği ile karar verilmiştir.


Mustafa YAMAN                       Osman YILDIZ              Abdullah CEVHER
Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                  Meclis Katibi

ŞUBAT - 2011

GÜNDEM (03.11.2011)

 1 ) Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
 2 )  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin Çıkartılması
 3 )  Cezmi ÇINAR Dilekçesi  

Kasım - 2011 KARARLAR 

Karar No          : 11/25
Konusu            :  Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
Karar Tarihi   :  03/11/2011

KARAR

Belediye Tarifeleri güncellenerek 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (f ) bendi gereğince kabulüne,
Oy Birliği ile Karar verildi.   

Karar no           :  11/26
Konusu            :  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılması
Karar Tarihi    :  03/11/2011

KARAR

Belediye Meclisimizde yapılan Kasım ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun ,18.ci maddesinin (a) bendi gereğince ,her yıl sonu itibariyle Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılmasına;
Oy Birliği ile karar verildi.

Karar no          :    11/27
Konusu            :   Cezmi ÇINAR Dilekçesi
Karar Tarihi   :    03/11/2011

KARAR      

Tarafımızdan yasaya aykırı bir durum görülmediğinden, konu ile    ilgili en son karara istinaden, zemin+2 (iki) kattan sonra, 80 cm duvar örme izni üzerine, zemin + 2 (iki) kat mevcut 80 cm  yükseklik üzerine
1,50 cm daha yükseltme, yani zemin + 2 (iki)  kattan sonra toplam 2,30 cm duvar örülerek üzerine çatı yapılmasına izin verilmesine;
Oy Birliği ile karar verilmiştir.


Mustafa YAMAN                       Osman YILDIZ              Abdullah CEVHER
Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                  Meclis Katibi

OCAK - 2011

GÜNDEM (03.11.2011)

 1 ) Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
 2 )  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin Çıkartılması
 3 )  Cezmi ÇINAR Dilekçesi  

Kasım - 2011 KARARLAR 

Karar No          : 11/25
Konusu            :  Belediye Tarifelerinin Güncellenmesi
Karar Tarihi   :  03/11/2011

KARAR

Belediye Tarifeleri güncellenerek 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (f ) bendi gereğince kabulüne,
Oy Birliği ile Karar verildi.   

Karar no           :  11/26
Konusu            :  2011 Yılı Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılması
Karar Tarihi    :  03/11/2011

KARAR

Belediye Meclisimizde yapılan Kasım ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun ,18.ci maddesinin (a) bendi gereğince ,her yıl sonu itibariyle Belediye Faaliyet Bülteninin çıkartılmasına;
Oy Birliği ile karar verildi.

Karar no          :    11/27
Konusu            :   Cezmi ÇINAR Dilekçesi
Karar Tarihi   :    03/11/2011

KARAR      

Tarafımızdan yasaya aykırı bir durum görülmediğinden, konu ile    ilgili en son karara istinaden, zemin+2 (iki) kattan sonra, 80 cm duvar örme izni üzerine, zemin + 2 (iki) kat mevcut 80 cm  yükseklik üzerine
1,50 cm daha yükseltme, yani zemin + 2 (iki)  kattan sonra toplam 2,30 cm duvar örülerek üzerine çatı yapılmasına izin verilmesine;
Oy Birliği ile karar verilmiştir.


Mustafa YAMAN                       Osman YILDIZ              Abdullah CEVHER
Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                  Meclis Katibi