Bayırköy Belediyesi Resmi Web Sitesi

Gündem & Kararlar

Gündem & Kararlar

2020 YILI EKİM AYI MECLİS TOPL.

1-)2021-2022-2023 Mali Yılı Bütçesi

2-) İçme ve Kullanma suyu ile Atıksu Ücretin in Belirlenmesi

3-)Fabrikalardan Alınan (KUYUSUYU)Atıksu Be delinin Belirlenmesi

4-)İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemine Geçiş İçin Belediyemizde Fen İşleri,Emlak İşleri ve Zabıta Birimlerinin Oluşturulmasının Görüşülmesi

5-)3976 Parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı-1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişik Teklifi ve Komisyon Kararının Görüşülmesi

1-) 2021-2022-2023 Mali Yılı Bütçesi

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ
    Belediye ,2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı gelir ve gider bütçeleri 5393 sayılı Belediye Kanunu`nun 65. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Genel Yönetim Muha sebe Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmış olup,gelir bütçesi 2021 Mali Yılı için 7.000.000.00 TL. , 2022 Mali Yılı için7.350.000.00 TL. , 2023 Mali Yılı için 7.717.500.00 TL. gelir tahmini yapılmıştır.
GELİR BÜTÇESİ :       
                                          2021 MALİ YILI               2022 MALİ YILI             2023 MALİ YILI
01 Vergi Gelirleri                  1.102.000.00 TL                 1.157.100.00 TL               1.214.955.00 TL
03Teşebbüs ve Vergi Gelir    1.534.000.00 TL                 1.610.700.00 TL               1.691.235.00TL
04 Alınan Bağ.yar.özel gelir     688.000.00 TL                    722.400.00 TL                  758.520.00 TL
05 Diğer Gelirler                  2.962.000.00 TL                  3.110.100.00 TL               3.265.605.00 TL
06 Sermaye Gelirleri               672.000.00 TL                     705.600.00 TL                  740.880.00 TL
08 Alacaklardan tahsilatlar        42.000.00 TL                       44.100.00 TL                   46.305,00 TL
GENEL TOPLAM:             7.000.000.00TL                    7.350.000.00 TL              7.717.500.00 TL

Gider Bütçesi 2021 Mali Yılı için 7.000.000.00 TL. , 2022 Mali Yılı için 7.350.000.00 TL. , 2023 Mali Yılı için 7.717.500.00.- TL. gider tahmini yapılmıştır.
GİDER BÜTÇESİ :
                                                    2021 MALİ YILI          2022 MALİ YILI         2023 MALİ YILI
01 PERSONEL GİDERLERİ       1.639.000.00 TL            1.720.950.00TL              1.806.997.50 TL
02 SOS.GV.KUR.DEV.Pİ.Gd.        337.000.00 TL               353.850.00 TL                371.542.50TL
03 MAL VE HİZM.ALM.Gd       3.242.000.00TL              3.404.100.00 TL             3.574.305.00 TL
04 FAİZ GİDERLERİ                        8.000.00 TL                   8.400.00 TL                   8.820.00 TL
05 CARİ TRANSFERLER              202.000.00 TL               212.100.00TL                 222.705.00 TL
06 SERMAYE GİDERLERİ         1.122.000.00 TL            1.178.100.00 TL              1.237.005.00 TL
07 SERMAYE TRANSFRLERİ        16.000.00TL                 16.800.00TL                    17.640.00TL
08 BORÇ VERME                             5.000.00 TL                  5.250,00 TL                     5.512.50 TL
09 YEDEK ÖDENEKLER             429.000.00 TL               450.450.00 TL                  472.972.50TL
GENEL TOPLAM:                      7.000.000.00 TL            7.350.000.00TL                7.717.500,00 TL
      5393 sayılı Belediye Yasası`nın 61. maddesi gereğince 2021 - 2022 - 2023 Mali Yılları gelir ve gider bütçesinin yukarıda belirtildiği şekilde tahmin edilmesine,yine 5393 sayılı Belediye Yasası`nın 62. maddesi gereğince kabul edilmesine;
      Oy Birliği ile karar verildi

2-)İçme ve Kullanma suyu ile Atıksu Ücretin in Belirlenmesi

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizde yapılan Ekim Ayı olağan toplantısında,Su ve Atık su ücretlerinin belirlenen şekilde 01/10/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (f) bendi gereğince alınmasına;

           Oy birliği ile karar verilmiştir.

 İÇME VE KULLANMA SUYU İLE  ATIK SU  ÜCRETİ TARİFESİ
                                                                           
         T.C                                           BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SU ÜCRETLERİ TARİFESİ


MESKENLER SU ÜCRETİ

 TİCARETHANELER SU ÜCRETİ


1 m³


1 m³
1
SU ÜCRETİ


1,00 ?
1
SU ÜCRETİ


1,00 ?
2
ATIK SU ÜCRETİ


0,32 ?
2
ATIK SU ÜCRETİ


0,32 ?
3
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ


0,24 ?
3
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ


0,24 ?
4
% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ


0,08 ?
4
% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ


0,08 ?
5
EVSEL KATI ATIK ÜCRETİ


0,40 ?
5
EVSEL KATI ATIK ÜCRETİ


0,40 ?


TOPLAM

2,04 ?


TOPLAM

2,04 ?

BAĞÇE VE BAĞ EVİ SULARI ÜCRETİ


ŞANTİYELERİN SU ÜCRETİ

1 m³


1 m³
1
SU ÜCRETİ


1,25 ?
1
SU ÜCRETİ


1,85 ?
2
% 8 K.D.V.


0,10 ?
2
% 8 K.D.V.


0,15 ?


TOPLAM

1,35 ?


TOPLAM

2,00 ?

FABRİKALARIN İÇME SUYU(ATIKLI) ÜCRETİ


FABRİKALARIN İÇME SUYU(ATIKSIZ) ÜCRETİ

1 m³


1 m³
1
SU ÜCRETİ


3,75 ?
1
SU ÜCRETİ


3,75 ?
2
ATIK SU ÜCRETİ


1,55 ?
2
ATIK SU ÜCRETİ


1,55 ?
3
% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ


0,30 ?
3
% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ


0,30 ?
4
EVSEL KATI ATIK ÜCRETİ


1,25 ?


TOPLAM

5,60 ?


TOPLAM

6,85 ?

KAMUSAL ALANLARIN SU ÜCRETİ


1 m³

1
SU ÜCRETİ


3,75 ?

2
ATIK SU ÜCRETİ


1,55 ?

3
% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ


0,30 ?

4
EVSEL KATI ATIK ÜCRETİ


1,25 ?

TOPLAM

6,85 ?

3-)Fabrikalardan Alınan (KUYUSUYU)Atıksu Be delinin Belirlenmesi

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

Belediye Meclisimizde yapılan Ekim Ayı olağan toplantısında  Fabrikalardan alınan (kuyusuyu) Atıksu bedelinin 01/10/2020 tarihinden geçerli olmak üzere  5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.Maddesinin (f) bendi gereğince yeniden belirlenmesine;
  
           Oy  birliği ile karar verildi.

 FABRİKALARDAN  (KUYUSUYU) ATIKSU BEDELİ  ÜCRET TARİFESİ:
                                    


T.C.

 BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            SU ÜCRETLERİ TARİFESİ

1
FABRİKALAR KUYU SUYU ( ATIK SU )


1 m³

1
SU ÜCRETİ


2,31 ?

2
% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ


0,19 ?

TOPLAM

2,50 ?

4-)İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemine Geçiş İçin Belediyemizde Fen İşleri,Emlak İşleri ve Zabıta Birimlerinin Oluşturulmasının Görüşülmesi

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

     Belediye Meclisimizin Ekim ayı olağan Meclis Toplantısında, İçişleri Bakanlığı E-Belediye Bilgi Sistemine Geçiş İçin ,yazışmalarda ve program modüllerinin kullanılabilmesi için, Belediyemiz Fen İşleri Memurluğu ,Emlak ve Tahakkuk Hizmetleri Birimi ve Zabıta ve İtfaiye birimlerinin oluşturulmasına ,

     5393 Sayılı Belediye Kanununun 48 .Maddesine gereğince-( Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.)

       Oy Birliği ile karar verildi.

5-)3976 Parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı-1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişik Teklifi ve Komisyon Kararının Görüşülmesi

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

    Bayırköy Beldesi Taşçı Mevkii H24a21bA pafta 3976 parselin mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında bulunan 2493 m2 alan kaplayan 10m genişliğindeki yolun kaldırılması, mevcut planında gösterilmeyen yükseklik bilgisinin Yençok:15.50 metre olarak yeniden düzenlenmesini ve mevcut planında “konut dışı kentsel çalışma alanı” niteliğinde olan planın “imalathane tesis alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

      KARAR:

       02.09.2020 tarihli 29 karar numaralı meclis kararına istinaden imar komisyonuna sevk edilen ve imar komisyonunun 09.09.2020 tarihli raporu incelenmiştir.
       Bayırköy Beldesi Taşçı Mevkii H24a21bA pafta 3976 parselin mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında bulunan 2493 m2 alan kaplayan 10m genişliğindeki yolun kaldırılması, mevcut planında gösterilmeyen yükseklik bilgisinin Yençok:15.50 metre olarak yeniden düzenlenmesi ve mevcut planında “konut dışı kentsel çalışma alanı” niteliğinde olan planın “imalathane tesis alanı” olarak düzenlenmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 7. Maddesi gereğince kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunun Ek Madde 8 ve 15.09.2020 tarihli 31245 sayılı resmi gazetede yayınlanan İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değer artış payı hesaplandıktan sonra, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereği 30 gün süreyle askıya çıkarılmasına, askı süresince itiraza konu olmaz ise kesinleşmesinin kabulüne;
        Oy birliği ile karar verilmiştir.

2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPL.

1-) Belediye Otobüslerinin Yol Ücretlerinin Yeniden Belirlenmesi

2-) Beldemizde İkamet Eden Tüm Öğrencilerin Belediye Otobüsünden Ücretsiz Faydalandırılmasının Görüşülmesi

3-)Habaş Trafo Merkezine Giden Enerji Hattı nın İmar Planına İşlenmesi

4-)3976 Parsel,1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyonu,1/5000 Nazım İmar Planı Revizyoznu

5-)İnişdibi Mevkii 1645 Parselin Satın Alınmasının Görüşülmesi

1-)Belediye Otobüslerinin Yol Ücretlerinin Yeniden Belirlenmesi

 GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

    Belediye Meclisimizde yapılan Eylül Ayı olağan toplantısında , Bayırköy-Bilecik arası otobüs yol ücretlerinin 3,00 (üç) TL, olarak devam etmesine ;

         Oy Birliği ile karar verilmiştir.      

2-)Beldemizde İİkamet Eden Tüm Öğrencilerin Belediye Otobüsünden Ücretsiz Faydalandırılmasının Görüşülmesi

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

    Belediye Meclisimizde yapılan Eylül  Ayı Olağan Toplantısında, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim döneminde, Beldemizden, Bilecik Merkezdeki muhtelif okullarda okuyan,Belediyemiz otobüsü ile gidip-gelecek olan,Bayırköy nüfusuna kayıtlı tüm öğrencilerimizden,Belediyemizin eğitime destek amacıyla,hiçbir ücret alınmadan,Belediye otobüsümüz ile  taşınmasına ;

        Oy Birliği ile Karar Verildi   

3-)Habaş Trafo Merkezine Giden Enerji Hattı nın İmar Planına İşlenmesi

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

    Belediye Meclisimizde yapılan Eylül  Ayı Olağan Toplantısında,Bilecik İli, Merkez İlçe, Bayırköy Beldesi H24a21bA pafta 1290-1283-3848-3847-3464-3858-3713-3714-3700-3699-1285 ve 3633 parsellerin bulunduğu alandan Habaş Trafo Şalt Sahasına bağlantısı yapılan Enerji İletim Hatlarının, 1/1000 Uygulama İmar Planına ve 1/5000 Nazım İmar Planına işlenmesi talep edilmiştir.

      KARAR:

       Bilecik İli, Merkez İlçe, Bayırköy Beldesi H24a21bA  pafta,1290-1283-3848-3847-3464-3858-3713-3714-3700-3699-1285 ve 3633 parsellerin bulunduğu alandan Habaş Trafo Şalt Sahasına bağlantısı yapılan Enerji İletim Hatlarının, 1/1000 Uygulama İmar Planına ve 1/5000 Nazım İmar Planına işlenmesi talebinin, 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun (18/c) maddesi gereğince kabulüne, 
       3194 Sayılı İmar Kanunu (8b) kapsamında 1 ay süreyle askıya çıkartılmasına, askı süresince itiraz olmadığı takdirde askı süresi sonunda kesinleşmesine,:

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 4-)   3976 Parsel,1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyonu,1/5000 Nazım İmar Planı Revizyoznu  

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

    Belediye Meclisimizde yapılan Eylül  Ayı Olağan Toplantısında,Bilecik İli, Merkez İlçe, Bayırköy Beldesi H24a21bA pafta 3976 parselin bulunduğu alanda 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planı revizyonu talebi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonuna sevkine, komisyon değerlendirmesi sonucu yapılacak olan ilk meclis toplantısında tekrar görüşülmesine,

      Oy birliği ile karar verilmişti

 5-) İnişdibi Mevkii 1645 Parselin Satın Alınmasının Görüşülmesi

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

    Belediye Meclisimizde yapılan Eylül  Ayı Olağan Toplantısında,Bilecik İli, Merkez İlçe, Bayırköy Beldesi, İnişdibi Mevkii 3 Pafta 1645 numaralı parselin bulunduğu alanda yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasında iptale konu olabilecek özellikleri sebebiyle mülkiyet sahibi ile anlaşılarak Bayırköy Belediyesi adına satın alınması talep edilmiştir.
       KARAR:
       Bilecik İli, Merkez İlçe, Bayırköy Beldesi, İnişdibi Mevkii 3 Pafta 1645 numaralı parselin bulunduğu alanda yapılan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasında iptale konu olabilecek özellikleri sebebiyle mülkiyet sahibi ile anlaşılarak Bayırköy Belediyesi adına satın alınması talebi, 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun (18/e) maddesi gereğince kabulüne, aynı kanunun 24. Maddesi gereğince Araştırma-Değer Tespit Komisyonuna sevkine, komisyon değerlendirmesi esas alınarak satın alınmak üzere Encümene yetki verilmesine,

        Oy Birliği ile karar verilmiştir.


      


     


2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPL.

1-) Habaş Trafo Merkezine Giden Enerji Hattının İmar Planına İşlenmesi

2-)3508-3510 (İbrahim DUMAN-inişdibi),3509(Şadi ÇETİ NKAYA-inişdibi)3392(Özcan KOYUN-inişdibi)

1672(Okan KAYA-inişdibi) nolu parsellerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasının Görüşülmesi ile ilgili olarak Araştırma ve Değer Tesbit Komisyon Raporunun Görüşülmesi

1-) Habaş Trafo Merkezine Giden Enerji Hattının İmar Planına İşlenmesi

 GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizde yapılan Ağustos  Ayı Olağan Toplantısında,Beldemiz Taşçı Mevkii 1290 parsel üzerinde Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal End. A.Ş. tarafından yapılmış olan, Trafo Merkezine bağlantısı yapılan, enerji iletim hatlarının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi talebi; 17.07.2020 Tarihli İmar Komisyonu Raporu ve 3194 Sayılı İmar Kanunun M.5: “Nazım İmar Planı; (Değişik:29/11/2018-7153/10 md.) varsa bölge planlarının mekâna ilişkin genel ilkelerine ve varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parça-larının; genel kullanış biçimlerini, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklüklerini, nüfus yoğunlukları ve eşiklerini, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, plan hükümleri ve raporuyla beraber bütün olan plandır.” Hükmü esas alınarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereği;

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince:

         Oy birliği ile reddedilmiştir.

2-) 3508-3510 (İbrahim DUMAN-inişdibi),3509(Şadi ÇETİ NKAYA-inişdibi)3392(Özcan KOYUN-inişdibi)

1672(Okan KAYA-inişdibi) nolu parsellerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasının Görüşülmesi ile ilgili olarak Araştırma ve Değer Tesbit Komisyon Raporunun Görüşülmesi      

 GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

    Belediye Meclisimizde yapılan Ağustos  Ayı Olağan Toplantısında,01.07.2020 Tarihli 22 Karar sayılı Meclis Kararına istinaden; Beldemiz İnişdibi Mevkii 3508,3510,3509,1672 ve 3392 parsellerin belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasını, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi ve 02.07.2020 Tarihli Araştırma Değer Tespit Komisyonu Raporuna istinaden belirlenen birim fiyatı  80 TL/ m2 den fazla olmamak üzere satın alınmasının kabulüne:

      Oy Birliği ile karar verilmiştir.


      


2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPL.

1-) 2019 Mali Yılı İcraat Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

2-) 2019 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi

3-) Daimi Encümen Üyesi Seçimi

4-) Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birligine Baglı 2500 Sayılı bilecik Tarım Kredi Kooperatifine ait,Bilecik Ili Bayırköy Beldesi Köyiçi Mevkii, 10 Pafta,2699 Parselde  kayıtlı 649 m2  arsa üzerinde ,350 m2 zemin kat depo ve 90 m2 .1. kat lojman olmak üzere bina ile birlikte arsanın satın alınmasının görüşülmesi

5-) Imarla ilgili konularda Arastırma yapmak üzere 1 yıllık Imar Komisyonu Olusturulması

6-) Bir yıllık seçilmek üzere ,Arastırma ve Değer Tesbit Komisyonu Olusturulması

7-) Dükkan Kiralarının Mart-Nisan-Mayıs aylarında 3 Ay Ertelenmesi

8-) Sosyal tesis ve yüzme havuzu dügün-nişan ücreti, havuz giris ücreti ve yiyecek içecek ücret tarifesinin Belirlenmesi

9-) Belediye Dügün Salonu Kirasının Belirlenmesi

10-) Sirket Hibe Alınması

11-)Yeni Magazacılık AS (A 101) nin kira süresinin uzatılmasının görüşülmesi

12-)Ekrem KAYGISIZ`ın Dilekçesinin Görüsülmesi

13-)Habas Trafo Merkezine giden Enerji Hattının Imar Planına Islenmesi

14-)Sarmasık Mahallesinde Yapılacak Olan Kadastro Yenileme Çalısmalarında Görev Görev Almak Üzere 6 kisiden olusan Bilirkisi Heyetinin Seçilmesi

15-)Inisdibi Mevkiinde 3194 Sayılı Imar kanu 16.maddesine göre Imar Uygulaması Yapıla Alanda Uygulanmak Üzere "Imar Yönetmeligi hazırlanması için,Imar Komisyonunun,Yetki ve Görevlendirilmesinin Görüşülmesi

16-)3508-3510 (Ibrahim DUMAN,inisdibi) -3509 (Sadi ÇETINKAYA,inisdibi) -3392(Özcan KOYUN inisdibi) ve 1672 (Okan KAYA,inisdib ) Nolu parsellerin Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Satın Alınmasının Görüşülmesi

17-)Beldemiz Çöp Sahasının, Çöp Dökümüne Kapatılması
1-)2019 Mali Yılı İcraat Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

  Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56 `cı maddesi gereğince ,2019 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun görüşülmesine, Belediye Başkanının 5393 Sayılı Belediye Kanununu 19.`cu maddesine istinaden ,toplantı salonunu terk etmesi ve yerine Başkan Vekilini bırakmasından sonra geçildi.Oturuma katılan mevcut üye sayısı yeterli görülerek, yapılan oylama sonucunda,2019 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun kabulüne;

              Oy Birliği ile karar verildi.


 Mustafa YAMAN                             Ahmet ÜNAL                             Serdar ÇEVİK

 Belediye Başkanı                           Meclis Katibi                              Meclis Katibi


ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İÇİNDEKİLER
I-GENEL BİLGİLER
A-MİSYON VE VİZYON
B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-FİZİKSEL YAPI 2-ÖRĞÜT YAPISI
3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
4-İNSAN KAYNAKLARI
5-SUNULAN HİZMETLER
6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLE
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-MALİ BİLGİLER
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2-MALİ DENETİM SONUÇLARI
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜNLÜKLER
B-ZAYIFLIKLAR
 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
EKLER:1-ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
              2-HARCAMA YETKİLİSİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
              3-MALİ HİZMETLER BİRİM YETKİLİSİ BEYANI
2019  MALİ  YILI
BİLECİK İLİ BAYIRKÖY
   BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU
 
SUNUŞ
Bayırköy Belediye Meclisinin Saygıdeğer Üyeleri;
           01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2019 yılı Çalışma Raporu öncelikle belediye meclis üyelerinin bilgi ve onayına ve Bayırköy Halkının bilgisine sunulmaktadır.
 
          03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde  faaliyet raporu tanımlanmıştır. Madde hükmüne göre; Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeleri ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İç İşleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde de faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıkça belirtilmiştir. Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmelik ise 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
                                   Değerli Meclis Üyeleri;

         Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Söz konusu mevzuat gereğince; Belediyemiz 2019 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık çalışma raporlarına, beldemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm belediye personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2019 yılı faaliyetleri sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiş ve aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir.

                  Değerli Meclis Üyeleri;

         Faaliyet raporumuz incelendiğinde; Belediyemizin 2019 yılında kendi imkânları ile yoğun bir çalışma göstermiş olduğu, ciddiyet ile üzerine almış olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştığı, Belediye hizmetlerinin ağırlık noktası olan yatırım yönünden altyapı hizmetleri için bütün imkânlar seferber edildiği ve zaman içinde birçok işlerin gücümüz oranında başarı ile sonuçlandığı görülecektir.

         Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir. Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için hizmetlerimizin kurumsallaştırılması şarttır. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Bayırköy  Belediyesi çalışanları ve Belediye sorumluları olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inancım sonsuzdur. “Bayırköy Belediyesi Bilecik’in en çok sözü edilen en çok hizmet üretilen lider beldesi  olmaya devam edecektir.” Refah ve esenliğin paylaşıldığı çağdaş ve yaşanabilir bir beldeye ulaşmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek hizmetlerimiz vatandaşlarımıza en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır. Daha çok işlerin yapılması için çalışmalarımız ve projelerimiz hızlanarak devam edecektir.

Bu raporun tarafınızdan iyice tetkik edilerek belki imkânsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve başarılarımızın devamı için desteklerinizi bekler, başarılı hizmetlerin sunulmasında büyük katkı sağlayan belediye personelimize ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim.
 
Yüce meclisinize arz eder, saygılarımı sunarım.
                                                                              
                                                                                                Mustafa YAMAN
                                                                                                Belediye Başkanı
                 

I – GENEL BİLGİLER 
                    A –KURUM MİSYONU(ÖZ GÖREV) :
               Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu kurumdaki, tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve  uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir. Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirmesi için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır.

          Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Bayırköy  Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir. Bayırköy Belediyesi’nin misyonu: “Çağdaş, şeffaf, gelişen ve değişen belediyecilik”tir.

              B-KURUM VİZYONU (ÖZ GÖRÜŞ)

          Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden, bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir.
          Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır.
          Bayırköy Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: Bayırköy Belediyesinin vizyonu: “Sürekli gelişen bir kurumsal kapasite inşa etmek ve dengeli bir yerel kalkınma konsepti geliştirmek suretiyle, Bayırköy`ü yaşamak, yaşatmak ve yatırım yapmak için bölgemizin en cazip beldesi haline getirmektir.

               İLKELERİMİZ

1. İnsan odaklı olmak
2. Adil ve tarafsız olmak
3. Güvenilir olmak
4. Dürüstlük
5. Çağdaşlık
6. Katılımcılık
7. Şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık
8. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak
9. Güler yüzlü, hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak
10. Tarihi ve kültürel mirasın korunması
11. Doğaya ve çevreye saygı
12. Çalışan memnuniyetini ve mükemmeliyetini gözetmek
13. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek
14. Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanmak
15. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak
 II-   Yetki, Görev ve Sorumluluklar
      Belediye Meclisi, Başkanlığı ve Encümeninin Faaliyet raporlarına ilişkin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiş, buna göre ;
 BELEDİYE KANUNU

Kanun No : 5393 Kabul Tarihi : 03/07/2005

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

   a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

   b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
   c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
   d) Borçlanmaya karar vermek.
   e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
   f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
          g) Şartlı bağışları kabul etmek.
          h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL`den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
          i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
        j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
        k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
        l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
       m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
       n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
       o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
       p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
 r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
 s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
          Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları
 MADDE 26. — Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.
        Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.
       Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.
       Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.
   Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir.
        Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.
       Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.
       Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır.
             Encümenin görev ve yetkileri
             MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
       a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
       b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
       c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
       d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
       e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
       f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
       g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
       h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
       i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
         MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
  a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
  b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
  c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
  d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
  e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
  f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
  g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
  h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
  i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
  j) Belediye personelini atamak.
  k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
  l) Şartsız bağışları kabul etmek.
  m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
  n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
  o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
  p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
          Faaliyet raporu
       MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’ inci  maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
       Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.
       MADDE 58. — Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.
       KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA   YÖNETMELİK
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            Sorumluluk ilkesi
 MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.
Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi
MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.
          Açıklık ilkesi
 MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.
(2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.
         Tam açıklama ilkesi
MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.
(2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.
         Tutarlılık ilkesi
MADDE 8 –(1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.
           (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.
                    Yıllık olma ilkesi
                      MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.
                     Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi,
                     İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler
           MADDE 10 –(3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim         faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.
          (4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.
         (5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.
          İdare faaliyet raporu
          MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.
         (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve Bakanlığa gönderilir.
            C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER :
     1) Fiziksel Yapı :

Bayırköy Belediyesi 1986 yılında kurulmuştur.Gazi Mahallesi, Fatih Mahallesi ve SarmaşıkMahallesi olmak üzere toplam 3 mahallesi bulunmaktadır.
31.12.2019 tarihi itibariyle nüfusu 2.457` dir.  
      
2) Örgüt Yapısı :

            Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olmak üzere 3 kısımda toplanmıştır. Belediye Encümeni, toplantıları 5393 sayılı Kanunun 35. Maddesi gereğince Belediye Encümenince belirlenen her hafta cuma günü toplanmaktadır.
          Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince her ayın ilk haftasında Çarşamba günleri düzenli olarak toplanmaktadır. Belediye meclisimizce tatil dönemi değişik aylarda belediye Meclisimizce belirlenmektedir.
          
              Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık memurluğu, Teknikerlik, Zabıta Memurluğu,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğu örgütesel yapı içindedir.

     3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
   
          Belediyemizde belediye bütçe imkanları çerçevesinde çağımızın gerektirdiği tüm teknolojik bilgi kaynaklarından ve aletlerinden faydalanılması amaçlanmıştır.Belediyemizde bürün servislerde bilgisayar bulunmakta ve gerekli programlar alınmıştır.

         5393 Sayılı Belediye Kanunu,
       
         Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği,
       
         5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği,
      
         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
         4857 Sayılı İş Kanunu,  
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
         2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
         Evlendirme Yönetmeliği,
         3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile
Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar,
İnternet, Bilgisayar ve BEYAZ Belediye Yazılım Programıdır.
Belediyemizde kullanılan elektronik ve dijital makine ve aletler;
1 Takım ana bilgisayar
7 takım masa üstü bilgisayar
1 takım masa üstü ana bilgisayar
6 adet lap-top bilgisayar
2 adet plazma(1 adeti kamera için) 3 adet normal 1 adet küçük tüplü televizyon
10 adet yazıcı+ fotokopi makinesi
2 adet nokta vuruşlu yazıcı
6 adet sanayi tipi klima 4 adet salon tipi klima.
1 adet hava temizleyici makinesi
3 adet fotoğraf makinesi
1 adet banka post cihazı
1 adet su sayaç okuma el terminali
1 adet anons ses cihazı ve 20 adet hoperlör
2 adet seyyar ses sistemi
1 Adet Yüz okuma cihazı
1 takım anfi takımı 1+ 2 kolon
6 adet ısıtıcı ufo
13 adet mobese camera + merkezi sistem
1 Adet güç kaynağı
1 adet regülatör
1 adet fax cihazı
1 adet mini buzdolabı
2 adet alan ttnet verici
1 adet üflemeli yaprak toplama makinası
1 adet Anons ses yayın cihazı
1 adet 47.000 lik tip klima (Cami için)
1 takım bilgisyar ve yazıcı (Muhtar)
1 adet kyocera FS 3040 Yazıcı
1 adet sebo marka halı temizleme makinası
2 adet gece görüşlü mobese  kamera
1 adet 400 litre benzinli betonyer makinesi
1 takım bilgisayar, yazıcı e ekipmanları (fen işleri)
1 adet bilgisayar monütörü büyük  (başkan makamına)
1 adet tanita marka bc 601 gold vucut analiz tartısı
1 takım bateri takımı müzik aleti
1 adet vestel marka eko nofrost 480 A+ buzdolabı (sağlık ocağı)
1 adet su yükleme cihazı
1 adet ütü ve ütümasası
1 adet overlop makinası
2 adet su arıtma cihazı
1 adet 7211 plu salon tipi dış klima alımı
            4) İnsan Kaynakları :
         Belediyemiz Bakanlar Kurulu Karar ile  uygulamaya konulan İl Özel İdareleri ve Belediyeler Norm Kadro Uygulaması hakkındaki yönetmelik çerçevesinde belediyemiz D1 grubunda yer alan bir belediyedir.

Belediye Meclis Üyelerimiz;                                                                                                    
1-
AKP
Serdar ÇEVİK
2-
AKP
Ahmet KIZMAZ
3-
AKP
Ahmet ÜNAL
4-
AKP
Hüseyin KARA
5-
AKP
Gönül ASLAN
6-
CHP
Hakan ÖZDEMİR
7-
CHP
Önder AKKAYA
8-
CHP
Metin ŞİNAL
9-
CHP
Özcan KAN

     
              
                                                                                         


            Belediyemizde 20 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2019 yılı içinde (5) adedi dolu ve (15) adedi boş durumdadır. Ayrıca belediyemizde çalışmakta olan 1 adet ekonomist ve 1 adet eğitmen olmak  üzere 2 adet teknik sözleşmeli personel için 04.12.2019 tarih ve 43 sayılı meclis kararı ile 1 yıl süre ile süre uzatması yapılmıştır.
             Belediyemizde işçi norm kadroya göre, Temizlik, hizmetli ve şoför Hizmetlerinde, Belediyemizin toplam 10 (on ) olan işçi norm kadro sayısı 9 dolu 1 boş durumdadır.
      
         Belediyemize 22.07.2029-20.01.2020 tarihleri arasında 4 adet 5 ay 29 günlük geçici işçi alınmış olup, 20. 01.2020 tarihinde çalışma süreleri sona erecektir.

          Yine Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği TYP kapsamında   Yeni yapılan protokol ile 17.12.2018-14.06.2019 tarihleri arasında 10 işçi projeye karşılık 14.06.2019 tarihine kadar çalıştırılmıştır.
          Yeniden yapılan protokol ile, 08.05.2019-06.11.2019 tarihleri arasında 16 işçi çalışmaya devam etmektedir.
5) Sunulan Hizmetler :  
            YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :
   Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2019 ile 31.Aralık.2019 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.
  Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.
    Belediye Meclisimiz tarafından 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında (11) toplantı yapılmış ve 01 nodan 43 numaraya kadar meclis kararı alınmıştır
    Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                       
   Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.
   Belediye Encümenimiz 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 01 No’dan 52 No’ya kadar Encümen kararı alınmıştır.
             Evrak Kayıt İşlemleri :
 Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.
 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri müdürlüğü, teknikerlik, zabıta tahsilat ve emlak servisleri olarak,
786 adet Gelen evrak
187 adet dilekçe olmak üzere gelen evrak sayısı toplam:973
711 adet Giden evrak olmak üzere toplam gelen ve giden evrak sayısı 1.684 adet evrak işlem görmüştür.
 Personel İş ve İşlemleri : Belediyemizde çalışmakta olan 5 adet Memur personelimiz ile 9 adet kadrolu işçi personelimizin tüm özlük haklarının takibi sağlıklı bir şekilde yapılarak gerekli işlemleri takip edilmiştir.
                       Evlendirme İşlemleri :
            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Raporu doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir ve evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise belediyemiz Nikah Memuru olarak görevli Belediye Evlendirme memuru  Şenay ÇAKIR ve Belediye Başkanı Mustafa YAMAN tarafından çiftlerin nikah akdi belediyemizde Meclis Toplantı Salonunda  veya düğün salonunda yapmıştır. ve kendilerine Uluslar arası Evlenme Cüzdanları verilmiştir.
        Nikah akdinden sonra (10) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Bilecik Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanmıştır.
 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine evlenmek üzere (17 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslar arası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir.
             MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :
-Faaliyet dönemini kapsayan 01.Ocak.2019 ile 31.Aralık.2019 tarihleri arasında
          Belediyemizin ay sonu hesapları ile Say 2000İ sistemine 1 aylık dönemler halinde gelir, gider listesi ve mizanlar yasal süresi içinde tanzim edilerek Maliye Bakanlığına  bildirilmiştir.
         Sayıştay aylık, dönem başı ve dönem sonu olarak raporlar tanzim edilerek Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.
        Belediyemizde çalışan işçi memur ve diğer çalışanların, maaş, sigorta, emekli sandığı, vb.ödemeleri süresi içinde gerçekleştirilip ve bildirgeleri internet üzerinden ilgili kurumlara gönderilmiştir.
        Belediye personelin iş yürütümünde ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçları karşılanmıştır.
        Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen icraatlara ve rutin işlere istinaden, tahakkuk eden, faturalar, kabul edilir, müzekkere ve diğer bağlı evrakları tanzim edilir, tahakkuk hazırlanır ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.
       Belediyemize ait aylık KDV 1, KDV 2 Muhtasar beyannameleri yasal süresi içinde internet üzerinden ilgili kuruma bildirilmiştir.
       Yıl sonlarında defter ve rapor dökümleri gerçekleştirilerek, onaylattırılmış.Arşivlenerek saklanması sağlanmıştır.
 2019 yılı boyunca, ödeme, tediye, ve tahakkuk belgeleri düzenli şekilde tanzim edilmiş ve saklanmak üzere, dosyalandırılmıştır.
Çalışanların, kefalet sandığı aidatı, sendika aidatı, bes ve KVK payları  tahakkuk ettirilerek düzenli şekilde ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yıl içinde Mayıs ayında, Mali Yılı Kesin hesap, cetvel ve evrakları süresi içinde Encümene ve Meclise sunularak, Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri bakanlığına gönderilmiştir.
Yıl İçinde belediye bütçesi hazırlanmıştır.
Hazırlanan belediye bütçesine bağlı kalınarak, mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.
2019 yılında,2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, toplam (10) adet satış ve kiralama ihalesi yapılmıştır.
Yine 2019 Yılında 4734 Sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, (2) adet ihale yapılmıştır.
      Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz mallardan satılması ve kiralanması uygun görülenleri, satış ve kiraya verme ihale dosyaları hazırlanmıştır.Satışı ve kiraya verme işlemi gerçekleştirilmiştir.
        Belediyemiz araçlarının trafik sigortası, fenni muayene vb.işlemleri süresi içinde yaptırılmıştır.
        Belediyemizin tahsil etmesi  gereken, harçlar, vergiler, kiralar,  paylar, vb.gelirlerin takipleri yapılmış, tahsili sağlanmıştır.
           Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü servisine havale edilen resmi
yazı ve dilekçelere süresi içinde cevap verilmiş ve gereği yerine getirilmiştir.

-2019 Yılına ait Belediye Kesin Hesap ve Sayman Yönetim Dönemi  Hesabı ve ekleri    yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca  karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.
           -Belediyemizin Tahmini 2019 Mali Yılı gelir bütçesi  5.700.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, 2019 yılı bütçe gelir gerçekleşmesi 4.991.801,78-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 87.57’dır.
        -Belediyemizin Tahmini 2019 Mali Yılı gider bütçesi  5.700.000.00.TL olarak hazırlanmış olup,2019 mali yılı bütçe gider gerçekleşmesi 5.152.495,80-TL. olmuştur. Tahmini giderin bütçede gerçekleşme oranı % 90.40’dır.
     -2020 Yılı Tahmini Bütçesi 6.500.000.00.TL olarak hazırlanıp yetkili makamlarca tasdik edildikten sonra 2020 yılı başından itibaren uygulamaya konulmuştur.
    -Mevcut personelin hak edişleri tam ve eksiksiz olarak hazırlanmış ve  zamanında  ödenmiştir.
    -Belediyemiz elektrik, doğalgaz, ttnet, sabit telefonlar, kurumsal hatların kullanım ve  tüketim bedelleri  düzenli olarak ödenmiştir.
    -Belediyemiz Hizmet araçlarının tamir bakım, parça değişimi, lastik değişimi trafik sigorta işlemleri, fenni muayene işleri ve  Periyodik bakımları belirli aralıklarla yaptırılmış olup, yine araçların hizmetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, ihtiyaçları olan Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlar da karşılanmıştır.
     -Beldemizde mevcut 5 adet çocuk parkının, ve 2 adet açık fitnıs spor sahalarında mevcut, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım, boya, temizlik  işleri ve parkların ağaç ve zemin bakım işleri periyodik olarak yapılmıştır.
    -Beldemiz yarı olimpik yüzme havuzu yanına düzenlenmesi planlanan çocuk parkı için, modern tasarım, 1 takım 5 kaydıraklı çocuk oyun grubu satın alınmıştır.
         -Beldemiz cevizli sokak, cezaevi yoluna, ahşap çit yaptırıldı.Fatih mahallesi 107. sokak Gazi Mahallesi 3. sokak, Yüzme havuzu önüne, eski halı saha tribünlerinin yerine, şeyh Edebalı caddesi bir bölümüne, yeni futbol sahası çevresine, fatih mahallesi 109 sokak, gazi mahallesi 17 sokak, ve cevizli sokak yeşil alan bölümlerine, kaldırım taşı döşeme işleri için gerekli, kaldırım taşları, bordürler, kum çakıl ve döşeme altı malzemeleri alınmış,yol ve kaldırım taşı döşeme işleri yaptırılmıştır.
    -Sarmaşık mahallesi cami önüne sundurma ve ormancı masası yaptırılmıştır.9 walt yeşil Walwaster projektör alınmıştır.Cami içi 18 m2 lambri yapılmış,2 adet pvc kapı yaptırılmış, ve kadınlar bölümünü ayırmak için 15 m2 paravan yaptırılmıştır.Ayrıca Sarmaşık mahallesinde mevcut imam evine gerekli tadilat ve yenilikler yaptırılarak, kullanılır hale getirilmiştir.
         -Sarmaşık su deposu oldukça eski ve yer yer çatlaklar olduğu için , içme ve kullanma suyu kayıpları yaşanmakta idi.Bu sebepten dolayı 154 m2 su deposu PVC membran yapılarak çatlaklar önlenmiş, klorlama ve ilaçları işlemleri tarafımızdan düzenli bir şekilde yapılmaya devam ettiği için,belde halkı sağlıklı içme ve kullanma suyu kullanmaya devam etmektedir.Ayrıca anılan sarmaşık suyu deposu için, hidrofor pompa alınmıştır.
         -Beldemiz Gazi Mahallesi 4. sokak, fatih mahallesi 105 sokak ve küçük sanayi sitesi bölgesi içme ve kullanma su izale hattında patlaklar meydana geldiği için, anılan bölgeler için, gerekli korige su boruları ve benzeri malzemeleri alınarak yenileme çalışması yapılmıştır.
         -Beldemiz 3 mahallesi Sarmaşık mahallesinde ikamet eden, yaşlı annesi ve engelli kardeşi ile yaşam mücadelesi veren ve düzenli bir geliri olmayan, yardımlarla geçinen, Zikrullah BAYDEMİR kendi çabaları ile başlatmış olduğu evine belediyemiz olarak, gerekli inşaat malzemeleri  kum, tuğla, çimento, vb yardımında bulunulmuştur.
          -Beldemiz Atatürk Caddesi kenarında  bulunan belediye cafesinin altında mevcut Umumi WC lerde kullanım sorunu yaşandığı için, yeniden anılan WC Ler kırılarak yeni kapılar yaptırılarak, ve gerekli wc malzemeleri alınarak, yeniden restore edilmiştir.
          -Beldemiz yarı olimpik Yüzme havuzuna yapılan  kafetarya için malzeme dolapları yaptırılmış, anılan havuz alanında düğünlerde yapıldığı için,  gelin-damat odasına soyunma dolabı, ve makyaj masası yaptırılmıştır.
          -Beldemiz ilköğretim okulu ek  binası okul kütüphanesine gerekli olan  raf, masa ve dosya dolabı yaptırılmıştır.Okulumuz öğrencilerinin, ve okul yöneticilerin okulda kullanmak üzere ihtiyaçları olan her türlü kırtasiye malzemeleri tarafımızdan temin edilmiştir.
          -Beldemiz ilköğretim okulumuzun ihtiyacı olan 1 takım bilgisayar ve ekipmanları tarafımızdan alınarak beldemiz ilköğretim okuluna teslim edilmiştir.
         -Beldemiz ilköğretim okulu tüm sınıfları için, polyester tül ve zebra tül alınarak, sınıf pencerelerine taktırılmıştır.
         -Beldemiz Gazi Mahallesi dere boyu yürüyüş yolu bitimi, Sarmaşık deresi kenarına oturma parkı yapılmış,370 cm60 walt yeşilled aydınlatma yapılmış,oturma bankları ve çardak sundurmalar yaptırılmıştır.
         -Beldemiz içinden geçen İstanbul-Ankara otoban yolun kenarlarında bulunan, direklere takılmak üzere ışıklı 19 adet kar taneli ardınç alınarak, takılmıştır.
         -Beldemiz Fatih Mahallesi 101. sokak başına  ve küçük sanayi bölgesine ve kadoil akaryakıt istasyonu bölgesine, ezan sesi ve ilanların, duyulabilmesi için, 1 takım ses yayın alıcısı ve 3 adet hoparlör alınmış ve anılan yere takılmıştır.
     -Belediyemiz çay ocağı için 1 adet ufo ısıtıcı alınmıştır.
        -Belediye binası zemin katına tahsilat odası yanına yeni servis odası düzenlemesi yapılmış, servis için gerekli mobilya dosya dolapları ve çalışma masası yaptırılmıştır.
        -Beldemiz Gazi Mahallesine yeni  yapılan şehit Ömer Halis DEMİR stadı aydınlatması yetersiz olduğu için, 8 adet 2000 wolt metal  halde aydınlatma ampul alınmış ve stad aydınlatması sağlanmıştır.
   -Belediyemiz tarafından yapılan yol düzenlemesi çalışmalarında, muhtelif yol kenarlarına 30x30 wash beton ile bahçe düzenleme çalışmaları yapılmış, beton direk, tel çit, yağmur suyu bertaraf boruları vb malzemeler alınmıştır.
       -Beldemizde yaşayan yardıma muhtaç, yalnız yaşayan, yaşlı ve düzenli geliri olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, belirli aralıklarla, kış aylarında ısınmaları amacı ile kömür alınmış ve  kendilerine teslim edilmiştir.
      -Beldemiz  bahçe sulama kanalları için,park bahçe duvarlarının tadilatı için, muhtelif çevre düzenlemesi için,  ve beldemiz ilköğretim okulu bahçesi için, okul bahçesi  duvarı için gerekli olan hazır beton malzemesi alındı.
       -Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere, kazma , kürek el arabası, çivi, mala, inşaat teli, muhtelif yapıştırıcı, sulama hortumu, şıngıl,bahçe makası, naylon,süpürge sapı, vb  şeklinde nalbur malzemeleri toplu şekilde alınmıştır.
   -Beldemizde mevcut kısa ara sokaklara, kötü hava şartları sebebiyle, bozulan yerlere, ve beldemizde elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması sebebiyle bozulan, yol, kaldırım ve bordürler için, yeniden kaldırım taşı ve bordür alınmış,bozulan yerlere döşenmiştir.Ayrıca bu yapılan kaldırım ve yol düzenlemelerinde, su ve kanalizasyon patlak tamir ve yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere,kum çakıl,döşeme altı ve üstü  malzemeler alınmıştır.
    -2019 yılı için, belediyemiz Başkanlığımız adına  1.000 adet hasır takvim yaptırılmış, belde halkına ve çevre işletmelere dağıtılmıştır.
       -Belediyemiz evlenme işlerinde kullanılmak üzere, 10 adet uluslar arası evlenme cüzdanı alınmıştır.
       -Belediye hizmet binası, umumi wc ler, meydan çeşmeleri, spor salonları, kuran kursları binası, düğün salonu,beldemiz ilköğretim okulu, vb  yerlerde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alınmıştır.Ayrıca Çarşamba günleri beldemizde kurulan pazar sebebiyle, çevrenin temiz tutulması amacı ile, sebze ve meyve artıklarını koymaları için, pazarcılarına dağıtılmak üzere çöp poşetleri alınıp, pazarcılara her hafta dağıtılmıştır.
        -Beldemizde faaliyet gösteren Amatör Bayırköy spor kulubü derneği oyuncularının maç ve antrenman öncesi  kahvaltı bedelleri,maç sonrası yemek bedelleri , antrenman ve maçlarda tükettikleri su ve maden suyu bedelleri,maç sonrası kendi yemeklerini yapabilmeleri için kuru gıda giderleri,konaklama bedelleri, her türlü lisans bedelleri, oyuncu transfer bedelleri, referans bedelleri, antrenör ücreti vize referans bedelleri, kulüp aidatları,saha giriş harç bedelleri, oyuncuların ihtiyacı olan eşofman, krampon, top, eldiven,uzun likralı badi ,profesyonel  kaleci kazağı+pantolon tozluk kaleci eldiveni, dizlik, dijital forma, şort, antrenman tişört ve şort, antrenman eşofmanları,antrenman ve maçlar için araç kiralama bedelleri, oyuncu nakli ulaşım bedelleri, ödenmiştir.Ayrıca5393 sayılı kanun 14 maddesinin  (b) endi gereğince belediyemizin bir yıl önceki 2018 yılı toplam genel yönetim gelirleri tahakkukunun %12 si 27.080.43 tl. ödenmiştir.
      - 04.05.2019 Tarihinde  sarmaşık mahallemizde düzenlenen, hıdrellez şenlikleri için, halka ikram edilmek üzere 625 kişilik pilav+ayran alınmıştır.
      -Beldemizde yaz kuran kursuna katılan beldemiz öğrencilerinin kur sonu hatim programına katılan misafirlere ikram edilmek üzere,  450 kişilik pilav+ayran yaptırıldı, misafirlere ikram edildi.
     - Belediyemiz olarak, mevlüt kandilinde ve üç aylar içinde geçen, regaib, miraç, beraat kandillerinde ve kadir gecesinde, halkımızın manevi birlik içinde bulunduğu ,dini kutlamalarında,pilav, tatlı vb.gibi, belediyemiz olarak, ikramlarda bulunulmuştur.
     - Beldemizde mevcut ihtiyaç sahiplerine, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza olmak üzere yaklaşık 74 kişiye Ramazan ayı boyunca evlerine hazır sıcak  iftar yemeği hizmeti verilmiştir.Ayrıca kendi yapabilecek durumda olan vatandaşlarımıza kuru gıda yardımı yapılmıştır.
     -Ayrıca ramazan ayında iftar vaktinde atılmak üzere ramazan topları alınmış, belediye başkanlığımız adına imsakiye bastırılmış ve halkımıza dağıtılmıştır.
     - 31.05.2019 tarihinde belediyemiz olarak,Kadir gecesinde belde halkına, günüören köyü halkına ve dışarıdan gelen tüm misafirlerimize olmak üzere, 1000 kişilik toplu iftar yemeği verilmiş ardından  çay ikram edilmiştir.
-  01.03.2018 tarih ve 12 nolu meclis kararı ile, beldemizde cenazesi olan vatandaşlarımıza, misafirlerini ağırlayabilmeleri için, 300 adet pide 300 adet ayran belediyemiz tarafından her cenaze de yaptırılmaya devam etmektedir.Ayrıca mağdur cenazeler  için gerekli kefen, mertek tahtası vb malzeme yardımı da yapılmaktadır.
-Beldemizde mevcut, 2 adet mezarlığın temizliği, ağaç budama ve çevre temizliği işleri periyodik aralıklarla yapılmaktadır.Ayrıca mezarlıklara mevcut aydınlatma sistemi bakımı tarafımızdan yapılmaktadır.
-15 Temmuz 2019 tarihinde , demokrasi şehitlerimiz  için, belediyemiz parkında Bilecik edebalı tasavvuf musikisi grubunun da konuk olduğu program düzenlendi.Kuranı kerim ve mevlüd-i şerif okutuldu. Halka lokma ikramında  bulunulmuştur.
- Belediyemizde çalışan işçilerimize çalışma iş elbisesi, mont pantolon vb kıyafetler alınmış olup, ayrıca olası yangınlarda müdahale için yanmaz yangın kıyafetleri alınmıştır.
     -Belediyemize 22.07.2029-20.01.2020 tarihleri arasında 4 adet 5 ay 29 günlük geçici işçi alınmış olup, 20. 01.2020 tarihinde çalışma süreleri sona erecektir.

    -Yine Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği TYP kapsamında   Yeni yapılan protokol ile 17.12.2018-14.06.2019 tarihleri arasında 10 işçi projeye karşılık 14.06.2019 tarihine kadar çalıştırılmıştır.
      Yeniden yapılan protokol ile, 08.05.2019-06.11.2019 tarihleri arasında 16 işçi çalışmaya devam etmektedir.
     -  Beldemiz sağlıklı spor salonunda devam eden plates spor kursu için, ilave spor malzemeleri alınmıştır.Ayrıca anılan spor salonunun elektrik aydınlatma tadilat ve yenileme işleri yaptırılmıştır.
     -Yine beldemizde devam eden plates kursunda, diyet yapan vatandaşlarımız için vücut analiz takibi için, 1 adet tanita marka BC 601 Gold vücut analiz tartısı alınmıştır.
    -Beldemize yeni yaptırdığımız,  içme ve kullanma suyu deposu için,PH ölçer klorlama için, dozaj pompası analog alınmıştır.
    -Beldemizde ilköğretim okulunda yapılacak bateri kursu için, belediyemiz tarafından 1 adet bateri takımı alınmıştır.
    -Belediyemizde kullanmakta olduğumuz sabit masa telefon santrali servis sayıları arttırıldığı için, yeterli gelmediğinden yeniden çoklu çıkışlı telefon santrali ve 2 adet aküsü alınmıştır.
    -Belediye hizmet binası, kompanizasyon sistemi yani ana elektrik panosu, eski ve arıza yarattığı için, yeni ana elektrik sistemi kuruldu ve panosu alındı.
    -Beldemiz sağlık ocağında, aşıların ve diğer ilaçların korunması ve saklanması için, buzdolabı olmadığından dolayı, 1 adet vestel marka eko nofrost 480 a+ buzdolabı alınmış ve beldemiz sağlık ocağına teslim edilmiştir.
    -Belediyemiz yazı işler servisine 1 adet bilgisayar kasası başkanlık makamına büyük bilgisayar monitörü ve fen işlerine 1 takım intel corec 13 9100 f 3.6 hız bilgisayar ve ekipman ve lisanslı windows 10 alınmıştır.
    -Beldemizde akıllı su sayacı kullanılmaktadır.hafta içi saat 17.30 dan sonra ve hafta sonunda, belde halkı susuz kalmaması için, kendi ihtiyaçları olan içme ve kullanma suyunu kartına kendisi yükleyebilmesi için, 1 adet  su yükleme cihazı alınmıştır.
    -Beldemizde mevcut park ve bahçelerde mevcut çimlerin  biçilmesi için 1 adet çim biçme  makinesi alınmıştır.
    -Bayırköy beldemiz sarmaşık mahallesi kumluk mevkii 3 pafta 760 nolu parsel 248 m2 taşınmaz Zikrullah BAYDEMİR den  satın alınmıştır.
    -Beldemizde belediyemiz ve Bilecik halk eğiti müdürlüğü iş birliği ile açılan giyim, biçki dikiş kursu için, ütü, ütü masası ve overlok  makinası satın alınmıştır.
    -Beldemizde yeni mesken ve işyerleri için 20 adet akıllı su sayacı alınmış, olup 45 adet akıllı su sayacının da tamiri yaptırılmıştır.
    - Belediyemiz fen işleri tarafından kullanılmak üzere 1 adet LG 4 K lazer projektör satın alınmıştır.     
    -Beldemiz Sarmaşık Kanalı boyunda mevcut yürüyüş yolu kenarlarına dikilmek üzere, muhtelif çeşit çiçekler alınmış ve dikilmiştir.
    -2019 yılında, Beldemizde mevcut katı atık ve çöplerin toplanması, taşınması ve ber tarafı işlemleri için, Bilecik Belediyeler birliğinin entegre katı atık yönetimi tesislerinin yapımı ve tesislerinin işletilmesi işi  kapsamında, katılmış, toplanan ve taşınan katı atıklar miktarı üzerinden aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir.
    - Beldemiz ilköğretim okulunda, 2019 yılında dereceye giren başarılı öğrencimize, rehber eşliğinde yemekli  İstanbul Kinzania  gezisi düzenlenmiştir.
    - Bayırköy Gençlik Grubu için 2 otobüs rehber eşliğinde yemekli Bolu Abant  gezisi düzenlenmiştir.
    -Bayırköy Gençlik Grubu için rehber eşliğinde yemekli İstanbul Gezisi düzenlenmiştir.
    -Bayırköy Gençlik Grubu için rehber eşliğinde yemekli Çanakkale Gezisi düzenlenmiştir.
    -Bayırköy gençlik Grubu için rehber eşliğinde yemekli pazaryeri-Eskişehir gezisi düzenlenmiştir.
    -Beldemiz ilköğretim okulunda öğrenim gören  120 öğrenci için kahvaltı-yemek ve ikramlar ile bursa gezisi düzenlenmiştir.
    - Beldemiz ilköğretim okulu öğrencileri için yemekli Bilecik  ve çevresi kültür gezi düzenlenmiştir.
    -Bayırköy Gençlik grubu için 26-30 nisan 2019 tarihlerinde rehber eşliğinde yemekli, konaklamalı Karadeniz turu gezisi düzenlenmiştir.
    -Bayırköy gençlik grubu için 19 mayıs 2019 Atatürk`ü anma gençlik ve spor bayramı sebebiyle yemekli ANKARA anıtkabir ve camiler gezisi düzenlenmiştir.
    -Beldemizde devam eden plates kursuna giden kursiyerler için  yemekli bolu abant gölcük gezisi düzenlenmiştir.
    -Beldemizden, merkez Bilecik`e okula gidip gelen tüm öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ile, ücretsiz taşıma hizmetine 2019 yılında da devam edilmiştir.
    -28 Ekim 2012 Tarihinde Beldemizin 3. Mahallesi olan “Sarmaşık Mahallemize”  haftalık  çarşamba günleri ve diğer özel günlerde yolcu taşıma servisimiz 2019 yılı boyunca da ücretsiz olarak devam etmiştir.
    -Beldemizde Tarım Kredi kooperatifi bölge müdürlüğüne ait olan 2 katlı bina, belediyemiz tarafından sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere kiralanmıştır.Alt kat sportif faaliyetler için kullanılmakta üst kat ise lojman olarak kullanılmaktadır.Her ay, aylık olarak kirası ödenmeye devam etmektedir.
    -Belediyemiz  olarak 2019/452127 Kamu İhale Kurumu Nolu ihale ile  yol kaplama malzemesi alınmıştır.i
    -Beldemizde 30.06.2019 tarihinde, geleneksel hıdrellez Şenlikleri yapılmış ve halka 3.500 kişilik pilav ikramı yapılmıştır.Ayrıca hıdrellez şenlikleri devamı gece halka açık konser eşliğinde, beldemizde yeni yapılan, Sosyal Tesis Yüzme havuzunda,Öykü GÜRMAN VE SUHEYLL BEHZAT UYGUR kardeşler ve sunucu Recai KURT` un konuk sanatçı olarak katıldığı program  tertip edilmiştir.Programda Sahne kurulumu, ışık, ses sistemi, kamera çekimi, alan süsleme, çocuklar için balon oyun parkı,halk oyunları,mehter gösterisi,branda,afiş davetiye baskı, animasyon gösterisi hizmeti alınmıştır.
-Yine Belediyemizi yapmış olduğu toplu iftar yemeği,ve Hıdrellez Şenlikleri  şöleni için, 1500 adet plastik sandalye, 300 adet plastik masa ve 100 adet mdf ahşap masa ve çadır  kiralama bedeli ödenmiştir.
-Küçük Sanayi Sitesinde sanayi dükkanı,projelendirme (mimari, statik, elektrik, mekanik zemin etüdü, harita mahal listesi bedeli ödenmiştir.
-Belediyemizi anlaşmalı Avukatına, 2019 yılında yapılan yeni sözleşme ile 12 aylık avukatlık hizmeti bedeli ödendi.
     -Beldemizin tanıtımı, faaliyetleri yaptığı projeler, vb etkinlikleri anlatan 3.000 adet "Bayırköy Beldesi Tanıtıcı Çocuk Kitabı" yazılımı basımı ve fotoğraflandırılması hizmeti alınmış olup, basılan kitaplar belde halkına dağıtılmıştır.
    -Bayırköy Beldesi ve Belediyesi tanıtımı konulu proje için BAYIRKÖY Türkü bestelenmesi, müzik yapımı cd çalışması,yaptırılmıştır.
-2019 yılında 06.03.2019 tarih meclis kararına istinaden,  birinci grup 700 adet hurma fidanı ve 550 adet zeytin fidanı, 2 grup olarak 1500 adet zeytin ve 2150 adet hurma fidanı alınmış ve belde halkına ücretsiz dağıtımı yapılmıştır.
-2019 yılında beldemiz camii zemin kat, 1. ve balkonlu kadınlar bölümü tüm halılar modern yıkama makineleri ile yıkatılmıştır.Alt Kat Kadınlar bölümü tavanına köpük döşeme işlemi yaptırılmıştır.
-Beldemiz cami cemaati için soğuk havalarda abdest ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için güneş enerjisi alınmıştır.
-Belediye hizmet binası kalorifer petekleri, zemin kat işyerlerinin kalorifer petek temizliği yaptırıldı, belediyemize ait kalorifer kombisi bakım işleri yaptırıldı.
     -Beldemizde bulunan eski sağlık ocağı binası 112 acil noktası olduğundan,anılan binanın iç ve dış boya bakım işleri, temizliği yaptırılmış olup, bina önüne ambulans garajı yapılmıştır.
     -18.09.2019 tarihinde Muharrem ayı sebebiyle, gelenek ve göreneklerimizin devamı ve sosyal etkinlik olarak,belde halkına 2.000 kişilik aşure yaptırılmış ve ikram edilmiştir.
    -Beldemizde mevcut, sinek, karasinek, kene, uçkun, Lavra ve   zararlı böceklerle mücadele için, ve yüzme havuzu için,ilaçlar alınmış olup belirli zaman aralıkları ile belde içinde ilaçlamalar yapılmıştır.
     -2017/421766 kik nolu ihaleye istinaden, beldemiz  10 pafta 2733 parsel 960 m2 taşınmaz üzerine, belediyemiz tarafından 2 si dubleks olmak üzere 6 adet konut yapılmıştır.Yapılan konutlar 14.11.2018 tarih ve 38 nolu meclis kararına istinaden satış için ihaleye çıkartılmış, 21/136 arsa paylı 1. katlar ile28/136 arsa paylı dubleks konutlar satılmıştır. 19/136 arsa paylı 2 adet zemin kattan 1 nolu konutun daha  satışı yapılmıştır.Anılan konut inşaatında sadece 1 adet zemin kat 2 nolu daire kalmıştır.
     -Beldemiz su deposu, olimpik yüzme havuzu ve süs havuzu için komple teskit, dpd ve ted tesk hapı 100 lü palet,60X60 dip emiş süzgeci, su altı yapıştırıcı,termometre, ayak küveti, toz klor, sıvı klor, PH (-) düşürücü ilaçlar, periyodik aralıklarla alınmıştır.
     -Belediyemize ait yarı olimpik yüzme havuzu, sosyal tesisleri çocuk ve büyükler yüzme havuzunda taban çatlamaları meydana geldiği için, yeniden havuzların tabanı kırılmıştır.Tadilatı yapıldıktan sonra, yalıtım ve boya işleri yaptırılmış,havuz dış alanına doğal taş zemin kaplama işleri yaptırılmıştır.
     -Belediye hizmet binası önünde mevcut belediye parkı içine 6 adet altıgen bez çatılı ferforje çardak yaptırılmıştır.
    -Belediyemize ait Su Depolarının  bakımları yapılmış olup,içme ve kullanma sularının  mikrobik, ve bakteriyel analizleri periyodik olarak yaptırılmıştır.
      - Belediyemiz tarafından yapılan işlerde, muhtelif zamanlarda  ihtiyacımız olan, ekskavatör, vinç, kamyon, çekici  vb.araç kiralama bedelleri ödenmiştir.
      -23 Nisan Ulusal egemenlik çocuk bayramı, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı, toplu iftar yemeği,hıdrellez şenlikleri, 15 temmuz şehitlerimizi anma programları, bilgilendirme toplantıları, 18 mart şehitleri anma programları,  vb. programlarda kamera çekimi ve sinevizyon kiralama bedelleri ödenmiştir.
       -Belediye Başkanlığımız tarafından,Yeni yıl ,24 Kasım Öğretmenler  günü, 18 Mart Çanakkale şehitleri anma,30 Ağustos Zafer Bayramı,1 Mayıs İşçi Bayramı, 23 Nisan Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ramazan ve Kurban Bayramı, 15 mayıs Anneler günü,8 Mart Kadınlar günü ve kandil geceleri vb. olmak üzere, gazete ve internet üzerinden, yerel gazete ve internet sitelerinden kutlama mesaj hizmet bedelleri ödenmiştir
       - Beldemiz park ve bahçelerinde, yürüyüş yollarında, oturma alanlarında  bulunan çim, çiçek ve fidanlar için, amonyum sülfat, nitrat, gübre, torf  ve zirai ilaçlar alınmıştır.Ayrıca  Belediye hizmet binası, spor salonları, ve açık alanlar için böcek ve haşere ilaçları alınmıştır.
           -Belediyemiz fen işlerinde kullanılmak üzere, harita paketi (netcad gıs-netmap-netsurf) programları alınmıştır.
           -Belediyemizde kullanmakta olduğumuz Beyaz Web programlarının  veri düzenleme hizmet sözleşmesi 01.11.2019 tarihinde sona ermiştir.01.11.2019-01.11.2020 dönemi için  Beyaz Web veri düzenleme hizmeti sözleşmesi bedeli ödenmiştir.
           -13.09.2019 tarihli takpas programı lisans satış sözleşmesi kapsamında, güncelleme,log tutma ve 1 yıllık bakım anlaşma bedeli ödenmiştir.
            -Beldemiz küçük sanayi sitesinde mevcut bir adet sanayi dükanı için,  6x5 metre büyüklüğünde 3 mm saç kalınlığında demir kapı yaptırılmış olup, beldemiz fatih mahallesi 103 sokak yağmur suyu  bertarafı  içi demir mazgal ve kalıp saçlar yaptırılmıştır.
TAŞINMAZ ALIMI
mevki                 pafta              parsel                  m2                            cinsi
Sarmaşık          3               760                 248                        arsa    
          satın alınmıştır.
TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİSİ VE DEVRİ
  2019 yılında ;
           Taşınmaz satışı ve tahsisi yapılmamıştır.
        FEN MEMURLUĞU(TEKNİKERLİK) FAALİYET RAPORU
     -Belediyemiz Fen İşlerinin 01.Ocak.2019 ile 31.Aralık.2019 tarihleri arasını kapsayan icraat Faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.
      – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde
      -  4 Adet İnşaat Ruhsatı,
      -   6 Adet Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmiştir.
      –  Vatandaş  0   Adet Parselasyon Planı işlemi yaptırmıştır.        
     -  Belediyemizce 18. madde uygulama işlemi yapılmamıştır.        
                   ZABITA MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU :
       -Belediye Zabıta Memurluğunun 01/01/2019 ile 31/12/2019 tarihleri arasında yapılmış çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.
 -Yönetmeliklere uygun olarak (7) adet sıhhi (7) adet Gayrısıhhi( 3)
umumi istirahat ve eğlence yeri olmak üzere İşyeri açma ve  çalışma   ruhsatı  verilmiştir. Ayrıca işyerini Pazar günü açmak isteyen (5) adet işyerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.

 -Zabıta memurluğuna  (0) kişi beyanname vererek Ölçü ve tartı aletinin damga ve muayenesi yapılmıştır.
 -Beldemizdeki sıhhi işyerlerine aralıklarla yada ansızın kontroller yapılarak gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.
 -Çarşamba günleri kurulan beldenin pazarının düzenlenmesi ve pazarın yapıldığı  günü ise pazaryerinin temizletilmesi hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.
 -Zabıta Memurluğunca yürütülen Temizlik hizmetleri 1 adet çöp aracı ve 4 adet personel ile haftanın altı günü kamu kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere Belde içerisindeki çöpler düzenli olarak toplatılmaktadır.Ayrıca Yol süpürme makinesi ile cadde ve sokaklar düzenli olarak süpürülmektedir.
 -Belediye düğün salonunun düzenlenmesi ve temizletilmesi aksama olmaksızın Resmi tatillerde, Dini ve milli bayramlarda Belediyece  yerine getirilmesi gerekli hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.
-İtfaiye personelinin işleri takip edilerek ağaçların ve çimlerin sulanması,yolların belli aralıklar ile yıkatılması , umumi tuvaletlerin yıkatılması vb işler ile çıkan olağanüstü durumlarda (yangın gibi) yönlendirilip nöbetleri aksatılmamaktadır.
6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :
             Mali Hizmetler Müdürlüğü Şenay ÇAKIR,
            Yazı İşleri Müd.V.Şenay ÇAKIR,
            Fen Memurluğu (İnşaat Teknikeri) ufuk DUYAR,
           Zabıta Memurluğu, Zabıta Memuru v. Burak ERBERBER,
Tahakkuk Tahsilat ve emlak Memurluğu, Tahsildar v. Ufuk DUYAR tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.
                                    BELEDİYEMİZ MEVCUT  TAŞINMAZLARI;  

2.4.1 Binalar

Mahallesi        Ada No    Parsel No    Yüzölçümü        Cinsi

Bayırköy .        H.24              3360        133.80            Atölye Binası
Bayırköy                     10           3296                107.00             Marangozhane
Bayırköy                     10           3292                374.00             Arsalı ev
Bayırköy                     10           2705                 61.96              Ev-Kahvehane
Bayırköy                     10           2754                  71.00             Ahşap ev
Bayırköy                     10           2708                 200.44            Arsalı dükkan
Bayırköy                     10           3209                 423.94                       Arsalı ev    
Bayırköy                     10           2753                 100.00                       Avlulu ev
Bayırköy                     10           2710                 742.00                       Arsalı ev
Bayırköy                     10           2713                   37.00                       Çeşme
Bayırköy                     10           2515                   22.00                       Çeşme
Bayırköy                       3          1959              2.750.00                        Mezarlık
Bayırköy                       6          1329                   28.00                        Çeşme
Bayırköy                     10          2549                 184.00                        2 Katlı bina
Bayırköy                     10          2692                 696.00               Arsalı cami odası
Bayırköy                       2          1602              1.462.00                        Mezarlık
Bayırköy                        3         1772              9.000.00                       Mezarlık
Bayırköy                        3         648                 250.00                 Su pompası bina
Bayırköy                        4         3112             31.802.00                      Mezarlık
Gökçeçimen                   3         1772               9.000.00                      Mezarlık
Bayırköy                      10         2713                     37.00                     Çeşme
Köy içi                          11        3183                    140.00                    bahçeli ev
Köy içi                          10        2675                     39.00                     avlulu ev.


2.4.2. Arsa, Araziler

Mevkisi                    Ada no         Parsel No         Yüzölçümü                   Cinsi
Taşçı                        H.24            3361                   150.60                         Arsa
Taşçı                        H.24            3360                   133.80                         Arsa
Bayırköy                  3                  1621                  2.188.00                       Tarla
İnişdibi                    3                   1620                   475.00                         Tarla
İnişdibi                    3                   1622                  1.500.00                       Tarla
Bayırköy                 2                   3658                       23.22                        Arsa
Bayırköy                 2                   3657                       13.51                        Arsa
Bayırköy                 2                   3659                     544.80                       Arsa
Taşçı                       H24              1275                   4.500.00                      Tarla
Taşçı                       H24              3357                       162.50                     Arsa
İnişdibi                    3                  1627                    1.975.00                     Tarla
Gökçeçimen            2                  3289                      1.821.00                    Arsa
Karatepe                 4                  2945                      3.475.00                    Tarla
İnişdibi                    3                  1619                         825.00                    Tarla
Ballı kaya                3                  2121                         600.00                    Bahçe
Taşçı                       H24              3476                       1.250.00                   Arsa
İnişdibi                   2                   1683                          812.00                   Tarla
İnişdibi                   2                   1684                        2.788.00                  Tarla
İnişdibi                   2                   1690                        1.850.00                  Tarla
İnişdibi                   3                   3395                           367.00                  Arsa
Bayırköy                10                 3208                            35.72                   Arsa
Bayırköy                10                 2707                          600.00                   Arsa
İnişdibi                    3                  3393                          545.00                   Arsa
Bayırköy                10                 3297                             57.00                  Arsa
Bayırköy                10                 2710                            132.00                 Arsa
Bayırköy                10                 2752                            320.00                 Tarla
Bayırköy                10                 3291                            202.00                 Arsa
Taşçı                       H.24            1344                        16.375.00                Tarla
Muslukaltı              2                  3276                             432.00                Tarla
Bayırköy                 9                  3210                             760.00                 Tarla
Bayırköy                 5                  2223                             804.00                 Tarla
Bayırköy                10                 2733                             960.00                 Arsa
Taşçı                    H24                 3362                             241.31                Arsa
Taşçı                       10                3356                              162.50               Arsa
Kerimaltı                 1                  2090                             400.00            arsa-intifa
İnişdibi                    3                  1640                             6.200                   Arazi
Köy içi                    11                3790                              92.57                  arsa
İnişdibi                    3                  1642                            4.450                   tarla
İnişdibi                    3                  1641                            1.075                   tarla
Kerimaltı                 4                   2981                            3212                   tarla         
Sarmaşık-Kumluki 3                  760                        248                arsa

ARAÇ VE MAKİNALARIMIZ;

1-11 EE 427 plakalı pro.Fatih kamyon 2004 model.
2-11 AF 226 Stayir Traktör 1998 Model
3-İş Makinesi 2010 Model lojistik Levyeli Kazıcı Yükleyici İş Makinesi.
5-11 AZ 417 Fatih Kamyon 1995 Model
6-11 AF 632 probüs otobüs yolcu otobüsü 2006 model
7-)11 AE 638 probüs otobüs yolcu otobüsü 2007 model
8) 11 AC 001 2011 Model Passat Volksvagen marka makam aracı
9-)  Hasta nakil aracı 2009 model
10-) 1 adet yol süpürme aracı
14-) 11 EA 366 plakalı fatih marka hidrolik çöp kamyonu
15-) 1 Adet İtfaiye aracı
16-) 1 Adet 2017 model ford tourneo binek araç
17-) 1 adet FORD CARGO 1833 DC Şasi üzerine 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı   
2019 YILINDA YENİ ALINAN MOTORLU TAŞITLAR;

2019 yılında Yeni Motorlu araç alınmamıştır.

2019 YILINDA SATILAN MOTORLU TAŞITLAR;

2019 yılında motorlu taşıt satılmamıştır.

2019 YILINDA ALINAN MAKİNALAR;

1 adet Anons ses yayın alıcı
1 adet ufo ısıtıcı
1 takım bilgisayar, yazıcı e ekipmanları (fen işleri)
1 adet bilgisayar monitörü büyük  (başkan makamına)
1 adet tanita marka bc 601 gold vücut analiz tartısı
1 takım bateri takımı müzik aleti
1 adet vestel marka eko nofrost 480 A+ buzdolabı (sağlık ocağı)
1 adet su yükleme cihazı
1 adet ütü ve ütü masası
1 adet overlok  makinesi


2.5. Belediyenin Teknolojik Altyapısı

 Belediyemiz tüm servislerinde yüksek kapasiteli bilgisayarlar, yazıcılar kullanılmaktadır.
(Bilgisayarlar, İnternet hizmetleri, Kullanılan paket programlar)
  Belediyemizde 7 adet masa üstü bilgisayar 4 adet laptop bilgisayar mevcut olup, Sınırsız internet kullanılmaktadır. internet hızı 100,0 Mbps dir.
Belediyemizde BEYAZ BİLGİSAYAR YAZILIM  otomasyon Programları kullanılmaktadır.
 II – AMAÇ VE HEDEFLER
      A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :
            Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik ilkesi gözeterek, etkin,kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek, Sunulan Kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.
       Birimler bünyesinde gerçekleştirilen Kamu hizmetlerini Yasa ve yönetmelikler çerçevesinden etkili ve en kısa zamanda verimli ve etkili sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.
       Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
         Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.
         Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak.
B – Temel Politikalar ve Öncelikler :
         Temel Politikalar
 -Sorumluluk ve Güven,

-Ekip Ruhu,

-Şeffaflık,

-Hesap Verebilirlik,

 -Disiplin,

 -Hoşgörü ve anlayış,

 -Yaratıcılık,

 -Etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olmaktır.
               


Öncelikler:
          Norm kadro standardı ve Yönetmeliğine uygun olarak  personelde yapılandırmayı sağlamak.
        Yatırım programlarını bir an önce başlatıp, tamamlanmasını sağlamak.Belediyemiz işlerinin düzenli ve aktif sağlanabilmesi için, gerekli  araç ve ekipmanları temin etmek, hizmette temel politikamız kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılarak kaliteli hizmet üretimi sağlamaktır.
              Öncelikli hedeflerimiz arasında yeni iş sahaları açılması için imar düzenlemeleri yapmak, istihdamın artırılması amacıyla çeşitli kurslar düzenlemek, üreticilerin üretimlerinin kaliteli bir şekilde üretilmesi ve pazarlanması için girişimlerde bulunmak önceliklerimizdir.  

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER   MALİ BİLGİLER    

   Bütçe Uygulama Sonuçları :
  GELİR BÜTÇESİ
       2019 Yılı Belediye Gelir Bütçesi Belediye Meclisince 5.700.000.00 TL olarak hazırlanmış olup, 2019 mali  yılı bütçe gelir gerçekleşmesi  toplam 4.991.801,78 TL TL tahsil edilmiştir.  Bütçe Tahsilatı Gerçekleşme oranı % 87,57 Dır.   
  GELİRLER        
              -01 VERGİ GELİRLERİ                                    :    713.474,80. TL   
  -03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ          : 1.254.490.22.TL.    
  -04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                  :            00.00 TL    
          -05 DİĞER GELİRLER                                     :  2.681.228.82. TL
          -06 SERMAYE GELİRLERİ                                :    342.607.94 TL.       
                      2019 YILI TOPLAM GELİR                    : 4.991.801.78. TL.
    GİDER BÜTÇESİ
          2019 Yılı Belediye Gider Bütçesi Belediye Meclisince 5.700.000.00 TL olarak hazırlanmış olup,2019 mali yılı bütçe gider gerçekleşmesi toplam 5.152.495,80.- TL harcanmış olup Bütçe gerçekleşme oranı %.90.40 dır.
  GİDERLER     :
            -01 PERSONEL GİDERLERİ                         :  1.375.214,51   TL  
-02 SOSYAL GÜV.KURUM DEVLET PRİM GİDERİ  233.181,97   TL     
-03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ          :   2.803.955,67  TL
-04 FAİZ GİDERLERİ                                  :          2.600.97 TL.   
-05 CARİ TRANSFERLER                             :      150.640,52  TL
-06 SERMAYE GİDERLERİ                           :       586.902,16.TL.
-07 SERMAYE TRANSFERLERİ                     :              00.00-TL.
-08 Borç verme                                         :              00.00-TL
2019 YILI TOPLAM GİDER                          :    5.152.495.80 TL
     IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
      A – ÜSTÜNLÜKLERİMİZ
   -Amir ve memur ilişkilerinin her zaman sevgi ve hoşgörü temelinde olması.
   -Çalışanlarımızda ekip ruhunun gelişmiş olması.
   -Görev dağılımında yetki ve sorumlulukların belirli olması.
   -Çalışanların üzerine düşen görevleri yasal çerçeveler içerisinde yerine getirmeleri.
   -Birimler arasında koordineli çalışabilme yeteneğinin olması.
   -Personelin hoşgörülü olması.
 
 B – EKSİKLİKLERİMİZ (zayıflıklar)
          Belediyemizin zayıflıklarının başında Merkezi İdare tarafından gönderilen vergi gelirlerinden alınan payların azlığı, 5779 sayılı kanun gereğince belediyelere gönderilen yardımların nüfus bazında gönderilmesi neticesinde alınan nüfus kriterleri arasındaki farkın çok olması, gönderilen paylardan yapılan kesintiler ile yetişmiş insan gücündeki azlık zayıflığımızdır.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:
         Sonuç itibariyle 2019 yılı belediye hizmetlerinin verimliliği açısından özellikle Merkezi idare tarafından gönderilen vergi gelirleri payından kesinti yapılması sebebiyle sekteye uğramaktadır. Projelerin tamamı belediyemizin kendi öz kaynakları ile gerçekleştirilmiştir.
        Merkezi yönetim tarafından gönderilen vergi gelirleri pay miktarı Avrupa ülkeleri seviyesine çıkartılmalıdır.            

              Meclisin Sayın üyeleri ..
               Belediyemizin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait yapmış olduğu işlere ait işbu faaliyet raporum yukarıda maddeler halinde  Meclisimize sunulmuştur.
               Meclisimizin kabul ve tasvip göreceği temennisi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümleri gereği faaliyet  raporumu, arz ederim.
                                                  01/07/2020                                                                                                                                                        
                                                                                         MustafaYAMAN                    
                                                                                        Belediye Başkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

     Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
               Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
           Bu raporda açıklanan faaliyetler için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
            Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
            Beyan ederim.                                                                                                                                                                                    

                                                                                           01.07.2020
                                                                                        Mustafa YAMAN
                                                                                        Belediye Başkanı


           MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

            Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

           Bu idarede, faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

         İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  01.07.2020

                                                                                                        


                                                                                                 Şenay ÇAKIR
                                                                                                 Mali Hiz.Müd.

2-)2019 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

     Belediyemiz 2019 Mali Yılına ait Belediye Bütçesi Kesin Hesap cetvellerinin ,Mali Hizmetler Müdürlüğünce ,Belediye Bütçe Muhasebe Usülü Yönetmeliğinin 40.cı maddesine göre 09/04/2020 tarih ve 11 sayılı Encümen Kararı ile usul ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği görülerek ,Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 42.ci maddesi gereğince  görüşülmesine geçildi.
     
         GELİR BÜTÇESİ

      2019 Mali yılı için, bütçede 5.700.000.00-TL. Gelir tahmin edilmiştir.Ancak bunun 5.414.687.64-TL.` nin tahakkuk ettiği, bununda yıl içinde tahsil edildiği gelirin,

          01 Vergi Gelirleri ......................... ................................713.474.80-TL
          03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri..........................   1.254.490.22-TL.
          04 Alınan Bağışlar ve Yardımlarla Özel Gelirler....................00.00-TL.
          05 Diğer Gelirler..................................................... . 2.681.228,82 -TL.
          06 Sermaye Gelirleri................................................ .   342.607.94-TL.
          Olmak üzere toplam ................................................ 4.991.801.78-TL.


         GİDER BÜTÇESİ

      2019 Mali yılı için bütçede 5.700.000.00-TL. gider tahmini yapılmıştır.Buna karşılık 5.152.495.80- TL`nin harcandığı harcamalardan anlaşılmıştır.
         01 Personel Giderleri ......................................................1.375.214.51-TL
         02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi.... .........     233.181.97-TL
         03 Mal ve Hizmet Alımları Gideri .................................    2.803.955.67-TL
         04 Faiz Giderleri  ................................................................... 2.600.97-TL
         05 Cari Transferler .......................... ................................. 150.640.52-TL.
         06 Sermaye Giderleri......................................................    586.902.16-TL.
         07 Sermaye Transferleri........................................................      00.00-TL.
         08 Borç Verme .....................................................................       00.00-TL.
         Olmak üzere toplam giderlerimiz................................     5.152.495.80-TL.

       Olduğu yıl içinde, harcanmayan 547.504.20-.TL. ödeneğin imha edildiği yılı içinde ve önceki dönemlerde tahakkuk edipte, ödenmeyen,270.130.00 TL.` nin Bütçe emanet hesabına alındığı, Bilecik Ziraat Bankasında 72.043.84-TL. bakiyenin, 2020 yılına devrettiği anlaşılmış olup,2019 mali yılına ait, idari ve kesin hesabı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Genel Yönetim Muhasebe ve Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tanzim edildiği görülerek, 2019 Mali yılı idari ve kesin hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince  kabulüne:
      
          Oy Birliği ile karar verildi.

3-) Daimi Encümen Üyesi Seçimi

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

     Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k ve 33/a maddesi gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde ,6 `şar (altışar ) oy alan, Hüseyin KARA ve Serdar ÇEVİK`in  Daimi Encümen Üyeliklerine seçilmelerine ;
    Oy çokluğu ile karar verildi.

4-) Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birligine Baglı 2500 Sayılı bilecik Tarım Kredi Kooperatifine ait,Bilecik Ili Bayırköy Beldesi Köyiçi Mevkii, 10 Pafta,2699 Parselde  kayıtlı 649 m2  arsa üzerinde ,350 m2 zemin kat depo ve 90 m2 .1. kat lojman olmak üzere bina ile birlikte arsanın satın alınmasının görüşülmesi

    GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz Ayı olağan toplantısında , Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birligine Baglı 2500 Sayılı bilecik Tarım Kredi Kooperatifine ait,Bilecik Ili Bayırköy Beldesi Köyiçi Mevkii, 10 Pafta,2699 Parselde  kayıtlı 649 m2  arsa üzerinde ,350 m2 zemin kat depo ve 90 m2 .1. kat lojman olmak üzere bina ile birlikte arsanın satın alınması için Araştırma ve Değer Tesbit Komisyonunca fiyat araştırması yapılarak,

        Belediye  Yasasının 15/h (Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.)  ve  18/e (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.)  maddesi gereğince satın alınmak üzere   ,Belediye Encümenine yetki verilmesine :

           Oy  birliği  ile karar verildi.

5-) Imarla ilgili konularda Arastırma yapmak üzere 1 yıllık Imar Komisyonu Olusturulması

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

     Belediye Meclisimizin Temmuz ayı olağan toplantısında ,Beldemizdeki imarla ilgili konularda Araştırma yapmak üzere , Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet ÜNAL`ın  (Komisyon Başkanı) ve Belediye Meclis Üyelerinden, Hüseyin KARA, Serdar ÇEVİK, Hakan ÖZDEMİR ve Özcan KAN`dan oluşan 1 yıllık İmar Komisyonu oluşturulmasına :

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.cü maddesi gereğince kabulüne:

       Oy birliği ile karar verildi.

6-) Bir yıllık seçilmek üzere ,Arastırma ve Değer Tesbit Komisyonu Olusturulması

 GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNE GEÇİLDİ

    Belediye Meclisimizin Temmuz  ayı olağan toplantısında ,taşınmazlarla ilgili  konularda Araştırma yapmak üzere , Belediye Meclis Üyesi Ahmet KIZMAZ`ın  (Komisyon Başkanı) ve Belediye Meclis Üyelerinden, Hüseyin KARA, Serdar ÇEVİK, Hakan ÖZDEMİR ve Önder AKKAYA`dan oluşan 1 yıllık Araştırma ve Değer Tesbit Komisyonu oluşturulmasına :
            
            Oy birliği ile karar verildi.

7-) Dükkan Kiralarının Mart-Nisan-Mayıs aylarında 3 Ay Ertelenmesi

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

   Belediye Meclisimizin Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısında ,Koronavirüs (COVID-19)salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Devletimizin tüm kurumları gibi Belediyemizde yayınlanan genelgelere istinaden beldemizde önlemler almıştır.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu 11 maddelik 2020/5 sayılı Koronavirüs (COVID-19) Önlemleri genelgesi ve 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete ile yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının Ekonomik Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince"Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda  bulunan taşınmazlar hakkında ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan alacakların 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile ertelenmesine ve söz konusu alacakların,ertellenen süre sonunda ,31.12.2020 tarihine kadar aylık eşit taksitler halinde ,herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadantahsil edilmesine,ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına :

     Oy birliği ile karar verildi.

NOT:YASAYA TABİİ İŞLETMELER VE SÖZLEŞME UZATMA SÜRELERİ:

  ADI SOYADI             SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ   SÖZLEŞME UZATMA TARİHİ

ORHAN GEDİK                   10.08.2020                             10.11.2020
MEHMET KILIÇ                   10.08.2020                             10.11.2020
HÜSEYİN KAYGISIZ            08.10.2021                             08.01.2022
AYŞEGÜL GÜL                   13.11.2021                             13.02.2022

8-) Sosyal tesis ve yüzme havuzu dügün-nişan ücreti, havuz giris ücreti ve yiyecek içecek ücret tarifesinin Belirlenmesi

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

       Belediye Meclisimizin Temmuz ayı olağan toplantısında ,Beldemiz Sosyal Tesis ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun,Düğün ,Nişan, Organizasyon ve Havuz Giriş Ücreti ve Yiyecek ,İçecek Ücret Tarifesinin Belirlenmesi için,

        5393 Sayılı  Belediye Kanunun 18/f bendine istinaden ,Belediye Encümenine Yetki Verilmesine :
            
        Oy Birliği ile karar verildi.

9-)Belediye Dügün Salonu Kirasının Belirlenmesi

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz Ayı olağan toplantısında,Belediye Düğün Salonu Kirasının 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (f) bendi gereğince KDV Dahil 150.00 TL. olarak aynı şekilde devam etmesine;


      Oy Birliği ile karar verilmiştir

10-)Sirket Hibe Alınması

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNE GEÇİLDİ

     Belediyemizde yapılan  Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısında,Belediye şirketi hibe alınmasıyla ilgili olarak bir sonraki ay gündeme alınarak görüşülmesine :

     Oy Birliği ile Karar verildi.

11-)Yeni Magazacılık AS (A 101) nin kira süresinin uzatılmasının görüşülmesi

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

   Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz Ayı olağan toplantısında,Beldemizde faaliyete geçen Yeni Mağazacılık AŞ.(A.101) nin kira süresinin 760.00 TL+KDV Dahil olmak üzere ,10 yıl uzatılmasına:

     5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.)maddesi gereğince :

     Oy Birliği ile Karar Verildi.

12-) Ekrem KAYGISIZ`ın Dilekçesinin Görüsülmesi

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

    Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz Ayı olağan toplantısında,08.05.2020 tarih ve 428 kayıt nolu Ekrem KAYGISIZ,Beldemiz Kerimaltı mevkii 3 pafta 2888 parsel nolu taşınmazın ,Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göre bağevi yapma konulu yazısı okundu.
     KARAR: Beldemiz Mücavir alanı sınırları içinde İmar Planı Sınırları dışında konut,bağevi,dağevi vs. ikamete dayalı yapılacak olan tüm yapıların,Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göreizne tabii olacağı ve gündem konusu dilekçeye istinaden tesbiti yapılan kaçak yapılar ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılmasına ve aynı kanunun 42.maddesine göre idari müeyyidelerin uygulanmasına,Belediye Meclis Üyesi Hakan ÖZDEMİR`inde konu dilekçeye örnek,bağevi olmasından dolayı,Meclis Salonunu terketmesine istinaden yapılan oylama sonucunda:

         Oy birliği ile karar verildi.

13-)Habas Trafo Merkezine giden Enerji Hattının Imar Planına Islenmesi


GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz Ayı olağan toplantısında,Beldemiz Taşçı Mevkii 1290 parsel üzerine Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri AŞ.tarafından yapılmış olan ,trafo merkezine bağlantısı yapılan,enerji iletim hatlarının İmar Planına işlenmesi talepli 24.06.2020 tarih ve MG-616 Sayılı yazıları okundu.
        KARAR:Beldemiz Taşçı Mevkii 1290 parsel üzerine Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri AŞ.tarafından yapılmış olan ,trafo merkezine bağlantısı yapılan,enerji iletim hatlarının,İmar Planına İşlenmesi hususunu 3194 Sayılı İmar Kanununun 7. ve 8. maddeleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesi gereği İmar Komisyonunda değerlendirilerek ,önümüzdeki ay (Ağustos) meclis toplantısında gündeme alınarakkararlaştırılmasına:

           Oy Birliği ile karar verildi.

14-)Sarmasık Mahallesinde Yapılacak Olan Kadastro Yenileme Çalısmalarında Görev Görev Almak Üzere 6 kisiden olusan Bilirkisi Heyetinin Seçilmesi

    GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz  Ayı Olağan Toplantısında , Bilecik İli Bayırköy Beldesi Sarmaşık Mahallesinde  3402 sayılı kanuna göre çalışma yapılacağından ,kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, 6 (altı) adet bilirkişinin ,Beldemiz Sarmaşık Mahalesinden Necati KESKİN (10015862586),Ahmet DURMUŞ(11422945312),Ali KAYMAK(10606842850),Rafet KAYADELEN(35185023636),Ali BAŞDEMİR(10102859680),Bayram ATEŞ(10303852978)`in seçilmelerine;

       Oy Birliği ile karar verildi.

15-)Inisdibi Mevkiinde 3194 Sayılı Imar kanu 16.maddesine göre Imar Uygulaması Yapıla Alanda Uygulanmak Üzere "Imar Yönetmeligi hazırlanması için,Imar Komisyonunun,Yetki ve Görevlendirilmesinin Görüşülmesi

 GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz  Ayı Olağan Toplantısında,Beldemiz İnişdibi Mevkiinde 3194 Sayılı İmar Kanununun,18.maddesine göre İmar Uygulaması yapılan alanda uygulanmak üzere " İmar Yönetmeliği " hazırlanması için İmar Komisyonunun yetki ve görevlendirilmesine,

       5393 Sayılı İmar Kanunun 18/m-"Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek." maddesi gereğince:

       Oy Birliği ile karar verildi.

16-)3508-3510 (Ibrahim DUMAN,inisdibi) -3509 (Sadi ÇETINKAYA,inisdibi) -3392(Özcan KOYUN inisdibi) ve 1672 (Okan KAYA,inisdib ) Nolu parsellerin Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Satın Alınmasının Görüşülmesi

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİNE GEÇİLDİ

     Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz  Ayı Olağan Toplantısında,Beldemiz 3508-3510 ( İbrahim DUMAN "17212619852"İnişdibi mevkii),3509 (Şadi ÇETİNKAYA "10735838038"inişdibi mevkii),1672 (Okan KAYA "54826606502"inişdibi mevkii),3392 (Özcan KOYUN "16285653084"inişdibi mevkii) nolu parsellerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere Satın alınmak üzere Araştırma ve Değer Tesbit Komisyonunca incelenmesi ve bir sonraki ay (Ağustos) Belediye Meclisinde ,komisyon raporunun görüşülmesine:

         Oy Birliği ile Karar verildi

17-)Beldemiz Çöp Sahasının, Çöp Dökümüne Kapatılması

   GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz  Ayı Olağan Toplantısında,Beldemiz Taşçıı mevkii 1275 parsel 4050 m2 yüzölçümlü ve komşusu olan orman ve hazine arazisinin hafriyat ve fabrika atıkları dökümünden dolayı,dolması sebebiyle,üzerinden geçen enerji iletim hatlarına yaklaşması sebebiyle can ve mal güvenliği gözönünde bulundurularak tamamen kullanıma kapatılmasına:

         Oy Birliği ile Karar verildi.
2020 YILI MAYIS AYIOLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPL.

Taşçı Mevkii H24a21bA pafta 1290 parsel nolu taşınmazın İmar Planına"Trafo Merkezi"Olarak Alınması

 GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

    Belediye Meclisimizin Mayıs ayı Olağanüstü toplantısında ,Bilecik İli Bayırköy Beldesi Taşçı Mevkii H24a21bA pafta 1290 parsel nolu mülkiyeti Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal End.AŞ.`ye ait olan 8725 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli alanın İlave İmar Planı yapılarak "Trafo Merkezi Alanı " olarak oluşturulmasına:

      3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince:

      Oy birliği ile karar verildi
             
          


2020 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPL.

1-) Sağlık Bakanlığından İhtiyaç Fazlası Bir Adet Ambulansın Hibe Olarak Alınması Ta lebi

2-) Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hi be Programı Kapsamında Sağlıklı Yaşam Ar acı Projesinin Başvurulmasının Görüşülme si

1-) Sağlık Bakanlığından İhtiyaç Fazlası Bir Adet Ambulansın Hibe Olarak Alınması Ta lebi

     Belediye Meclisimizde yapılan Mart Ayı olağan toplantısında,Belediyemizin ihtiyacı olan ,T.C.Sağlık Bakanlığından İhtiyaç fazlası 1 (bir) adet ambulansın hibe olarak alınmasına,

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (a) bendi gereğince:
             
          Oy Birliği ile Karar Verildi.

2-) Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hi be Programı Kapsamında Sağlıklı Yaşam Ar acı Projesinin Başvurulmasının Görüşülme si

Belediye Meclisimizde yapılan Mart Ayı olağan toplantısında,Bayırköy Beldemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik Birinci Basamak (Basamak) sağlık hizmetlerini güçlendirmek,sağlığı yönelik risklerden birey ve toplumu korumak,sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla,temel tıbbi donanımlar(Tansiyon Cihazı Şeker Cihazı)ile vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine katkı sunmak ve sağlıklı yaşamın nasıl sağlanacağı konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla ,Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı aracılığıyla MOBİL SAĞLIKLI YAŞAM ARACI  temin edilmesine ve bu projedeki her türlü işlemleri yapmak üzere Belediyemiz Personeli Şükrü Kağan ÖZKAN`ın görevlendirilmesine:

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (a) bendi gereğince:
             
          Oy Birliği ile Karar Verildi.2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPL.

1-) 2020 Yılında, Belediyemiz Zabıta Memurun verilecek maktu mesaisi bedelinin tesbiti

1-) 2020 Yılında, Belediyemiz Zabıta Memurun verilecek maktu mesaisi bedelinin tesbiti


   Belediye Meclisimizde yapılan Şubat Ayı olağan toplantısında,5393 sayılı Belediye Yasası`nın 51. maddesince;Zabıta memurlarına yapmış oldukları fazla çalışmalarına karşılık, 15 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 302,00 TL fazla çalışma ücreti verilmesine;

           Oy Birliği ile Karar Verildi

2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPL.

1-) Kireç Keki Ücretinin Belirlenmesi

2-) T.C İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliğine 1 asil,1 yedek üye seçimi (Gündem Dışı)

1-)Kireç Keki Ücretinin Belirlenmesi

Belediye Meclisimizin Ocak ayı olağan toplantısında ,Beldemiz mücavir alanı içinde bulunan Habaş AŞ. Fabrikası Kireç çamurunu Belediyemiz çöplüğüne dökmektedir.Belediyemiz çöplüğüne dökülen her bir kamyon kireç kekine karşılık 450.00 TL. işgaliye bedeli (ücreti) alınmasına ve alınan kararın bir örneğinin ilgili Fabrikaya tebliğ edilmesine ;

          Oy Birliği ile karar verildi.

2-) T.C İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliğine 1 asil,1 yedek üye seçimi (Gündem Dışı)

Belediye Meclisimizde yapılan Ocak Ayı olağan toplantısında T.C.İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği yazısının ,gündem dışı olarak görüşülmesine geçildi.T.C.İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliğine Belediyemizi temsilen ,yapılan açık oylama sonucunda Ahmet ÜNAL `ın asil üye,Serdar ÇEVİK`in yedek üye olarak seçilmelerine ;

    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/o maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/c maddesi gereğince ;

       Oy Birliği ile karar verildi.

2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPL.

1-) Belediyemizde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılan Ekonomist ve Eğitmen Personellerinin Sözleşmelerinin Yenilenmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesi 

1-)Belediyemizde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılan Ekonomist ve Eğitmen Personellerinin Sözleşmelerinin Yenilenmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesi 

 Belediye Meclisimizde yapılan Aralık Ayı olağan toplantısında, Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılan personellerin (35089026856 TC Numaralı Yaşar KAYADELEN`in Ekonomist ve 13660740568 TC Numaralı Serhat PALA`nın Eğitmen), sözleşme süreleri 31/12/2019 Tarihinde sona erecektir.Belediyemizin ihtiyacı olduğundan, anılan personellerin sözleşme sürelerinin ,5393 sayılı Belediye Kanununun 49.cu maddesinin 3.cü fıkrası gereğince Tam Zamanlı   olarak 01/01/2020-31/12/2020 tarihine kadar uzatılarak yenilenmesine,ücretlerinin,T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün,28/06/2012 tarih ve 7270 sayılı ,sıra no .5 Genelgesi ve ekinde bulunan (2) sayılı cetveli gereğince Devlet tarafından belirlenen aylık taban ücret üzerinden, aylık ödenmesine ve alınan Meclis Kararının ve sözleşmelerinin hazırlanarak,meclis kararına bağlandıktan sonra TC.Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine;

        Oy Birliği ile karar verildi.


2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPL.

1-) Belediye Tarifelerinin Belirlenmesi

2-) Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesi

3-) Bilecik Merkez Bayırköy Beldesi H24a21bA pafta 1290 parsel nolu 8725 m2 yüzölçümlü mülkiyeti,Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri`ye ait tarlanın İlave İmar Planı yapılarak"Trafo Merkezi Alanı" oluşturulması talebinin görüşülmesi

1-) Belediye Tarifelerinin Belirlenmesi

Belediye Meclisimizde yapılan Kasım Ayı olağan toplantısında Belediye Tarifelerinin,5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.Maddesinin (f) bendi gereğince yeniden belirlenmesine ;
 
           Oy  birliği ile karar verildi.
      
                                              
A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

   Grup/Verginin Tutarı
                 (TL)     1
      2
      3
     4

1. Dükkan,ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha,yazı ve resim gibi sabit tüm ilan ve reklamlar beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan
100Cadde
100Sokak
100


2.Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak                                   
Toplu Taşıma Araçları
40Diğer

40


3.Cadde ,sokak ve yaya kaldırım üzerine gerilen,binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya
Bulvar ve Meydan
10


sair maddeler vasıtasıyla yapılan ,geçici mahiyetteki, ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Cadde
10Sokak
104.Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak
Led Ekranlı İlan ve Reklamlardan
150Diğer ışıklı veprejeksiyonlu ilan ve reklamlardan
150


5.İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri,biblolar veya benzerlerinin her biri için;

Bütün yerlerde
0,25


6.Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden;                                                                               
Bütün yerlerde
0,50B) EĞLENCE VERGİSİ
  (Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinde)       


                                    Eğlencenin Türü ve Alanı


   Grup/Verginin Miktarı             (TL)1
     2
  3
   4

Bar,pavyon,gazino,gece kulübü,taverna,diskotek,kabare,dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
50 m2`ye kadar
10051 m2-150 m2 arası
100151 m2-300 m2 arası
100301 m2`den yukarı
1004 yıldızlı otelde
1005 yıldızlı otelde
100Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
25 m2`ye kadar
10026 m2-50 m2 arası
10051 m2-100 m2 arası
100101 m2-200 m2 arası
100201 m2`den yukarı
100
C) İŞGAL HARCI
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer


Grup/Harcın Tutarı(TL)1
     2
  3
   4
1. 52.nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde  

2,5


2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde
a) Satışı yapılan küçük baş hayvan başına
2,5b) Satışı yapılan büyük baş hayvan başına
5


3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı  işgallerde
a)Her taşıttan beher saat için
1,25b)Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için
2,5Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

                                        İşyerinin Türü ve Alanı

 Grup/Harcın Tutarı(TL)1
     2
  3
   4


Her tür işyeri için yıllık olarak
25 m2`ye kadar
10026 m2-100 m2 arası
200101 m2-250 m2 arası
300251 m2-500 m2 arası
400501 m2`den yukarı
800

D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

                                        İşyerinin Türü ve Alanı

 Grup/Harcın Tutarı(TL)1
     2
  3
   4


Her tür işyeri için beher m2`sinden
25 m2`ye kadar
126 m2-100 m2 arası
1101 m2-250 m2 arası
1251 m2-500 m2 arası
1501 m2`den yukarı
1
E) ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI  (2464 SAYILI KANUNUN 77.MAD.)
                                                                                 
a-  Tartı ağırlıklarının her birinden                                                           ................................             1,5  TL
b-  Uzunluk ölçülerinin her birinden                                                       .................................             1,5  TL
c-  Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden       ................................               3   TL
d-  El terazilerinden                                                                                  ................................              6   TL
e-  Normal masa terazilerinden                                                               .................................               9   TL
f-  Otomatik (ibreli) terazilerden                                                             .................................              12  TL
g-  Elektronik terazilerden                                                                      ...................................             15  TL
h-  Kantar ve basküllerden                                                                     ...................................             30  TL    

F)  BELEDİYE YAYIN CİHAZ ÜCRETİ (TELLALLIK HARCI )KDV DAHİL

25  Kelimeye kadar olan metnin bir defa okunması                               …………………….               7.00 TL
 Not: 3 Günden fazla ilan edilmesi istenen ilanlardan iki katı ücret alınır.

G) BİNA İNŞAAT HARÇLARI (Ahşap ve Diğer Yapılarda m2 Başına) KDV DAHİL

1) KONUT İNŞAATI                                                                        

100 m2 ye kadar…………………………         1,5  TL  
101-120 m2 ………………………………       3,00 TL
121-150 m2………………………………..      3,00 TL
151-200 m2………………………………..      3,00 TL
200 m2den büyük………………………….     3,00 TL

2) İŞYERİ İNŞAATI

25 m2ye kadar……………………………        6 TL
26-50 m2…………………………………        9 TL
50-100 m2………………………………  .      12 TL
100 m2 den büyük………………………  .     15  TL

H) KAYIT VE SURET HARCI    (2464 SAYILI KANUNUN 79.MAD.)

            Belediye ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretiyle gayrimenkullerle ilgili harita,plan ve krokilerin suretleri,kayıt ve suret harcına tabidir.

      a-   Her sayfa başına                                                 ........................................................................................... 1,00 TL
      b-   Harita ,plan ve krokilerin  : beher m2’den        .......................................................................................... 12,00  TL                      

I) İMARLA İLGİLİ HARÇLAR (Ticaret ve Konut Bölgeleri İçin Ayrı Ayrı)
 (2464 SAYILI KANUNUN 80.MAD.)
                                                                                                                        
İlk parselizasyon harcı (Beher m2 için)…..................................................................................…………: 0.35 TL         
İfraz ve tevhid harcı (Beher m2 için)……..................................................................................……..  …: 0.35 TL        
Plan ve proje tasdik harcı (Beher m2 için)…….................................................................................……: 0.25 TL       
Yapı kullanma harcı :

        * Ticarethane m2          :  ..........................................................................................................................   2.00 TL   
        * Konut m2                   :  ..........................................................................................................................  1.50 TL

Zemin açma izni ve toprak hafriyat harçları (m3)

            e-1 )  Toprak (Beher m3 için)…………………...........................................................................………...…: 0.45 TL  
            e-2 )  Kanal (Beher m3 için)……………………………..:.............................................................................. 1.50 TL.

İ)  MUAYENE RUHSAT ve RAPOR HARCI 2464 S K.82.MD.…....................................................…15,00 TL

J) SAĞLIK BELGESİ HARCI 2464 S K.85.MD.B/5 MD.     ……..................................…………….....…3,00 TL

K) DEPOZİTOLAR      (abone açtırma ücreti) KDV DAHİL

a-  Meskenler                                                                                 ..............................................................................      50,00 TL
b- Ticarethane küçük sanayi                                                          .............................................................................       80,00 TL
c- Büyük sanayi                                                                            ...............................................................................  1000,00 TL                                                                                
L) ARAZÖZ ÇALIŞTIRLMASI

1 Tanker itfaiye su götürme ücreti       (nakliye KDVdahil)     .................................................................................. 150,00 TL

M) KEPÇE ÜCRETİ

1 Saatlik kepçe ücreti KDV dahil                                              .................................................................................. 150,00 TL
                                                  

N) DAMPERLİ KAMYON NAKLİYELERİ

BAYIRKÖY-OSMANELİ NAKLİYESİ KDV DAHİL…………......................................………  …..150 TL

BAYIRKÖY-SELİMİYE KÖYÜ NAKLİYESİ KDV DAHİL…………….....................................……120 TL

BAYIRKÖY-YENİCE NAKLİYESİ KDV DAHİL…………….....................................……………….130 TL

BAYIRKÖY-VEZİRHAN NAKLİYESİ KDV DAHİL………….......................................………………75 TL

BAYIRKÖY-SARMAŞIK NAKLİYESİ KDV DAHİL……………….......................................…………90 TL

BAYIRKÖY-BİLECİK NAKLİYESİ  KDV DAHİL…………………………....................................... ..200 TL

BAYIRKÖY-VEZİRHAN KUM OCAĞI NAKLİYESİ KDV DAHİL……....................................…….150 TL

KASABA DIŞI ÇÖP vs. DÖKMEK MÜCAVİR ALAN İÇİNE
KDV DAHİL-TRAKTÖR………………………………………………….....................................……...50 TL

BAYIRKÖY- İSTANBUL/A NAKLİYESİ KDV DAHİL……………...................................………….835 TL

BAYIRKÖY- İSTANBUL/R NAKLİYESİ KDV DAHİL………………...................................……….1000 TL

BAYIRKÖY- ANKARA NAKLİYESİ KDV DAHİL……………………...................................………985 TL

BAYIRKÖY- İZMİR NAKLİYESİ KDV DAHİL…………………………................................……..1.135 TL

BAYIRKÖY- BURSA NAKLİYESİ  KDV DAHİL……………………………..................................…460 TL

BAYIRKÖY- ADAPAZARI NAKLİYESİ KDV DAHİL………………….................................………415 TL
.
BAYIRKÖY- GÖLCÜK NAKLİYESİ KDV DAHİL……………………….................................……..580 TL

BAYIRKÖY- ESKİŞEHİR NAKLİYESİ KDV DAHİL………….................................………………..460TL

Olarak Uygulanmasına,

O) YOL GÜZERGAH BELGESİ İZNİ HARCI  
     
      26627 Sayı ve 28/08/2007 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren"Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" gereği Beldemizde Öğrenci Servis taşımacılığı yapan Toplu Taşıma Araçlarının RUHSAT alımı ücret tarifelerinin beher takvim yılı olarak uygulanmakla birlikte,5393 Sayılı Belediye Kanunun 15`ci maddesinin (p) bendi gereğince;(Ruhsatlar her yıl yenilenir)

      a) 01-18 Koltuk arası için .............................................................................   170,00 TL
      b) 19-31 Koltuk arası için ..............................................................................  250,00 TL
      c) 31 ve üzeri koltuk için ...............................................................................  560,00 TL

 Olarak uygulanmasına,

 Oy Birliği ile karar verilmiştir.

2-) Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesi

 Belediye Meclisimizde yapılan Kasım Ayı olağan toplantısında, 2872 Sayılı Çevre Kanunun 11.maddesinde Belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak,kurdurmak,işletmek ve işlettirmekle yükümlüdürler.Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar,sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım,işletme,bakım,onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür.bu hizmetten yararlananlardan,Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama,taşıma ve bertaraf ücreti alınır.
         "Atıksu Altyapısı ve Evsel  Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" 27.10.2010 tarih ve 27747 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir.Söz Konusu yönetmeliğin uyum sürecini içeren geçici 1. maddesinde "Atık Su Altyapı Yönetimlerinin ve Evsel Katı Atık İdarelerinin bu yönetmeliğin yapımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdür"hükmü getirilmiştir.Bu kapsamda tarafımızca yapılan çalışma ekte belirtilmiştir.
         Beldemizde 2015 yılı başı itibarıyla Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı sistemine geçildiğinden dolayı beldemizde mevcut ikamet eden vatandaşlarımızdan sürekli beldemizde ikamet etmeyip,zaman zaman yazlıkta veya kışlıkta yaşayanlar olduğundan yaş itibarıyla bir evde tek başına yaşlı kadın veya erkek ikamet ettiğinden ,bu yaşlı insanlarında ,bazı dönemlerde çocuklarının yanında yaşamını sürdürdüğünden aylık veya dönem olarak değilde "KİRLETEN ÖDER" ilkesine bağlı kalınarak meskenlerde ve ticarethanelerde m3 başına KDV Dahil 0,86 Krş.Sanayi kuruluşlarında KDV dahil 1,75 TL.olarak eklenerek,su faturalarınada bu şekilde yansıtılarak tahsil edilmesine;
      Yapılan oylama sonucu  Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin ,Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Hesaplama Tablosunda belirlendiği şekliyle aynen kabulüne;

     "Atıksu Altyapısı ve Evsel  Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" 27.10.2010 tarih ve 27747 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir.Söz Konusu yönetmeliğin uyum sürecini içeren geçici 1. maddesinde "Atık Su Altyapı Yönetimlerinin ve Evsel Katı Atık İdarelerinin bu yönetmeliğin yapımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdür"hükmü getirilmiştir.Bu kapsamda tarafımızca yapılan çalışmaya istinaden,

        Beldemizde Su Abonesi bulunmayan işletmelerin Evsel Atık Ücretlerinin aylık KDV dahil ;
     
        0-50       arası işçi çalıştıranlardan .............................................500.00 TL.
        51-150   arası işçi çalıştıranlardan .............................................800.00 TL.
        151 ve   üzeri işçi çalıştıranlardan ...........................................2.000.00 TL.

       olarak alınmasına;  

       Oy Birliği ile karar verildi.

3-) Bilecik Merkez Bayırköy Beldesi H24a21bA pafta 1290 parsel nolu 8725 m2 yüzölçümlü mülkiyeti,Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri`ye ait tarlanın İlave İmar Planı yapılarak"Trafo Merkezi Alanı" oluşturulması talebinin görüşülmesi

Belediye Meclisimizde yapılan Kasım Ayı olağan toplantısında, Bilecik Merkez Bayırköy Beldesi H24a21bA pafta 1290 parsel nolu 8725 m2 yüzölçümlü mülkiyeti,Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri`ye ait tarlanın İlave İmar Planı yapılarak"Trafo Merkezi Alanı" oluşturulması talebinin daha sonraki aylarda toplanacak olan Meclis toplantılarında görüşülmesine:

        Oy Birliği ile karar verildi.

2019 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPL.

1-)  2020-2021-2022 Mali Yılı Bütçesi

2-)  İÇME VE KULLANMA SUYU İLE ATIKSU ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

3-)  Mermer Tozu ve Taşı İşgaliye Bedelinin belirlenmesi

4-)  Fabrikalardan Alınan (KUYUSUYU Atıksu bedelinin belirlenmesi

5-)  09.09.2019-16.09.2019 Tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından yapılan Belediye Başkanlığının,12.09.2014-09.09.2019 tarihleri arasındaki İdari İş ve İşlemlerine ait Denetim hakkında,Belediye Meclisine Bilgi verilmesi

6-)Bayırköyspor Kulübü Başkanı Ahmet KIZMAZ`ın dilekçesinin görüşülmesi


1-)  2020-2021-2022 Mali Yılı Bütçesi

 Beledİye ,2020 , 2021  ve 2022 Mali Yılı gelir ve gider bütçeleri 5393 sayılı Belediye Kanunu`nun 65. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmış olup,gelir bütçesi 2020 Mali Yılı için  6.500.000.00 TL. , 2021 Mali Yılı için 6.825.000.00 TL. , 2022 Mali Yılı için 7.166.250.00 TL. gelir tahmini yapılmıştır.
GELİR BÜTÇESİ :
                                               2020 MALİ YILI                  2021 MALİ YILI                 2022 MALİ YILI
01 Vergi Gelirleri                     1.177.500.00 TL                   1.236.375.00 TL                  1.298.193,75 TL
03Teşebbüs ve Vergi Gelir       1.373.000.00 TL                   1.441.650.00 TL                  1.513.732,50 TL
04 Alınan Bağ.yar.özel gelir        597.000.00 TL                      626.850.00 TL                     658.192,50 TL
05 Diğer Gelirler                      2.665.500.00 TL                    2.798.775.00 TL                  2.938.713,75 TL
06 Sermaye Gelirleri                   645.000.00 TL                       677.250.00 TL                      711.112,50 TL
08 Alacaklardan tahsilatlar            42.000.00 TL                         44.100.00 TL                        46.305,00 TL

GENEL TOPLAM:                  6.500.000.00TL                    6.825.000.00 TL                   7.166.250.00 TL
Gider Bütçesi 2020 Mali Yılı için 6.500.000.00 TL. , 2021 Mali Yılı için 6.825.000.00 TL. , 2022 Mali Yılı için 7.166.250.00.- TL. gider tahmini yapılmıştır.
GİDER BÜTÇESİ :
                                                   2020 MALİ YILI                  2021 MALİ YILI               2022 MALİ YILI
01 PERSONEL GİDERLERİ      1.581.500.00 TL                    1.660.575.00 TL                 1.743.603.75 TL
02 SOS.GV.KUR.DEV.Pİ.Gd.      299.500.00 TL                       314.475.00 TL                    330.198.75 TL
03 MAL VE HİZM.ALM.Gd      2.897.500.00 TL                    3.042.375.00 TL                 3.194.493.75 TL
04 FAİZ GİDERLERİ                       8.000.00 TL                           8.400.00 TL                        8.820.00 TL
05 CARİ TRANSFERLER            190.500.00 TL                       200.025.00 TL                    210.026.25 TL
06 SERMAYE GİDERLERİ       1.110.000.00 TL                   1.165.500.00 TL                  1.223.775.00 TL
07 SERMAYE TRANSFRLERİ      13.000.00 TL                        13.650.00 TL                       14.332.50 TL
08 BORÇ VERME                           4.000.00 TL                          4.200,00 TL                         4.410.00 TL
09 YEDEK ÖDENEKLER            396.000.00 TL                      415.800.00 TL                     436.590.00 TL
GENEL TOPLAM:                    6.500.000.00 TL                   6.825.000.00 TL                  7.166.250,00 TL
   
       5393 sayılı Belediye Yasası`nın 61. maddesi gereğince 2020 , 2021  ve 2022 Mali Yılları gelir ve gider bütçesinin yukarıda belirtildiği şekilde tahmin edilmesine,yine  5393 sayılı Belediye Yasası`nın 62. maddesi gereğince kabul edilmesine;
       Oy Birliği ile karar verildi.           

2-) İÇME VE KULLANMA SUYU İLE ATIKSU ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

Belediye Meclisimizde yapılan Ekim Ayı olağan toplantısında,Su ve Atık su ücretlerinin belirlenen şekilde 01/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (f) bendi gereğince alınmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 İÇME VE KULLANMA SUYU İLE  ATIK SU  ÜCRETİ TARİFESİ
                                                                           
         T.C                                           BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SU ÜCRETLERİ TARİFESİ

MESKENLER SU ÜCRETİ

 TİCARETHANELER SU ÜCRETİ

1 m³

1 m³

1
SU ÜCRETİ

1,00 ?
1
SU ÜCRETİ

1,00 ?
2
ATIK SU ÜCRETİ

0,32 ?
2
ATIK SU ÜCRETİ


0,32 ?
3
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ


0,24 ?
3
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ


0,24 ?
4
% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ


0,08 ?
4
% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ


0,08 ?
5
EVSEL KATI ATIK ÜCRETİ


0,40 ?
5
EVSEL KATI ATIK ÜCRETİ


0,40 ?


TOPLAM

2,04 ?


TOPLAM

2,04 ?

BAĞÇE VE BAĞ EVİ SULARI ÜCRETİ

ŞANTİYELERİN SU ÜCRETİ

1 m³

1 m³

1
SU ÜCRETİ


1,25 ?
1
SU ÜCRETİ


1,85 ?
2
% 8 K.D.V.


0,10 ?
2
% 8 K.D.V.


0,15 ?


TOPLAM

1,35 ?


TOPLAM

2,00 ?

FABRİKALARIN İÇME SUYU(ATIKLI) ÜCRETİ

FABRİKALARIN İÇME SUYU(ATIKSIZ) ÜCRETİ

1 m³

1 m³

1
SU ÜCRETİ


3,75 ?
1
SU ÜCRETİ


3,75 ?
2
ATIK SU ÜCRETİ


1,55 ?
2
ATIK SU ÜCRETİ


1,55 ?
3
% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ


0,30 ?
3
% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ


0,30 ?
4
EVSEL KATI ATIK ÜCRETİ


1,25 ?


TOPLAM

5,60 ?


TOPLAM

6,85 ?

KAMUSAL ALANLARIN SU ÜCRETİ

1 m³

1

SU ÜCRETİ


3,75 ?

2

ATIK SU ÜCRETİ


1,55 ?


3

% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ


0,30 ?

4

EVSEL KATI ATIK ÜCRETİ


1,25 ?

TOPLAM

6,85 ?

3-) Mermer Tozu ve Taşı İşgaliye Bedelinin belirlenmesi

Belediye Meclisimizin Ekim ayı olağan toplantısında ,Beldemiz mücavir alanı içinde bulunan Fabrikalar mermer tozu ve taşını Belediyemiz çöplüğüne dökmektedir.Belediyemiz çöplüğüne dökülen her bir kamyon mermer tozu ve taşına  karşılık 150.00 TL. işgaliye bedeli (ücreti) alınmasına ;

4-) Fabrikalardan Alınan (KUYUSUYU Atıksu bedelinin belirlenmesi

Belediye Meclisimizde yapılan Ekim Ayı olağan toplantısında  Fabrikalardan alınan (kuyusuyu) Atıksu bedelinin 01/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere  5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.Maddesinin (f) bendi gereğince yeniden belirlenmesine;
 
           Oy  birliği ile karar verildi.

 FABRİKALARDAN  (KUYUSUYU) ATIKSU BEDELİ  ÜCRET TARİFESİ:

 T.C.BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SU ÜCRETLERİ TARİFESİ

FABRİKALAR KUYU SUYU ( ATIK SU )

1 m³

1

SU ÜCRETİ


2,31 ?

2

% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ

0,19 ?

TOPLAM

2,50 ?

5-) 09.09.2019-16.09.2019 Tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından yapılan Belediye Başkanlığının,12.09.2014-09.09.2019 tarihleri arasındaki İdari İş ve İşlemlerine ait Denetim hakkında,Belediye Meclisine Bilgi verilmesi

09.09.2019-16.09.2019 Tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından yapılan Belediye Başkanlığının,12.09.2014-09.09.2019 tarihleri arasındaki İdari İş ve İşlemlerine ait Denetim hakkında,5393 Sayılı Belediye Kanunu`nun Denetimin kapsamı ve türleri başlıklı 55.ci maddesine göre, Belediye Meclisine bilgi verildi

6-) Bayırköyspor Kulübü Başkanı Ahmet KIZMAZ`ın dilekçesinin görüşülmesi

 Belediye Meclisimizde yapılan Ekim Ayı olağan toplantısında, Belediye Meclis Üyesi Ahmet KIZMAZ`ın  dilekçesine istinaden,5393 Sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin görev ve sorumlulukları "başlıklı 14.cü maddesinin (b) bendinde:Gerektiğinde ,sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir,amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar,denilmektedir.Buna göre 1 (bir) yıl önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçemez.
Belediyemizin 2018 Mali yılı Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan toplam tahakkuk 2.256.702.55 TL.olup,2.256.702.55xbinde 12 = 27.080.43 TL.tutarının Amantör Bayırköyspor Kulübü Derneğine ödenmesine:

        Oy Birliği ile karar verildi.
2019 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPL.

1- Belediye Otobüslerinin Yol Ücretlerinin Yeniden Belirlenmesi

2-)Beldemizde İkamet Eden Tüm Öğrencilerin Belediye Otobüsünden Ücretsiz Faydalandırılmasının Görüşülmesi

3-)Beldemizde İkamet eden Üniversite Öğrencilerine Burs Verilmesinin Görüşülmesi

1-) Belediye Otobüslerinin Yol Ücretlerinin Yeniden Belirlenmesi

  Belediye Meclisimizde yapılan Eylül Ayı olağan toplantısında , Bayırköy-Bilecik arası otobüs yol ücretlerinin 3,00 (üç) TL, olarak devam etmesine ;

  Oy Birliği ile Karar Verildi.

2-) Beldemizde İkamet Eden Tüm Öğrencilerin Belediye Otobüsünden Ücretsiz Faydalandırılmasının Görüşülmesi

 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde, Beldemizden, Bilecik Merkezdeki muhtelif okullarda okuyan,Belediyemiz otobüsü ile gidip-gelecek olan,Bayırköy nüfusuna kayıtlı tüm öğrencilerimizden,Belediyemizin eğitime destek amacıyla,hiçbir ücret alınmadan,Belediye otobüsümüz ile  taşınmasına ;

 Oy Birliği ile Karar Verildi 

3-)  Beldemizde İkamet eden Üniversite Öğrenc ilerine Burs Verilmesinin Görüşülmesi

Belediye Meclisimizde yapılan Eylül Ayı olağan toplantısında, Belediye Meclis Üyesi Ahmet KIZMAZ`ın Gündem Dışı dilekçesinin Belediye Meclisince kabul edilerek görüşülmesine geçildi.Beldemizde ikamet eden ve Yükseköğrenim kurumunda eğitim gören  öğrencilerimize burs verilmesinin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine:

Oy birliği ile karar verildi.

2019 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPL.

1-) Beldemiz sınırları içindeki 2089 parseli n üzerinde bulunan eski içmesuyu deposun un bulunduğu arazideki şerhin kaldırılma sının görüşülmesi

2-) Belediye Başkanlığımıza ait Akaryakıt Te sis alanındaki 3858 parsel 87,46 m2 lik arazinin satışını yapmak üzere Encümene yetki verilmesi

1-) Beldemiz sınırları içindeki 2089 parseli n üzerinde bulunan eski içmesuyu deposun un bulunduğu arazideki şerhin kaldırılma sının görüşülmesi

 Belediye Meclisimizde yapılan Ağustos Ayı olağan toplantısında,Beldemiz sınırları içindeki 2089 parsel üzerinde bulunan içme suyu deposunun bulunduğu arazideki şerhin, Bilecik İli Karasu İçme ve Kullanmasuyu İşletme Birliği tarafından konulduğu,Belediye Başkanlığımızca ilgisinin bulunmadığı görüşülmüştür;

2-) Belediye Başkanlığımıza ait Akaryakıt Te sis alanındaki 3858 parsel 87,46 m2 lik arazinin satışını yapmak üzere Encümene yetki verilmesi

 Belediye Meclisimizde yapılan Ağustos Ayı olağan toplantısında,Belediye Başkanlığımıza ait Akaryakıt Tesis alanındaki 3858 parsel 87,46 m2 lik arazinin satışını yapmak üzere,:

5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince  ,Belediye Encümenine yetki verilmesine;

Oy Birliği ile Karar verildi.


2019 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPL.

1-Belediye Düğün Salonu Kirasının Belirlen mesi

1-)  Belediye Düğün Salonu Kirasının Belirlen mesi

Belediye Meclisimizde yapılan Temmuz Ayı olağan toplantısında,Belediye Düğün Salonu Kirasının 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (f) bendi gereğince KDV Dahil 150.00 TL. olarak aynı şekilde devam etmesine;

Oy Birliği ile karar verilmiştir

2019 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPL.

1-) 2018 yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi

2-) Sosyal Tesis ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Düğün,nişan,Organizasyon ve Havuz Giriş Ücreti ve Yiyecek ,İçecek Ücret Tarifesinin Belirlenmesi

3-) Beldemiz İnişdibi Mevki 3 Pafta 1677 Par sel Numaralı 1000 m2 yüzölçümlü Mehmet PARMAK a ait arsanın Satın Alınması için Encümene Yetki Verilmesi

4-) Fatih Mahallesi 103.sokak no:9 adresinde Bulunan Belediyemize ait 1 ve 2 nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Dairelerin Satışı İçin Encümene Yetki Verilmesi

5-) Sarmaşık Mahallesinde Zikrullah BAYDEMİR e ait 760 parsel ,248 m2 Taşınmazın Sat ın Alınması İçin Encümene Yetki Verilmesi

6-) Belediye Meclisimizin 04.03.2015 Tarih v e 18 Sayılı Meclis Kararının Yürürlükten Kaldırılması

7-) Belediye Meclisinin 1 ( bir ) Ay Tatil Edilmesi

1- )  2018 yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi

Belediymiz 2018 Mali Yılına ait Belediye Bütçesi Kesin Hesap cetvellerinin ,Mali Hizmetler Müdürlüğünce ,Belediye Bütçe Muhasebe Usülü Yönetmeliğinin 40.cı maddesine göre 11/04/2019 tarih ve 04 sayılı Encümen Kararı ile usul ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği görülerek ,Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 42.ci maddesi gereğince  görüşülmesine geçildi.     

 GELİR BÜTÇESİ

 2018 Mali yılı için, bütçede 5.400.000.00-TL. Gelir tahmin edilmiştir.Mali yılı içinde tahsilat fazla olduğundan,05.12.2018 tarih ve 39 nolu meclis kararı ile 700.000,00-TL.arttırılarak toplam 6.100.000,00-TL. olmuştur.Ancak bunun 5.414.687.64-TL.` nin tahakkuk ettiği, bununda yıl içinde tahsil edildiği gelirin,

          01 Vergi Gelirleri ......................... ..............................660.131,25-TL
          03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri..........................  .. 914.209,64-TL.
          04 Alınan Bağışlar ve Yardımlarla Özel Gelirler.....  1.004.200,00-TL.
          05 Diğer Gelirler..................................................... .2.331.941,14-TL.
          06 Sermaye Gelirleri................................................. .504.205,61 -TL.

          Olmak üzere toplam .............................................. 5.414.687,64-TL.

         GİDER BÜTÇESİ

    2018 Mali yılı için bütçede 5.400.000.00-TL. gider tahmini yapılmıştır.Mali yılı içinde tahsilat fazla olduğundan,05.12.2018 tarih ve 39 nolu meclis kararı ile 700.000,00-TL.arttırılarak toplam 6.100.000,00-TL. olmuştur.Buna karşılık 5.712.433,27- TL`nin harcandığı harcamalardan anlaşılmıştır.

         01 Personel Giderleri ......................................................1.103.662,61-TL
         02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi.... .........    183.189,21-TL
         03 Mal ve Hizmet Alımları Gideri .................................    3.078.404,26-TL
         04 Faiz Giderleri  ......................................................................5.874,92-TL
         05 Cari Transferler .......................... .................................     52.364,63-TL.
         06 Sermaye Giderleri......................................................  1.288.937.64-TL.
         07 Sermaye Transferleri........................................................          00.00-TL.

         Olmak üzere toplam giderlerimiz................................       5.712.433,27-TL.                      
       
Olduğu yıl içinde, harcanmayan 387.566,73-.TL. ödeneğin imha edildiği yılı içinde ve önceki dönemlerde tahakkuk edipte, ödenmeyen,272.624,07 TL.` nin Bütçe emanet hesabına alındığı, Bilecik Ziraat Bankasında 31.915,82TL. bakiyenin, 2019 yılına devrettiği anlaşılmış olup,, 2018 mali yılına ait, idari ve kesin hesabı 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile Genel Yönetim Muhasebe ve Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tanzim edildiği görülerek, 2018 Mali yılı idari ve kesin hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince kabulüne:
Oy Birliği ile karar verildi.

2-) Sosyal Tesis ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Düğün,nişan,Organizasyon ve Havuz Giriş Ücreti ve Yiyecek ,İçecek Ücret Tarifesinin Belirlenmesi

Belediye Meclisimizin Mayıs ayı olağan toplantısında ,Beldemiz Sosyal Tesis ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun,Düğün ,Nişan, Organizasyon ve Havuz Giriş Ücreti ve Yiyecek ,İçecek Ücret Tarifesinin Belirlenmesi için,

5393 Sayılı  Belediye Kanunun 18/f bendine istinaden ,Belediye Encümenine Yetki Verilmesine :
Oy Çokluğu ile karar verildi.

3-)Beldemiz İnişdibi Mevki 3 Pafta 1677 Par sel Numaralı 1000 m2 yüzölçümlü Mehmet PARMAK a ait arsanın Satın Alınması için Encümene Yetki Verilmesi

Belediye Meclisimizin Mayıs ayı olağan toplantısında , Beldemiz İnişdibi Mevki 3 Pafta 1677 Parsel Numaralı 1000 m2 yüzölçümlü Mehmet PARMAK a ait arsanın Satın Alınması için  ,5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince satın alınmak üzere   ,Belediye Encümenine yetki verilmesine;

Oy Birliği ile karar verildi.

4-) Fatih Mahallesi 103.sokak no:9 adresinde Bulunan Belediyemize ait 1 ve 2 nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Dairelerin Satışı İçin Encümene Yetki Verilmesi

Belediye Meclisimizin Mayıs ayı olağan toplantısında , Beldemiz Fatih Mahallesi 103.sokak no:9 adresinde  Bulunan Belediyemize ait 1 ve 2 nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Dairelerin Satışı İçin ,5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince satışını yapmak üzere   ,Belediye Encümenine yetki verilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

5-)  Sarmaşık Mahallesinde Zikrullah BAYDEMİR e ait 760 parsel ,248 m2 Taşınmazın Sat ın Alınması İçin Encümene Yetki Verilmesi

Belediye Meclisimizin Mayıs ayı olağan toplantısında , Beldemiz Sarmaşık Mahallesinde Zikrullah BAYDEMİR  e ait 760 parsel ,248 m2 Taşınmazın Satın Alınması için  ,

5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince satın alınmak üzere   ,Belediye Encümenine yetki verilmesine;
Oy birliği ile karar verildi.

6-) Belediye Meclisimizin 04.03.2015 Tarih v e 18 Sayılı Meclis Kararının Yürürlükten Kaldırılması 

Belediye Meclisimizin Mayıs ayı olağan toplantısında ,Belediye Meclisimizin 04.03.2015 Tarih ve 18 Sayılı Meclis Kararının ,aynen devam etmesine:            
Oy birliği ile karar verildi.

7-) Belediye Meclisinin 1 ( bir ) Ay Tatil Edilmesi

 Belediye Meclisimizin Mayıs ayı olağan toplantısında ,5393 sayılı Belediye Yasası`nın 20.maddesi gereğince,Belediye Meclisi`nin gelecek ay (Haziran) bir ay süreyle tatil edilmesine:            

 Oy birliği ile karar verildi.
2019 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

1--Meclis 1.ci ve 2.ci Başkan Vekili Seçimi 

2--Meclis Katibi 2 asil,2 yedek üye seçimi   

3--Bilecik İli Karasu İçme ve Kullanma suyu İşletme Birliği 1asil,1 yedek Üye Seçimi

4--Bilecik Belediyeler Birliği 1 asil 1 yedek Üye Seçimi

5--Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçimi

6--Daimi Encümen Üyesi Seçimi 2 asil   

7--Meclis Huzur Hakkı Belirlenmesi   

8--2018 Yılı İcraat Faaliyet Raporu

9--Haftalık Encümen Toplantılarının Gününün Belirlenmesi

10-Yetkili Memur Sendikası ile Toplu Görüşme yapmak üzere,Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

11-Sarmaşık Mahallemizdeki Su Abonelerimize Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı Takılması

12-İmarla ilgili konularda Araştırma yapmak üzere 1 yıllık İmar Komisyonu Oluşturulması

13-Bir yıllık seçilmek üzere ,Araştırma ve Değer Tesbit Komisyonu Oluşturulması  

14-Duygun Tavukçuluk İnş.Turizm Taşımacılık Pazarlama San.Tic.Ltd.`in hibe alınmasın ın Görüşülmesi 

 GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.           

            Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 19.cu maddesince ,Meclis Başkanlık Divanı seçimine geçildi.Yapılan gizli oylama neticesinde 8 (sekiz) oy alan Ahmet KIZMAZ`ın ,Meclis 1.ci başkan vekili,8 (sekiz) oy alan Gönül ASLAN`ın meclis 2.ci başkan vekili olarak seçilmesine;

            Oy çokluğu ile karar verildi.

 GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.           

             Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 19.cu maddesince ,Meclis Başkanlık Divanı seçimine geçildi.Yapılan gizli oylama neticesinde 6`şar (altışar) oy alan Ahmet ÜNAL ve Serdar ÇEVİK in Meclis Katibi asil üye seçilmelerine,6`şar (altışar) oy alan Hüseyin KARA ve Ahmet KIZMAZ ın da Meclis Katibi yedek üye  olarak seçilmelerine;

              Oy çokluğu ile karar verildi.

 GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

           Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında Bilecik İli Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliğine Belediyemizi temsilen ,yapılan gizli oylama sonucunda, 6 (altı) oy alan Ahmet KIZMAZ`ın Asil üye,6 ( altı) oy alan Hüseyin KARA `nın yedek üye olarak seçilmelerine ;

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/o maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/a maddesi gereğince ;

               Oy çokluğu ile karar verildi.

 GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

         Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında Bilecik Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsilen , 6(altı) oy alan Ahmet KIZMAZ`ın Asil üye,6 (altı) oy alan Hüseyin KARA `nın yedek üye olarak seçilmelerine ;

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/o maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/c maddesi gereğince ;

              Oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

         Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında ,Tarihi Kentler Birlik Tüzüğü kapsamında Birlik Meclisinde  Belediyemizi temsil etmek üzere, Belediye Meclis Üyesi Gönül ASLAN ın asil üye olarak,Belediye Meclis Üyesi Ahmet KIZMAZ`ın ise yedek üye olarak seçilmelerine:          

           Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNE GEÇİLDİ

               Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k ve 33/a maddesi gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde ,6 `şar (altışar ) oy alan, Hüseyin KARA ve Serdar ÇEVİK`in  Daimi Encümen Üyeliklerine seçilmelerine ;                       

             Oy çokluğu ile karar verildi.

 GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

             Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının,32 .ci  ve 39/a maddesi gereğince,  toplantıya katılan meclis üyelerine her ay,Meclis Huzur Hakkı ödenmesine;

             Oy çokluğu ile karar verildi.

  GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ 


             Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56 `cı maddesi gereğince ,2018 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun görüşülmesine, Belediye Başkanının 5393 Sayılı Belediye Kanununu 19.`cu maddesine istinaden ,toplantı salonunu terk etmesi ve yerine Başkan Vekilini bırakmasından sonra geçildi.Oturuma katılan mevcut üye sayısı yeterli görülerek, yapılan oylama sonucunda,2018 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun kabulüne;


              Oy çokluğu ile karar verildi.
 Mustafa YAMAN                             Ahmet ÜNAL                             Serdar ÇEVİK

 Belediye Başkanı                           Meclis Katibi                              Meclis Katibi

          

2018  MALİ  YILI 

BİLECİK İLİ BAYIRKÖY

   BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 

 

SUNUŞ

Bayırköy Belediye Meclisinin Saygıdeğer Üyeleri; 

                01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2018 yılı Çalışma Raporu öncelikle belediye meclis üyelerinin bilgi ve onayına ve Bayırköy Halkının bilgisine sunulmaktadır. 

 

                03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde  faaliyet raporu tanımlanmıştır. Madde hükmüne göre; Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeleri ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İç İşleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde de faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıkça belirtilmiştir. Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmelik ise 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

                                   Değerli Meclis Üyeleri; 


            Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Söz konusu mevzuat gereğince; Belediyemiz 2018 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık çalışma raporlarına, beldemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm belediye personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2018 yılı faaliyetleri sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiş ve aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir. 


                            Değerli Meclis Üyeleri;


                 Faaliyet raporumuz incelendiğinde; Belediyemizin 2018 yılında kendi imkânları ile yoğun bir çalışma göstermiş olduğu, ciddiyet ile üzerine almış olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştığı, Belediye hizmetlerinin ağırlık noktası olan yatırım yönünden altyapı hizmetleri için bütün imkânlar seferber edildiği ve zaman içinde birçok işlerin gücümüz oranında başarı ile sonuçlandığı görülecektir.


                  Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir. Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için hizmetlerimizin kurumsallaştırılması şarttır. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Bayırköy  Belediyesi çalışanları ve Belediye sorumluları olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inancım sonsuzdur. “Bayırköy Belediyesi Bilecik’in en çok sözü edilen en çok hizmet üretilen lider beldesi  olmaya devam edecektir.” Refah ve esenliğin paylaşıldığı çağdaş ve yaşanabilir bir beldeye ulaşmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek hizmetlerimiz vatandaşlarımıza en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır. Daha çok işlerin yapılması için çalışmalarımız ve projelerimiz hızlanarak devam edecektir. 


                Bu raporun tarafınızdan iyice tetkik edilerek belki imkânsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve başarılarımızın devamı için desteklerinizi bekler, başarılı hizmetlerin sunulmasında büyük katkı sağlayan belediye personelimize ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

             Yüce meclisinize arz eder, saygılarımı sunarım. 

                                                                              

                                                                                                        Mustafa YAMAN

                                                                                                         Belediye Başkanı                 I – GENEL BİLGİLER  

                    A –KURUM MİSYONU(ÖZ GÖREV) :

     

              Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu kurumdaki, tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve  uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir. Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirmesi için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. 

             Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Bayırköy  Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir. Bayırköy Belediyesi’nin misyonu: “Çağdaş, şeffaf, gelişen ve değişen belediyecilik”tir.


              B-KURUM VİZYONU (ÖZ GÖRÜŞ) 


             Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden, bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. 

             Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. 

             Bayırköy Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: Bayırköy Belediyesinin vizyonu: “Sürekli gelişen bir kurumsal kapasite inşa etmek ve dengeli bir yerel kalkınma konsepti geliştirmek suretiyle, Bayırköy`ü yaşamak, yaşatmak ve yatırım yapmak için bölgemizin en cazip beldesi haline getirmektir.


               İLKELERİMİZ


1. İnsan odaklı olmak

2. Adil ve tarafsız olmak 

3. Güvenilir olmak 

4. Dürüstlük 

5. Çağdaşlık

6. Katılımcılık 

7. Şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık

8. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak 

9. Güler yüzlü, hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak 

10. Tarihi ve kültürel mirasın korunması 

11. Doğaya ve çevreye saygı 

12. Çalışan memnuniyetini ve mükemmeliyetini gözetmek 

13. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek 

14. Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanmak 

15. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak 

 II-   Yetki, Görev ve Sorumluluklar

      Belediye Meclisi, Başkanlığı ve Encümeninin Faaliyet raporlarına ilişkin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiş, buna göre ;

 BELEDİYE KANUNU


Kanun No : 5393 Kabul Tarihi : 03/07/2005


MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:


       a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.


         b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

          c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

          d) Borçlanmaya karar vermek.

          e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

          f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

          g) Şartlı bağışları kabul etmek.

          h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL`den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

          i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

          j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

          k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

          l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

          m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

          n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

          o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

          p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

          r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

          s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

          t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

          u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

          Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları

 MADDE 26. — Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.

          Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

          Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

          Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

          Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir.

          Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.

          Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.

          Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır.

             Encümenin görev ve yetkileri

             MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

          a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

          b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

          c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

          d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

          e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

          f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

          g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

          h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

          i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

         MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

          a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

          b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

          c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

          d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

          e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

          f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

          g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

          h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

          i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

          j) Belediye personelini atamak.

          k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

          l) Şartsız bağışları kabul etmek.

          m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

          n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

          o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

          p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

          Faaliyet raporu

               MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’ inci  maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

              Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

             MADDE 58. — Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

              KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA   YÖNETMELİK

             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                   Sorumluluk ilkesi

          MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.

                        Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi

          MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.

                   Açıklık ilkesi

          MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.

        (2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.

         Tam açıklama ilkesi

           MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.

         (2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.

                    Tutarlılık ilkesi

                     MADDE 8 –

         (1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.

         (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.

                    Yıllık olma ilkesi

          MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.

                        Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi,

                         İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler

                     MADDE 10 –

           (3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.

         (4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.

         (5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.

                     İdare faaliyet raporu

          MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.

         (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve Bakanlığa gönderilir.

            C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 

             1) Fiziksel Yapı :

              Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni,  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Memurluklar. 

              2) Örgüt Yapısı :

             Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık memurluğu, Teknikerlik, Zabıta Memurluğu,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğudur. 

           3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

                5393 Sayılı Belediye Kanunu, 

           Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği, 

           5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği, 

           657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

           4857 Sayılı İş Kanunu,  

           4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

           2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 

           Evlendirme Yönetmeliği, 

           3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 

           Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar,      

           İnternet, Bilgisayar ve BEYAZ Belediye Yazılım Programıdır. 

          Belediyemizde kullanılan elektronik ve dijital makine ve aletler;

         1 Takım ana bilgisayar

         7 takım masa üstü bilgisayar

        1 takım masa üstü ana bilgisayar

        6 adet lap-top bilgisayar

        2 adet plazma(1 adeti kamera için) 3 adet normal 1 adet küçük tüplü televizyon

        10 adet yazıcı+ fotokopi makinesi

         2 adet nokta vuruşlu yazıcı

         6 adet sanayi tipi klima 4 adet salon tipi klima.

         1 adet hava temizleyici makinesi

         3 adet fotoğraf makinesi

         1 adet banka post cihazı

         1 adet su sayaç okuma el terminali

         1 adet anons ses cihazı ve 20 adet hoperlör

          2 adet seyyar ses sistemi

          1 Adet Yüz okuma cihazı

          1 takım anfi takımı 1+ 2 kolon

          5 adet ısıtıcı ufo

          13 adet mobese camera + merkezi sistem

          1 adet fax cihazı

          1 adet mini buzdolabı

          1 Adet güç kaynağı

          1 adet regülatör 

          2 adet alan ttnet verici 

          1 adet üfürmeli yaprak toplama makinesi  

  1 adet Anons ses yayın cihazı 

  

  1 adet 47.000 lik tip klima (Cami için)

  

  1 takım bilgisyar ve yazıcı (Muhtar)

  

  1 adet kyocera FS 3040 Yazıcı

  

  1 adet sebo marka halı temizleme makinası


  2 adet gece görüşlü mobese  kamera


  1 adet 400 litre benzinli betonyer makinesi 

 

 1 adet 7211 plu salon tipi dış klima alımı


  2 Adet su arıtma cihazı

                  4) İnsan Kaynakları :

Belediye Meclis üyelerimiz;                                                                                                     

1-

AKP

Hasan ADALI

2-

AKP

Hakan ÖZCAN

3-

AKP

Ahmet ÜNAL

4-

AKP

Hüseyin KARA

5-

AKP

Kadir KAYADELEN

6-

AKP

Samet ER

7-

CHP

Mustafa BALKAYA

8-

CHP

Osman AKKAYA

9-

CHP

Savaş ÇİÇEK


      

               

                                                                                       


                

              Belediyemizde 20 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2018 yılı içinde, (6) adedi dolu ve (14) adedi boş durumdadır. Ayrıca belediyemizde çalışmakta olan 1 adet ekonomist ve 1 adet eğitmen olmak  üzere 2 adet teknik sözleşmeli personel için 05.12.2018 tarih ve 40 sayılı meclis kararı ile 1 yıl süre ile süre uzatması yapılmıştır.

              Belediyemizde işçi norm kadroya göre, Temizlik, hizmetli ve şoför Hizmetlerinde, Belediyemizin toplam 10 (on ) olan işçi norm kadro sayısı 9 dolu 1 boş durumdadır. 

           Yine Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği TYP kapsamında   22.05.2017-16.02.2018 tarihleri arası 5 işçi  projeye karşılık çalıştırılmış, 16.02.2018 tarihinde protokol süresi sona ermiştir.

           Yeni yapılan protokol ile 10.05.2018-06.11.2018 tarihleri arasında 

10 işçi projeye karşılık 06.11.2018 tarihine kadar çalıştırılmıştır.

           Yeniden yapılan protokol ile, 17.12.2018-14.06.2019 tarihleri arasında 10 işçi çalışmaya devam etmektedir.

            5) Sunulan Hizmetler :  

            YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

                 Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2018 ile 31.Aralık.2018 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.

                Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

              Belediye Meclisimiz tarafından 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında (12) toplantı yapılmış ve 01 nodan 43 numaraya kadar meclis kararı alınmıştır

            Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                       

           Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

               Belediye Encümenimiz 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 01 No’dan 50 No’ya kadar Encümen kararı alınmıştır.

                   

                        

                          Evrak Kayıt İşlemleri : 

          Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.

    01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri müdürlüğü, teknikerlik, zabıta tahsilat ve emlak servisleri olarak, 

776 adet Gelen evrak 

639 adet Giden evrak  

144 adet Dilekçe olmak üzere toplam 1559 adet evrak işlem görmüştür.

           Personel İş ve İşlemleri : Belediyemizde çalışmakta olan 6 adet Memur personelimiz ile 9 adet kadrolu işçi personelimizin tüm özlük haklarının takibi sağlıklı bir şekilde yapılarak gerekli işlemleri takip edilmiştir. 

                       Evlendirme İşlemleri : 

            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Raporu doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir ve evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise belediyemiz Nikah Memuru olarak görevli Belediye Evlendirme memuru  Şenay ÇAKIR ve Belediye Başkanı Mustafa YAMAN tarafından çiftlerin nikah akdi belediyemizde Meclis Toplantı Salonunda  veya düğün salonunda yapmıştır. ve kendilerine Uluslar arası Evlenme Cüzdanları verilmiştir.

          Nikah akdinden sonra (10) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Bilecik Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanmıştır.

            01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine evlenmek üzere (06 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslar arası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir. 

  


    

          MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

-Faaliyet dönemini kapsayan 01.Ocak.2018 ile 31.Aralık.2018 tarihleri arasında

          Belediyemizin ay sonu hesapları ile Say 2000İ sistemine 1 aylık dönemler halinde gelir, gider listesi ve mizanlar yasal süresi içinde tanzim edilerek Maliye Bakanlığına  bildirilmiştir.

          Sayıştay aylık, dönem başı ve dönem sonu olarak raporlar tanzim edilerek Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.

          Belediyemizde çalışan işçi memur ve diğer çalışanların, maaş, sigorta, emekli sandığı, vb.ödemeleri süresi içinde gerçekleştirilip ve bildirgeleri internet üzerinden ilgili kurumlara gönderilmiştir.

          Belediye personelin iş yürütümünde ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçları karşılanmıştır.

          Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen icraatlara ve rutin işlere istinaden, tahakkuk eden, faturalar, kabul edilir, müzekkere ve diğer bağlı evrakları tanzim edilir, tahakkuk hazırlanır ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.

          Belediyemize ait aylık KDV 1, KDV 2 Muhtasar beyannameleri yasal süresi içinde internet üzerinden ilgili kuruma bildirilmiştir.

          Yıl sonlarında defter ve rapor dökümleri gerçekleştirilerek, onaylattırılmış.Arşivlenerek saklanması sağlanmıştır.

          2018 yılı boyunca, ödeme, tediye, ve tahakkuk belgeleri düzenli şekilde tanzim edilmiş ve saklanmak üzere, dosyalandırılmıştır.

          Çalışanların, kefalet sandığı aidatı, sendika aidatı, bes ve KVK payları  tahakkuk ettirilerek düzenli şekilde ödemesi gerçekleştirilmiştir.

          Yıl içinde Mayıs ayında, Mali Yılı Kesin hesap, cetvel ve evrakları süresi içinde Encümene ve Meclise sunularak, Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri bakanlığına gönderilmiştir. 

          Yıl İçinde belediye bütçesi hazırlanmıştır.

         Hazırlanan belediye bütçesine bağlı kalınarak, mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

         2018 yılında,2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, toplam (9) adet satış ve kiralama ihalesi yapılmıştır.

          Yine 2018 Yılında 4734 Sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, (0) adet ihale yapılmıştır.

          Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz mallardan satılması ve kiralanması uygun görülenleri, satış ve kiraya verme ihale dosyaları hazırlanmıştır.Satışı ve kiraya verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

         Belediyemiz araçlarının trafik sigortası, fenni muayene vb.işlemleri süresi içinde yaptırılmıştır.

         Belediyemizin tahsil etmesi  gereken, harçlar, vergiler, kiralar,  paylar, vb.gelirlerin takipleri yapılmış, tahsili sağlanmıştır.

             Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü servisine havale edilen resmi 

yazı ve dilekçelere süresi içinde cevap verilmiş ve gereği yerine getirilmiştir.

           -2018 Yılına ait Belediye Kesin Hesap ve Sayman Yönetim Dönemi 

 Hesabı ve ekleri    yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca 

 karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.

    -Belediyemizin Tahmini 2018 Mali Yılı gelir bütçesi  5.400.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup,mali yıl içinde tahsilat fazla olduğundan dolayı 05.12.2018 Tarih ve 39 nolu meclis kararı ile 700.000.00 TL.arttırılarak toplam 6.100.000.00.TL.olmuştur. 2018 yılı bütçe gelir gerçekleşmesi 5.414.687.64-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 88,76’dır.

   -Belediyemizin Tahmini 2018 Mali Yılı gider bütçesi  5.400.000.00.TL olarak hazırlanmış olup,mali yıl içinde tahsilat fazla olduğundan dolayı 05.12.2018 tarih ve 39 nolu meclis kararı ile 700.000.00 tl. arttırlarak 6.100.000.00 TL. olmuştur.2018 yılı bütçe gider gerçekleşmesi 5.712.433.27-TL. olmuştur. Tahmini gider bütçede gerçekleşme oranı % 93.65’dir.

 -2019 Yılı Tahmini Bütçesi 5.700.000.00 TL olarak hazırlanıp yetkili makamlarca tasdik edildikten sonra 2019 yılı başından itibaren uygulamaya konulmuştur.

-Mevcut personelin hakedişleri tam ve zamanında olarak ödenmiştir.

-Belediyemiz elektrik, doğalgaz tüketimleri düzenli olarak ödenmiştir.Telefon,  ve diğer haberleşme  giderleri ödenmiştir.

        -Belediyemiz Hizmet araçlarının tamir bakım, parça değişimi, lastik değişimi trafik sigorta işlemleri, fenni muayene işleri ve  Periyodik bakımları belirli aralıklarla yaptırılmış olup, yine araçların hizmetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, ihtiyaçları olan Akaryakıt ve madeni yağ alımları da  yapılmıştır.

        -Beldemizde mevcut 5 adet çocuk parkının, ve 2 adet açık fitnıs spor sahalarında mevcut, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım, boya, temizlik  işleri ve parkların ağaç ve zemin bakım işleri periyodik olarak yapılmıştır.

        -27.04.2018 tarihinde beldemizde geleneksel duruma gelen  ve 6.cısı gerçekleştirilen, pr.dr.Nihat HATİPOĞLU` nun konuk olduğu, üçaylar kutlama programı, Halka açık tasavvuf musiki sanatçıları, semazen gösterilerinin yer aldığı  etkinlik yapılmıştır.

          -Muharrem ayı sebebiyle, gelenek ve göreneklerimizin devamı ve sosyal etkinlik olarak,belde halkına 3.000 kişilik aşure yaptırılmış ve ikram edilmiştir.

         -Beldemizde 13 Mayıs 2018 tarihinde, geleneksel hıdırellez Şenlikleri yapılmış ve halka 4.000 kişilik pilav ikramı yapılmıştır.Ayrıca hıdırellez şenlikleri devamı gece halka açık konser eşliğinde, beldemizde yeni yapılan, Sosyal Tesis Yüzme havuzunda,Tan TAŞÇI ve Aysel yakupoğlu` nun konuk sanatçı olarak katıldığı program  tertib edilmiştir.Programda Sahne kurulumu, ışık, ses sistemi hizmeti alınmış, çocuklar için balon oyun grubu,halk oyunları,mehter sunumu,hizmeti alınmıştir.Havi fişek gösterisi yapılmıştır.

          -Belediyemiz olarak, mevlüt kandilinde ve üç aylar içinde geçen, regaib, miraç, beraat kandillerinde ve kadir gecesinde, halkımızın manevi birlik içinde bulunduğu ,dini kutlamalarında,(pilav, tatlı vb.gibi )belediyemiz olarak, ikramlarda bulunulmuştur.

         - Ayrıca Afrin şehitleri içinde camiizde mevlüdi-şerif okutulmuş ve ikramlarda bulunulmuştur.    

          -Beldemizde mevcut, sinek, karasinek, kene, uçkun ve Lavralarla mücadele için, H1N1 ve   zararlı böceklerle mücadele ve yüzme havuzu için,ilaçlar alındı. Ve belirli zaman aralıkları ile belde içinde ilaçlamalar yapılmıştır.

         -Beldemizde mevcut ihtiyaç sahiplerine, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza olmak üzere yaklaşık 84 kişiye Ramazan ayı boyunca evlerine hazır sıcak  iftar yemeği hizmeti verilmiştir.

        -Yine beldemizde mevcut yaklaşık 30  ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunulmuştur. 

         -2018 yılı Kadir gecesinde belde halkına 1200 kişilik toplu iftar yemeği verilmiştir.

        -Belediyemiz tarafından düzenlenen, hıdırellez, kutlu doğum, iftar yemekleri ve diğer milli bayramlarda kullanılmak üzere, 3 adet açılır kapanır tente yaptırılmıştır.Ve 20 adet katlanır plastik masa alınmıştır.

         -Beldemizden, merkez Bilecik`e okula gidip gelen tüm öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ile, ücretsiz taşıma hizmetine 2018 yılında da devam edilmiştir.

         -Beldemiz ilköğretim okulunda, 2018 yılında dereceye giren başarılı 44 öğrencimize, rehber eşliğinde yemekli  NEVŞEHİR gezisi düzenlenmiştir.

         -Beldemiz halkından gelen yoğun istek üzerine 5 otobüs rehber eşliğinde yemekli Çanakkale gezisi düzenlendi.   

        -15 Temmuz 2018 tarihinde , demokrasi şehitleri için, beldemiz camiinde mevlüdü şerif okutulmuş, Halka pilav+ayran  ikramında bulunulmuştur.

           -Beldemiz Fatih Mahallesi Atatürk caddesi kenarında bulunan, belediyemize ait kafe düzenlemesi yapılmış.taban seramik döşenmiştir.Sundurma, fayans şap işleri ve sürgülü kapı yapılmıştır.

        - Fatih Mahallesi 101. sokak yol kenarına  temel yapılmış olup, gerekli hazır beton ve diğer malemeler alınmıştır.

       -Fatih Mahallesi 107 sokak 8 cm lik kişlitli beton parke taşı döşeme işi kum yayılması, zemin sıkıştırması 

      - Fatih Mhallesi İsa ÖZDEMİR Parkı, Gazi Mahallesi, Halı Saha çevresi ve Bakanlık sokak a döşenmek üzere 8 cm lik kilitli kaldırım taşı alımı  yapılmıştır. 

     - Yine Fatih Mahallesi  115 Sokak  1.070  m2 döşenmek üzere 8 cm lik beton parke taşı alımı yapılmıştır.

     -Beldemiz sosyal tesis yarı olimpik yüzme havuzu içine kafeterya yaptırılmıştır.Grekli dolap, raf düzenlemesi, çatısı  yaptırılmış, bar tabureleri alınmıştır.

       -Belediyemiz sosyal tesisleri çocuk ve büyükler yüzme havuzunda taban çatlamaları meydana geldiği için, yeniden havuzların tadilatı yapıldı, seramik kaplama işleri yaptrıldı,soyunma odalarına dolaplar yaptırıldı,havuzlara 80 m2 gri diji fayan döşemesi, havuz tabanına 150 m2 izalasyon yapımı, balık resimleri konulması, bayırköy belediyesi yazısı ve logosu konulması işleri yaptırılmıştır.Gerekli malzemeler alımış ve işçilik bedelleri ödenmiştir.Ayrıca havuz tabnına 436 m2 yalıtım işleri yaptırılmıştır.Muhtelif yerlerin kırılma işleri yaptırılmış ve astarlama uygulaması yapılmıştır.

         -Belediye hizmet binası,1 katında mevcut wc ler ve tahsilat servisinde sorun yaşandığı için, kırılarak yeniden tadilat yapılmıştır. 

         -Belediyemiz tarafından yeni abonelere takılmak üzere 15 adet dijital akıllı su sayacı alınmış, arızalı sayaçların tamiri sağlanmıştır.

        - Beldemiz camiinin ihtiyacı olan 1 adet sebo marka Halı temizleme makinesi alınmıştır.Camimizin yeşil led ışıklandırması yapılmış, elektrik kesintisi durumunda,ezan sesi kesilmemesi için, 1 adet tomatech 3750 va 3000 wat tam sinüs akıllı inverter alımı ve gerkli aküsü alımı yapılmıştır.

       -Beldemiz Kuran Kursunun ihtiyacı olan, 1 adet FLİPS FC.9919/07 torbasız elektrikli süpürge alınmıştır.

       -Beldemiz sağlıklı spor salonu için 1 adet 7211 plu salon tipi dış klima alınmıştır.Yine sağlıklı spor salonunda açılan plates spor kursu için, plates çember, minder, top vb. spor malzemeleri alınmıştır.

      -Beldemizde bulunan ilköğretim okulu ana binası ve ek binasının kapıları ve iç dizaynı çok eski olduğu için, okulun tüm sınıf kapıları değiştirildi.Fayansları yeniden değiştirildi,tüm sınıflara malzeme dolapları yaptırıldı, koridorlara mineflo döşetildi, yen, oda bölgüleri yaptırıldı,okul bahçesi, beton direk ve çitlerle çevrildi,ana sınıfı tabanına tatmi döşetildi,sınıf tabela yazıları yazdırıldı ve Atatürk köşesi yaptırılmıştır.Ayrıca İlköğretim okulu içine çocuk parkı yapımı için, gerekli çocuk oyuncakları alınmıştır.

     -Yine ilköğretim okulumuz için 2 adet su arıtma cihazı alınmıştır.  

        -Belediyemizde kullanmakta olduğumuz ses yayın cihazımız  yetersiz olduğu için 1 adet anons ses yayın cihazı alınmıştır.

        -Beldemiz Sarmaşık mahallesi isteği üzerine,ve mücavir alan içinde bulunan kadoil tesislerinde ezan sesi  duyulması için, hoperlör ve alıcı alınarak buraya takılmıştır.

       -Belediye Hizmet Binası önünde bulunan parkın yeniden düzenleme çalışmaları için, mevcut ağaçlar, yapay kayalıklar, havuz  ve kaldırım taşları tesviye edilerek, orta bölüme çember süs havuzu yapılmış,havuz içine5004-pc30 motor sprink rainbird malzeme alınmış, fiskiye sistemi kurulmuş,muhtelif bahçe bitkileri ve çiçekleri alınmış,488 m2 şev taşı döşeme işi yapılmış,gerekli çimler alınmış,park içine 2 adet bez çatılı ferforje çardak ve 10 adet gölgelikli oturma bankı yaptırılmış,park içine 1200 m2otomatik sulama sistemi kurulmuş,park çevresi için leylandi  ağaçları alınmış,yürüme yolları için 83 adet 120 cm lik terevis alınmış masa va sandalye takımları alınmıştır.

        - Sarmaşık Mahallemizde mevcut, imam Evimiz oldukça eski olduğu için, imam ve ailesinin konut olarak kullanabilmesi için, taban ve tavan tadilatları yaptırıldı, kapıları ve pencereleri değiştirildi, fayans ve diğer işleri yaptırılmıştır.

        -2018 yılında, Beldemizde mevcut katı atık ve çöplerin toplanması, taşınması ve ber tarafı işlemleri için, Bilecik Belediyeler birliğinin entegre katı atık yönetimi tesislerinin yapımı ve tesislerinin işletilmesi işi  kapsamına, belediyemizde katılmış, toplanan ve taşınan katı atıklar miktarı üzerinden aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir.

        -Ankara-İstanbul caddesi konversiyonel hattı deblese klm 1+460 menfez uygulaması klm 1-744 altyapı uygulama projesi nato kesişim için proje hazırlanması yaptırılmıştır.

       -Eski çöp sahası zemin etüdü ve jeolojik etüd raporu, rehabilitasyon projesi hizmet bedeli alınmıştır.

        -1619 parsel yola terk ve parka terk işlem dosyası ve 1643 parsel ifraz ve kamuya terk işlemi hizmet bedeli ödendi.

       - Beldemiz mezarlık girişine ve cadde başına 1 adet gece görüşlü mobese kamerası ilave olarak alındı.

      -Belediyemize ait Su Depolarının  bakımları yapılmıştır.

      -Beldemizde mevcut, 2 adet mezarlığın temizliği, ağaç budama ve çevre temizliği işleri periyodik aralıklarla yapılmaktadir.Ayrıca mezarlıklara aydınlatma sistemi yapılmıştır.

        -01.03.2018 tarih ve 12 nolu meclis kararı ile, beldemizde cenazesi olan vatandaşlarımıza, misafirlerini ağırlayabilmeleri için, 300 adet pide 300 adet ayran belediyemiz tarafından her cenaze de yaptırılmaya devam etmektedir.Ayrıca mağdur cenazeler  için gerekli malzeme yardımı da yapılmaktadır. 

         -Beldemizde, mevsim şartlarından bozulan yollardan  düzenli şekilde ulaşım sağlanabilmesi için, bakım, düzenleme ve iyileştirme işleri  yapılmıştır.

         -  Yine Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği TYP kapsamında   22.05.2017-16.02.2018 tarihleri arası 5 işçi  projeye karşılık çalıştırılmış, 16.02.2018 tarihinde protokol süresi sona ermiştir.

           Yeni yapılan protokol ile 10.05.2018-06.11.2018 tarihleri arasında 

10 işçi projeye karşılık 06.11.2018 tarihine kadar çalıştırılmıştır.

           Yeniden yapılan protokol ile, 17.12.2018-14.06.2019 tarihleri arasında 10 işçi çalışmaya devam etmektedir

          -Beldemizde faaliyet gösteren Bayırköy Spor Kulübü Derneğine, Belediyemiz olarak lisans harçları, transfer bedelleri, spor malzemeleri, spor kıyafetleri, ulaşım vb. desteği sağlanmıştır.Ayrıca maç ve antremanlarda düzenli şekilde içecek yemek verilmiştir.

        -28 Ekim 2012 Tarihinde Beldemizin 3. Mahallesi olan “Sarmaşık Mahallemize”  haftalık  yolcu taşıma servisimiz 2018 yılı boyunca da ücretsiz olarak devam etmiştir.

        -Beldemize yeni yapılan şehit Ömer Halis DEMİR stadına soyunma odaları yapılmış. gerekli malzeme dolapları yaptırılmış, alt yapı ve aydınlatma ile ilgili gerekli malzemeler alınarak, soyunma odaları üzerine loca ve çelik çatı,gerekli wc ler yapılmış,çit ve tel örgüleri çekilmiş,ferforje pencere korkuluk ve mermer denizlikler ile demir merdivenler yapılmıştır.

         -Beldemizde Tarım Kredi kooperatifi bölge müdürlüğüne ait olan depo 2 katlı bina, belediyemiz tarafından sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere 3 yıllığına kiralanmıştır.Alt kat sportif faaliyetler için kullanılmakta üst kat ise lojman olarak kullanılmaktadır.Her ay, aylık olarak kirası ödenmeye devam etmektedir.

        -Beldemiz Fatih Mahallesi, Kapalı spor salonu karşısına çocuk parkı yapılmıştır.Modern ve sağlıklı 3 kuleli 3 kaydıraklı çocuk oyun grubu alınarak parka konmuştur. 

        -2017/421766 kik nolu ihaleye istinaden, beldemiz  10 pafta 2733 parsel 960 m2 taşınmaz üzerine, belediyemiz tarafından 2 si dubleks olmak üzere 6 adet konut yapılmıştır.Yapılan konutlar 14.11.2018 tarih ve 38 nolu meclis kararına istinaden satış için ihaleye çıkartılmış, 21/136 arsa paylı 1. katlar ile28/136 arsa paylı dubleks konutlar satılmıştır. 19/136 arsa paylı 2 adet zemin kat 2 adet konut daha sonra satışı yapılacaktır. 

       -Beldemiz Küçük Sanayi Sitesinde Mevcut 3358 nolu parsel Sabri AÇIKGÖZ ` e ihale ile satılmıştır.

        -Belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, hibe olarak, 1 adet Hidromek HMK 1025 alpha aslantik tekerlekli 4x4x46 ileri 3 geri vitesli dişli pompalı, loystik levyeli, klimalı kazıcı yükleyici iş makinası belediyemize hibe gelmiştir.


       -Fatih  Mahallesi Şükrü ÖZKAN Caddesi ve Fatih Mahallesi 107. Sok. yol ve caddelere 1.357.40 M2  8c m lik kilitli beton parke taşı ve kum alımı yapılmıştır..

       -Fatih Mahallesi 105. sokak 698 m2 kilitli parke taşı  döşeme işi 8 cm lik kilitli eton parke taşı, kum vb. malzeme alımı yapılmıştır.

       -Gazi Mahallesi Şeh Edebali caddesine döşenmek üzere,1234 m2 8 cm lik kilitli beton parke taşı ve 280 adet bordür ve kum alımı yapılmıştır. 

       -Fatih Mahallesi, 104. sokak yollarına döşenmek üzere, 555.30 m2 kırmızı taş 345,58 m2 beton kilitli parke taşı alımı yapılmıştır.

       -Yine Fatih Mahallesi, 104. sokak yollarına döşenmek üzere, 493.60 m2 natural taş 493.60 m2 kırmızı beton kilitli parke taşı 960 adet 12x12x70 bordür taşı alımı yapılmıştır

       -Fatih Mahallesi 108. sokak, kuran kursu binası yolu, beldemiz ilköğretim okulu arkası, demiryolu altı, su ve kanalizasyon alt yapısında zaman zaman patlamalar olduğu için, yeniden gerekli korige boru ve malzemeler alınarak, bu sokağın alt yapısı yenilenmiştir.

       -Belediye hizmet binası 1. kat girişine, beldemizin tanıtımı amaçlı harita ve yerleşim yeri gösteren fleks tabela ve zemin kata Atatürk posteri 105x200 cm  flexs resim çalışması yaptırılmış ve ahşap mobilya tabela yaptırılmıştır.

       -Belediyemizin 01.12.2017 tarih ve 38 nolu meclis kararı ile halka dağıtılmak üzere 4.000 adet hurma ve 5.000 adet zeytin fidanı alınmış ve halka dağıtılmıştır.

        -Beldemizde kullanılmakta olan içme ve kullanma sularının mikrobik, ve bakteriyel analizleri periyodik olarak yaptırılmaktadır.

      - Yapılan işlerde ihtiyacımız olan, ekskavatör, vinç, kamyon vb.araç kiralama bedelleri ödenmiştir.

      -TGRT TV Kuruluşu olan BİG-SA, Basın tarafından, tv de yayınlanmak üzere, beldemiz ve yapılan işler tanıtım filmi çekimi hizmeti alınmıştır.

     -Belediyemize Beyaz Web hizmet masası yazılım ve beyaz web-e belediye yazılım borç sorgulama programları alınmıştır. 

      -Belediyemiz Fen işleri servisi için, 4734 sayılı İhale kanunu, ihale hazırlama programı alınmıştır.

     -Belediyemiz Fen İşleri servisi için,MCM Entegratör tapu ve kadastro (takpas ve meggis web servis erişim arayüz programı) alınmıştır.

    - Belediyemiz Fen İşleri servisi için,mapcard yazılım programı alınmıştır.

 TAŞINMAZ ALIMI 

                           pafta              parsel                  m2                            cinsi

İnişdibi                    3                1642                      4.450                        tarla

İnişdibi                    3                1641                      1.075                         tarla

Karatepe                  4                2981                       3.212                        tarla  

          satın alınmıştır.

TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİSİ VE DEVRİ

  2018 yılında ;

Taşçı 10 pafta 3358 nolu parsel satılmıştır.

        FEN MEMURLUĞU(TEKNİKERLİK) FAALİYET RAPORU

        -Belediyemiz Fen İşlerinin 01.Ocak.2018 ile 31.Aralık.2018 tarihleri arasını kapsayan icraat Faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 

      – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde 

      -  7 Adet İnşaat Ruhsatı,

-   2 Adet Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmiştir. 

     –  Vatandaş  0   Adet Parselasyon Planı işlemi yaptırmıştır.         

     -  Belediyemizce 18. madde uygulama işlemi yapılmamıştır.         

                   ZABITA MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU :

             -Belediye Zabıta Memurluğunun 01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında 

           yapılmış çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.

 -Yönetmeliklere uygun olarak (4) adet sıhhi (1) adet Gayrısıhhi İşyeri açma ve  çalışma   ruhsatı  verilmiştir. Ayrıca işyerini Pazar günü açmak isteyen (4) adet işyerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.

 -Zabıta memurluğuna  (0) kişi beyanname vererek Ölçü ve tartı aletinin damga ve muayenesi yapılmıştır.

 -Beldemizdeki sıhhi işyerlerine aralıklarla yada ansızın kontroller yapılarak gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Çarşamba günleri kurulan beldenin pazarının düzenlenmesi ve pazarın yapıldığı  günü ise pazaryerinin temizletilmesi hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Zabıta Memurluğunca yürütülen Temizlik hizmetleri 1 adet çöp aracı ve 4 adet personel ile haftanın altı günü kamu kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere Belde içerisindeki çöpler düzenli olarak toplatılmaktadır.Ayrıca Yol süpürme makinesi ile cadde ve sokaklar düzenli olarak süpürülmektedir.

          -Belediye düğün salonunun düzenlenmesi ve temizletilmesi aksama olmaksızın Resmi tatillerde, Dini ve milli bayramlarda Belediyece  yerine getirilmesi gerekli hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.

-İtfaiye personelinin işleri takip edilerek ağaçların ve çimlerin sulanması,yolların belli aralıklar ile yıkatılması , umumi tuvaletlerin yıkatılması vb işler ile çıkan olağanüstü durumlarda (yangın gibi) yönlendirilip nöbetleri aksatılmamaktadır.

            6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 

             Mali Hizmetler Müdürlüğü Şenay ÇAKIR, 

            Yazı İşleri Müd.V.Şenay ÇAKIR, 

            Fen Memurluğu (İnşaat Teknikeri) ufuk DUYAR, 

           Zabıta Memurluğu, Zabıta Memuru v. Burak ERBERBER, 

           Tahakkuk Tahsilat ve emlak Memurluğu, Tahsildar v. Ufuk DUYAR tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

                                    BELEDİYEMİZ MEVCUT  TAŞINMAZLARI;  

2.4.1 Binalar

Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü Cinsi

Bayırköy . H.24          3360 133.80        Atölye Binası

Bayırköy                     10           3296                107.00             Marangozhane

Bayırköy                     10           3292                374.00             Arsalı ev

Bayırköy                     10           2705                 61.96              Ev-Kahvehane

Bayırköy                     10           2754                  71.00             Ahşap ev

Bayırköy                     10           2708                 200.44            Arsalı dükkan

Bayırköy                     10           3209                 423.94                       Arsalı ev    

Bayırköy                     10           2753                 100.00                       Avlulu ev

Bayırköy                     10           2710                 742.00                       Arsalı ev 

Bayırköy                     10           2713                   37.00                       Çeşme

Bayırköy                     10           2515                   22.00                       Çeşme

Bayırköy                       3          1959              2.750.00                        Mezarlık

Bayırköy                       6          1329                   28.00                        Çeşme

Bayırköy                     10          2549                 184.00                        2 Katlı bina 

Bayırköy                     10          2692                 696.00               Arsalı cami odası

Bayırköy                       2          1602              1.462.00                        Mezarlık

Bayırköy                        3         1772              9.000.00                       Mezarlık

Bayırköy                        3         648                 250.00                 Su pompası bina

Bayırköy                        4         3112             31.802.00                      Mezarlık 

Gökçeçimen                   3         1772               9.000.00                      Mezarlık

Bayırköy                      10         2713                     37.00                     Çeşme 

Köy içi                          11        3183                    140.00                    bahçeli ev 

Köy içi                          10        2675                     39.00                     avlulu ev. 


2.4.2. Arsa, Araziler

Mevkisi                    Ada no         Parsel No         Yüzölçümü                   Cinsi

Taşçı                        H.24            3361                   150.60                         Arsa 

Taşçı                        H.24            3360                   133.80                         Arsa

Bayırköy                  3                  1621                  2.188.00                       Tarla

İnişdibi                    3                   1620                   475.00                         Tarla

İnişdibi                    3                   1622                  1.500.00                       Tarla

Bayırköy                 2                   3658                       23.22                        Arsa

Bayırköy                 2                   3657                       13.51                        Arsa

Bayırköy                 2                   3659                     544.80                       Arsa 

Taşçı                       H24              1275                   4.500.00                      Tarla

Taşçı                       H24              3357                       162.50                     Arsa 

İnişdibi                    3                  1627                    1.975.00                     Tarla

Gökçeçimen            2                  3289                      1.821.00                    Arsa

Karatepe                 4                  2945                      3.475.00                    Tarla

İnişdibi                    3                  1619                         825.00                    Tarla

Ballı kaya                3                  2121                         600.00                    Bahçe

Taşçı                       H24              3476                       1.250.00                   Arsa 

İnişdibi                   2                   1683                          812.00                   Tarla

İnişdibi                   2                   1684                        2.788.00                  Tarla

İnişdibi                   2                   1690                        1.850.00                  Tarla

İnişdibi                   3                   3395                           367.00                  Arsa

Bayırköy                10                 3208                            35.72                   Arsa

Bayırköy                10                 2707                          600.00                   Arsa

İnişdibi                    3                  3393                          545.00                   Arsa

Bayırköy                10                 3297                             57.00                  Arsa 

Bayırköy                10                 2710                            132.00                 Arsa

Bayırköy                10                 2752                            320.00                 Tarla

Bayırköy                10                 3291                            202.00                 Arsa

Taşçı                       H.24            1344                        16.375.00                Tarla

Muslukaltı              2                  3276                             432.00                Tarla 

Bayırköy                 9                  3210                             760.00                 Tarla

Bayırköy                 5                  2223                             804.00                 Tarla

Bayırköy                10                 2733                             960.00                 Arsa

Taşçı                    H24                 3362                             241.31                Arsa

Taşçı                       10                3356                              162.50               Arsa

Kerimaltı                 1                  2090                             400.00            arsa-intifa

İnişdibi                    3                  1640                             6.200                   Arazi 

Köy içi                    11                3790                              92.57                  arsa 

İnişdibi                    3                  1642                            4.450                   tarla

İnişdibi                    3                  1641                            1.075                   tarla

Kerimaltı                 4                   2981                            3212                   tarla         


ARAÇ VE MAKİNALARIMIZ;


1-11 EE 427 plakalı pro.Fatih kamyon 2004 model.

2-11 AF 226 Stayir Traktör 1998 Model

3-İş Makinesi 2010 Model lojistik Levyeli Kazıcı Yükleyici İş Makinesi.

5-11 AZ 417 Fatih Kamyon 1995 Model 

6-11 AF 632 probüs otobüs yolcu otobüsü 2006 model

7-)11 AE 638 probüs otobüs yolcu otobüsü 2007 model 

8) 11 AC 001 2011 Model Passat Volksvagen marka makam aracı

9-)  Hasta nakil aracı 2009 model

10-) 1 adet yol süpürme aracı

14-) 11 EA 366 plakalı fatih marka hidrolik çöp kamyonu 

15-) 1 Adet İtfaiye aracı

16-) 1 Adet 2017 model ford tourneo binek araç

17-) 1 adet FORD CARGO 1833 DC Şasi üzerine 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı   

2018 YILINDA YENİ ALINAN MOTORLU TAŞITLAR;


2018 yılında 

Yeni Motorlu araç alınmamıştır.


2018 YILINDA SATILAN MOTORLU TAŞITLAR;

2018 yılında motorlu taşıt satılmamıştır.


2018 YILINDA ALINAN MAKİNALAR;


2018 Yılında

1 adet Anons ses yayın cihazı 

1 adet 47.000 lik tip klima (Cami için)

1 takım bilgisyar ve yazıcı (Muhtar)

1 adet kyocera FS 3040 Yazıcı


2.5. Belediyenin Teknolojik Altyapısı 


        Belediyemiz tüm servislerinde yüksek kapasiteli bilgisayarlar, yazıcılar kullanılmaktadır.

(Bilgisayarlar, İnternet hizmetleri, Kullanılan paket programlar)

            Belediyemizde 7 adet masa üstü bilgisayar 4 adet lattop bilgisayar mevcut olup, Sınırsız internet kullanılmaktadır. internet hızı 100,0 Mbps dir.

Belediyemizde BEYAZ BİLGİSAYAR YAZILIM  otomasyon Programları kullanılmaktadır.

  II – AMAÇ VE HEDEFLER 

      A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :

            Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik ilkesi gözeterek, etkin,kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek, Sunulan Kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.

           Birimler bünyesinde gerçekleştirilen Kamu hizmetlerini Yasa ve yönetmelikler çerçevesinden etkili ve en kısa zamanda verimli ve etkili sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.

           Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

            Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.

            Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak. 

   


           B – Temel Politikalar ve Öncelikler :

          Temel Politikalar

 -Sorumluluk ve Güven,

 -Ekip Ruhu, 

 -Şeffaflık,

 -Hesap Verebilirlik,

  -Disiplin,

  -Hoşgörü ve anlayış,

  -Yaratıcılık,

 -Etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olmaktır.

                     Öncelikler: 

          Norm kadro standardı ve Yönetmeliğine uygun olarak

 personelde yapılandırmayı sağlamak.

               Yatırım programlarını bir an önce başlatıp, tamamlanmasını 

          sağlamak.

               Belediyemiz işlerinin düzenli ve aktif sağlanabilmesi için, gerekli

          araç ve ekipmanları temin etmek,

    III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 

             MALİ BİLGİLER       Bütçe Uygulama Sonuçları :

  GELİR BÜTÇESİ

2018 Yılı Belediye Gelir Bütçesi Belediye Meclisince 5.400.000.00 TL olarak hazırlanmış olup, mali yıl içinde tahsilat fazla olduğundan, 05.12.2018 tarih ve 39 nolu meclis kararı ile 700.000.00 tl. arttırılarak toplam 6.100.000.00 tl. olmuştur.2018 yılı bütçe gelir gerçekleşmesi  toplam 5.414.687.64 TL TL tahsil edilmiştir.  Bütçe Tahsilatı Gerçekleşme oranı % 88.76 Dır.     GELİRLER        

              -01 VERGİ GELİRLERİ                                    :    660.131.25 TL    

  -03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ          :    914.209.64 TL      

  -04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                  : 1.004.200.00 TL     

          -05 DİĞER GELİRLER                                     :  2.331.941.14 TL

          -06 SERMAYE GELİRLERİ                                :    504.205.61 TL.       

                      2018 YILI TOPLAM GELİR                    : 5.414.687.64 TL.

           GİDER BÜTÇESİ 

          2018 Yılı Belediye Gider Bütçesi Belediye Meclisince 5.400.000.00 TL olarak hazırlanmış olup, mali yıl içinde tahsilat fazla olduğundan dolaı 05.12.2018 tarih ve 39 nolu meclis kararı ile 700.000.00 tl. arttırılarak 6.100.000.00 tl. olmuştur.2018 yılı bütçe gider gerçekleşmesi toplam 5.712.433.27.- TL harcanmış olup Bütçe gerçekleşme oranı %.93.65 dir.

  GİDERLER     : 

            -01 PERSONEL GİDERLERİ                                   :  1.103.662.61   TL   

-02 SOSYAL GÜV.KURUM DEVLET PRİM GİDERİ     :   183.189.21   TL      

-03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                   :   3.078.404.26  TL

-04 FAİZ GİDERLERİ                                           :          5.874.92 TL.   

-05 CARİ TRANSFERLER                                       :       52.364.63  TL

-06 SERMAYE GİDERLERİ                                     :   1.288.937.64.TL.

-07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               :              00.00-TL.

2018 YILI TOPLAM GİDER                                    :    5.712.433.27 TL      IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      A – ÜSTÜNLÜKLERİMİZ 

   -Amir ve memur ilişkilerinin her zaman sevgi ve hoşgörü temelinde olması.

   -Çalışanlarımızda ekip ruhunun gelişmiş olması.

   -Görev dağılımında yetki ve sorumlulukların belirli olması.

   -Çalışanların üzerine düşen görevleri yasal çerçeveler içerisinde yerine getirmeleri.

   -Birimler arasında koordineli çalışabilme yeteneğinin olması.

   -Personelin hoşgörülü olması. 

   B – EKSİKLİKLERİMİZ

   - Eğitimli Kalifiye Personel eksikliği 

   -Teknolojinin yeteri kadar iyi kullanılamaması  

     

                      
             
                           Meclisin Sayın üyeleri ..

               Belediyemizin 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ait yapmış olduğu işlere ait işbu faaliyet raporum yukarıda maddeler halinde  Meclisimize sunulmuştur.

               Meclisimizin kabul ve tasvip göreceği temennisi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümleri gereği faaliyet  raporumu, arz ederim. 

                                                  10/04/2019                                                                                                                                                         

                                                                                         MustafaYAMAN                    

                                                                                        Belediye Başkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI            Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

            Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

           Bu raporda açıklanan faaliyetler için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

            Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

            Beyan ederim.


                                                                                                                                                                                    

                                                                                  10.04.2019

                                                                                        Mustafa YAMAN 

                                                                                        Belediye Başkanı      


     MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
            Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;


 


           Bu idarede, faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.


         İdaremizin 2018yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  10.04.2019


                                                                                                                                                                                                                  Şenay ÇAKIR

                                                                                                          Mali Hiz.Müd.                  2018  MALİ  YILI 

BİLECİK İLİ BAYIRKÖY

   BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 

 

SUNUŞ

Bayırköy Belediye Meclisinin Saygıdeğer Üyeleri; 

                01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2018 yılı Çalışma Raporu öncelikle belediye meclis üyelerinin bilgi ve onayına ve Bayırköy Halkının bilgisine sunulmaktadır. 

 

                03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde  faaliyet raporu tanımlanmıştır. Madde hükmüne göre; Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeleri ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İç İşleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde de faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıkça belirtilmiştir. Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmelik ise 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

                                   Değerli Meclis Üyeleri; 


                 Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Söz konusu mevzuat gereğince; Belediyemiz 2018 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık çalışma raporlarına, beldemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm belediye personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2018 yılı faaliyetleri sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiş ve aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir. 


                  Değerli Meclis Üyeleri;


                  Faaliyet raporumuz incelendiğinde; Belediyemizin 2018 yılında kendi imkânları ile yoğun bir çalışma göstermiş olduğu, ciddiyet ile üzerine almış olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştığı, Belediye hizmetlerinin ağırlık noktası olan yatırım yönünden altyapı hizmetleri için bütün imkânlar seferber edildiği ve zaman içinde birçok işlerin gücümüz oranında başarı ile sonuçlandığı görülecektir.


                  Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir. Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için hizmetlerimizin kurumsallaştırılması şarttır. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Bayırköy  Belediyesi çalışanları ve Belediye sorumluları olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inancım sonsuzdur. “Bayırköy Belediyesi Bilecik’in en çok sözü edilen en çok hizmet üretilen lider beldesi  olmaya devam edecektir.” Refah ve esenliğin paylaşıldığı çağdaş ve yaşanabilir bir beldeye ulaşmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek hizmetlerimiz vatandaşlarımıza en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır. Daha çok işlerin yapılması için çalışmalarımız ve projelerimiz hızlanarak devam edecektir. 


                Bu raporun tarafınızdan iyice tetkik edilerek belki imkânsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve başarılarımızın devamı için desteklerinizi bekler, başarılı hizmetlerin sunulmasında büyük katkı sağlayan belediye personelimize ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

             Yüce meclisinize arz eder, saygılarımı sunarım. 

                                                                              

                                                                                                        Mustafa YAMAN

                                                                                                         Belediye Başkanı                 I – GENEL BİLGİLER  

                    A –KURUM MİSYONU(ÖZ GÖREV) :

     

              Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu kurumdaki, tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve  uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir. Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirmesi için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. 

             Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Bayırköy  Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir. Bayırköy Belediyesi’nin misyonu: “Çağdaş, şeffaf, gelişen ve değişen belediyecilik”tir.


              B-KURUM VİZYONU (ÖZ GÖRÜŞ) 


             Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden, bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. 

             Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. 

             Bayırköy Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: Bayırköy Belediyesinin vizyonu: “Sürekli gelişen bir kurumsal kapasite inşa etmek ve dengeli bir yerel kalkınma konsepti geliştirmek suretiyle, Bayırköy`ü yaşamak, yaşatmak ve yatırım yapmak için bölgemizin en cazip beldesi haline getirmektir.


               İLKELERİMİZ


1. İnsan odaklı olmak

2. Adil ve tarafsız olmak 

3. Güvenilir olmak 

4. Dürüstlük 

5. Çağdaşlık

6. Katılımcılık 

7. Şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık

8. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak 

9. Güler yüzlü, hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak 

10. Tarihi ve kültürel mirasın korunması 

11. Doğaya ve çevreye saygı 

12. Çalışan memnuniyetini ve mükemmeliyetini gözetmek 

13. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek 

14. Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanmak 

15. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak 

 II-   Yetki, Görev ve Sorumluluklar

      Belediye Meclisi, Başkanlığı ve Encümeninin Faaliyet raporlarına ilişkin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiş, buna göre ;

 BELEDİYE KANUNU


Kanun No : 5393 Kabul Tarihi : 03/07/2005


MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:


       a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.


         b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

          c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

          d) Borçlanmaya karar vermek.

          e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

          f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

          g) Şartlı bağışları kabul etmek.

          h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL`den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

          i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

          j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

          k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

          l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

          m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

          n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

          o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

          p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

          r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

          s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

          t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

          u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

          Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları

 MADDE 26. — Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.

          Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

          Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

          Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

          Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir.

          Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.

          Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.

          Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır.

             Encümenin görev ve yetkileri

             MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

          a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

          b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

          c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

          d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

          e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

          f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

          g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

          h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

          i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

         MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

          a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

          b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

          c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

          d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

          e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

          f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

          g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

          h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

          i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

          j) Belediye personelini atamak.

          k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

          l) Şartsız bağışları kabul etmek.

          m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

          n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

          o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

          p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

          Faaliyet raporu

               MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’ inci  maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

              Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

             MADDE 58. — Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

              KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA   YÖNETMELİK

             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                   Sorumluluk ilkesi

          MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.

                        Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi

          MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.

                   Açıklık ilkesi

          MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.

        (2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.

         Tam açıklama ilkesi

           MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.

         (2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.

                    Tutarlılık ilkesi

                     MADDE 8 –

         (1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.

         (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.

                    Yıllık olma ilkesi

          MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.

                        Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi,

                         İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler

                     MADDE 10 –

           (3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.

         (4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.

         (5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.

                     İdare faaliyet raporu

          MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.

         (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve Bakanlığa gönderilir.

            C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 

             1) Fiziksel Yapı :

              Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni,  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Memurluklar. 

              2) Örgüt Yapısı :

             Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık memurluğu, Teknikerlik, Zabıta Memurluğu,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğudur. 

           3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

                5393 Sayılı Belediye Kanunu, 

           Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği, 

           5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği, 

           657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

           4857 Sayılı İş Kanunu,  

           4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

           2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 

           Evlendirme Yönetmeliği, 

           3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 

           Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar,      

           İnternet, Bilgisayar ve BEYAZ Belediye Yazılım Programıdır. 

          Belediyemizde kullanılan elektronik ve dijital makine ve aletler;

         1 Takım ana bilgisayar

         7 takım masa üstü bilgisayar

        1 takım masa üstü ana bilgisayar

        6 adet lap-top bilgisayar

        2 adet plazma(1 adeti kamera için) 3 adet normal 1 adet küçük tüplü televizyon

        10 adet yazıcı+ fotokopi makinesi

         2 adet nokta vuruşlu yazıcı

         6 adet sanayi tipi klima 4 adet salon tipi klima.

         1 adet hava temizleyici makinesi

         3 adet fotoğraf makinesi

         1 adet banka post cihazı

         1 adet su sayaç okuma el terminali

         1 adet anons ses cihazı ve 20 adet hoperlör

          2 adet seyyar ses sistemi

          1 Adet Yüz okuma cihazı

          1 takım anfi takımı 1+ 2 kolon

          5 adet ısıtıcı ufo

          13 adet mobese camera + merkezi sistem

          1 adet fax cihazı

          1 adet mini buzdolabı

          1 Adet güç kaynağı

          1 adet regülatör 

          2 adet alan ttnet verici 

          1 adet üfürmeli yaprak toplama makinesi  

  1 adet Anons ses yayın cihazı 

  

  1 adet 47.000 lik tip klima (Cami için)

  

  1 takım bilgisyar ve yazıcı (Muhtar)

  

  1 adet kyocera FS 3040 Yazıcı

  

  1 adet sebo marka halı temizleme makinası


  2 adet gece görüşlü mobese  kamera


  1 adet 400 litre benzinli betonyer makinesi 

 

 1 adet 7211 plu salon tipi dış klima alımı


  2 Adet su arıtma cihazı

                  4) İnsan Kaynakları :

Belediye Meclis üyelerimiz;                                                                                                     

1-

AKP

Hasan ADALI

2-

AKP

Hakan ÖZCAN

3-

AKP

Ahmet ÜNAL

4-

AKP

Hüseyin KARA

5-

AKP

Kadir KAYADELEN

6-

AKP

Samet ER

7-

CHP

Mustafa BALKAYA

8-

CHP

Osman AKKAYA

9-

CHP

Savaş ÇİÇEK


      

               

                                                                                       


                

              Belediyemizde 20 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2018 yılı içinde, (6) adedi dolu ve (14) adedi boş durumdadır. Ayrıca belediyemizde çalışmakta olan 1 adet ekonomist ve 1 adet eğitmen olmak  üzere 2 adet teknik sözleşmeli personel için 05.12.2018 tarih ve 40 sayılı meclis kararı ile 1 yıl süre ile süre uzatması yapılmıştır.

              Belediyemizde işçi norm kadroya göre, Temizlik, hizmetli ve şoför Hizmetlerinde, Belediyemizin toplam 10 (on ) olan işçi norm kadro sayısı 9 dolu 1 boş durumdadır. 

           Yine Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği TYP kapsamında   22.05.2017-16.02.2018 tarihleri arası 5 işçi  projeye karşılık çalıştırılmış, 16.02.2018 tarihinde protokol süresi sona ermiştir.

           Yeni yapılan protokol ile 10.05.2018-06.11.2018 tarihleri arasında 

10 işçi projeye karşılık 06.11.2018 tarihine kadar çalıştırılmıştır.

           Yeniden yapılan protokol ile, 17.12.2018-14.06.2019 tarihleri arasında 10 işçi çalışmaya devam etmektedir.

            5) Sunulan Hizmetler :  

            YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

                 Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2018 ile 31.Aralık.2018 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.

                Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

              Belediye Meclisimiz tarafından 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında (12) toplantı yapılmış ve 01 nodan 43 numaraya kadar meclis kararı alınmıştır

            Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                       

           Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

               Belediye Encümenimiz 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 01 No’dan 50 No’ya kadar Encümen kararı alınmıştır.

                   

                        

                          Evrak Kayıt İşlemleri : 

          Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.

    01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri müdürlüğü, teknikerlik, zabıta tahsilat ve emlak servisleri olarak, 

776 adet Gelen evrak 

639 adet Giden evrak  

144 adet Dilekçe olmak üzere toplam 1559 adet evrak işlem görmüştür.

           Personel İş ve İşlemleri : Belediyemizde çalışmakta olan 6 adet Memur personelimiz ile 9 adet kadrolu işçi personelimizin tüm özlük haklarının takibi sağlıklı bir şekilde yapılarak gerekli işlemleri takip edilmiştir. 

                       Evlendirme İşlemleri : 

            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Raporu doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir ve evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise belediyemiz Nikah Memuru olarak görevli Belediye Evlendirme memuru  Şenay ÇAKIR ve Belediye Başkanı Mustafa YAMAN tarafından çiftlerin nikah akdi belediyemizde Meclis Toplantı Salonunda  veya düğün salonunda yapmıştır. ve kendilerine Uluslar arası Evlenme Cüzdanları verilmiştir.

          Nikah akdinden sonra (10) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Bilecik Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanmıştır.

            01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine evlenmek üzere (06 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslar arası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir. 

  


    

          MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

-Faaliyet dönemini kapsayan 01.Ocak.2018 ile 31.Aralık.2018 tarihleri arasında

          Belediyemizin ay sonu hesapları ile Say 2000İ sistemine 1 aylık dönemler halinde gelir, gider listesi ve mizanlar yasal süresi içinde tanzim edilerek Maliye Bakanlığına  bildirilmiştir.

          Sayıştay aylık, dönem başı ve dönem sonu olarak raporlar tanzim edilerek Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.

          Belediyemizde çalışan işçi memur ve diğer çalışanların, maaş, sigorta, emekli sandığı, vb.ödemeleri süresi içinde gerçekleştirilip ve bildirgeleri internet üzerinden ilgili kurumlara gönderilmiştir.

          Belediye personelin iş yürütümünde ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçları karşılanmıştır.

          Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen icraatlara ve rutin işlere istinaden, tahakkuk eden, faturalar, kabul edilir, müzekkere ve diğer bağlı evrakları tanzim edilir, tahakkuk hazırlanır ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.

          Belediyemize ait aylık KDV 1, KDV 2 Muhtasar beyannameleri yasal süresi içinde internet üzerinden ilgili kuruma bildirilmiştir.

          Yıl sonlarında defter ve rapor dökümleri gerçekleştirilerek, onaylattırılmış.Arşivlenerek saklanması sağlanmıştır.

          2018 yılı boyunca, ödeme, tediye, ve tahakkuk belgeleri düzenli şekilde tanzim edilmiş ve saklanmak üzere, dosyalandırılmıştır.

          Çalışanların, kefalet sandığı aidatı, sendika aidatı, bes ve KVK payları  tahakkuk ettirilerek düzenli şekilde ödemesi gerçekleştirilmiştir.

          Yıl içinde Mayıs ayında, Mali Yılı Kesin hesap, cetvel ve evrakları süresi içinde Encümene ve Meclise sunularak, Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri bakanlığına gönderilmiştir. 

          Yıl İçinde belediye bütçesi hazırlanmıştır.

         Hazırlanan belediye bütçesine bağlı kalınarak, mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

         2018 yılında,2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, toplam (9) adet satış ve kiralama ihalesi yapılmıştır.

          Yine 2018 Yılında 4734 Sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, (0) adet ihale yapılmıştır.

          Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz mallardan satılması ve kiralanması uygun görülenleri, satış ve kiraya verme ihale dosyaları hazırlanmıştır.Satışı ve kiraya verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

         Belediyemiz araçlarının trafik sigortası, fenni muayene vb.işlemleri süresi içinde yaptırılmıştır.

         Belediyemizin tahsil etmesi  gereken, harçlar, vergiler, kiralar,  paylar, vb.gelirlerin takipleri yapılmış, tahsili sağlanmıştır.

             Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü servisine havale edilen resmi 

yazı ve dilekçelere süresi içinde cevap verilmiş ve gereği yerine getirilmiştir.

           -2018 Yılına ait Belediye Kesin Hesap ve Sayman Yönetim Dönemi 

 Hesabı ve ekleri    yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca 

 karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.

    -Belediyemizin Tahmini 2018 Mali Yılı gelir bütçesi  5.400.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup,mali yıl içinde tahsilat fazla olduğundan dolayı 05.12.2018 Tarih ve 39 nolu meclis kararı ile 700.000.00 TL.arttırılarak toplam 6.100.000.00.TL.olmuştur. 2018 yılı bütçe gelir gerçekleşmesi 5.414.687.64-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 88,76’dır.

   -Belediyemizin Tahmini 2018 Mali Yılı gider bütçesi  5.400.000.00.TL olarak hazırlanmış olup,mali yıl içinde tahsilat fazla olduğundan dolayı 05.12.2018 tarih ve 39 nolu meclis kararı ile 700.000.00 tl. arttırlarak 6.100.000.00 TL. olmuştur.2018 yılı bütçe gider gerçekleşmesi 5.712.433.27-TL. olmuştur. Tahmini gider bütçede gerçekleşme oranı % 93.65’dir.

 -2019 Yılı Tahmini Bütçesi 5.700.000.00 TL olarak hazırlanıp yetkili makamlarca tasdik edildikten sonra 2019 yılı başından itibaren uygulamaya konulmuştur.

-Mevcut personelin hakedişleri tam ve zamanında olarak ödenmiştir.

-Belediyemiz elektrik, doğalgaz tüketimleri düzenli olarak ödenmiştir.Telefon,  ve diğer haberleşme  giderleri ödenmiştir.

        -Belediyemiz Hizmet araçlarının tamir bakım, parça değişimi, lastik değişimi trafik sigorta işlemleri, fenni muayene işleri ve  Periyodik bakımları belirli aralıklarla yaptırılmış olup, yine araçların hizmetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, ihtiyaçları olan Akaryakıt ve madeni yağ alımları da  yapılmıştır.

        -Beldemizde mevcut 5 adet çocuk parkının, ve 2 adet açık fitnıs spor sahalarında mevcut, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım, boya, temizlik  işleri ve parkların ağaç ve zemin bakım işleri periyodik olarak yapılmıştır.

        -27.04.2018 tarihinde beldemizde geleneksel duruma gelen  ve 6.cısı gerçekleştirilen, pr.dr.Nihat HATİPOĞLU` nun konuk olduğu, üçaylar kutlama programı, Halka açık tasavvuf musiki sanatçıları, semazen gösterilerinin yer aldığı  etkinlik yapılmıştır.

          -Muharrem ayı sebebiyle, gelenek ve göreneklerimizin devamı ve sosyal etkinlik olarak,belde halkına 3.000 kişilik aşure yaptırılmış ve ikram edilmiştir.

         -Beldemizde 13 Mayıs 2018 tarihinde, geleneksel hıdırellez Şenlikleri yapılmış ve halka 4.000 kişilik pilav ikramı yapılmıştır.Ayrıca hıdırellez şenlikleri devamı gece halka açık konser eşliğinde, beldemizde yeni yapılan, Sosyal Tesis Yüzme havuzunda,Tan TAŞÇI ve Aysel yakupoğlu` nun konuk sanatçı olarak katıldığı program  tertib edilmiştir.Programda Sahne kurulumu, ışık, ses sistemi hizmeti alınmış, çocuklar için balon oyun grubu,halk oyunları,mehter sunumu,hizmeti alınmıştir.Havi fişek gösterisi yapılmıştır.

          -Belediyemiz olarak, mevlüt kandilinde ve üç aylar içinde geçen, regaib, miraç, beraat kandillerinde ve kadir gecesinde, halkımızın manevi birlik içinde bulunduğu ,dini kutlamalarında,(pilav, tatlı vb.gibi )belediyemiz olarak, ikramlarda bulunulmuştur.

         - Ayrıca Afrin şehitleri içinde camiizde mevlüdi-şerif okutulmuş ve ikramlarda bulunulmuştur.    

          -Beldemizde mevcut, sinek, karasinek, kene, uçkun ve Lavralarla mücadele için, H1N1 ve   zararlı böceklerle mücadele ve yüzme havuzu için,ilaçlar alındı. Ve belirli zaman aralıkları ile belde içinde ilaçlamalar yapılmıştır.

         -Beldemizde mevcut ihtiyaç sahiplerine, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza olmak üzere yaklaşık 84 kişiye Ramazan ayı boyunca evlerine hazır sıcak  iftar yemeği hizmeti verilmiştir.

        -Yine beldemizde mevcut yaklaşık 30  ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunulmuştur. 

         -2018 yılı Kadir gecesinde belde halkına 1200 kişilik toplu iftar yemeği verilmiştir.

        -Belediyemiz tarafından düzenlenen, hıdırellez, kutlu doğum, iftar yemekleri ve diğer milli bayramlarda kullanılmak üzere, 3 adet açılır kapanır tente yaptırılmıştır.Ve 20 adet katlanır plastik masa alınmıştır.

         -Beldemizden, merkez Bilecik`e okula gidip gelen tüm öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ile, ücretsiz taşıma hizmetine 2018 yılında da devam edilmiştir.

         -Beldemiz ilköğretim okulunda, 2018 yılında dereceye giren başarılı 44 öğrencimize, rehber eşliğinde yemekli  NEVŞEHİR gezisi düzenlenmiştir.

         -Beldemiz halkından gelen yoğun istek üzerine 5 otobüs rehber eşliğinde yemekli Çanakkale gezisi düzenlendi.   

        -15 Temmuz 2018 tarihinde , demokrasi şehitleri için, beldemiz camiinde mevlüdü şerif okutulmuş, Halka pilav+ayran  ikramında bulunulmuştur.

           -Beldemiz Fatih Mahallesi Atatürk caddesi kenarında bulunan, belediyemize ait kafe düzenlemesi yapılmış.taban seramik döşenmiştir.Sundurma, fayans şap işleri ve sürgülü kapı yapılmıştır.

        - Fatih Mahallesi 101. sokak yol kenarına  temel yapılmış olup, gerekli hazır beton ve diğer malemeler alınmıştır.

       -Fatih Mahallesi 107 sokak 8 cm lik kişlitli beton parke taşı döşeme işi kum yayılması, zemin sıkıştırması 

      - Fatih Mhallesi İsa ÖZDEMİR Parkı, Gazi Mahallesi, Halı Saha çevresi ve Bakanlık sokak a döşenmek üzere 8 cm lik kilitli kaldırım taşı alımı  yapılmıştır. 

     - Yine Fatih Mahallesi  115 Sokak  1.070  m2 döşenmek üzere 8 cm lik beton parke taşı alımı yapılmıştır.

     -Beldemiz sosyal tesis yarı olimpik yüzme havuzu içine kafeterya yaptırılmıştır.Grekli dolap, raf düzenlemesi, çatısı  yaptırılmış, bar tabureleri alınmıştır.

       -Belediyemiz sosyal tesisleri çocuk ve büyükler yüzme havuzunda taban çatlamaları meydana geldiği için, yeniden havuzların tadilatı yapıldı, seramik kaplama işleri yaptrıldı,soyunma odalarına dolaplar yaptırıldı,havuzlara 80 m2 gri diji fayan döşemesi, havuz tabanına 150 m2 izalasyon yapımı, balık resimleri konulması, bayırköy belediyesi yazısı ve logosu konulması işleri yaptırılmıştır.Gerekli malzemeler alımış ve işçilik bedelleri ödenmiştir.Ayrıca havuz tabnına 436 m2 yalıtım işleri yaptırılmıştır.Muhtelif yerlerin kırılma işleri yaptırılmış ve astarlama uygulaması yapılmıştır.

         -Belediye hizmet binası,1 katında mevcut wc ler ve tahsilat servisinde sorun yaşandığı için, kırılarak yeniden tadilat yapılmıştır. 

         -Belediyemiz tarafından yeni abonelere takılmak üzere 15 adet dijital akıllı su sayacı alınmış, arızalı sayaçların tamiri sağlanmıştır.

        - Beldemiz camiinin ihtiyacı olan 1 adet sebo marka Halı temizleme makinesi alınmıştır.Camimizin yeşil led ışıklandırması yapılmış, elektrik kesintisi durumunda,ezan sesi kesilmemesi için, 1 adet tomatech 3750 va 3000 wat tam sinüs akıllı inverter alımı ve gerkli aküsü alımı yapılmıştır.

       -Beldemiz Kuran Kursunun ihtiyacı olan, 1 adet FLİPS FC.9919/07 torbasız elektrikli süpürge alınmıştır.

       -Beldemiz sağlıklı spor salonu için 1 adet 7211 plu salon tipi dış klima alınmıştır.Yine sağlıklı spor salonunda açılan plates spor kursu için, plates çember, minder, top vb. spor malzemeleri alınmıştır.

      -Beldemizde bulunan ilköğretim okulu ana binası ve ek binasının kapıları ve iç dizaynı çok eski olduğu için, okulun tüm sınıf kapıları değiştirildi.Fayansları yeniden değiştirildi,tüm sınıflara malzeme dolapları yaptırıldı, koridorlara mineflo döşetildi, yen, oda bölgüleri yaptırıldı,okul bahçesi, beton direk ve çitlerle çevrildi,ana sınıfı tabanına tatmi döşetildi,sınıf tabela yazıları yazdırıldı ve Atatürk köşesi yaptırılmıştır.Ayrıca İlköğretim okulu içine çocuk parkı yapımı için, gerekli çocuk oyuncakları alınmıştır.

     -Yine ilköğretim okulumuz için 2 adet su arıtma cihazı alınmıştır.  

        -Belediyemizde kullanmakta olduğumuz ses yayın cihazımız  yetersiz olduğu için 1 adet anons ses yayın cihazı alınmıştır.

        -Beldemiz Sarmaşık mahallesi isteği üzerine,ve mücavir alan içinde bulunan kadoil tesislerinde ezan sesi  duyulması için, hoperlör ve alıcı alınarak buraya takılmıştır.

       -Belediye Hizmet Binası önünde bulunan parkın yeniden düzenleme çalışmaları için, mevcut ağaçlar, yapay kayalıklar, havuz  ve kaldırım taşları tesviye edilerek, orta bölüme çember süs havuzu yapılmış,havuz içine5004-pc30 motor sprink rainbird malzeme alınmış, fiskiye sistemi kurulmuş,muhtelif bahçe bitkileri ve çiçekleri alınmış,488 m2 şev taşı döşeme işi yapılmış,gerekli çimler alınmış,park içine 2 adet bez çatılı ferforje çardak ve 10 adet gölgelikli oturma bankı yaptırılmış,park içine 1200 m2otomatik sulama sistemi kurulmuş,park çevresi için leylandi  ağaçları alınmış,yürüme yolları için 83 adet 120 cm lik terevis alınmış masa va sandalye takımları alınmıştır.

        - Sarmaşık Mahallemizde mevcut, imam Evimiz oldukça eski olduğu için, imam ve ailesinin konut olarak kullanabilmesi için, taban ve tavan tadilatları yaptırıldı, kapıları ve pencereleri değiştirildi, fayans ve diğer işleri yaptırılmıştır.

        -2018 yılında, Beldemizde mevcut katı atık ve çöplerin toplanması, taşınması ve ber tarafı işlemleri için, Bilecik Belediyeler birliğinin entegre katı atık yönetimi tesislerinin yapımı ve tesislerinin işletilmesi işi  kapsamına, belediyemizde katılmış, toplanan ve taşınan katı atıklar miktarı üzerinden aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir.

        -Ankara-İstanbul caddesi konversiyonel hattı deblese klm 1+460 menfez uygulaması klm 1-744 altyapı uygulama projesi nato kesişim için proje hazırlanması yaptırılmıştır.

       -Eski çöp sahası zemin etüdü ve jeolojik etüd raporu, rehabilitasyon projesi hizmet bedeli alınmıştır.

        -1619 parsel yola terk ve parka terk işlem dosyası ve 1643 parsel ifraz ve kamuya terk işlemi hizmet bedeli ödendi.

       - Beldemiz mezarlık girişine ve cadde başına 1 adet gece görüşlü mobese kamerası ilave olarak alındı.

      -Belediyemize ait Su Depolarının  bakımları yapılmıştır.

      -Beldemizde mevcut, 2 adet mezarlığın temizliği, ağaç budama ve çevre temizliği işleri periyodik aralıklarla yapılmaktadir.Ayrıca mezarlıklara aydınlatma sistemi yapılmıştır.

        -01.03.2018 tarih ve 12 nolu meclis kararı ile, beldemizde cenazesi olan vatandaşlarımıza, misafirlerini ağırlayabilmeleri için, 300 adet pide 300 adet ayran belediyemiz tarafından her cenaze de yaptırılmaya devam etmektedir.Ayrıca mağdur cenazeler  için gerekli malzeme yardımı da yapılmaktadır. 

         -Beldemizde, mevsim şartlarından bozulan yollardan  düzenli şekilde ulaşım sağlanabilmesi için, bakım, düzenleme ve iyileştirme işleri  yapılmıştır.

         -  Yine Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği TYP kapsamında   22.05.2017-16.02.2018 tarihleri arası 5 işçi  projeye karşılık çalıştırılmış, 16.02.2018 tarihinde protokol süresi sona ermiştir.

           Yeni yapılan protokol ile 10.05.2018-06.11.2018 tarihleri arasında 

10 işçi projeye karşılık 06.11.2018 tarihine kadar çalıştırılmıştır.

           Yeniden yapılan protokol ile, 17.12.2018-14.06.2019 tarihleri arasında 10 işçi çalışmaya devam etmektedir

          -Beldemizde faaliyet gösteren Bayırköy Spor Kulübü Derneğine, Belediyemiz olarak lisans harçları, transfer bedelleri, spor malzemeleri, spor kıyafetleri, ulaşım vb. desteği sağlanmıştır.Ayrıca maç ve antremanlarda düzenli şekilde içecek yemek verilmiştir.

        -28 Ekim 2012 Tarihinde Beldemizin 3. Mahallesi olan “Sarmaşık Mahallemize”  haftalık  yolcu taşıma servisimiz 2018 yılı boyunca da ücretsiz olarak devam etmiştir.

        -Beldemize yeni yapılan şehit Ömer Halis DEMİR stadına soyunma odaları yapılmış. gerekli malzeme dolapları yaptırılmış, alt yapı ve aydınlatma ile ilgili gerekli malzemeler alınarak, soyunma odaları üzerine loca ve çelik çatı,gerekli wc ler yapılmış,çit ve tel örgüleri çekilmiş,ferforje pencere korkuluk ve mermer denizlikler ile demir merdivenler yapılmıştır.

         -Beldemizde Tarım Kredi kooperatifi bölge müdürlüğüne ait olan depo 2 katlı bina, belediyemiz tarafından sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere 3 yıllığına kiralanmıştır.Alt kat sportif faaliyetler için kullanılmakta üst kat ise lojman olarak kullanılmaktadır.Her ay, aylık olarak kirası ödenmeye devam etmektedir.

        -Beldemiz Fatih Mahallesi, Kapalı spor salonu karşısına çocuk parkı yapılmıştır.Modern ve sağlıklı 3 kuleli 3 kaydıraklı çocuk oyun grubu alınarak parka konmuştur. 

        -2017/421766 kik nolu ihaleye istinaden, beldemiz  10 pafta 2733 parsel 960 m2 taşınmaz üzerine, belediyemiz tarafından 2 si dubleks olmak üzere 6 adet konut yapılmıştır.Yapılan konutlar 14.11.2018 tarih ve 38 nolu meclis kararına istinaden satış için ihaleye çıkartılmış, 21/136 arsa paylı 1. katlar ile28/136 arsa paylı dubleks konutlar satılmıştır. 19/136 arsa paylı 2 adet zemin kat 2 adet konut daha sonra satışı yapılacaktır. 

       -Beldemiz Küçük Sanayi Sitesinde Mevcut 3358 nolu parsel Sabri AÇIKGÖZ ` e ihale ile satılmıştır.

        -Belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, hibe olarak, 1 adet Hidromek HMK 1025 alpha aslantik tekerlekli 4x4x46 ileri 3 geri vitesli dişli pompalı, loystik levyeli, klimalı kazıcı yükleyici iş makinası belediyemize hibe gelmiştir.


       -Fatih  Mahallesi Şükrü ÖZKAN Caddesi ve Fatih Mahallesi 107. Sok. yol ve caddelere 1.357.40 M2  8c m lik kilitli beton parke taşı ve kum alımı yapılmıştır..

       -Fatih Mahallesi 105. sokak 698 m2 kilitli parke taşı  döşeme işi 8 cm lik kilitli eton parke taşı, kum vb. malzeme alımı yapılmıştır.

       -Gazi Mahallesi Şeh Edebali caddesine döşenmek üzere,1234 m2 8 cm lik kilitli beton parke taşı ve 280 adet bordür ve kum alımı yapılmıştır. 

       -Fatih Mahallesi, 104. sokak yollarına döşenmek üzere, 555.30 m2 kırmızı taş 345,58 m2 beton kilitli parke taşı alımı yapılmıştır.

       -Yine Fatih Mahallesi, 104. sokak yollarına döşenmek üzere, 493.60 m2 natural taş 493.60 m2 kırmızı beton kilitli parke taşı 960 adet 12x12x70 bordür taşı alımı yapılmıştır

       -Fatih Mahallesi 108. sokak, kuran kursu binası yolu, beldemiz ilköğretim okulu arkası, demiryolu altı, su ve kanalizasyon alt yapısında zaman zaman patlamalar olduğu için, yeniden gerekli korige boru ve malzemeler alınarak, bu sokağın alt yapısı yenilenmiştir.

       -Belediye hizmet binası 1. kat girişine, beldemizin tanıtımı amaçlı harita ve yerleşim yeri gösteren fleks tabela ve zemin kata Atatürk posteri 105x200 cm  flexs resim çalışması yaptırılmış ve ahşap mobilya tabela yaptırılmıştır.

       -Belediyemizin 01.12.2017 tarih ve 38 nolu meclis kararı ile halka dağıtılmak üzere 4.000 adet hurma ve 5.000 adet zeytin fidanı alınmış ve halka dağıtılmıştır.

        -Beldemizde kullanılmakta olan içme ve kullanma sularının mikrobik, ve bakteriyel analizleri periyodik olarak yaptırılmaktadır.

      - Yapılan işlerde ihtiyacımız olan, ekskavatör, vinç, kamyon vb.araç kiralama bedelleri ödenmiştir.

      -TGRT TV Kuruluşu olan BİG-SA, Basın tarafından, tv de yayınlanmak üzere, beldemiz ve yapılan işler tanıtım filmi çekimi hizmeti alınmıştır.

     -Belediyemize Beyaz Web hizmet masası yazılım ve beyaz web-e belediye yazılım borç sorgulama programları alınmıştır. 

      -Belediyemiz Fen işleri servisi için, 4734 sayılı İhale kanunu, ihale hazırlama programı alınmıştır.

     -Belediyemiz Fen İşleri servisi için,MCM Entegratör tapu ve kadastro (takpas ve meggis web servis erişim arayüz programı) alınmıştır.

    - Belediyemiz Fen İşleri servisi için,mapcard yazılım programı alınmıştır.

 TAŞINMAZ ALIMI 

                           pafta              parsel                  m2                            cinsi

İnişdibi                    3                1642                      4.450                        tarla

İnişdibi                    3                1641                      1.075                         tarla

Karatepe                  4                2981                       3.212                        tarla  

          satın alınmıştır.

TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİSİ VE DEVRİ

  2018 yılında ;

Taşçı 10 pafta 3358 nolu parsel satılmıştır.

        FEN MEMURLUĞU(TEKNİKERLİK) FAALİYET RAPORU

        -Belediyemiz Fen İşlerinin 01.Ocak.2018 ile 31.Aralık.2018 tarihleri arasını kapsayan icraat Faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 

      – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde 

      -  7 Adet İnşaat Ruhsatı,

-   2 Adet Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmiştir. 

     –  Vatandaş  0   Adet Parselasyon Planı işlemi yaptırmıştır.         

     -  Belediyemizce 18. madde uygulama işlemi yapılmamıştır.         

                   ZABITA MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU :

             -Belediye Zabıta Memurluğunun 01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında 

           yapılmış çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.

 -Yönetmeliklere uygun olarak (4) adet sıhhi (1) adet Gayrısıhhi İşyeri açma ve  çalışma   ruhsatı  verilmiştir. Ayrıca işyerini Pazar günü açmak isteyen (4) adet işyerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.

 -Zabıta memurluğuna  (0) kişi beyanname vererek Ölçü ve tartı aletinin damga ve muayenesi yapılmıştır.

 -Beldemizdeki sıhhi işyerlerine aralıklarla yada ansızın kontroller yapılarak gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Çarşamba günleri kurulan beldenin pazarının düzenlenmesi ve pazarın yapıldığı  günü ise pazaryerinin temizletilmesi hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Zabıta Memurluğunca yürütülen Temizlik hizmetleri 1 adet çöp aracı ve 4 adet personel ile haftanın altı günü kamu kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere Belde içerisindeki çöpler düzenli olarak toplatılmaktadır.Ayrıca Yol süpürme makinesi ile cadde ve sokaklar düzenli olarak süpürülmektedir.

          -Belediye düğün salonunun düzenlenmesi ve temizletilmesi aksama olmaksızın Resmi tatillerde, Dini ve milli bayramlarda Belediyece  yerine getirilmesi gerekli hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.

-İtfaiye personelinin işleri takip edilerek ağaçların ve çimlerin sulanması,yolların belli aralıklar ile yıkatılması , umumi tuvaletlerin yıkatılması vb işler ile çıkan olağanüstü durumlarda (yangın gibi) yönlendirilip nöbetleri aksatılmamaktadır.

            6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 

             Mali Hizmetler Müdürlüğü Şenay ÇAKIR, 

            Yazı İşleri Müd.V.Şenay ÇAKIR, 

            Fen Memurluğu (İnşaat Teknikeri) ufuk DUYAR, 

           Zabıta Memurluğu, Zabıta Memuru v. Burak ERBERBER, 

           Tahakkuk Tahsilat ve emlak Memurluğu, Tahsildar v. Ufuk DUYAR tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

                                    BELEDİYEMİZ MEVCUT  TAŞINMAZLARI;  

2.4.1 Binalar

Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü Cinsi

Bayırköy . H.24          3360 133.80        Atölye Binası

Bayırköy                     10           3296                107.00             Marangozhane

Bayırköy                     10           3292                374.00             Arsalı ev

Bayırköy                     10           2705                 61.96              Ev-Kahvehane

Bayırköy                     10           2754                  71.00             Ahşap ev

Bayırköy                     10           2708                 200.44            Arsalı dükkan

Bayırköy                     10           3209                 423.94                       Arsalı ev    

Bayırköy                     10           2753                 100.00                       Avlulu ev

Bayırköy                     10           2710                 742.00                       Arsalı ev 

Bayırköy                     10           2713                   37.00                       Çeşme

Bayırköy                     10           2515                   22.00                       Çeşme

Bayırköy                       3          1959              2.750.00                        Mezarlık

Bayırköy                       6          1329                   28.00                        Çeşme

Bayırköy                     10          2549                 184.00                        2 Katlı bina 

Bayırköy                     10          2692                 696.00               Arsalı cami odası

Bayırköy                       2          1602              1.462.00                        Mezarlık

Bayırköy                        3         1772              9.000.00                       Mezarlık

Bayırköy                        3         648                 250.00                 Su pompası bina

Bayırköy                        4         3112             31.802.00                      Mezarlık 

Gökçeçimen                   3         1772               9.000.00                      Mezarlık

Bayırköy                      10         2713                     37.00                     Çeşme 

Köy içi                          11        3183                    140.00                    bahçeli ev 

Köy içi                          10        2675                     39.00                     avlulu ev. 


2.4.2. Arsa, Araziler

Mevkisi                    Ada no         Parsel No         Yüzölçümü                   Cinsi

Taşçı                        H.24            3361                   150.60                         Arsa 

Taşçı                        H.24            3360                   133.80                         Arsa

Bayırköy                  3                  1621                  2.188.00                       Tarla

İnişdibi                    3                   1620                   475.00                         Tarla

İnişdibi                    3                   1622                  1.500.00                       Tarla

Bayırköy                 2                   3658                       23.22                        Arsa

Bayırköy                 2                   3657                       13.51                        Arsa

Bayırköy                 2                   3659                     544.80                       Arsa 

Taşçı                       H24              1275                   4.500.00                      Tarla

Taşçı                       H24              3357                       162.50                     Arsa 

İnişdibi                    3                  1627                    1.975.00                     Tarla

Gökçeçimen            2                  3289                      1.821.00                    Arsa

Karatepe                 4                  2945                      3.475.00                    Tarla

İnişdibi                    3                  1619                         825.00                    Tarla

Ballı kaya                3                  2121                         600.00                    Bahçe

Taşçı                       H24              3476                       1.250.00                   Arsa 

İnişdibi                   2                   1683                          812.00                   Tarla

İnişdibi                   2                   1684                        2.788.00                  Tarla

İnişdibi                   2                   1690                        1.850.00                  Tarla

İnişdibi                   3                   3395                           367.00                  Arsa

Bayırköy                10                 3208                            35.72                   Arsa

Bayırköy                10                 2707                          600.00                   Arsa

İnişdibi                    3                  3393                          545.00                   Arsa

Bayırköy                10                 3297                             57.00                  Arsa 

Bayırköy                10                 2710                            132.00                 Arsa

Bayırköy                10                 2752                            320.00                 Tarla

Bayırköy                10                 3291                            202.00                 Arsa

Taşçı                       H.24            1344                        16.375.00                Tarla

Muslukaltı              2                  3276                             432.00                Tarla 

Bayırköy                 9                  3210                             760.00                 Tarla

Bayırköy                 5                  2223                             804.00                 Tarla

Bayırköy                10                 2733                             960.00                 Arsa

Taşçı                    H24                 3362                             241.31                Arsa

Taşçı                       10                3356                              162.50               Arsa

Kerimaltı                 1                  2090                             400.00            arsa-intifa

İnişdibi                    3                  1640                             6.200                   Arazi 

Köy içi                    11                3790                              92.57                  arsa 

İnişdibi                    3                  1642                            4.450                   tarla

İnişdibi                    3                  1641                            1.075                   tarla

Kerimaltı                 4                   2981                            3212                   tarla         


ARAÇ VE MAKİNALARIMIZ;


1-11 EE 427 plakalı pro.Fatih kamyon 2004 model.

2-11 AF 226 Stayir Traktör 1998 Model

3-İş Makinesi 2010 Model lojistik Levyeli Kazıcı Yükleyici İş Makinesi.

5-11 AZ 417 Fatih Kamyon 1995 Model 

6-11 AF 632 probüs otobüs yolcu otobüsü 2006 model

7-)11 AE 638 probüs otobüs yolcu otobüsü 2007 model 

8) 11 AC 001 2011 Model Passat Volksvagen marka makam aracı

9-)  Hasta nakil aracı 2009 model

10-) 1 adet yol süpürme aracı

14-) 11 EA 366 plakalı fatih marka hidrolik çöp kamyonu 

15-) 1 Adet İtfaiye aracı

16-) 1 Adet 2017 model ford tourneo binek araç

17-) 1 adet FORD CARGO 1833 DC Şasi üzerine 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı   

2018 YILINDA YENİ ALINAN MOTORLU TAŞITLAR;


2018 yılında 

Yeni Motorlu araç alınmamıştır.


2018 YILINDA SATILAN MOTORLU TAŞITLAR;

2018 yılında motorlu taşıt satılmamıştır.


2018 YILINDA ALINAN MAKİNALAR;


2018 Yılında

1 adet Anons ses yayın cihazı 

1 adet 47.000 lik tip klima (Cami için)

1 takım bilgisyar ve yazıcı (Muhtar)

1 adet kyocera FS 3040 Yazıcı


2.5. Belediyenin Teknolojik Altyapısı 


        Belediyemiz tüm servislerinde yüksek kapasiteli bilgisayarlar, yazıcılar kullanılmaktadır.

(Bilgisayarlar, İnternet hizmetleri, Kullanılan paket programlar)

            Belediyemizde 7 adet masa üstü bilgisayar 4 adet lattop bilgisayar mevcut olup, Sınırsız internet kullanılmaktadır. internet hızı 100,0 Mbps dir.

Belediyemizde BEYAZ BİLGİSAYAR YAZILIM  otomasyon Programları kullanılmaktadır.

  II – AMAÇ VE HEDEFLER 

      A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :

            Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik ilkesi gözeterek, etkin,kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek, Sunulan Kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.

           Birimler bünyesinde gerçekleştirilen Kamu hizmetlerini Yasa ve yönetmelikler çerçevesinden etkili ve en kısa zamanda verimli ve etkili sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.

           Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

            Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.

            Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak. 

   


           B – Temel Politikalar ve Öncelikler :

          Temel Politikalar

 -Sorumluluk ve Güven,

 -Ekip Ruhu, 

 -Şeffaflık,

 -Hesap Verebilirlik,

  -Disiplin,

  -Hoşgörü ve anlayış,

  -Yaratıcılık,

 -Etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olmaktır.

                     Öncelikler: 

          Norm kadro standardı ve Yönetmeliğine uygun olarak

 personelde yapılandırmayı sağlamak.

               Yatırım programlarını bir an önce başlatıp, tamamlanmasını 

          sağlamak.

               Belediyemiz işlerinin düzenli ve aktif sağlanabilmesi için, gerekli

          araç ve ekipmanları temin etmek,

    III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 

             MALİ BİLGİLER       Bütçe Uygulama Sonuçları :

  GELİR BÜTÇESİ

2018 Yılı Belediye Gelir Bütçesi Belediye Meclisince 5.400.000.00 TL olarak hazırlanmış olup, mali yıl içinde tahsilat fazla olduğundan, 05.12.2018 tarih ve 39 nolu meclis kararı ile 700.000.00 tl. arttırılarak toplam 6.100.000.00 tl. olmuştur.2018 yılı bütçe gelir gerçekleşmesi  toplam 5.414.687.64 TL TL tahsil edilmiştir.  Bütçe Tahsilatı Gerçekleşme oranı % 88.76 Dır.     GELİRLER        

              -01 VERGİ GELİRLERİ                                    :    660.131.25 TL    

  -03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ          :    914.209.64 TL      

  -04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                  : 1.004.200.00 TL     

          -05 DİĞER GELİRLER                                     :  2.331.941.14 TL

          -06 SERMAYE GELİRLERİ                                :    504.205.61 TL.       

                      2018 YILI TOPLAM GELİR                    : 5.414.687.64 TL.

           GİDER BÜTÇESİ 

          2018 Yılı Belediye Gider Bütçesi Belediye Meclisince 5.400.000.00 TL olarak hazırlanmış olup, mali yıl içinde tahsilat fazla olduğundan dolaı 05.12.2018 tarih ve 39 nolu meclis kararı ile 700.000.00 tl. arttırılarak 6.100.000.00 tl. olmuştur.2018 yılı bütçe gider gerçekleşmesi toplam 5.712.433.27.- TL harcanmış olup Bütçe gerçekleşme oranı %.93.65 dir.

  GİDERLER     : 

            -01 PERSONEL GİDERLERİ                                   :  1.103.662.61   TL   

-02 SOSYAL GÜV.KURUM DEVLET PRİM GİDERİ     :   183.189.21   TL      

-03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                   :   3.078.404.26  TL

-04 FAİZ GİDERLERİ                                           :          5.874.92 TL.   

-05 CARİ TRANSFERLER                                       :       52.364.63  TL

-06 SERMAYE GİDERLERİ                                     :   1.288.937.64.TL.

-07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               :              00.00-TL.

2018 YILI TOPLAM GİDER                                    :    5.712.433.27 TL      IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      A – ÜSTÜNLÜKLERİMİZ 

   -Amir ve memur ilişkilerinin her zaman sevgi ve hoşgörü temelinde olması.

   -Çalışanlarımızda ekip ruhunun gelişmiş olması.

   -Görev dağılımında yetki ve sorumlulukların belirli olması.

   -Çalışanların üzerine düşen görevleri yasal çerçeveler içerisinde yerine getirmeleri.

   -Birimler arasında koordineli çalışabilme yeteneğinin olması.

   -Personelin hoşgörülü olması. 

   B – EKSİKLİKLERİMİZ

   - Eğitimli Kalifiye Personel eksikliği 

   -Teknolojinin yeteri kadar iyi kullanılamaması  

     

                      
             
                           Meclisin Sayın üyeleri ..

               Belediyemizin 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ait yapmış olduğu işlere ait işbu faaliyet raporum yukarıda maddeler halinde  Meclisimize sunulmuştur.

               Meclisimizin kabul ve tasvip göreceği temennisi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümleri gereği faaliyet  raporumu, arz ederim. 

                                                  10/04/2019                                                                                                                                                         

                                                                                         MustafaYAMAN                    

                                                                                        Belediye Başkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI            Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

            Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

           Bu raporda açıklanan faaliyetler için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

            Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

            Beyan ederim.


                                                                                                                                                                                    

                                                                                  10.04.2019

                                                                                        Mustafa YAMAN 

                                                                                        Belediye Başkanı      


     MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
            Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;


 


           Bu idarede, faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.


         İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  10.04.2019


                                                                                                                                                                                                                  Şenay ÇAKIR

                                                                                                          Mali Hiz.Müd.                  
2019 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI

1--Bayırköy İlave Revizyon İmar Planı İtirazlarının Görüşülmesi

2--Kireç Keki Ücretinin Belirlenmesi hk 

3--Beldemizde İkamet eden vatandaşlarımıza ücretsiz Zeytin Fidanı ve Trabzon Hurması dağıtılmasının görüşülmesi ,Meclis üyesi Ahmet ÜNALIN gümdem dışı dilekçesi

4--Beldemizde ikamet eden yükseköğrenim gör en öğrencilerimize burs verilmesinin gör üşülmesi.Meclis üyesi Hüseyin KARA nın gündem dışı dilekçesi


        GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

        Bayırköy (Bilecik) İlave Revizyon İmar Planı,"Askı süresinde yapılan itirazlardan Belediye Meclisince uygun görülenlerin İmar Planına aktarılması"konulu gündem maddesinin,Belediye Meclisimizin Mart ayında yapılan olağan toplantısında,3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre kabul edilmesine:

          Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

         Belediye Meclisimizin Mart ayı olağan toplantısında ,Beldemiz mücavir alanı içinde bulunan Habaş AŞ. Fabrikası Kireç çamurunu Belediyemiz çöplüğüne dökmektedir.Belediyemiz çöplüğüne dökülen her bir kamyon kireç kekine karşılık 400.00 TL. işgaliye bedeli (ücreti) alınmasına ve alınan kararın bir örneğinin ilgili Fabrikaya tebliğ edilmesine ;

          Oy Birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

        Belediye Meclisimizin Mart ayında yapılan olağan toplantısında Belediye Meclis Üyesi Ahmet ÜNAL`ın Gündem Dışı dilekçesinin görüşülmesine geçilerek,Beldemizde ,ekilebilir -dikilebilir verimli araziler olmasına rağmen ,tarımsal faaliyetler durma noktasina gelmiştir.Halkımızın mali durumu ,tarımsal faaliyetlerin maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle ,belde halkı arazilerini boş bırakmaktadır.Yeniden zirai faaliyetleri canlandırmak,belde halkının geçimini sağlaması için kaynak yaratmak isteyen vatandaşlarımıza destek olmak adına ,beldemiz demiryolu altı sulanabilir arazilereTrabzon hurması,demiryolu üstü sulanamayan arazilere zeytin fidanı dikimi için,belediyemiz olarak ,belediye bütçesinden ,gerektiği kadar zeytin ve Trabzon hurması fidanı alınmasına,fidan talep eden vatandaşlarımıza ,kendi adına tapu ibraz etmeleri ,hisseli tapularda ise,hissedarlardan yazılı izin belgesi getirmeleri,beldemiz nüfusuna kayıtlı olmaları,sadece beldemiz mücavir alanı içindeki arazilere fidan verilmesi,toplamda 5 dönümü geçmemek şartları ile bedelsiz Trabzon hurması ve zeytin fidanı verilmesi ve bir yıl sonra yapılacak kontrollerde ,verilen fidanların dikilmemesi durumunda,fidan bedellerinin o kişilerden tahsil edilmesine: 

           Oy birliği ile karar verildi

       GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizin Mart ayında yapılan olağan toplantısında Belediye Meclis Üyesi Hüseyin KARA`nın Gündem Dışı dilekçesinin görüşülmesine geçilerek,Beldemizde ikamet edip,gelir düzeyi düşük öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunmak adına,Yükseköğrenim gören öğrencilerimize, Mart ayında verilmek üzere,öğrenci başına ,bir defaya mahsus  750.00 TL.öğrenci bursu verilmesine:

       

       Oy Birliği ile karar verildi

Mustafa YAMAN                               Ahmet ÜNAL                               Hüseyin KARA

Belediye Başkanı                             Meclis Katibi                                Meclis Katibi


2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

1--2019 Yılında, Belediyemiz Zabıta Memuruna verilecek maktu mesaisi bedelinin tesbiti hk

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ


      Belediye Meclisimizde yapılan Şubat Ayı olağan toplantısında,5393 sayılı Belediye Yasası`nın 51. maddesince;Zabıta memurlarına yapmış oldukları fazla çalışmalarına karşılık, 15 Şubat 2019 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 284.50 TL fazla çalışma ücreti verilmesine;


           Oy Birliği ile Karar Verildi 


         


Mustafa YAMAN                            Ahmet ÜNAL                             Hüseyin KARA

Belediye Başkanı                          Meclis Katibi                              Meclis Katibi

2019 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

1--Beldemizde mevcut metruk binaların yıkılması ve Belediyemiz için Faydalı Olabilecek Metruk Binaların Satın Alınması Konusunun Görüşülmesi

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ


       Belediye Meclisimizin Ocak ayı olağan toplantısında ,Beldemizde mevcut metruk binaların yıkılması ve Belediyemiz için Faydalı Olabilecek Metruk Binaların Satın Alınması Konusunun Görüşülerek önümüzdeki aylarda tekrar görüşülmesine :

                  

          Oy birliği ile karar verildi.      


         


Mustafa YAMAN                            Ahmet ÜNAL                             Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                          Meclis Katibi                              Meclis Katibi

2018 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

1--Ek Bütçe

2--Belediyemizde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılan Ekonomist ve Eğitmen Personellerinin Sözleşmelerinin Yenilenmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesi

3--Beldemizdeki 2548 Parselin Kamulaştırılması

4--İmar Planının Görüşülmesi

5--Mehmet PARMAK`a ait parsellerin Komisyon Raporıun görüşülmesi 

  GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizde yapılan Aralık Ayı olağan toplantısında ,Belediyemiz 2018 Mali Yılında , alınan bağış ve yardımlar gelirinde 700.000.00 TL.tahmin edilenin üzerine ek gelir oluştuğundan ,ek bütçe yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Gelir Bütçesi 700.000.00 TL.  arttırılarak aşağıda belirtilen gider kalemlerine ilave edilerek gider bütçeside 700.000.00 TL. olarak arttırılarak denkleştirilmiştir.Böylece 5.400.000.00 TL. olan 2018 Mali Yılı Gelir-Gider  Bütçe toplamları 6.100.000.00 TL. olmuştur.Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereği  2018 Mali Yılı Ek Bütçesini  ;

         Arz ederim.


         EK  GELİR BÜTÇESİ: 

 04 04 01 02 Alınan bağış ve yardımlar geliri                                       = 700.000.00 TL.

                                                                                    TOPLAM          =  700.000.00 TL. 

         EK GİDER  BÜTÇESİ: 


 03 02 01 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzeme Alım  Gid.                       =   28.000.00 TL.

 03 02 03 02 Akaryakıt ve Yağ Alım Gid.                                                   = 100.000.00 TL.

 03 02 06 02 Tıbbi Malzeme ve İlaç  Alım Gideri                                       =   27.000.00 TL.

 03 02 09 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alım. Gid.                           =   52.000.00 TL.

 03 07 01 90 Diğer Dayanık. Mal ve Malzeme Alım. Gideri                       =   87.000.00 TL.

 03 08 01 02 Okul Bakım Onarım Gideri                                                   =   21.000.00 TL.

 06 05 07 04 Sosyal Tesisler Gideri                                                          =  305.000.00 TL.

 06 05 07 07 Yol Yapım Giderleri                                                               =    80.000.00 TL.

                                                                                     TOPLAM               =  700.000.00 TL.

    olmak üzere;

    5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/b maddesi gereğince ,Ek Bütçenin kabulüne;

    Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediyemizde yapılan Aralık ayı olağan Meclis toplantısında ,Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılan personellerin (Ekonomist ve Eğitmen), sözleşme süreleri 31/12/2018 Tarihinde sona erecektir.Belediyemizin ihtiyacı olduğundan, anılan personellerin sözleşme sürelerinin ,5393 sayılı Belediye Kanununun 49.cu maddesinin 3.cü fıkrası gereğince Tam Zamanlı   olarak 01/01/2019-31/12/2019 tarihine kadar uzatılarak yenilenmesine,ücretlerinin,T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün,28/06/2012 tarih ve 7270 sayılı ,sıra no .5 Genelgesi ve ekinde bulunan (2) sayılı cetveli gereğince Devlet tarafından belirlenen aylık taban ücret üzerinden, aylık ödenmesine ve alınan Meclis Kararının ve sözleşmelerinin hazırlanarak,meclis kararına bağlandıktan sonra TC.İçişleri Bakanlığına gönderilmesine;

          Oy Birliği ile Karar Verildi.    
GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizde yapılan Aralık Ayı olağan toplantısında , Bayırköy Beldemizde 2548 Parselin Sağlık Tesis Alanı olduğundan dolayı  ,5393 Sayılı Belediye Yasasının ,15/h maddesi gereğince Kamulaştırılmasına;         
          Oy birliği ile karar verildi.   
GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizin Aralık ayı yapılan olağan toplantısında,3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre itirazen başvuruların İller Bankası AŞ. tarafından değerlendirilmek üzere kabul edilmesine:

       Oy Birliği ile karar verildi.
 GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizin Aralık ayı olağan toplantısında ,Belediye Meclisimizin 07.11.2018 tarih ve 33 karar nolu Belediye Meclisi kararına istinaden oluşturulan Araştırma Komisyonu Raporuna göre ,Mehmet PARMAK`a ait ,1677 ve 1669 parsellerin satın alınması  için ,Belediyemiz İnşaat Teknikeri Ufuk DUYAR`ın(Komisyon Başkanı), Belediye Meclis Üyelerimiz,Ahmet ÜNAL,Hüseyin KARA,Samet ER ve Savaş ÇİÇEK `in , Kıymet Takdir Komisyonu oluşturularak,komisyon kararına istinaden ,satın almak için :

          5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince ,Belediye Encümenine yetki verilmesine; 
          
          Oy birliği ile karar verildi.    

Mustafa YAMAN                        Ahmet ÜNAL                             Kadir KAYADELEN
Belediye Başkanı                      Meclis Katibi                              Meclis Katibi    

2018 YILI KASIM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI

1--Belediyemiz tarafından yapılan ,6 adet dairenin satışının görüşülmesi

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ


    Belediye Meclisimizin Kasım ayı olağanüstü Meclis toplantısında,Belediyemiz mülkiyetindeki Bilecik Merkez  Köyiçi Mevkii 10 pafta2733 parsel,960 m2 taşınmaz üzerine belediyemiz tarafından yaptırılan 2 si dubleks olmak üzere 6 adet konutun kat irtifakı tesisi işlemi yaptırılmış ve tapuları çıkartılmıştır.Kat irtifakı işlemine göre:


       Bilecik Merkez Bayırköy köyiçi 10 pafta 2733 parsel 19/136 arsa paylı mesken zemin kat bağımsız bölüm no:1

       Bilecik Merkez Bayırköy köyiçi 10 pafta 2733 parsel 19/136 arsa paylı mesken zemin kat bağımsız bölüm no:2

         Bilecik Merkez Bayırköy köyiçi 10 pafta 2733 parsel 21/136 arsa paylı mesken 1. kat bağımsız bölüm no:3

         Bilecik Merkez Bayırköy köyiçi 10 pafta 2733 parsel 21/136 arsa paylı mesken 1. kat bağımsız bölüm no:4

        Bilecik Merkez Bayırköy köyiçi 10 pafta 2733 parsel 28/136 arsa paylı dubleks mesken 2. kat ve çatı katı bağımsız bölüm no:5

        Bilecik Merkez Bayırköy köyiçi 10 pafta 2733 parsel 28/136 arsa paylı dubleks mesken 2. kat ve çatı katı bağımsız bölüm no:6


     Taşınmazlar beldemizden başka il-ilçe ve beldelere göçü engellemek ,ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza arz edilmek üzere ,belediyemiz tarafından satılacaktır.


        5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince anılan taşınmazların satışının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenine Yetki verilmesine:

          Oy birliği ile karar verildi.   


Mustafa YAMAN                          Ahmet ÜNAL                           Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                            Meclis Katibi  

2018 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

1--Belediye Tarifelerinin Belirlenmesi

2--Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri,Ücret tarifesinin belirlenmesi

3--İnşaat sahalarından çıkan harfiyatların ücretlerinin m3 bazında alınması ve ücretinin belirlenmesi

4--Bayırköy İlave Revizyon İmar Planının Görüşülmesi

5--Mehmet PARMAK`a ait 731-732-733 ve 734 kayıt numaralı Dilekçelerin Görüşülmesi

6--Trabzon Hurması ve Zeytin Fidanı Alınmas ı  

7--Beldemizde İkamet edip Yüksek Öğrenim gören öğrencilerimize burs verilmesi

8--Belediyemiz tarafından yapılan ,6 adet dairenin satışının görüşülmesi

9--2072 paselden geçen yolun kamulaştırılmasının görüşülmesi

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

 Belediye Meclisimizde yapılan Kasım Ayı olağan toplantısında Belediye Tarifelerinin,5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.Maddesinin (f) bendi gereğince yeniden belirlenmesine ;

  

           Oy  birliği ile karar verildi.

      

                                              

A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ


İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer


   Grup/Verginin Tutarı

                 (TL)


     1

      2

      3

     4


1. Dükkan,ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha,yazı ve resim gibi sabit tüm ilan ve reklamlar beher metrekaresinden yıllık olarak


Bulvar ve Meydan

100


Cadde

100


Sokak

100
2.Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak                                   

Toplu Taşıma Araçları

40

Diğer


40
3.Cadde ,sokak ve yaya kaldırım üzerine gerilen,binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya 

Bulvar ve Meydan

10
sair maddeler vasıtasıyla yapılan ,geçici mahiyetteki, ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak


Cadde

10


Sokak

10

4.Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led Ekranlı İlan ve Reklamlardan

150

Diğer ışıklı veprejeksiyonlu ilan ve reklamlardan

150
5.İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri,biblolar veya benzerlerinin her biri için;


Bütün yerlerde

0,25
6.Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden;                                                                               

Bütün yerlerde

0,50

B) EĞLENCE VERGİSİ 

  (Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinde)                                           Eğlencenin Türü ve Alanı
   Grup/Verginin Miktarı             (TL)


1

     2

  3

   4


Bar,pavyon,gazino,gece kulübü,taverna,diskotek,kabare,dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m2`ye kadar

100

51 m2-150 m2 arası

100

151 m2-300 m2 arası

100

301 m2`den yukarı

100

4 yıldızlı otelde

100

5 yıldızlı otelde

100

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m2`ye kadar

100

26 m2-50 m2 arası

100

51 m2-100 m2 arası

100

101 m2-200 m2 arası

100

201 m2`den yukarı

100
C) İŞGAL HARCI

İşgalin Türü ve Yapıldığı YerGrup/Harcın Tutarı(TL)


1

     2

  3

   4

1. 52.nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde  


2,5
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçük baş hayvan başına

2,5

b) Satışı yapılan büyük baş hayvan başına

5
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı  işgallerde

a)Her taşıttan beher saat için

1,25

b)Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

2,5

Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI


                                        İşyerinin Türü ve Alanı


 Grup/Harcın Tutarı(TL)


1

     2

  3

   4Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m2`ye kadar

100

26 m2-100 m2 arası

200

101 m2-250 m2 arası

300

251 m2-500 m2 arası

400

501 m2`den yukarı

800D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI


                                        İşyerinin Türü ve Alanı


 Grup/Harcın Tutarı(TL)


1

     2

  3

   4Her tür işyeri için beher m2`sinden

25 m2`ye kadar

1

26 m2-100 m2 arası

1

101 m2-250 m2 arası

1

251 m2-500 m2 arası

1

501 m2`den yukarı

1


E) ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI  (2464 SAYILI KANUNUN 77.MAD.)

                                                                                 

a-  Tartı ağırlıklarının her birinden                                                           ................................             1,5  TL

b-  Uzunluk ölçülerinin her birinden                                                       .................................             1,5  TL

c-  Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden       ................................               3   TL

d-  El terazilerinden                                                                                  ................................              6   TL

e-  Normal masa terazilerinden                                                               .................................               9   TL

f-  Otomatik (ibreli) terazilerden                                                             .................................              12  TL

g-  Elektronik terazilerden                                                                      ...................................             15  TL

h-  Kantar ve basküllerden                                                                     ...................................             30  TL    


F)  BELEDİYE YAYIN CİHAZ ÜCRETİ (TELLALLIK HARCI )KDV DAHİL25  Kelimeye kadar olan metnin bir defa okunması                               …………………….               7.00 TL


 Not: 3 Günden fazla ilan edilmesi istenen ilanlardan iki katı ücret alınır.G) BİNA İNŞAAT HARÇLARI (Ahşap ve Diğer Yapılarda m2 Başına) KDV DAHİL


1) KONUT İNŞAATI                                                                        


100 m2 ye kadar…………………………         1,5  TL  

101-120 m2 ………………………………       3,00 TL

121-150 m2………………………………..      3,00 TL

151-200 m2………………………………..      3,00 TL

200 m2den büyük………………………….     3,00 TL


2) İŞYERİ İNŞAATI


25 m2ye kadar……………………………        6 TL

26-50 m2…………………………………        9 TL

50-100 m2………………………………  .      12 TL

100 m2 den büyük………………………  .     15  TL


H) KAYIT VE SURET HARCI    (2464 SAYILI KANUNUN 79.MAD.)


            Belediye ve Belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretiyle gayrimenkullerle ilgili harita,plan ve krokilerin suretleri,kayıt ve suret harcına tabidir.


      a-   Her sayfa başına                                                 ........................................................................................... 1,00 TL

      b-   Harita ,plan ve krokilerin  : beher m2’den        .......................................................................................... 12,00  TL                      


I) İMARLA İLGİLİ HARÇLAR (Ticaret ve Konut Bölgeleri İçin Ayrı Ayrı)

 (2464 SAYILI KANUNUN 80.MAD.)

                                                                                                                        

İlk parselizasyon harcı (Beher m2 için)…..................................................................................…………: 0.35 TL         

İfraz ve tevhid harcı (Beher m2 için)……..................................................................................……..  …: 0.35 TL        

Plan ve proje tasdik harcı (Beher m2 için)…….................................................................................……: 0.25 TL       

Yapı kullanma harcı :


        * Ticarethane m2          :  ..........................................................................................................................   2.00 TL   

        * Konut m2                   :  ..........................................................................................................................  1.50 TL


Zemin açma izni ve toprak hafriyat harçları (m3)


            e-1 )  Toprak (Beher m3 için)…………………...........................................................................………...…: 0.45 TL  

            e-2 )  Kanal (Beher m3 için)……………………………..:.............................................................................. 1.50 TL.
İ)  MUAYENE RUHSAT ve RAPOR HARCI 2464 S K.82.MD.…....................................................…15,00 TL


J) SAĞLIK BELGESİ HARCI 2464 S K.85.MD.B/5 MD.     ……..................................…………….....…3,00 TL


K) DEPOZİTOLAR      (abone açtırma ücreti) KDV DAHİL 


a-  Meskenler                                                                                 ..............................................................................      50,00 TL 

b- Ticarethane küçük sanayi                                                          .............................................................................       80,00 TL

c- Büyük sanayi                                                                            ...............................................................................  1000,00 TL                                                                                

L) ARAZÖZ ÇALIŞTIRLMASI


1 Tanker itfaiye su götürme ücreti       (nakliye KDVdahil)     .................................................................................. 150,00 TL


M) KEPÇE ÜCRETİ


1 Saatlik kepçe ücreti KDV dahil                                              .................................................................................. 125,00 TL                                                  


N) DAMPERLİ KAMYON NAKLİYELERİ


BAYIRKÖY-OSMANELİ NAKLİYESİ KDV DAHİL…………......................................………  …..150 TL


BAYIRKÖY-SELİMİYE KÖYÜ NAKLİYESİ KDV DAHİL…………….....................................……120 TL 


BAYIRKÖY-YENİCE NAKLİYESİ KDV DAHİL…………….....................................……………….130 TL


BAYIRKÖY-VEZİRHAN NAKLİYESİ KDV DAHİL………….......................................………………75 TL


BAYIRKÖY-SARMAŞIK NAKLİYESİ KDV DAHİL……………….......................................…………90 TL


BAYIRKÖY-BİLECİK NAKLİYESİ  KDV DAHİL…………………………....................................... ..200 TL


BAYIRKÖY-VEZİRHAN KUM OCAĞI NAKLİYESİ KDV DAHİL……....................................…….150 TL


KASABA DIŞI ÇÖP vs. DÖKMEK MÜCAVİR ALAN İÇİNE 

KDV DAHİL-TRAKTÖR………………………………………………….....................................……...50 TL


BAYIRKÖY- İSTANBUL/A NAKLİYESİ KDV DAHİL……………...................................………….835 TL


BAYIRKÖY- İSTANBUL/R NAKLİYESİ KDV DAHİL………………...................................……….1000 TL


BAYIRKÖY- ANKARA NAKLİYESİ KDV DAHİL……………………...................................………985 TL


BAYIRKÖY- İZMİR NAKLİYESİ KDV DAHİL…………………………................................……..1.135 TL


BAYIRKÖY- BURSA NAKLİYESİ  KDV DAHİL……………………………..................................…460 TL


BAYIRKÖY- ADAPAZARI NAKLİYESİ KDV DAHİL………………….................................………415 TL 

.

BAYIRKÖY- GÖLCÜK NAKLİYESİ KDV DAHİL……………………….................................……..580 TL


BAYIRKÖY- ESKİŞEHİR NAKLİYESİ KDV DAHİL………….................................………………..460TL


Olarak Uygulanmasına,


O) YOL GÜZERGAH BELGESİ İZNİ HARCI  

     

      26627 Sayı ve 28/08/2007 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren"Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" gereği Beldemizde Öğrenci Servis taşımacılığı yapan Toplu Taşıma Araçlarının RUHSAT alımı ücret tarifelerinin beher takvim yılı olarak uygulanmakla birlikte,5393 Sayılı Belediye Kanunun 15`ci maddesinin (p) bendi gereğince;(Ruhsatlar her yıl yenilenir)

      a) 01-18 Koltuk arası için .............................................................................   170,00 TL

      b) 19-31 Koltuk arası için ..............................................................................  250,00 TL

      c) 31 ve üzeri koltuk için ...............................................................................  560,00 TL

 Olarak uygulanmasına,

 Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ


   2872 Sayılı Çevre Kanunun 11.maddesinde Belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak,kurdurmak,işletmek ve işlettirmekle yükümlüdürler.Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar,sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım,işletme,bakım,onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür.bu hizmetten yararlananlardan,Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama,taşıma ve bertaraf ücreti alınır.

         "Atıksu Altyapısı ve Evsel  Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" 27.10.2010 tarih ve 27747 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir.Söz Konusu yönetmeliğin uyum sürecini içeren geçici 1. maddesinde "Atık Su Altyapı Yönetimlerinin ve Evsel Katı Atık İdarelerinin bu yönetmeliğin yapımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdür"hükmü getirilmiştir.Bu kapsamda tarafımızca yapılan çalışma ekte belirtilmiştir.

         Beldemizde 2015 yılı başı itibarıyla Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı sistemine geçildiğinden dolayı beldemizde mevcut ikamet eden vatandaşlarımızdan sürekli beldemizde ikamet etmeyip,zaman zaman yazlıkta veya kışlıkta yaşayanlar olduğundan yaş itibarıyla bir evde tek başına yaşlı kadın veya erkek ikamet ettiğinden ,bu yaşlı insanlarında ,bazı dönemlerde çocuklarının yanında yaşamını sürdürdüğünden aylık veya dönem olarak değilde "KİRLETEN ÖDER" ilkesine bağlı kalınarak meskenlerde ve ticarethanelerde m3 başına KDV Dahil 0,40 Krş.Sanayi kuruluşlarında KDV dahil 1,25 TL.olarak eklenerek,su faturalarınada bu şekilde yansıtılarak tahsil edilmesine;

      Yapılan oylama sonucu  Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin ,Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Hesaplama Tablosunda belirlendiği şekliyle aynen kabulüne;

          Oy Birliği ile Karar Verildi. 

 GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

    Belediye Meclisimizin Kasım ayı olağan meclis toplantısında inşaat sahalarından çıkan harfiyatların ücretlerinin m3 `ü , 2.00 TL (iki lira) den alınmasına : 

       Oy birliği ile karar verildi

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

     Belediye Meclisimizin Kasım ayı olağan toplantısında almış olduğu,Beldemiz İlave Revizyon İmar Planı ,3194 Sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onaylanıp,kabulüne;

         Oy birliği ile karar verildi. 

 GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

        Belediye Meclisimizin Kasım ayı olağan meclis toplantısında,Beldemizde ikamet etmekte olan Mehmet PARMAK`ın dilekçelerine istinaden konu olan  parsellerle ilgili araştırma yapmak üzere,Belediyemiz Teknikeri Ufuk DUYAR,Meclis Üyeleri Savaş ÇİÇEK,Mustafa BALKAYA,Ahmet ÜNAL ve Hüseyin KARA dan oluşan komisyon kurulmasına ve inceleme yapılmasına:

        Oy birliği ile karar verildi.

  GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNE GEÇİLDİ

      Beldemizde ,ekilebilir -dikilebilir verimli araziler olmasına rağmen ,tarımsal faaliyetler durma noktasina gelmiştir.Halkımızın mali durumu ,tarımsal faaliyetlerin maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle ,belde halkı arazilerini boş bırakmaktadır.Yeniden zirai faaliyetleri canlandırmak,belde halkının geçimini sağlaması için kaynak yaratmak isteyen vatandaşlarımıza destek olmak adına ,beldemiz demiryolu altı sulanabilir arazilereTrabzon hurması,demiryolu üstü sulanamayan arazilere zeytin fidanı dikimi için,belediyemiz olarak ,belediye bütçesinden ,gerektiği kadar zeytin ve Trabzon hurması fidanı alınmasına,fidan talep eden vatandaşlarımıza ,kendi adına tapu ibraz etmeleri ,hisseli tapularda ise,hissedarlardan yazılı izin belgesi getirmeleri,beldemiz nüfusuna kayıtlı olmaları,sadece beldemiz mücavir alanı içindeki arazilere fidan verilmesi,toplamda 5 dönümü geçmemek şartları ile bedelsiz Trabzon hurması ve zeytin fidanı verilmesi ve bir yıl sonra yapılacak kontrollerde ,verilen fidanların dikilmemesi durumunda,fidan bedellerinin o kişilerden tahsil edilmesine: 

        Oy birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

    Belediye Meclisimizin Kasım ayı olağan Meclis Toplantısında,Beldemizde ikamet eden ve Yükseköğrenim kurumunda eğitim gören  öğrencilerimize burs verilmesinin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine:

           Oy birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ
      Belediye Meclisimizin Kasım ayı olağan Meclis Toplantısında, Belediyemiz tarafından yapılan 6 adet dairenin satışına ,bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine:
        Oy birliği ile karar verildi.
  GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİNE GEÇİLDİ
      Belediye Meclisimizin Kasım ayı olağan Meclis toplantısında,2072 parsel nolu taşınmazın yolda kalan kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 69.maddesine istinaden kamulaştırılması işi için Belediye Encümenine yetki verilmesine:
          Oy birliği ile karar verildi.


Mustafa YAMAN                          Ahmet ÜNAL                           Kadir KAYADELEN
Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                            Meclis Katibi     
2018 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

1--2019-2020-2021 Mali Yılı Bütçesi

2--İçme ve Kullanma Suyu ile Atıksu Ücretin in Belirlenmesi

3--Belediye Düğün Salonu Kirasının Belirlenmesi

4--Mermer Tozu ve Taşı İşgaliye Bedelinin Belirlenmesi

5--Fabrikalardan Alınan (KUYUSUYU) Atıksu Bedelinin Belirlenmesi

 GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

     Beledİye ,2019, 2020 ve 2021 Mali Yılı gelir ve gider bütçeleri 5393 sayılı Belediye Kanunu`nun 65. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmış olup,gelir bütçesi 2019 Mali Yılı için 5.700.000.00 TL. , 2020 Mali Yılı için 5.985.000.00 TL. , 2021 Mali Yılı için 6.284.250.00.TL. gelir tahmini yapılmıştır.

 GELİR BÜTÇESİ :                                        2019 MALİ YILI       2020 MALİ YILI             2021 MALİ YILI

 

01 Vergi Gelirleri                                           1.025.000,00 TL         1.076.250.00 TL         1.130.062.50 TL 

03Teşebbüs ve Vergi Gelir                              1.270.000,00 TL        1.333.500.00 TL          1.400.175.00 TL 

04 Alınan Bağ.yar.özel gelir                               454.000,00 TL           476.700,00 TL            500.535.00 TL 

05 Diğer Gelirler                                             2.268.000.00 TL        2.381.400,00 TL          2.500.470.00 TL 

06 Sermaye Gelirleri                                          653.000.00 TL          685.650.00 TL             719.932.50 TL 

08 Alacaklardan tahsilatlar                                   30.000,00 TL            31.500,00 TL               33.075,00 TL


 GENEL TOPLAM:                                          5.700.000.00 TL       5.985.000,00 TL           6.284.250,00 TL


       Gider Bütçesi 2019  Mali Yılı için 5.700.000.00 TL. , 2020 Mali Yılı için 5.985.000.00 TL. , 2021 Mali Yılı için 6.284.250.00.- TL. gider tahmini yapılmıştır.

 GİDER BÜTÇESİ :  

                                                            2019 MALİ YILI         2020 MALİ YILI        2021 MALİ YILI


 01 PERSONEL GİDERLERİ                           1.251.700.00 TL       1.314.285.00 TL         1.379.999.25 TL 

02 SOSY. GÜV. KUR. DEV. Pİ. Gİ.                   206.000.00 TL           216.300.00 TL           227.115.00 TL

03 MAL VE HİZM. ALIML. GİD.                       2.712.300.00 TL        2.847.915.00 TL        2.990.310.75 TL 

04 FAİZ GİDERLERİ                                            14.000.00 TL            14.700.00 TL             15.435.00 TL 

05 CARİ TRANSFERLER                                   159.000.00 TL          166.950.00 TL          175.297.50 TL 

06 SERMAYE GİDERLERİ                                 984.000.00 TL       1.033.200.00 TL        1.084.860.00TL

 07 SERMAYE TRANSFERLERİ                          20.000.00 TL            21.000.00 TL            22.050.00 TL 

08 BORÇ VERME                                                4.000.00 TL               4.200,00 TL             4.410,00 TL 

09 YEDEK ÖDENEKLER                                   349.000.00 TL           366.450.00 TL         384.772.50 TL


 GENEL TOPLAM:                                           5.700.000.00 TL        5.985.000.00 TL        6.284.250.00 TL

   

       5393 sayılı Belediye Yasası`nın 61. maddesi gereğince 2019 , 2020 ve 2021 Mali Yılları gelir ve gider bütçesinin yukarıda belirtildiği şekilde tahmin edilmesine,yine  5393 sayılı Belediye Yasası`nın 62. maddesi gereğince kabul edilmesine;

       Oy Birliği ile karar verildi.     

      GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.       

       Belediye Meclisimizde yapılan Ekim Ayı olağan toplantısında,Su ve Atık su ücretlerinin belirlenen şekilde 01/10/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (f) bendi gereğince alınmasına;

           Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

     Belediye Meclisimizde yapılan Ekim Ayı olağan toplantısında,Belediye Düğün Salonu Kirasının 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (f) bendi gereğince KDV Dahil 150.00 TL. olarak aynı şekilde devam etmesine;

          Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

      Belediye Meclisimizin Ekim ayı olağan toplantısında ,Beldemiz mücavir alanı içinde bulunan Fabrikalar mermer tozu ve taşını Belediyemiz çöplüğüne dökmektedir.Belediyemiz çöplüğüne dökülen her bir kamyon mermer tozu ve taşına  karşılık 100.00 TL. işgaliye bedeli (ücreti) alınmasına ;

                     

         Oy birliği ile karar verildi


GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.


  Belediye Meclisimizde yapılan Ekim Ayı olağan toplantısında  Fabrikalardan alınan (kuyusuyu)Atıksu bedelinin 01/10/2018 tarihinden geçerli olmak üzere  5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.Maddesinin (f) bendi gereğince yeniden belirlenmesine;

  

           Oy  birliği ile karar verildi.


 FABRİKALARDAN  (KUYUSUYU) ATIKSU BEDELİ  ÜCRET TARİFESİ:


                                    T.C.
 BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI


            SU ÜCRETLERİ TARİFESİ
1

FABRİKALAR KUYU SUYU ( ATIK SU )

1 m³


1

SU ÜCRETİ1,85 ?


2

% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ

0,15 ?

TOPLAM

2,00 ?


Mustafa YAMAN                            Ahmet ÜNAL                          Hüseyin KARA

Belediye Başkanı                          Meclis Katibi                            Meclis Katibi

2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

1--Belediye Otobüslerinin Yol Ücretlerinin Yeniden Belirlenmesi

2--Beldemizde İkamet eden Tüm Öğrencilerin Belediye Otoüsünden Ücretsiz Faydalandır ılması 

3--


 GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

    Belediye Meclisimizde yapılan Eylül Ayı olağan toplantısında , Bayırköy-Bilecik arası otobüs yol ücretlerinin 3,00 (üç) TL, olarak devam etmesine ;

    Oy Birliği ile Karar Verildi

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

    2018-2019 Eğitim ve Öğretim döneminde, Beldemizden, Bilecik Merkezdeki muhtelif okullarda okuyan,Belediyemiz otobüsü ile gidip-gelecek olan,Bayırköy nüfusuna kayıtlı tüm öğrencilerimizden,Belediyemizin eğitime destek amacıyla,hiçbir ücret alınmadan,Belediye otobüsümüz ile  taşınmasına ;

        Oy Birliği ile Karar Verildi. 
Mustafa YAMAN                          Ahmet ÜNAL                           Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                            Meclis Katibi

2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

1--Bayırköy İlave-Revizyon İmar Planının Görüşülmesi

2--Bayırköy Konutlarının Satışının Görüşülmesi

3--3751 Parselin Yanındaki Alanda İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.


       Belediye Meclisimizin Ağustos Ayı olağan toplantısında almış olduğu ,

1-)Bayırköy İlave -Revizyon İmar Planının,Beeldemiz Gökçeçimen mevkiinde mevcut,imar planında"mezarlık alanı" olarak ayrılmış olan alanın kuzeeyinde bulunan 15 m genişliğinde yolun ,kuzeyinde konut alanı olarak Ayrık Nizam 2 kat planlanan alandan itibaren söz konusu 15 m genişliğinde yolun doğu yönünde uzanan güzergahı boyunca rekreasyon alanına kadar olan kısmında,mevcut imar planında olduğu gibi Ayrık Nizam 3 kat olarak değerlendirilmesi

2-)Beldemiz İnişdibi Mevkii 1684 nolu parselde"Açık Spor TesisAlanı"olarak planlanan yerin kuzeyinde bulunan 10 m ve 15 m genişliğinde yolların arasında kalan kısmın 3 kat yerine 5 kat olarak planlanmasının değerlendirilmesi

3-)Beldemiz İnişdibi Mevkii 1684 nolu parselde "Açık Spor Tesis Alanı" olarak planlanan yerin batısındaki konut adasının Ayrık Nizam 5 kat olarak değerlendirilmesi

4-)Beldemiz İnişdibi Mevkiinde yeni oluşturulan İlkokul alanının güneyinde kalan Ayrık Nizam 2 kat olarakplanlanan imar adasında ruhsatlı 3 katlı yapı bulunduğundan mevcut planda olduğu gibi Ayrık Nizam 3 kat olarak değerlendirilmesi

5-)04.04.2018 Tarihli 09 Karar nolu Meclis Kararına göre yapılan İmar Planı Tadilatının İlave Revizyon İmar Planına İşlenmesi

6-)01.08.2018 Tarihli ve 19 Karar nolu Meclis Kararına göre yapılan İmar Planı Tadilatının ,İlave Revizyon İmar Planına işlenmesi koşuluyla tekrar Mecliste görüşülmesine:


     3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesine istinaden,

     Oy birliği ile karar verilmiştir.

   GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

      Belediye Meclisimizin Ağustos ayı olağan toplantısında ,Belediyemiz mülkiyetindeki ,köyiçi mevkii10 pafta 2733 parsel,960 m2 taşınmaz üzerindeki ,6 bağımsız bölümün satışının yapılması için ,Belediye Meclis Üyelerimiz,Samet ER (Komisyon Başkanı),Hakan ÖZCAN,Osman AKKAYA,Savaş ÇİÇEK ve Belediyemiz Vet.Sağlık Tekn.-Zabıat Memurumuz Burak ERBERBER ile İlimiz Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden 1 adet  İnşaat Mühendisinden oluşan Kıymet Takdir Komisyonu oluşturularak,komisyon kararına istinaden ,satış için :

          5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince ,Belediye Encümenine yetki verilmesine; 

          

          Oy birliği ile karar verildi.      

      


 GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

        Belediye Meclisimizin Ağustos ayı olağan toplantısında almış olduğu,Beldemiz 3751 parselin yanındaki alanda İmar Planı Değişikliği ,Belediye Meclis Üyesi Mustafa BALKAYA’nın red oy kullanmasıyla,3194 Sayılı İmar Kanuna göre kabulüne;

         Oy çokluğu ile karar verildi.        

         


Mustafa YAMAN                        Ahmet ÜNAL                             Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                      Meclis Katibi                              Meclis Katibi

2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

1--Beldemiz Sarmaşık Mahallesine Su Deposu Yapımının Görüşülmesi

2--Beldemiz Sanayi Bölgesine Yeni Dükkan Yapımının Görüşülmesi 

3--Beldemiz Küçük Sanayi Sitesinde mevcut,H24a21ba pafta, 3980 nolu parsel 1.036.06 m2 arsanın satışı hak.  

 GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.


      Belediyemiz Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısında ,beldemize yeni katılan ,Sarmaşık Mahallesindeki 75 tonluk su deposu çok eski ve yetersiz olduğundan dolayı ,anılan mahalleye yeni ve yüksek kapasiteli bir su deposu yapılması görüşüldü.

 GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.


     Belediyemiz Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısında,Beldemiz Küçük Sanayi Sitesinde mevcut 3360 ve 3361 nolu parseller üzerinde inşa edilen ,1 ve 2 nolu dükkanların çok eski yapı olması sebebiyle ,anılan dükkanların yıkılarak yerine 2 adet yeni sanayi dükkanı yapılması görüşüldü.

                 

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

       Belediyemiz Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısında,Belediyemize ait Beldemiz Küçük Sanayi Sitesinde mevcut , pafta no : H24a21ba , parsel no : 3980 , 1.036,06  m2  arsa, konum itibarıyle ,belediyemiz tarafından kullanılması uygun görülmediğinden dolayı,satışının yapılması konusunda ,

        5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince  ,Belediye Encümenine yetki verilmesine;         

         Oy Birliği ile karar verildi.


Hakan ÖZCAN                          Ahmet ÜNAL                             Kadir KAYADELEN

Belediye Başk.V                       Meclis Katibi                              Meclis Katibi

2018 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

1--2017 Yılı Kesin Hesabı

2--Sosyal tesis ve yüzme havuzu düğün ücret havuz giriş ücreti ve yiyecek içecek ü cret tarifesinin belirlenmesi

3--Belediye Meclisinin 1 (bir) ay tatil edilmesi


    GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

    Belediyemiz 2017 Mali Yılına ait Belediye Bütçesi Kesin Hesap cetvellerinin ,Mali Hizmetler Müdürlüğünce ,Belediye Bütçe Muhasebe Usülü Yönetmeliğinin 40.cı maddesine göre 06/04/2018 tarih ve 10 sayılı Encümen Kararı ile usul ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği görülerek ,Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 42.ci maddesi gereğince  görüşülmesine geçildi.     

         GELİR BÜTÇESİ

        2017 Mali yılı için, bütçede 5.100.000.00-TL. Gelir tahmin edilmiştir.Ancak bunun 4.449.103.99-TL.` nin tahakkuk ettiği, bununda yıl içinde tahsil edildiği gelirin,

          01 Vergi Gelirleri ......................... ..............................454.440,24-TL

          03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri..........................1.725.234,80TL.

          04 Alınan Bağışlar ve Yardımlarla Özel Gelirler........204.205,17-TL.

          05 Diğer Gelirler..................................................... .2.065.223,78-TL.

          06 Sermaye Gelirleri................................................ ..................00 -TL.

          Olmak üzere toplam ................................................ 4.449.103,99-TL.

         GİDER BÜTÇESİ

         2017 Mali yılı için bütçede 5.100.000.00-TL. gider tahmini yapılmıştır.Buna karşılık 4.688.374.79 TL`nin harcandığı harcamalardan anlaşılmıştır.

         01 Personel Giderleri ......................................................1.035.563,11-TL

         02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi.... .........    167.702,04-TL

         03 Mal ve Hizmet Alımları Gideri .................................   2.555.283,49-TL

         04 Faiz Giderleri  .................................................................................... -TL

         05 Cari Transferler .......................... .................................    63.180,50-TL.

         06 Sermaye Giderleri......................................................      865.686,36-TL.

         07 Sermaye Transferleri........................................................        959.29-TL.

         Olmak üzere toplam giderlerimiz................................     4.688.374,79-TL.

      Olduğu yıl içinde, harcanmayan 411.625.21-.TL. ödeneğin imha edildiği yılı içinde ve önceki dönemlerde tahakkuk edipte, ödenmeyen, 194.963.42 TL.` nin Bütçe emanet hesabına alındığı, Bilecik Ziraat Bankasında 14.463,24TL. bakiyenin, 2018 yılına devrettiği anlaşılmış olup,2017 mali yılına ait, idari ve kesin hesabı 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile Genel Yönetim Muhasebe ve Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tanzim edildiği görülerek, 2017 Mali yılı idari ve kesin hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince kabulüne;

             Oy Birliği ile karar verildi..           

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

      Belediye Meclisimizde yapılan olağan Mayıs ayı Meclis Toplantısında, Belediyemiz Sosyal Tesis ve Yüzme Havuzu Düğün Ücreti,Havuz giriş ücreti ve yiyecek-içecek ücret tarifesinin 18/f bendi gereğince aşağıdaki şekilde alınmasına ;

                 Oy Birliği ile karar verildi.

Yüzme Havuzu 9 yaşa kadar (dahil) giriş ücreti:          3.00 TL.

Büyükler                                                                 :          6.00 TL.

Hafta içi Düğün Ücreti                                          :     500.00 TL.

Hafta sonu Düğün Ücreti                                      :     600.00 TL.

Çay                                                                         :          0,75 Krş.

Su  (0,50 litre)                                                        :          0,75 Krş.

 GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

    Belediye Meclisimizde yapılan Mayıs Ayı Olağan Toplantısında 5393 sayılı Belediye Yasası`nın 20.maddesi gereğince,Belediye Meclisi`nin gelecek ay (Haziran) bir ay süreyle tatil edilmesine;         

         Oy Birliği ile karar verildi.
Mustafa YAMAN                        Ahmet ÜNAL                             Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                      Meclis Katibi                              Meclis Katibi


2018 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

1- 2018 Yılında, Belediyemiz Zabıta Memuruna verilecek maktu mesai bedelinin tesbiti 

2--Kireç Keki ücretinin belirlenmesi hk   

3--Beldemiz Küçük Sanayi Sitesinde Mevcut 3301-3302-3303-3342-3356-3357-3357-3358- 3360-3361-ve 3758 parsellerin satışı

--

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizde yapılan Mart Ayı olağan toplantısında,5393 sayılı Belediye Yasası`nın 51. maddesince;Zabıta memurlarına yapmış oldukları fazla çalışmalarına karşılık, 15 Mart 2018 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 263.00 TL fazla çalışma ücreti verilmesine;

              Oy birliği ile karar verildi.       

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

       Belediye Meclisimizin Mart ayı olağan toplantısında ,Beldemiz mücavir alanı içinde bulunan Habaş AŞ. Fabrikası Kireç çamurunu Belediyemiz çöplüğüne dökmektedir.Belediyemiz çöplüğüne dökülen her bir kamyon kireç kekine karşılık 350.00 TL. işgaliye bedeli (ücreti) alınmasına ve alınan kararın bir örneğinin ilgili Fabrikaya tebliğ edilmesine ;

        Oy Birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

      Belediye Meclisimizin Mart ayı olağan Meclis Toplantısında,Belediye Başkanlığımıza ait , Beldemiz Küçük Sanayi Sitesinde Mevcut  3301-3302-3303-3342-3356-3357-3358-3360-3361 ve 3758 Parsellerin Satışlarını yapmak üzere ; 

       5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince  ,Belediye Encümenine yetki verilmesine;

       Oy Birliği ile Karar verildi.

 Mustafa YAMAN                           Ahmet ÜNAL                           Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                          Meclis Katibi                            Meclis Katibi

2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

1-Beldemizdeki cadde ve sokak isimlerinin Güncellenmesi ve yenilerinin eklenmesi  

  GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.


         Belediye Meclisimizde yapılan Şubat Ayı olağan toplantısında ,Beldemizdeki mevcut cadde ve sokak isimlerinin güncellenerek,  yenilerinin eklenmesi aşağıdaki gibidir;


1.SOKAK --------------CEVİZLİ  SOKAK

2.SOKAK---------------17.SOKAK

3.SOKAK---------------16.SOKAK

4.SOKAK---------------1.SOKAK

5.SOKAK---------------2.SOKAK

6.SOKAK---------------4.SOKAK

7.SOKAK---------------13.SOKAK

8.SOKAK---------------20.SOKAK


107.SOKAK-----------BAKANLIK SOKAK

102.SOKAK-----------103.SOKAK

103.SOKAK-----------105.SOKAK

104.SOKAK-----------111.SOKAK

105.SOKAK-----------112.SOKAK

108.SOKAK-----------113.SOKAK

106.SOKAK-----------115.SOKAK

111.SOKAK-----------116.SOKAK

112.SOKAK-----------117.SOKAK

113.SOKAK-----------118.SOKAK

110.SOKAK-----------119.SOKAK

109.SOKAK-----------120 .SOKAK     Olarak değiştirilmesine,


1.SANAYİ 1. SOKAK

1.SANAYİ 2. SOKAK

1. SANAYİ SOKAK

KÜÇÜK SANAYİ 1. SOKAK

KÜÇÜK SANAYİ 2. SOKAK


3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 121, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. Sokakların yeni açılmasına


         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n ve 81.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/c maddesi gereğince ;


          Oy Birliği ile Karar Verildi.Mustafa YAMAN                             Ahmet ÜNAL                           Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                           Meclis Katibi                            Meclis Katibi

2016 YILI MECLİS TOPLANTISI

1-Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi   

2-Meclis Katibi 2 asil, 2 yedek Üye Seçimi 

3-Daimi Encümen Üyesi Seçimi 2 asil  

4-2015 Mali Yılı İcraat Faaliyet Raporu

5-02/03/2016 Traih ve 13 nolu Meclis Karar ının İptali ve Yeni Alınacak Aracın Mode l ve Markasının Belirlenmesi

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

           Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 19.cu maddesince ,Meclis Başkanlık Divanı seçimine geçildi.Yapılan gizli oylama neticesinde 7 (yedi) oy alan Hasan ADALI`in  ,meclis 1.ci başkan vekili,7 (yedi) oy alan Osman YILDIZ   meclis 2.ci başkan vekili olarak seçilmesine;

                     5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.cu maddesi gereğince;            

                                     

             Oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

          Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 19 `cu maddesi gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde ,Meclis Katibi Asıl Üyeliklerine ,7 `er (yedi ) oy alan, Ahmet ÜNAL ve Kadir KAYADELEN`in,Meclis Katibi Yedek Üyeliklerine ise, 7 (yedi) ) oy alan Hüseyin KARA ve 6 (altı) oy alan İsa ÖZDEMİR`in seçilmelerine ;

           Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

             Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k ve 33/a maddesi gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde ,7 `şer (yedişer ) oy alan, Kadir KAYADELEN`in ve Hüseyin KARA`nın  Daimi Encümen Üyeliklerine seçilmelerine ;                          

             Oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

           Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56 `cı maddesi gereğince ,2015 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun görüşülmesine, Belediye Başkanının 5393 Sayılı Belediye Kanununu 19.`cu maddesine istinaden ,toplantı salonunu terk etmesi ve yerine Başkan Vekilini bırakmasından sonra geçildi.Oturuma katılan mevcut üye sayısı yeterli görülerek, yapılan oylama sonucunda,2015 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun kabulüne;

                   Oy Birliği ile karar verildi.2015  MALİ  YILI

BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 

 

SUNUŞ

Bayırköy Belediye Meclisinin Saygıdeğer Üyeleri; 

                01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2015 yılı Çalışma Raporu öncelikle belediye meclis üyelerinin bilgi ve onayına ve Bayırköy Halkının bilgisine sunulmaktadır. 

 

                03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde  faaliyet raporu tanımlanmıştır. Madde hükmüne göre; Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali       Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeleri ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İç İşleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde de faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıkça belirtilmiştir. Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmelik ise 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


                 Değerli Meclis Üyeleri; 


                 Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Söz konusu mevzuat gereğince; Belediyemiz 2015 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık çalışma raporlarına, beldemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm belediye personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2015 yılı faaliyetleri sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiş ve aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir. 


                  Değerli Meclis Üyeleri;


                  Faaliyet raporumuz incelendiğinde; Belediyemizin 2015 yılında kendi imkânları ile yoğun bir çalışma göstermiş olduğu, ciddiyet ile üzerine almış olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştığı, Belediye hizmetlerinin ağırlık noktası olan yatırım yönünden altyapı hizmetleri için bütün imkânlar seferber edildiği ve zaman içinde birçok işlerin gücümüz oranında başarı ile sonuçlandığı görülecektir.


                  Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir. Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için hizmetlerimizin kurumsallaştırılması şarttır. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Bayırköy  Belediyesi çalışanları ve Belediye sorumluları olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inancım sonsuzdur. “Bayırköy Belediyesi Bilecik’in en çok sözü edilen en çok hizmet üretilen lider beldesi  olmaya devam edecektir.” Refah ve esenliğin paylaşıldığı çağdaş ve yaşanabilir bir beldeye ulaşmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek hizmetlerimiz vatandaşlarımıza en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır. Daha çok işlerin yapılması için çalışmalarımız ve projelerimiz hızlanarak devam edecektir. 


                Bu raporun tarafınızdan iyice tetkik edilerek belki imkânsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve başarılarımızın devamı için desteklerinizi bekler, başarılı hizmetlerin sunulmasında büyük katkı sağlayan belediye personelimize ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

             Yüce meclisinize arz eder, saygılarımı sunarım. 

                                                                              

                                                                                                        Mustafa YAMAN

                                                                                                         Belediye Başkanı                  I – GENEL BİLGİLER  

                    A –KURUM MİSYONU(ÖZ GÖREV) :

     

              Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu kurumdaki, tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve  uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir. Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirmesi için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. 

             Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Bayırköy  Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir. Bayırköy Belediyesi’nin misyonu: “Çağdaş, şeffaf, gelişen ve değişen belediyecilik”tir.


              B-KURUM VİZYONU (ÖZ GÖRÜŞ)              Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden, bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. 

             Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. 

              Bayırköy Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: Bayırköy Belediyesinin vizyonu: “Sürekli gelişen bir kurumsal kapasite inşa etmek ve dengeli bir yerel kalkınma konsepti geliştirmek suretiyle, Bayırköy`ü yaşamak, yaşatmak ve yatırım yapmak için bölgemizin en cazip beldesi haline getirmektir.


               İLKELERİMİZ


1. İnsan odaklı olmak

2. Adil ve tarafsız olmak 

3. Güvenilir olmak 

4. Dürüstlük 

5. Çağdaşlık

6. Katılımcılık 

7. Şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık

8. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak 

9. Güler yüzlü, hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak 

10. Tarihi ve kültürel mirasın korunması 

11. Doğaya ve çevreye saygı 

12. Çalışan memnuniyetini ve mükemmeliyetini gözetmek 

13. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek 

14. Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanmak 

15. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak 

     

B-   Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

                 Belediye Meclisi, Başkanlığı ve Encümeninin Faaliyet raporlarına ilişkin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiş, buna göre ;

  

BELEDİYE KANUNU


Kanun No : 5393 Kabul Tarihi : 03/07/2005


MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:


       a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.


         b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

          c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

          d) Borçlanmaya karar vermek.

          e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

          f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

          g) Şartlı bağışları kabul etmek.

          h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL`den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

          i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

          j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

          k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

          l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

          m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

          n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

          o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

 

         p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

          r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

          s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

          t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

          u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.


            Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları

 MADDE 26. — Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.

          Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

          Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

          Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

          Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir.

          Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.

          Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.

          Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır.

  

        

            Encümenin görev ve yetkileri

             MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

          a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

          b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

          c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

          d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

          e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

          f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

          g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

          h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

          i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

        

           MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

          a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

          b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

          c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

          d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

          e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

          f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

          g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

          h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

          i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

          j) Belediye personelini atamak.

          k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

          l) Şartsız bağışları kabul etmek.

          m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

          n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

          o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

          p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

  

                             Faaliyet raporu

               MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’ inci  maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

                Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

             MADDE 58. — Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

              KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA   YÖNETMELİK

       MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                       Sorumluluk ilkesi

        MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.

                    Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi

       MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.

                    Açıklık ilkesi

        MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.

        (2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.

         Tam açıklama ilkesi

           MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.

         (2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.

     

                    Tutarlılık ilkesi

                    MADDE 8 –

         (1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.

         (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.

                    

                        Yıllık olma ilkesi

           MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.

 

Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi,

                         İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler

                        MADDE 10 –

           (3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.

         (4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.

         (5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.

                     İdare faaliyet raporu

           MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.

         (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve Bakanlığa gönderilir.

            C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 

             1) Fiziksel Yapı :

              Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni,  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Memurluklar. 

              2) Örgüt Yapısı :

             Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık memurluğu, Teknikerlik, Zabıta Memurluğu,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğudur. 

           3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

             5393 Sayılı Belediye Kanunu, 

           Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği, 

           5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği, 

           657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

           4857 Sayılı İş Kanunu,  

          

           4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

          2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 

          Evlendirme Yönetmeliği, 

          3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 

          Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar,      

          İnternet, Bilgisayar ve BEYAZ Belediye Yazılım Programıdır. 

     

     Belediyemizde kullanılan elektronik ve dijital makine ve aletler;

         1 Takım ana bilgisayar

         7 takım masa üstü bilgisayar

        1 takım masa üstü ana bilgisayar

        6 adet lap-top bilgisayar

        2 adet plazma(1 adeti kamera için) 3 adet normal 1 adet küçük tüplü televizyon

        10 adet yazıcı+ fotokopi makinesi

         2 adet nokta vuruşlu yazıcı

         3 adet sanayi tipi klima 4 adet salon tipi klima.

         1 adet hava temizleyici makinesi

         3 adet fotoğraf makinesi

         1 adet banka post cihazı

         1 adet su sayaç okuma el terminali

         1 adet anons ses cihazı ve 20 adet hoperlör

          2 adet seyyar ses sistemi

          1 Adet Yüz okuma cihazı

          1 takım anfi takımı 1+ 2 kolon

          5 adet ısıtıcı ufo

          5 adet mobese camera + merkezi sistem

          1 adet fax cihazı

          1 adet mini buzdolabı

          1 Adet güç kaynağı

          1 adet regülatör 

          2 adet alan ttnet verici         

        4) İnsan Kaynakları :

  Belediye Meclis Üyelerimiz ;                                                                                                     

1-

AKP

Hasan ADALI

2-

AKP

Osman YILDIZ

3-

AKP

Ahmet ÜNAL

4-

AKP

Hüseyin KARA

5-

AKP

Kadir KAYADELEN

6-

AKP

İsa ÖZDEMİR

7-

CHP

Mustafa BALKAYA

8-

CHP

Osman AKKAYA

9-

CHP

Savaş ÇİÇEK


      

               

                                                                                       


    

              Belediyemizde 20 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2015 yılı içinde, (6) adedi dolu ve (14) adedi boş durumdadır. Ayrıca belediyemizde çalışmakta olan 1 adet ekonomist ve 1 adet eğitmen olmak  üzere 2 adet teknik sözleşmeli personel için 02.12.2015 tarih ve 49 sayılı meclis kararı ile 1 yıl süre ile süre uzaltması yapılmıştır.

              Belediyemizde işçi norm kadroya göre, Temizlik, hizmetli ve şoför Hizmetlerinde,  10 (on) adet kadrolu işçi çalıştırılmaktadır.Belediyemizin toplam 10 (on ) olan işçi norm kadro sayısı tamamlanmıştır.

         Yine Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği TYP kapsamında 01.10.2014-15.06.2015 tarihleri arası 5 kursiyer işçi ve daha sonra 16.02.2015 tarihinde yapılan ek protokol ile aynı projeye karşılık bu sayı 10 kursiyer işçiye çıkartılmıştır.Anılan proje 15.06.2015 tarihinde sona ermiştir.

           Yine Bilecik İş kur İl müdürlüğü ile yapılan protokol gereği TYP programı kapsamında 05.10.2015-10.06.2016 tarihleri arasında yeni bir protokol yapılmıştır.

          Ayrıca Belediyemizde çalıştırılmak üzere 01.12.2014-31.03.2015 tarihleri arası 1 adet temizlik hizmet alımı yapılmıştır.

              


                 5) Sunulan Hizmetler :  

            YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

            Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2015 ile 31.Aralık.2015 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.

             Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

              Belediye Meclisimiz tarafından 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında (12) toplantı yapılmış ve 01 nodan 55 numaraya kadar meclis kararı alınmıştır

            Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                       

           Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

             Belediye Encümenimiz 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 01 No’dan 38 No’ya kadar Encümen kararı alınmıştır.

                      

             Evrak Kayıt İşlemleri : 

             Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.

           01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri müdürlüğü, teknikerlik, zabıta tahsilat ve emlak servisleri olarak, 

693 adet Gelen evrak 

905 adet Giden evrak  

121 adet Dilekçe olmak üzere toplam 1719 adet evrak işlem görmüştür.


           Personel İş ve İşlemleri : Belediyemizde çalışmakta olan 6 adet Memur personelimiz ile 10 adet kadrolu işçi personelimizin tüm özlük haklarının takibi sağlıklı bir şekilde yapılarak gerekli işlemleri takip edilmiştir. 

          Evlendirme İşlemleri : 

            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Raporu doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir ve evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise belediyemiz Nikah Memuru olarak görevli Belediye Evlendirme memuru  Şenay ÇAKIR ve Belediye Başkanı Mustafa YAMAN tarafından çiftlerin nikah akdi belediyemizde Meclis Toplantı Salonunda  veya düğün salonunda yapmıştır. ve kendilerine Uluslar arası Evlenme Cüzdanları verilmiştir. Nikah akdinden sonra (10) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Bilecik Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanmıştır.

            01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine evlenmek üzere (8 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslar arası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir. 

      


                          MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

-Faaliyet dönemini kapsayan 01.Ocak.2015 ile 31.Aralık.2015 tarihleri arasında

 Belediyemizin ay sonu hesapları ile Say 2000İ sistemine 1 aylık dönemler halinde gelir, gider listesi ve mizanlar yasal süresi içinde tanzim edilerek Maliye Bakanlığına  bildirilmiştir.

          Sayıştay aylık, dönem başı ve dönem sonu olarak raporlar tanzim edilerek Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.

          Belediyemizde çalışan işçi memur ve diğer çalışanların, maaş, sigorta, emekli sandığı, vb.ödemeleri süresi içinde gerçekleştirilir ve bildirgeleri internet üzerinden ilgili kurumlara gönderilmiştir.

          Belediye personelin iş yürütümünde ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçları karşılanmıştır.

          Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen icraatlara ve rutin işlere istinaden, tahakkuk eden, faturalar, kabul edilir, müzekkere ve diğer bağlı evrakları tanzim edilir, tahakkuk hazırlanır ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.

          Belediyemize ait aylık KDV 1, KDV 2 Muhtasar beyannameleri yasal süresi içinde internet üzerinden ilgili kuruma bildirilmiştir.

          Yıl sonlarında defter ve rapor dökümleri gerçekleştirilerek, onaylattırılmış.Arşivlenerek saklanması sağlanmıştır.

          2015 yılı boyunca, ödeme, tediye, ve tahakkuk belgeleri düzenli şekilde tanzim edilmiş ve saklanmak üzere, dosyalandırılmıştır.

          Çalışanların, kefalet sandığı aidatı, sendika aidatı ve KVK payları  tahakkuk ettirilerek düzenli şekilde ödemesi gerçekleştirilmiştir.

          Yıl içinde Mayıs ayında, Mali Yılı Kesin hesap, cetvel ve evrakları süresi içinde Encümene ve Meclise sunularak, Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri bakanlığına gönderilmiştir. 

          Yıl İçinde belediye bütçesi hazırlanmıştır.

         Hazırlanan belediye bütçesine bağlı kalınarak, mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

         2015 yılında,2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, toplam (10) adet satış ve kiralama ihalesi yapılmıştır.

         Yine 2015 Yılında 4734 Sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, 1 adet ihale yapılmıştır.

        Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz mallardan satılması ve kiralanması uygun görülenleri, satış ve kiraya verme ihale dosyaları hazırlanmıştır.Satışı ve kiraya verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

         Belediyemiz araçlarının trafik sigortası, fenni muayene vb.işlemleri süresi içinde yaptırılmıştır.

         Belediyemizin tahsil etmesi  gereken, harçlar, vergiler, kiralar,  paylar, vb.gelirlerin takipleri yapılmış, tahsili sağlanmıştır.

           Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü servisine havale edilen resmi yazı ve

dilekçelere süresi içinde cevap verilmiş ve gereği yerine getirilmiştir.

           

    -2015 Yılına ait Belediye Kesin Hesap ve Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ve ekleri    yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.

    -Belediyemizin Tahmini 2015 Mali Yılı gelir bütçesi  3.000.000.00.TL olarak hazırlanmış fakat gelirlerde bir artış sebebiyle yıl içinde 04.11.2015 Tarih ve 44 nolu Meclis kararı ile 300.000.00 TL ek bütçe yapılarak, toplam 3.300.000.00 TL.olmuştur.2015 yılı bütçe gelir gerçekleşmesi 2.857.615.55-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 86.6’dır.

   -Belediyemizin Tahmini 2015 Mali Yılı gider bütçesi  3.000.000.00.TL olarak hazırlanmış fakat gelirlerde bir artış sebebiyle yıl içinde 04.11.2015 Tarih ve 44 nolu Meclis kararı ile 300.000.00 TL ek bütçe yapılarak, toplam 3.300.000.00 TL.olmuştur.2015 yılı bütçe gider gerçekleşmesi 3.057.357.23-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 92.7’dır.

 -2015 Yılı Tahmini Bütçesi 5.000.000.00 TL olarak hazırlanıp yetkili makamlarca tasdik edildikten sonra 2015 yılı başından itibaren uygulamaya konulmuştur. 

           -Belediyemiz Hizmet araçlarının tamir bakım, parça değişimi, lastik değişimi ve  Periyodik bakımları belirli aralıklarla yaptırılmış olup, yine araçların hizmetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, Akaryakıt ve madeni yağ alımları da  yapılmıştır.

          -Belde halkının arazisine rahat ve güvenli gidip gelebilmesi ve mahsulünü nakledebilmesi amacı ile, bahçe yollarının ıslahı ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

          -Beldemizde mevcut 4 adet çocuk parkının, ve 2 adet açık fitnıs spor sahalarında mevcut, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım, boya, temizlik  işleri ve parkların ağaç ve zemin bakım işleri periyodik olarak yapılmıştır.25 adet bank konulmuştur.

        - 2015 yılı içinde belediyemiz sosyal tesis yüzme havuzu kafeterya bölümü üst sundurmaları, yer karo döşemesi inşası tamamlanmıştır.

          -20 Nisan 2015 tarihinde beldemizde geleneksel duruma gelen  kutlu doğum haftası kutlama programı düzenlenmiştir.

          -Aralık 2015 döneminde aşure ayı sebebiyle, gelenek ve göreneklerimizin devamı ve sosyal etkinlik olarak,belde halkına 3000 kişilik aşure yaptırılmış ve ikram edilmiştir.

          -Beldemizde 31 Mayıs 2015 tarihinde, geleneksel hıdırellez Şenlikleri yapılmış ve halka osmanlı şerbeti ile 5.000 kişilik pilav ikramı yapılmıştır.

          -Belediyemiz olarak, mevlüt kandilinde ve üç aylar içinde geçen, regaib, miraç, beraat kandilerinde ve kadir gecesinde, halkımızın manevi birlik içinde bulunduğu ,dini kutlamalarında,(pilav, tatlı vb.gibi )belediyemiz olarak, ikramlarda bulunuldu.  

          -Beldemizde mevcut, sinek, karasinek, kene, uçkun ve Lavralarla mücadele için, H1N1 ve   zararlı böceklerle mücadele ve yüzme havuzu için,ilaçlar alındı. Ve belirli zaman aralıkları ile belde içinde ilaçlamalar yapıldı.

            -Beldemizde mevcut ihtiyaç sahiplerine, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza olmak üzere yaklaşık 30 kişiye Ramazan ayı boyunca evlerine hazır sıcak  iftar yemeği hizmeti verilmiştir.

            -Beldemizden, merkez Bilecik`e okula gidip gelen tüm öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ile, ücretsiz taşıma hizmetine 2015 yılında da devam edilmiştir.

           -Beldemiz ilköğretim okulunda, dereceye giren başarılı öğrencilerimize, rehber eşliğinde Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.  

           -Yine beldemizde isteyen çocuklarımıza yüzme kursu açılmış belediyemiz tarafından gerekli malzemeler ve yüzme öğretmeni temin edilmiştir.

           -Belediyemizde sekreterlik  servisi tadilat işleri yaptırıldı.Gerekli olan masa sandalye, dolap vb. malzemeleri alındı.Anılan servise 1 Adet Lap-top bilgisayar alındı.

          -İmar planı içinde ve dışında gerekli yolların, Kanalizasyon ve Su Şebekelerinin periyodik bakım  işleri yapılmıştır.

          -Belediyemize ait Su Depolarının  bakımları yapılmıştır.

          -Beldemizde mevcut tarihi denilebilecek meydan pınarlarının bakımı ve restorasyonu, mermer kaplama işleri yapılmıştır.

          -Beldemizde mevcut, 2 adet mezarlığın temizliği, ağaç budama ve bordur taşları boyama vb. işleri yaptırılmıştır.Belde içinde mevcut cadde ve sokaklarında bordür taşı boyama ve bakım işlemleri yaptırılmıştır.

           -Beldemizdeki mevcut yer yer mevsim şartlarından bozulan yolların düzenli şekilde ulaşım sağlanabilmesi için, bakım, düzenleme ve iyileştirme işleri yapılmıştır.

           -Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği  TYP Programı kapsamında 5 kursiyer  çalıştırılmakta iken 16.02.2015 tarihinde yapılan ek protokol ile aynı projeye karşılık bu sayı 10 kursiyer işçiye çıkartılmıştır.Anılan proje 15.06.2015 tarihinde son ermiştir.

            -Yine Bilecik İşkur İl müdürlüğü ile yapılan protokol gereği TYP programı kapsamında 05.10.2015-10.06.2016 tarihleri arasında yeni bir protokol yapılmıştır.Proje halen devam etmektedir.

             -Beldemizde faaliyet gösteren Bayırköy Spor Kulübü Derneğine, Belediyemiz olarak lisans harçları, ve spor malzemeleri desteği sağlanmıştır.

             -28 Ekim 2012 Tarihinde Beldemizin 3. Mahallesi olan “Sarmaşık Mahallemize”  haftalık  yolcu taşıma servisimiz 2015 yılı boyunca da ücretsiz olarak devam etmiştir. Sarmaşık Mahallesi cami önü ve mezarlık düzenleme çalışmaları yapılmıştır.Umumi wc` ler ayrıca mahallemize şehitlik yapılmıştır.Karasu projesi kapsamında sağlıklı içme ve kullanma suyuna kavuşturulmuştur.Ramazan ayında mahalle halkına ve dışarıdan gelen misafirlere iftar yemeği verilmiştir.

             -Belediyemiz tarafından 2015 yılında milli kutlamalarda, düğün salonunda, belediyemiz gençlik lokalinde kullanılmak üzere, 500 adet stella plastik sandalye ve

3 takım bekleme koltuğu ve 70 adet plastik masa alımı yapılmıştır.Belediye parkına  bank ve ormancı masaları yaptırılmıştır.

               -Beldemizde Tarım Kredi kooperatifi bölge müdürlüğüne ait olan depo 2 katlı bina belediyemiz tarafından sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere 3 yıllığına kiralanmıştır.Her ay aylık olarak kirası ödenmeye devam etmektedir.

               -Fatih Mahallesi 3. sokak kilitli beton parke taşı döşeme çalışması yapılmıştır.

               -Tarım Kredi kooperatifi binası çatı ve dış montolama işlemleri de dahil olmak üzere,tamir tadilat ve yenilik işlemleri yapılmış, alt katına sağlıklı yaşam spor salonu açılmış gerekli spor malzemeleri ve müzik için, 1 adet lat top bilgisayar alınmıştır.Binanın ikinci katında bulunan lojmanında tadilat işlemleri yapılmış boya, badana ve bakımı gerçekleşmiş gerekli dolaplar yaptırılmıştır.

               -Beldemizde 04-06 yaş grubu çocukların eğitim görebileceği ,sübyan okulu,kuran kursu açılmış ve öğrenciler için gerekli olan tüm malzeme alet, araç ve gereçler belediyemiz tarafından alınmıştır.

               -Belediyemizde çalıştırılmak üzere 01.12.2014-31.03.2015 tarihleri arasında arası 1 kişi temizlik hizmeti alımı yapılmıştır.

               -beldemiz Habaş mevkii yolu kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılmıştır.

               -Eski hal binası talep üzerine 2 ayrı bölüme bölünmüş.1. bölüme tadilat boya badana işleri yaptırılmış, elektrik tesisatı yeniletilmiş ve marangoz atölyesi olarak kiraya verilmiştir.

              -Hal binasının diğer bölümü ise yine aynı iş ve işlemler yaptırıldıktan sonra belde halkına iş sahası açılması için tekstil atölyesi olarak kiraya verilmiştir.

              -2015 yılında personelin giriş çıkış saatlerini kontrol amaçlı yüz okuma cihazı ve programı satın alınmıştır.

                -Beldemiz ilköğretim okul yolu Atatürk caddesinden başlamak üzere okula kadar olan mesafeye ve okul yanına kilitli parke taşı ile döşenmiştir.Gerekli malzeme alımı yapılmıştır.

 

                -Gazi Mahallesi İnönü caddesi alt yapısı eski ve sağlıksız olması sebebiyle, yeniden korige boru, sağlıklı ve güvenli pis-temiz su borusu değişimi işleri yaptırılmıştır.Bu iş için gerekli mal ve malzemeler alınmıştır.


                -2014 yılı son aylarında beldemizde akıllı dijital su sayacı uygulamasına geçilmiştir.2015 yılında , 360 adet akıllı su sayacı alınmıştır.Belediyemiz imkanları dahilinde akıllı dijital su sayacı alınmaya devam edilmektedir. 


                -Beldemizi Sarmaşık mahallesine bağlayan yol asfaltlama çalışmalarında belediyemiz kum, çakıl vb. alt yapı malzemelerini temin etmiştir.


                -Sert geçen kış aylarında yolların karla kapanarak geçit vermez bir hale gelmesini önlemek amacı ile, iş makinesinin ön tarafına takılarak kullanılan, kar küreme aparatı alınmıştır.


               -Beldemiz gazi mahallesi İnönü caddesi kenarına sentetik halı saha yapılmıştır.Halı saha yapımı inşaatında,  taş duvar yapımı, dranaj kazımı, döşeme çakıl kum tesviye çalışmaları galvaniz tel örgü çevirme işleri tamamlanmıştır.Soyunma odalarının temeli atılmış, yapımı devam etmektedir.


              -Beldemiz Atatürk caddesi kenarına, ve beldemiz merkezine, belde halkının daha güvenli ve kolay gidip gelebilmeleri için, yeni yapılacak olan sağlık ocağı binasının yanında bulunan dere üzerine prefabrik yapı ile kapanması işi yaptırılmış olup, sağlık ocağı binası temeli de atılmıştır.Sağlık ocağı İnşaatı devam etmektedir.


              -Beldemiz ilköğretim ana sınıfı öğrencilerini  ihtiyacı olan malzeme dolapları yaptırılmıştır.

 

              -Beldemizde kullanılmakta olan içme ve kullanma sularının mikrobik, ve bakteriyel analizleri periyodik olarak yaptırılmaktadır.

              

               -Beldemizde Tüm belde halkının ücretsiz internet kullanabilmesi için alan internet çalışması yapılmış ve gerekli yerlere vericiler alınmıştır.Ücretsiz internet hizmeti verilmeye devam edilmektedir.


               -Beldemizde gerekli yerlere, vasıta bekleyen vatandaşlarımızın sıcaktan ve yağmurdan korunabilecekleri 3 adet ahşap bekleme durakları yaptırılmıştır.


             -Beldemizde kapalı spor salonu inşatı temelleri atılmış olup inşaat halen devam etmektedir. 


             -Beldemizde vefat eden kimsesiz yaşlı insanların defin işleri konusunda belediyemiz destek sağlamakta ve her türlü cenaze  hizmeti yapmaktadır. 


             -Beldemizde park bahçe sokak aydınlatma, ses düzeni sistemi bakımı ve tadilat işleri düzenli şekilde yapılmaktadır. 


             -Belediyemizin görüşmeleri ve girişimleri sonucunda özel idare tarafından  ytong fabrikası yolu asfaltlama çalışmaları yaptırılmıştır.

                 TAŞINMAZ ALIMI 

   2015 yılında taşınmaz satın alınmamıştır.

TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİSİ VE DEVRİ

  2015 yılında 

Bayırköy belde içi 10 pafta 2549 parsel 184 m2 taşınmaz Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğüne

2 pafta 3289 parsel il özel idaresine,(kapalı spor salonu)  tahsisi edilmiştir.

    FEN MEMURLUĞU(TEKNİKERLİK) FAALİYET RAPORU

       -Belediyemiz Fen İşlerinin 01.Ocak.2015 ile 31.Aralık.2015 tarihleri arasını kapsayan icraat Faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 

      – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde 

      -  14 Adet İnşaat Ruhsatı,

-  4 Adet Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmiştir. 

     –  Vatandaş  1   Adet Parselasyon Planı işlemi yaptırmıştır.         

     -  Belediyemizce 18. madde uygulama işlemi yapılmamıştır.         

                    

           

     


        ZABITA MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU :

             -Belediye Zabıta Memurluğunun 01/01/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında 

           yapılmış çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.

 -Yönetmeliklere uygun olarak (03) adet sıhhi (00) adet Gayrısıhhi İşyeri açma ve  çalışma   ruhsatı  verilmiştir. Ayrıca işyerini Pazar günü açmak isteyen (4) adet işyerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.

 -Zabıta memurluğuna  (7) kişi beyanname vererek Ölçü ve tartı aletinin damga ve muayenesi yapılmıştır.

 -Beldemizdeki sıhhi işyerlerine aralıklarla yada ansızın kontroller yapılarak gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Çarşamba günleri kurulan beldenin pazarının düzenlenmesi ve pazarın yapıldığı  günü ise pazaryerinin temizletilmesi hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Zabıta Memurluğunca yürütülen Temizlik hizmetleri 1 adet çöp aracı ve 4 adet personel ile haftanın altı günü kamu kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere Belde içerisindeki çöpler düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca Yol süpürme makinesi ile cadde ve sokaklar düzenli olarak süpürülmektedir.

          -Belediye düğün salonunun düzenlenmesi ve temizletilmesi aksama olmaksızın Resmi tatillerde, Dini ve milli bayramlarda Belediyece  yerine getirilmesi gerekli hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.

-İtfaiye personelinin işleri takip edilerek ağaçların ve çimlerin sulanması,yolların belli aralıklar ile yıkatılması , umumi tuvaletlerin yıkatılması vb işler ile çıkan olağanüstü durumlarda (yangın gibi) yönlendirilip nöbetleri aksatılmamaktadır.

  

          6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 

             Mali Hizmetler Müdürlüğü Şenay ÇAKIR, 

            Yazı İşleri Müd.V.Şenay ÇAKIR, 

            Fen Memurluğu (İnşaat Teknikeri) ufuk DUYAR, 

           Zabıta Memurluğu, Zabıta Memuru v. Burak ERBERBER, 

           Tahakkuk Tahsilat ve emlak Memurluğu, Tahsildar v. Ufuk DUYAR tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.


           

           BELEDİYEMİZ MEVCUT  TAŞINMAZLARI;  


2.4.1 Binalar


Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü Cinsi

Bayırköy . H.24          3360 133.80 Atölye Binası

Bayırköy                     10                   3296                107.00                        Marangozhane

Bayırköy                     10                   3292                374.00                        Arsalı ev

Bayırköy                     10                   2705                   61.96                       Ev-Kahvehane

Bayırköy                     10                   2754                  71.00                        Ahşap ev

Bayırköy                     10                   2708                 200.44                       Arsalı dükkan

Bayırköy                     10                   3209                 423.94                       Arsalı ev    

Bayırköy                     10                   2753                 100.00                       Avlulu ev

Bayırköy                     10                   2710                 742.00                       Arsalı ev 

Bayırköy                     10                   2713                   37.00                       Çeşme

Bayırköy                     10                   2515                   22.00                       Çeşme

Bayırköy                       3                   1959              2.750.00                        Mezarlık

Bayırköy                       6                   1329                   28.00                        Çeşme

Bayırköy                     10                   2549                 184.00                        2 Katlı bina 

Bayırköy                     10                   2692                 696.00                       Arsalı cami odası

Bayırköy                       2                   1602              1.462.00                        Mezarlık

Bayırköy                        3                  1772              9.000.00                       Mezarlık

Bayırköy                        3                  1648                 250.00                       Su pompası bina

Bayırköy                        4                  3112             31.802.00                      Mezarlık 

Gökçeçimen                   3                  1772               9.000.00                      Mezarlık

Bayırköy                      10                  2713                     37.00                     Çeşme 2.4.2. Arsa, Araziler


Mevkisi                    Ada no         Parsel No         Yüzölçümü                   Cinsi

Taşçı                        H.24            3361                   150.60                         Arsa 

Taşçı                        H.24            3360                   133.80                         Arsa

Bayırköy                  3                  1621                  2.188.00                       Tarla

İnişdibi                    3                   1620                   475.00                         Tarla

İnişdibi                    3                   1622                  1.500.00                       Tarla

Bayırköy                 2                   3658                       23.22                        Arsa

Bayırköy                 2                   3657                       13.51                        Arsa

Bayırköy                 2                   3659                     544.80                       Arsa 

Taşçı                       H24              1275                   4.500.00                      Tarla

Taşçı                       H24              3357                       162.50                     Arsa 

Taşçı                       H24              3358                       162.80                     Arsa

İnişdibi                    3                  1643                   11.275.00                    Tarla

İnişdibi                    3                  1627                    1.975.00                     Tarla

Gökçeçimen            2                  3289                      1.821.00                    Arsa

Karatepe                 4                  2945                      3.475.00                    Tarla

İnişdibi                    3                  1619                         825.00                    Tarla

Ballı kaya                3                  2121                         600.00                    Bahçe

Taşçı                       H24              3476                       1.250.00                   Arsa 

İnişdibi                   2                   1683                          812.00                   Tarla

İnişdibi                   2                   1684                        2.788.00                  Tarla

İnişdibi                   2                   1690                        1.850.00                  Tarla

İnişdibi                   3                   3395                           367.00                  Arsa

Bayırköy                10                 3208                            35.72                   Arsa

Bayırköy                10                 2707                          600.00                   Arsa

İnişdibi                    3                  3393                          545.00                   Arsa

Bayırköy                10                 3297                             57.00                  Arsa 

Bayırköy                10                 2710                            132.00                 Arsa

Bayırköy                10                 2752                            320.00                 Tarla

Bayırköy                10                 3291                            202.00                 Arsa

Taşçı                       H.24            1344                        16.375.00                Tarla

Muslukaltı              2                  3276                             432.00                Tarla 

Bayırköy                 9                  3210                             760.00                 Tarla

Bayırköy                 5                  2223                             804.00                 Tarla

Bayırköy                10                 2733                             960.00                 Arsa

Taşçı                    H24                 3362                             241.31                Arsa

Taşçı                       10                3356                              162.50               ArsaARAÇ VE MAKİNALARIMIZ;


1-11 EE 427 plakalı pro.Fatih kamyon 2004 model.

2-11 AF 226 Stayir Traktör 1998 Model

3-İş Makinesi 2010 Model lojistik Levyeli Kazıcı Yükleyici İş Makinesi.

5-11 AZ 417 Fatih Kamyon 1995 Model 

6-11 AF 632 probüs otobüs yolcu otobüsü 2006 model

7-)11 AE 638 probüs otobüs yolcu otobüsü 2007 model 

8) 11 AC 001 2011 Model Passat Volksvagen marka makam aracı

9-)  Hasta nakil aracı 2009 model

10-) 1 adet yol süpürme aracı

14-) 11 EA 366 plakalı fatih marka hidrolik çöp kamyonu 

15-) 1 Adet İtfaiye aracı

         

2015 YILINDA YENİ ALINAN MOTORLU TAŞITLAR;


2015 yılında herhangi bir motorlu taşıt alınmamıştır.


2015 YILINDA SATILAN MOTORLU TAŞITLAR;


2015 yılında;

11 AK 417 BMC TM 140 arazöz

 11 EF 745 Fatih 110 -08 çöp kamyonu

11 AN 106 Mercedes benz 302 yolcu otobüsü

11 AV 631 otoyol 50 nm 24 midibüs hurdaya ayrılarak, Ankara Makine Kimya Kurumuna satılmıştır.

Ayrıca 11 AP 223 plakalı renault toros araba ihaleye çıkartılarak satılmıştır.

   


2015 YILINDA ALINAN MAKİNALAR;


2015 Yılında

1 adet yüz okuma makinası 

3 adet lattop bilgisayar alınmıştır.


2.5. Belediyenin Teknolojik Altyapısı 


Belediyemiz tüm servislerinde yüksek kapasiteli bilgisayarlar, yazıcılar kullanılmaktadır.

(Bilgisayarlar, İnternet hizmetleri, Kullanılan paket programlar)

            Belediyemizde 7 adet bilgisayar 1 adet lattop bilgisayar mevcut olup, Sınırsız internet kullanılmaktadır. internet hızı 100,0 Mbps dir.

Belediyemizde BEYAZ BİLGİSAYAR YAZILIM  otomasyon Programları kullanılmaktadır.

  II – AMAÇ VE HEDEFLER 

      A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :

            Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik ilkesi gözeterek, etkin,kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek, Sunulan Kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.

           Birimler bünyesinde gerçekleştirilen Kamu hizmetlerini Yasa ve yönetmelikler çerçevesinden etkili ve en kısa zamanda verimli ve etkili sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.

           Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

            Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.

            Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak. 

     B – Temel Politikalar ve Öncelikler :

      Temel Politikalar

 -Sorumluluk ve Güven,

 -Ekip Ruhu, 

 -Şeffaflık,

 -Hesap Verebilirlik,

  -Disiplin,

  -Hoşgörü ve anlayış,

  -Yaratıcılık,

 -Etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olmaktır.

      


                Öncelikler: 

     Norm kadro standardı ve Yönetmeliğine uygun olarak personelde yapılandırmayı sağlamak.

               Yatırım programlarını bir an önce başlatıp, tamamlanmasını sağlamak.

              Belediyemiz işlerinin düzenli ve aktif sağlanabilmesi için, gerekli araç ve ekipmanları temin etmek,

  


             III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 

             MALİ BİLGİLER 

             Bütçe Uygulama Sonuçları :

  GELİR BÜTÇESİ

2015 Yılı Belediye Gelir Bütçesi Belediye Meclisince 3.000.000.00 TL olarak kabul

edilmiş  fakat gelirlerde artış sebebiyle yıl içinde 04.11.2015 tarih ve 44 nolu meclis kararı ile 300.000.00 TL. ek bütçe yapılarak toplam 3.300.000.00 TL. olmuştur.Yılı içerisinde toplam 2.857.615.55 TL tahakkuk ettirilmiş, 2.857.615.55 TL tahsil edilmiştir.  Bütçe Tahsilatı Gerçekleşme oranı % 86.6 Dır.   

  GELİRLER        

              -01 VERGİ GELİRLERİ                                    :    585.991.87 TL    

  -03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ          :    642.879.19 TL      

  -04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                  :            00.00 TL     

            -05 DİĞER GELİRLER                                     :  1.626.012.14 TL

            -06 SERMAYE GELİRLERİ                                :        2.732.35 TL.       

                         2015 YILI TOPLAM GELİR                  :   2.857.615.55 TL.


 GİDER BÜTÇESİ 

          2015 Yılı Belediye Gider Bütçesi Belediye Meclisince 3.000.000.00 TL olarak kabul edilmiş fakat gelirlerde artış sebebiyle yıl içinde 04.11.2015 tarih ve 44 nolu meclis kararı ile 300.000.00 TL. ek bütçe yapılarak toplam 3.300.000.00 TL. olmuştur. yılı içerisinde toplam 3.057.357.23 TL harcanmış olup Bütçe gerçekleşme oranı %.92.7 dir.

     GİDERLER     : 

            -01 PERSONEL GİDERLERİ                                   :   770.286.81   TL   

-02 SOSYAL GÜV.KURUM DEVLET PRİM GİDERİ     :   129.020.92   TL      

-03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                   :   2.122.323.80  TL

-05 CARİ TRANSFERLER                                       :         9.884.00  TL

-06 SERMAYE GİDERLERİ                                     :        25.841.70.TL.

-07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               :                    0-TL.

2015 YILI TOPLAM GİDER                                    :    3.057.357.23 TL 

     IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      A – ÜSTÜNLÜKLERİMİZ 

   -Amir ve memur ilişkilerinin her zaman sevgi ve hoşgörü temelinde olması.

   -Çalışanlarımızda ekip ruhunun gelişmiş olması.

   -Görev dağılımında yetki ve sorumlulukların belirli olması.

   -Çalışanların üzerine düşen görevleri yasal çerçeveler içerisinde yerine getirmeleri.

   -Birimler arasında koordineli çalışabilme yeteneğinin olması.

   -Personelin hoşgörülü olması. 

   B – EKSİKLİKLERİMİZ

   - Eğitimli Kalifiye Personel eksikliği 

   -Teknolojinin yeteri kadar iyi kullanılamaması  

     Meclisin Sayın üyeleri ..

               Belediyemizin 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemine ait yapmış olduğu işlere ait işbu faaliyet raporum yukarıda maddeler halinde  Meclisimize sunulmuştur.

               Meclisimizin kabul ve tasvip göreceği temennisi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümleri gereği faaliyet  raporumu, arz ederim. 

                                                  06/04/2016

                                               

                                                                                                               Mustafa YAMAN

                                                                                                              Belediye Başkanı


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI            Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

            Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

            Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

            Beyan ederim.


                                                                                                                                                                                    

                                                                                                     06.04.2016

                                                                                                     Mustafa YAMAN 

                                                                                                     Belediye Başkanı
                         MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
            Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;


 


           Bu idarede, faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.


         İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  06.04.2016


                                                                                                                                                                                                                  Şenay ÇAKIR

                                                                                                          Mali Hiz.Müd.
Mustafa YAMAN                     Ahmet ÜNAL               Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                Meclis Katibi


GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

            Belediye Meclisimizin Nisan Ayı Olağan Toplantısında,  Mart ayında almış olduğu,  02/03/2016 tarih ve 13 nolu Meclis Kararının iptal edilerek , 5393 sayılı Belediye Yasasının 15/a maddesi gereğince Belediyemizin ihtiyacı olan bir adet ,FORD TOURNEO COURİER 1.6 L TDCI 95 PS TİTİANİUM  marka ve model aracın alınmasına ;

             Oy Birliği ile karar verildi.


Mustafa YAMAN                     Ahmet ÜNAL               Kadir KAYADELEN
Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                Meclis Katibi
2015 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

1-Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliğine Bağlı 2500 Sayılı bilecik Tarım Kredi Kooperatifine ait,Bilecik İli Bayırköy Beldesi Köyiçi Mevkii, 10 Pafta,2699 Parselde kayıtlı 649 m2  arsa üzerinde ,anayola cepheli,90 m2 Betonarme Hizmet Binası ,90 m2 Lojman ve 142,50 m2 Betonarme üzeri kiremit kaplı depo taşınmazın satın alınması hk.  

2-Encümen Üyesi Seçimi  hk.(2 asil)

3-2014 Yılı İcraat Faaliyet Raporu

  GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

       Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında , Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliğine Bağlı 2500 Sayılı bilecik Tarım Kredi Kooperatifine ait,Bilecik İli Bayırköy Beldesi Köyiçi Mevkii, 10 Pafta,2699 Parselde kayıtlı 649 m2  arsa üzerinde ,anayola cepheli,90 m2 Betonarme Hizmet Binası ,90 m2 Lojman ve 142,50 m2 Betonarme üzeri kiremit kaplı depo taşınmazın  ,5393 Sayılı Belediye Yasasının 15/h   ve  18/e maddesi gereğince satın alınmak üzere   ,Belediye Encümenine yetki verilmesine ve Kütahya Tarım Kredi Bölge Birliğine tebliğ edilmesine;

           Oy  çokluğu  ile karar verildi.

   GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

 Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k ve 33/a maddesi gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde ,7 `şer (yedişer ) oy alan, Ahmet ÜNAL ve İsa ÖZDEMİR`in  Daimi Encümen Üyeliklerine seçilmelerine ;                  

             Oy çokluğu ile karar verildi. 

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

       Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56 `cı maddesi gereğince ,2014 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun görüşülmesine, Belediye Başkanının 5393 Sayılı Belediye Kanununu 19.`cu maddesine istinaden ,toplantı salonunu terk etmesi ve yerine Başkan Vekilini bırakmasından sonra geçildi.Oturuma katılan mevcut üye sayısı yeterli görülerek, yapılan oylama sonucunda,2014 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun kabulüne;       


          Oy çokluğu ile karar verildi.


Mustafa YAMAN                     Ahmet ÜNAL               Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                Meclis Katibi

2014  MALİ  YILI

   BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 

 

 

      I – GENEL BİLGİLER  

     A –KURUM MİSYONU(ÖZ GÖREV) :

           Belediye hizmetlerinin kaliteli ve kısa zamanda yerine getirilerek, insanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve sağlıklarını korumak, beldemizin tarihsel, kültürel, doğal mirasını ve fiziksel varlıklarını korumak ve geliştirmek, Sürdürülebilir planlamalar yaparak ve uygulayarak, sürekli değişen, gelişen, güvenli ve huzurlu bir belde yaratmak için çalışmaktayız. 

      KURUM VİZYONU(ÖZ GÖRÜŞ) :

         Her şeyin sevgi ve saygı ile başladığı, ekonomik ve sosyal beklentilerin karşılandığı, bireylerin kendilerini geliştirdikleri, havası, doğası ve temizliği ile yaşamaktan mutlu olacakları bir belde  yaratmak ve yaşatmaktır. 

      B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

         Belediye, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; tüm görevleri  yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

        İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

        Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

      Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

      Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

       Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırlarını kapsar.

       Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir. 

     C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 

1) Fiziksel Yapı :

              Belediye Başkanı ,Belediye Meclisi, Belediye Encümeni,  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Memurluklar. 

 2) Örgüt Yapısı :

             Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen memurluğu, Zabıta Memurluğu,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğudur. 

 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

            5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,  

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar, İnternet, Bilgisayar ve BEYAZ Belediye Yazılım Programıdır. 

          Belediyemizde kullanılan elektronik ve dijital makine ve aletler;

         1 Takım ana bilgisayar

         7 takım masa üstü bilgisayar

        1 takım masa üstü ana bilgisayar

         3 adet lap-top bilgisayar

         2 adet plazma(1 adeti kamera için) 3 adet normal 1 adet küçük tüplü televizyon

        10 adet yazıcı+ fotokopi makinesi

          2 adet nokta vuruşlu yazıcı

          3 adet sanayi tipi klima 4 adet salon tipi klima.

          1 adet hava temizleyici makinesi

          3 adet fotoğraf makinesi

          1 adet banka post cihazı

          1 adet su sayaç okuma el terminali

          1 adet anons ses cihazı ve 10 adet hoperlör

          2 adet seyyar ses sistemi

          1 takım anfi takımı 1+ 2 kolon

          3 adet ısıtıcı ufo

          5 adet mobese camera + merkezi sistem

          1 adet fax cihazı

          1 adet mini buzdolabı

          1 Adet güç kaynağı

          1 adet regülatör   

 4) İnsan Kaynakları :

  Belediye Meclis Üyelerimiz ;

                                                                                                                                                            

1-

AKP

Hasan ADALI

2-

AKP

Osman YILDIZ

3-

AKP

Ahmet ÜNAL

4-

AKP

Hüseyin KARA

5-

AKP

Kadir KAYADELEN

6-

AKP

İsa ÖZDEMİR

7-

CHP

Mustafa BALKAYA

8-

CHP

Osman AKKAYA

9-

CHP

Savaş ÇİÇEK


      

               

                                                                                       


    
       Belediyemizde 20 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2014 yılı içinde, (6) adedi dolu ve (14) adedi boş durumdadır. Ayrıca 04.06.2014 tarih ve 29 no lu meclis kararı ile 1 adet ekonomist 01.10.2014 Tarih ve 42 no lu meclis kararı ile 1 adet eğitmen olmak olmak üzere 2 adet teknik sözleşmeli personel alımı yapılmıştır.

             

          Belediyemizde işçi norm kadroya göre, Temizlik, hizmetli ve şoför Hizmetlerinde,   8 (Sekiz) adet kadrolu işçi çalıştırılmakta iken 29/01/2014 tarihinde 2 adet daha daimi işçi alınarak toplam işçi sayısı 10 (on) olmuştur.Belediyemizin toplam 10 (on ) olan işçi norm kadro sayısı tamamlanmıştır.


         Yine Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği 02.12.2013-15.06.2014 Tarihleri arası 6 ay, 2 hafta 5 işçi TYP Programı kapsamında çalıştırılmış olup,yeni hazırlanan ve kabul gören projemize karşılık yapılan yeni bir protokol ile 01.10.2014-15.06.2015 tarihleri arası 5 kursiyer işçi ve daha sonra 16.02.2015 tarihinde yapılan ek protokol ile aynı projeye karşılık bu sayı 10 kursiyer işçiye çıkartılmıştır.Anılan proje halen devam etmektedir. 

          Ayrıca Belediyemizde çalıştırılmak üzere 25.8.2014-24.11.2014 tarihleri arası 3 kişi 17.1.2014-30.04.2014 tarihleri arası 1 adet şoför hizmet alımı yapıldı.5) Sunulan Hizmetler :  

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

            Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2014 ile 31.Aralık.2014 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.

             Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

              Belediye Meclisimiz 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında (11 toplantı yapılmış ve 01 nodan 51 numaraya kadar meclis kararı alınmıştır

            Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                       

           Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

             Belediye Encümenimiz 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 01 No’dan 48 No’ya kadar Encümen kararı alınmıştır.

           Evrak Kayıt İşlemleri : Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.

           01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri müdürlüğü,fen işleri, zabıta tahsilat ve emlak servisleri olarak, 737 adet Gelen evrak 1058 adet Giden evrak  151 adet Dilekçe olmak üzere toplam 1946 adet evrak işlem görmüştür.


           Personel İş ve İşlemleri : Belediyemizde çalışmakta olan 6 adet Memur personelimiz ile 10 adet kadrolu işçi personelimizin tüm özlük haklarının takibi sağlıklı bir şekilde yapılarak gerekli işlemleri takip edilmiştir. 

          Evlendirme İşlemleri : 

            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Raporu doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir ve evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise belediyemiz Nikah Memuru olarak görevli Belediye Evlendirme memuru  Şenay ÇAKIR ve Belediye Başkanı Mustafa YAMAN tarafından çiftlerin nikah akdi belediyemizde Meclis Toplantı Salonunda  veya düğün salonunda yapmıştır. ve kendilerine Uluslar arası Evlenme Cüzdanları verilmiştir. Nikah akdinden sonra (10) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Bilecik Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanmıştır.

            01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine evlenme

üzere (11 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslar arası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir. 

      

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

-Faaliyet dönemini kapsayan 01.Ocak.2014 ile 31.Aralık.2014 tarihleri arasında

 Belediyemizin ay sonu hesapları ile Say 2000İ sistemine 1 aylık dönemler halinde gelir, gider listesi ve mizanlar yasal süresi içinde tanzim edilerek Maliye Bakanlığına  bildirilmiştir.

Sayıştay aylık, dönem başı ve dönem sonu olarak raporlar tanzim edilerek Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.

Belediyemizde çalışan işçi memur ve diğer çalışanların, maaş, sigorta, emekli sandığı, vb.ödemeleri süresi içinde gerçekleştirilir ve bildirgeleri internet üzerinden ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Belediye personelin iş yürütümünde ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçları karşılanmıştır.

Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen icraatlara ve rutin işlere istinaden, tahakkuk eden, faturalar, kabul edilir, müzekkere ve diğer bağlı evrakları tanzim edilir, tahakkuk hazırlanır ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Belediyemize ait aylık KDV 1, KDV 2 Muhtasar beyannameleri yasal süresi içinde internet üzerinden ilgili kuruma bildirilmiştir.

         Yıl sonlarında defter ve rapor dökümleri gerçekleştirilerek, onaylattırılmış.Arşivlenerek saklanması sağlanmıştır.

        2014 yılı boyunca, ödeme, tediye, ve tahakkuk belgeleri düzenli şekilde tanzim edilmiş ve saklanmak üzere, dosyalandırılmıştır.

          Çalışanların, kefalet sandığı aidatı, sendika aidatı ve KVK payları  tahakkuk ettirilerek düzenli şekilde ödemesi gerçekleştirilmiştir.

          Yıl içinde Mayıs ayında, Mali Yılı Kesin hesap, cetvel ve evrakları süresi içinde Encümene ve Meclise sunularak, Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri bakanlığına gönderilmiştir. 

          Yıl İçinde belediye bütçesi hazırlanmıştır.

         Hazırlanan belediye bütçesine bağlı kalınarak, mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

         2014 yılında,2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, toplam (5) adet satış ve kiralama ihalesi yapılmıştır.

         Yine 2014 Yılında 4734 Sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, 1 adet ihale yapılmıştır.

        Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz mallardan satılması ve kiralanması uygun görülenleri, satış ve kiraya verme ihale dosyaları hazırlanmıştır.Satışı ve kiraya verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

         Belediyemiz araçlarının trafik sigortası, fenni muayene vb.işlemleri süresi içinde yaptırılmıştır.

         Belediyemizin tahsil etmesi  gereken, harçlar, vergiler, kiralar,  paylar, vb.gelirlerin takipleri yapılmış, tahsili sağlanmıştır.

           Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü servisine havale edilen resmi yazı ve

dilekçelere süresi içinde cevap verilmiş ve gereği yerine getirilmiştir.

           

    -2014 Yılına ait Belediye Kesin Hesap ve Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ve ekleri    yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.

    -Belediyemizin Tahmini 2014 Mali Yılı gelir bütçesi  2.000.000.00.TL olarak hazırlanmış fakat gelirlerde bir artış sebebiyle yıl içinde 01.10.2014 Tarih ve 40 nolu Meclis kararı ile 300.000.00 TL ek bütçe yapılarak, toplam 2.300.000.00 TL.olmuştur.2014 yılı bütçe gelir gerçekleşmesi 2.125.301.45-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 92.40’dır.

   -Belediyemizin Tahmini 2014 Mali Yılı gider bütçesi  2.000.000.00.TL olarak hazırlanmış fakat gelirlerde bir artış sebebiyle yıl içinde 01.10.2014 Tarih ve 40 nolu Meclis kararı ile 300.000.00 TL ek bütçe yapılarak, toplam 2.300.000.00 TL.olmuştur.2014 yılı bütçe gider gerçekleşmesi 2.238.014.20-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 97.32’dır.

 -2015 Yılı Tahmini Bütçesi 3.000.000.00 TL olarak hazırlanıp yetkili makamlarca tasdik edildikten sonra 2015 yılı başından itibaren uygulamaya konulmuştur. 

           -Belediyemiz Hizmet araçlarının tamir bakım, parça değişimi, lastik değişimi ve  Periyodik bakımları belirli aralıklarla yaptırılmış olup, yine araçların hizmetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, Akaryakıt ve madeni yağ alımları da  yapılmıştır.

          -Geçimini Tarımsal faaliyetlerle sürdüren belde halkının arazisine rahat ve güvenli gidip gelebilmesi ve mahsulünü nakledebilmesi amacı ile, bahçe yollarının ıslahı ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

          - Beldemiz Fatih ve Gazi Mahallesinde yapılan doğalgaz kazı çalışmaları sebebiyle, bozulan kaldırımların tamirat ve düzenleme çalışmaları yapıldı.

Beldemizde mevcut 4 adet çocuk parkının, ve 2 adet açık fitnıs spor sahalarında mevcut, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım, boya, temizlik  işleri ve parkların ağaç ve zemin bakım işleri periyodik olarak yapılmıştır.

2014 yılı içinde beldemizde yapımı devam eden sosyal tesis Havuz Projesinin,( Yüzme Havuzu, Düğün Salonu, çocuk oyun parkı ve kafeterya)  kafeterya kısmının inşası tamamlanmıştır.Ayrıca havuz ve kafeteryasında kullanılmak üzere plastik masa, sandalye, şemsiye ve şezlong vb. malzemeleri alındı.Ayrıca havuz için gerekli ilaçlama mal ve malzemeleri de alınmıştır.

24 Nisan 2014 tarihinde beldemizde kutlu doğum haftası kutlama programı düzenlendi.

Aralık 2014 döneminde aşure ayı sebebiyle, gelenek ve göreneklerimizin devamı ve sosyal etkinlik olarak,belde halkına 1200 kişilik aşure yaptırıldı ve ikram edildi.

Beldemizde 2014 Mayıs ayı içinde yeni mahallemiz Sarmaşık Mahallesinde, HIDIRELLEZ Şenlikleri yapıldı.ve Halka Hıdırellez pilavı ikram edildi.

Beldemizde mevcut, sinek, karasinek, kene, uçkun ve Lavralarla mücadele için, H1N1 ve   zararlı böceklerle mücadele ve yüzme havuzu için,ilaçlar alındı. Ve belirli zaman aralıkları ile belde içinde ilaçlamalar yapıldı.

Beldemizde mevcut ihtiyaç sahiplerine, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza olmak üzere yaklaşık 30 kişiye Ramazan ayı boyunca evlerine hazır  iftar yemeği gönderildi.

Beldemizden, merkez Bilecik`e okula gidip gelen tüm öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ile, ücretsiz taşıma hizmetine 2014 yılında da devam edildi.

Beldemiz ilköğretim okulunda, dereceye giren başarılı öğrencilerimize, rehber eşliğinde ücretsiz Kuş adası ve pamukkale gezisi düzenlendi.

Belediyemize ait Hizmet binasının alt katına yeniden tahsilat, zabıta ve nöbet bekleme servisi tadilat iş ve işlemleri yaptırıldı.Boya bakım işleri yaptırıldı.Gerekli olan masa sandalye, dolap vb. malzemeleri alındı.

İmar planı içinde ve dışında gerekli yolların, Kanalizasyon ve Su Şebekelerinin periyodik bakım  işleri yapılmıştır.

Belediyemize ait Su Depolarının  bakımları yapılmıştır.

Beldemizde mevcut, 2 adet mezarlığın temizliği, ağaç budama ve bordur taşları boyama vb. işleri yaptırılmıştır.Belde içinde mevcut cadde ve sokaklarında bordür taşı boyama ve bakım işlemleri yaptırılmıştır.

Beldemizdeki mevcut yolların düzenli şekilde ulaşım sağlanabilmesi için, düzenleme ve iyileştirme işleri yapılmıştır.

Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği 02.12.2013-15.06.2014 Tarihleri arası 6 ay, 2 hafta 5 işçi TYP Programı kapsamında5 kursiyer  çalıştırılmış olup,yeni hazırlanan ve kabul gören projemize karşılık yapılan yeni bir protokol ile 01.10.2014-15.06.2015 tarihleri arası 5 kursiyer işçi ve daha sonra 16.02.2015 tarihinde yapılan ek protokol ile aynı projeye karşılık bu sayı 10 kursiyer işçiye çıkartılmıştır.Anılan proje halen devam etmektedir.

Beldemizde faaliyet gösteren Bayırköy Spor Derneğine, Belediyemiz olarak destek sağlanmıştır.

28 Ekim 2012 Tarihinde yapılan referandum ile Beldemizin 3. Mahallesi olma ünvanını olan “Sarmaşık Mahallemize”  günlük yolcu taşıma servisi konuldu.Sarmaşık mahallesi vatandaşlarımızın evlerine karasu boru hattından sağlıklı içme ve kullanma suyu verildi.Bu iş ile ilgili mal ve malzemelerin alımı yapıldı.Yeni mahallemizin, muhtarlık tüzel kişiliğine ait tüm taşınmaz tescil işlemleri belediyemiz adına yaptırıldı.

Belediyemiz parklarına 2 takım çocuk oyun grubu alındı.Belediye parkına  bank ve ormancı masları alındı.

Belediyemizde kullanılmakta olan bilgisayar programlarının web tabanlı olması için, yeni programlar alındı.Web tabanlı sistem kuruldu.Eski ve verimsiz bilgisayar donanımları değiştirildi.yenileri alındı.

Beldemizde Tarım Kredi kooperatifi bölge müdürlüğüne ait olan 2 katlı bina belediyemiz tarafından sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere 3 yıllığına kiralandı.

belediyemize ait cafenin ve dükkanların doğalgaz tesisat sistemi kuruldu.

Belediyemiz tarafından 2009-2014 Mart dönemini kapsayan icraat faaliyet bülteni hazırlandı.basıldı ve halka dağıtıldı.

Belediyemizde çalıştırılmak üzere 25.8.2014-24.11.2014 tarihleri arası 3 kişi 17.1.2014-30.04.2014 tarihleri arası 1 adet şoför hizmet alımı yapıldı.
-     Bayırköy Taşçı Mevkii küçük sanayi sitesinde 3356 parsel 162.50 m2 taşınmaz dükkan 

      yapımı amacı ile satın alındı.

Belediyemiz fen işleri servisinde tadilatlar yapıldı.masa sandalye dolap vb. malzemeler alındı.1 Takım bilgisayar ve programları alındı.

Belediye Başkanına yeni bir diz üstü bilgisayar alındı.

Belediye hizmet binası önüne ve dükkanların önüne sundurma yaptırıldı.Atatürk caddesi ve sundurmalar  led ışıklandırıldı.

Gazi Mahallesi 4. sokakta 250 metre temiz su borusu ve  kanalizasyon hattı  döşeme işi yapıldı.Bu iş için gerekli mal ve malzemeler alındı.

Gazi Mahallesi dere boyu 1. sokak 420 mt içme ve kullanma temiz su boru hattı döşendi.Bu iş için gereli mal ve malzemeler alındı.

2014 yılı son aylarında beldemizde akıllı dijital su sayacı ugulamasına geçilmiştir. 


         

TAŞINMAZ ALIMI 

   2014 yılında Bayırköy Taşçı mevkii 3356 parsel 162.50 m2 taşınmaz satın alınmıştır.

TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİSİ VE DEVRİ

  2014 yılında Bayırköy belde içi 10 pafta 2549 parsel 184 m2 taşınmaz Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğüne 25 yıllığına  tahsisi edilmiştir.


     

 FEN MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU

       -Belediyemiz Fen İşlerinin 01.Ocak.2014 ile 31.Aralık.2014 tarihleri arasını kapsayan icraat Faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 

                 – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde 

      -  04 Adet İnşaat Ruhsatı,

-  Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmemiştir. 

     –  Vatandaşın yaptırdığı  1   Adet Parselasyon Planı işlemi yapılmıştır.         

     -  Belediyemizce 18. madde uygulama işlemi yapılmamıştır.         

                    

           

     ZABITA MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU :

             -Belediye Zabıta Memurluğunun 01/01/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında 

yapılmış çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.

 -Yönetmeliklere uygun olarak (07) adet sıhhi (00) adet Gayrısıhhi İşyeri açma ve  çalışma   ruhsatı  verilmiştir. Ayrıca işyerini Pazar günü açmak isteyen (18) adet işyerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.

 -Zabıta memurluğuna  (0) kişi beyanname vererek Ölçü ve tartı aletinin damga ve muayenesi yapılmıştır.

 -Beldemizdeki sıhhi işyerlerine aralıklarla yada ansızın kontroller yapılarak gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Çarşamba günleri kurulan beldenin pazarının düzenlenmesi ve pazarın yapıldığı  günü ise pazaryerinin temizletilmesi hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Zabıta Memurluğunca yürütülen Temizlik hizmetleri 1 adet çöp aracı ve 4 adet personel ile haftanın altı günü kamu kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere Belde içerisindeki çöpler düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca Yol süpürme makinesi ile cadde ve sokaklar düzenli olarak süpürülmektedir.

          -Belediye düğün salonunun düzenlenmesi ve temizletilmesi aksama olmaksızın Resmi tatillerde, Dini ve milli bayramlarda Belediyece  yerine getirilmesi gerekli hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.

-İtfaiye personelinin işleri takip edilerek ağaçların ve çimlerin sulanması,yolların belli aralıklar ile yıkatılması , umumi tuvaletlerin yıkatılması vb işler ile çıkan olağanüstü durumlarda (yangın gibi) yönlendirilip nöbetleri aksatılmamaktadır.

  

6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 

             Mali Hizmetler Müdürlüğü Şenay ÇAKIR, Yazı İşleri Müd.V.Şenay ÇAKIR, Fen Memurluğu (İnşaat Teknikeri) ufuk DUYAR, Zabıta Memurluğu, Zabıta Memuru v. Burak ERBERBER, Tahakkuk Tahsilat ve emlak Memurluğu, Tahsildar v. Ufuk DUYAR tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.


BELEDİYEMİZ MEVCUT  TAŞINMAZLARI;  


2.4.1 Binalar


Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü Cinsi

Bayırköy . H.24          3360 133.80 Atölye Binası

Bayırköy                     10                   3296                107.00                        Marangozhane

Bayırköy                     10                   3292                374.00                        Arsalı ev

Bayırköy                     10                   2705                   61.96                       Ev-Kahvehane

Bayırköy                     10                   2754                  71.00                        Ahşap ev

Bayırköy                     10                   2708                 200.44                       Arsalı dükkan

Bayırköy                     10                   3209                 423.94                       Arsalı ev    

Bayırköy                     10                   2753                 100.00                       Avlulu ev

Bayırköy                     10                   2710                 742.00                       Arsalı ev 

Bayırköy                     10                   2713                   37.00                       Çeşme

Bayırköy                     10                   2515                   22.00                       Çeşme

Bayırköy                       3                   1959              2.750.00                        Mezarlık

Bayırköy                       6                   1329                   28.00                        Çeşme

Bayırköy                     10                   2549                 184.00                        2 Katlı bina 

Bayırköy                     10                   2692                 696.00                       Arsalı cami odası

Bayırköy                       2                   1602              1.462.00                        Mezarlık

Bayırköy                        3                  1772              9.000.00                       Mezarlık

Bayırköy                        3                  1648                 250.00                       Su pompası bina

Bayırköy                        4                  3112             31.802.00                      Mezarlık 

Gökçeçimen                   3                  1772               9.000.00                      Mezarlık

Bayırköy                      10                  2713                     37.00                     Çeşme 

2.4.2. Arsa, Araziler


Mevkisi                    Ada no         Parsel No         Yüzölçümü                   Cinsi

Taşçı                        H.24            3361                   150.60                         Arsa 

Taşçı                        H.24            3360                   133.80                         Arsa

Bayırköy                  3                  1621                  2.188.00                       Tarla

İnişdibi                    3                   1620                   475.00                         Tarla

İnişdibi                    3                   1622                  1.500.00                       Tarla

Bayırköy                 2                   3658                       23.22                        Arsa

Bayırköy                 2                   3657                       13.51                        Arsa

Bayırköy                 2                   3659                     544.80                       Arsa 

Taşçı                       H24              1275                   4.500.00                      Tarla

Taşçı                       H24              3357                       162.50                     Arsa 

Taşçı                       H24              3358                       162.80                     Arsa

İnişdibi                    3                  1643                   11.275.00                    Tarla

İnişdibi                    3                  1627                    1.975.00                     Tarla

Gökçeçimen            2                  3289                      1.821.00                    Arsa

Karatepe                 4                  2945                      3.475.00                    Tarla

İnişdibi                    3                  1619                         825.00                    Tarla

Ballı kaya                3                  2121                         600.00                    Bahçe

Taşçı                       H24              3476                       1.250.00                   Arsa 

İnişdibi                   2                   1683                          812.00                   Tarla

İnişdibi                   2                   1684                        2.788.00                  Tarla

İnişdibi                   2                   1690                        1.850.00                  Tarla

İnişdibi                   3                   3395                           367.00                  Arsa

Bayırköy                10                 3208                            35.72                   Arsa

Bayırköy                10                 2707                          600.00                   Arsa

İnişdibi                    3                  3393                          545.00                   Arsa

Bayırköy                10                 3297                             57.00                  Arsa 

Bayırköy                10                 2710                            132.00                 Arsa

Bayırköy                10                 2752                            320.00                 Tarla

Bayırköy                10                 3291                            202.00                 Arsa

Taşçı                       H.24            1344                        16.375.00                Tarla

Muslukaltı              2                  3276                             432.00                Tarla 

Bayırköy                 9                  3210                             760.00                 Tarla

Bayırköy                 5                  2223                             804.00                 Tarla

Bayırköy                10                 2733                             960.00                 Arsa

Taşçı                    H24                 3362                             241.31                Arsa

Taşçı                       10                3356                              162.50               Arsa

ARAÇ VE MAKİNALARIMIZ;


1-11 EE 427 plakalı pro.Fatih kamyon 2004 model.

2-11 AF 226 Stayir Traktör 1998 Model

3-İş Makinesi 2010 Model lojistik Levyeli Kazıcı Yükleyici İş Makinesi.

5-11 AZ 417 Fatih Kamyon 1995 Model 

6-11 EF 745 Çöp toplama aracı  

7-11 AE 334 302 Mercedes yolcu otobüsü 1983 model

8-11 AF 632 probüs otobüs yolcu otobüsü 2006 model

9-)11 AE 638 probüs otobüs yolcu otobüsü 2007 model 

10) 11 AC 001 2011 Model Passat Volksvagen marka makam aracı

11-) 11 AP 223 Zabıta Aracı 1995 Model 

12-) Hasta nakil aracı 2009 model

13-) 1 adet yol süpürme aracı

14-) 11 EA 366 plakalı fatih marka hidrolik çöp kamyonu 

15-) 1 Adet İtfaiye aracı2014 YILINDA YENİ ALINAN MOTORLU TAŞITLAR;


2014 yılında herhangi bir motorlu taşıt alınmamıştır.


2014 YILINDA SATILAN MOTORLU TAŞITLAR;


2014 yılında herhangi bir motorlu taşıt satılmamıştır.

      


2014 YILINDA ALINAN MAKİNALAR;


2014 Yılında herhangi bir makine alınmamıştır.


2.5. Belediyenin Teknolojik Altyapısı 


Belediyemiz tüm servislerinde yüksek kapasiteli bilgisayarlar, yazıcılar kullanılmaktadır.

(Bilgisayarlar, İnternet hizmetleri, Kullanılan paket programlar)

            Belediyemizde 7 adet bilgisayar 1 adet lattop bilgisayar mevcut olup, Sınırsız internet kullanılmaktadır. internet hızı 100,0 Mbps dir.

Belediyemizde BEYAZ BİLGİSAYAR YAZILIM  otomasyon Programları kullanılmaktadır.   II – AMAÇ VE HEDEFLER 

      A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :

            Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik ilkesi gözeterek, etkin,kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek, Sunulan Kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.

           Birimler bünyesinde gerçekleştirilen Kamu hizmetlerini Yasa ve yönetmelikler çerçevesinden etkili ve en kısa zamanda verimli ve etkili sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.

           Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

            Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.

            Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak. 

     B – Temel Politikalar ve Öncelikler :

      Temel Politikalar

 -Sorumluluk ve Güven,

 -Ekip Ruhu, 

-Şeffaflık,

-Hesap Verebilirlik,

  -Disiplin,

  -Hoşgörü ve anlayış,

  -Yaratıcılık,

  -Etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olmaktır.

        Öncelikler: 

          Norm kadro standardı ve Yönetmeliğine uygun olarak personelde yapılandırmayı sağlamak.

                  Yatırım programlarını bir an önce başlatıp, tamamlanmasını sağlamak.

                  Belediyemiz işlerinin düzenli ve aktif sağlanabilmesi için, gerekli araç ve ekipmanları temin etmek,

   

     


III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 

      MALİ BİLGİLER 

     Bütçe Uygulama Sonuçları :

  GELİR BÜTÇESİ

2014 Yılı Belediye Gelir Bütçesi Belediye Meclisince 2.000.000.00 TL olarak kabul

edilmiş  fakat gelirlerde artış sebebiyle yıl içinde 01.10.2014 tarih ve 40 nolu meclis kararı ile 300.000.00 TL. ek bütçe yapılarak toplam 2.300.000.00 TL. olmuştur.Yılı içerisinde toplam 2.125.301.45 TL tahakkuk ettirilmiş, 2.125.301.45 TL tahsil edilmiştir.  Bütçe Tahsilatı Gerçekleşme oranı % 92.40 Dır.   

  GELİRLER        

              -01 VERGİ GELİRLERİ     :   321.970.97 TL    

  -03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ  :   516.399.93 TL      

  -04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR   :   150.000.00 TL     

            -05 DİĞER GELİRLER     :1.136.930.55 TL

                         2014 YILI TOPLAM GELİR :2.125.301.45 TL.

 GİDER BÜTÇESİ 

          2014 Yılı Belediye Gider Bütçesi Belediye Meclisince 2.000.000.00 TL olarak kabul edilmiş fakat gelirlerde artış sebebiyle yıl içinde 01.10.2014 tarih ve 40 nolu meclis kararı ile 300.000.00 TL. ek bütçe yapılarak toplam 2.300.000.00 TL. olmuştur. yılı içerisinde toplam 2.238.014.20 TL harcanmış olup Bütçe gerçekleşme oranı %.97.32 dir.

     GİDERLER     : 

            -01 PERSONEL GİDERLERİ    :  629.022.06   TL   

-02 SOSYAL GÜV.KURUM DEVLET PRİM GİDERİ     : 97.971.70   TL      

-03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ  :   1.469.557.95  TL

-05 CARİ TRANSFERLER     :       18.950.59  TL

-07 SERMAYE TRANSFERLERİ : 0-TL.

2014 YILI TOPLAM GİDER    : 2.238.014.20 TL 
     IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      A – ÜSTÜNLÜKLERİMİZ 

   -Amir ve memur ilişkilerinin her zaman sevgi ve hoşgörü temelinde olması.

   -Çalışanlarımızda ekip ruhunun gelişmiş olması.

   -Görev dağılımında yetki ve sorumlulukların belirli olması.

   -Çalışanların üzerine düşen görevleri yasal çerçeveler içerisinde yerine getirmeleri.

   -Birimler arasında koordineli çalışabilme yeteneğinin olması.

   -Personelin hoşgörülü olması. 

  


     


 B – EKSİKLİKLERİMİZ

   - Eğitimli Kalifiye Personel eksikliği 

   -Teknolojinin yeteri kadar iyi kullanılamaması  

     Meclisin Sayın üyeleri ..

               Belediyemizin 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemine ait yapmış olduğu işlere ait işbu faaliyet raporum yukarıda maddeler halinde  Meclisimize sunulmuştur.

               Meclisimizin kabul ve tasvip göreceği temennisi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümleri gereği faaliyet  raporumu, arz ederim. 

                                                  01/04/2015                                               

                                                                                                               Mustafa YAMAN

                                                                                                              Belediye Başkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI            Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

            Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

            Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

            Beyan ederim.


                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                              01.04.2015

                                                                                                                           Mustafa YAMAN

                                                                                                                           Belediye Başkanı

            MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
            Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;


 


           Bu idarede, faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.


         İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  


                                                                                                          Şenay ÇAKIR

                                                                                                          Mali Hiz.Müd.   

2014 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPL.

07.04.2014 NİSAN GÜNDEM:

1-Meclis 1.ci ve 2.ci Başkan Vekili Seçimi

2-Meclis Katibi 2 asil,2 yedek üye seçimi

3-Bilecik İli Karasu İçme ve Kullanma suyu  İşletme Birliği 1asil,1 yedek Üye Seçim

4-Bilecik Belediyeler Birliği 1 asil, 1 yedek Üye Seçimi

5-Marmara  Belediyeler Birliğine 2 asil,1 yedek Üye Seçimi  

6-Daimi Encümen Üyesi Seçimi 2 asil

7-Meclis Huzur Hakkı Belirlenmesi   

8-2013 Yılı İcraat Faaliyet Raporu

9-İmza Yetkileri Yönergesi

10-Haftalık Encümen Toplantılarının Gününün  Belirlenmesi  

11-Erkin URAL Dilekçesi 

12-

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

           

            Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 19.cu maddesince ,Meclis Bşakanlık Divanı seçimine geçildi.Yapılan gizli oylama neticesinde 7 (yedi) oy alan Hasan ADALI`nın ,meclis 1.ci başkan vekili,7 (yedi) oy alan İsa ÖZDEMİR`in meclis 2.ci başkan vekili olarak seçilmesine;

            Oy çokluğu ile karar verildi.

  GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.           

       Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 19.cu maddesince ,Meclis Bşakanlık Divanı seçimine geçildi.Yapılan gizli oylama neticesinde 7`şer (yedişer) oy alan Ahmet ÜNAL ve Kadir KAYADELEN`in Meclis Katibi asil üye seçilmelerine,7`şer (yedişer) oy alan Hüseyin KARA ve  İsa ÖZDEMİR`in de Meclis Katibi yedek üye  olarak seçilmelerine;

            Oy çokluğu ile karar verildi

   GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.           

           Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında Bilecik İli Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliğine Belediyemizi temsilen ,yapılan gizli oylama sonucunda, 10 (on) oy alan Ahmet ÜNAL`ın Asil üye,10( on) oy alan Hüseyin KARA `nın yedek üye olarak seçilmelerine ;

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/o maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/a maddesi gereğince ;            

            Oy birliği ile karar verildi.

     GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.           

          Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında Bilecik Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsilen , 10 (on) oy alan Osman YILDIZ`ın Asil üye,10 (on) oy alan Hasan ADALI `nın yedek üye olarak seçilmelerine ;

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/o maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/c maddesi gereğince ;            

          Oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.           

       Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında Marmara Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsilen , 10 `ar (on) oy alan Osman YILDIZ ve Ahmet ÜNAL`ın Asil üye,10 (on) oy alan Hüseyin KARA `nın yedek üye olarak seçilmelerine ;

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/o maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/c maddesi gereğince ;            

             Oy birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNE GEÇİLDİ.
           
          Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k ve 33/a maddesi gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde ,7 `şer (yedişer ) oy alan, Osman YILDIZ ve Hasan ADALI`nın  Daimi Encümen Üyeliklerine seçilmelerine ;    
                      
             Oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.
           
          Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının,32 .ci  ve 39/a maddesi gereğince,  toplantıya katılan meclis üyelerine her ay,Meclis Huzur Hakkı ödenmesine;

          Oy birliği ile karar verildi.
    GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.
           
          Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56 `cı maddesi gereğince ,2013 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun görüşülmesine, Belediye Başkanının 5393 Sayılı Belediye Kanununu 19.`cu maddesine istinaden ,toplantı salonunu terk etmesi ve yerine Başkan Vekilini bırakmasından sonra geçildi.Oturuma katılan mevcut üye sayısı yeterli görülerek, yapılan oylama sonucunda,2013 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun kabulüne;
         

          Oy birliği ile karar verildi.
  
Mustafa YAMAN                     Ahmet ÜNAL               Kadir KAYADELEN
Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                Meclis Katibi
2013  MALİ  YILI
   BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 
 
 
      I – GENEL BİLGİLER  
     A –KURUM MİSYONU :
      Belediye hizmetlerinin kaliteli ve kısa zamanda yerine getirilerek, insanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve sağlıklarını korumak, beldemizin tarihsel, kültürel, doğal mirasını ve fiziksel varlıklarını korumak ve geliştirmek, Sürdürülebilir planlamalar yaparak ve uygulayarak, sürekli değişen, gelişen, güvenli ve huzurlu bir belde yaratmak için çalışmaktayız. 
      KURUM VİZYONU :
      Her şeyin sevgi ve saygı ile başladığı, ekonomik ve sosyal beklentilerin karşılandığı, bireylerin kendilerini geliştirdikleri, havası, doğası ve temizliği ile yaşamaktan mutlu olacakları bir belde  yaratmak ve yaşatmaktır. 
      B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR :
      Belediye, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; tüm görevleri  yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
      İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 
        Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
      Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
      Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
       Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırlarını kapsar.
       Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir. 
     


C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 
     1) Fiziksel Yapı :
              Belediye Başkanı ,Belediye Meclisi, Belediye Encümeni,  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Memurluklar. 
     2) Örgüt Yapısı :
             Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen memurluğu, Zabıta Memurluğu,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğudur. 
     3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
            5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,  
 
         4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar, İnternet, Bilgisayar ve BEYAZ Belediye Yazılım Programıdır. 
     4) İnsan Kaynakları :
           Belediyemizde 20 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2013 yılı içinde, (6) adedi dolu ve (14) adedi boş durumda iken Ağustos ayında 1 ve Eylül Ayında içinde 1 memurumuz emekli olmuş (4) adet dolu kadro ve (16) adet boş memur kadrosu durumuna gelmiştir. Ayrıca 07.01.2013 tarih ve 01 nolu meclis kararı ile belediyemizde bir önceki yıldan bu yana sözleşmeli olarak çalışmakta olan  1 adet Veteriner Sağlık Teknikeri  ve 1 adet İnşaat Teknikeri personel,
             02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", ile `"İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, kurumlarınca atanırlar." denilmektedir.
           Yukarıda belirtilen 6495 “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı şartları taşıdıklarından, Belediyemizde münhal bulunan, Veteriner Sağlık Teknikeri ve İnşaat teknikeri kadrolarına 15.09.2013 tarihinde atamaları yapılarak, Belediyemiz dolu Memur kadrosu (6) altı,boş kadro durumu ise (14) Ondört olmuştur.
          Belediyemizde işçi norm kadroya göre, Temizlik Hizmetlerinde,   8 (Sekiz) adet kadrolu işçi çalıştırılmakta  olup, 2 (iki) adet işçi kadromuz boştur

         Yine Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği 02.12.2013-13.06.2014 Tarihleri arası 6 ay, 2 hafta 5 işçi TYÇP Programı kapsamında çalıştırılmaya devam etmektedir. 
      5) Sunulan Hizmetler :  
      YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :
            Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2013 ile 31.Aralık.2013 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.
             Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.
              Belediye Meclisimiz 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında (11 toplantı yapılmış ve 01 nodan 21 numaraya kadar meclis kararı alınmıştır
            Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                       
           Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.
             Belediye Encümenimiz 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 01 No’dan 56 No’ya kadar Encümen kararı alınmıştır.
           Evrak Kayıt İşlemleri : Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.
           01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında 799 adet Gelen evrak 853 adet Giden evrak  155 Dilekçe olmak üzere toplam 1807 adet evrak işlem görmüştür.
        Yazı işleri servisi olarak;
143 adet gelen evrak,
235 adet giden evrak,
4 adet dilekçe;
Olmak üzere; toplam ; 382  evrak işlem görmüştür.
       Başkanlık olarak;
72 adet giden evrak;
Olmak üzere, toplam; 72 adet evrak işlem görmüştür.
           Personel İş ve İşlemleri : Belediyemizde çalışmakta olan 6 adet Memur personelimiz ile 8 adet kadrolu işçi personelimizin tüm özlük haklarının takibi sağlıklı bir şekilde yapılarak gerekli işlemleri takip edilmiştir. 
          Evlendirme İşlemleri : 
            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Raporu doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir ve evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise belediyemiz Nikah Memuru olarak görevli Belediye Evlendirme memuru  16.09.2013 tarihine kadar, Ahmet ZENGİN, anılan tarihten sonra ise 
Şenay ÇAKIR  tarafından çiftlerin nikah akdi belediyemizde Meclis Toplantı Salonunda  veya düğün salonunda yapmıştır. ve kendilerine Uluslar arası Evlenme Cüzdanları verilmiştir. Nikah akdinden sonra (10) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Bilecik Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanmıştır.
            01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine evlenme
üzere (8 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslar arası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir. 
      
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :
-Faaliyet dönemini kapsayan 01.Ocak.2013 ile 31.Aralık.2013 tarihleri arasında
 Belediyemizin ay sonu hesapları ile Say 2000İ sistemine 1 aylık dönemler halinde gelir, gider listesi ve mizanlar yasal süresi içinde tanzim edilerek Maliye Bakanlığına  bildirilmiştir.
Sayıştay aylık, dönem başı ve dönem sonu olarak raporlar tanzim edilerek Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.
Belediyemizde çalışan işçi memur ve diğer çalışanların, maaş, sigorta, emekli sandığı, vb.ödemeleri süresi içinde gerçekleştirilir ve bildirgeleri internet üzerinden ilgili kurumlara gönderilmiştir.
Belediye personelin iş yürütümünde ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçları karşılanmıştır.
Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen icraatlara ve rutin işlere istinaden, tahakkuk eden, faturalar, kabul edilir, müzekkere ve diğer bağlı evrakları tanzim edilir, tahakkuk hazırlanır ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Belediyemize ait aylık KDV 1, KDV 2 Muhtasar beyannameleri yasal süresi içinde internet üzerinden ilgili kuruma bildirilmiştir.
Yıl sonlarında defter ve rapor dökümleri gerçekleştirilerek, onaylattırılmış.Arşivlenerek saklanması sağlanmıştır.
2013 yılı boyunca, ödeme, tediye, ve tahakkuk belgeleri düzenli şekilde tanzim edilmiş ve saklanmak üzere, dosyalandırılmıştır.
          Çalışanların, kefalet sandığı aidatı, sendika aidatı ve KVK payları  tahakkuk ettirilerek düzenli şekilde ödemesi gerçekleştirilmiştir.
          Yıl içinde Mayıs ayında, Mali Yılı Kesin hesap, cetvel ve evrakları süresi içinde Encümene ve Meclise sunularak, Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri bakanlığına gönderilmiştir. 
         Yıl İçinde belediye bütçesi hazırlanmıştır.
         Hazırlanan belediye bütçesine bağlı kalınarak, mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.
         2013 yılında,2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, toplam (2) adet satış ve kiralama ihalesi yapılmıştır.
         Yine 2013 Yılında 4734 Sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, 2 adet ihale yapılmıştır.
        Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz mallardan satılması ve kiralanması uygun görülenleri, satış ve kiraya verme ihale dosyaları hazırlanmıştır.Satışı ve kiraya verme işlemi gerçekleştirilmiştir.
         Belediyemiz araçlarının trafik sigortası, fenni muayene vb.işlemleri süresi içinde yaptırılmıştır.
         Beldiyemizin tahsil etmesi  gereken, harçlar, vergiler, kiralar,  paylar, vb.gelirlerin takipleri yapılmış, tahsili sağlanmıştır.
           Belediyemiz Mali Hizmetlet Müdürlüğü servisine havale edilen resmi yazı ve
dilekçelere süresi içinde cevap verilmiş ve gereği yerine getirilmiştir.
           01.01.2013-31.12.2013 dönemi içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü servisine,
- 173 adet gelen evrak
-303 adet giden evrak
- 88 adet dilekçe olmak üzere, 
toplam 564 adet  evrak işlem görmüştür. 
Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak,
  Emlak ve Tahsilat Servisine;
31 adet gelen yazı;
36 adet giden yazı;
 0 adet dilekçe; olmak üzere;Toplam :67 adet evrak işlem görmüştür.
-2013 Yılına ait Belediye Kesin Hesap ve Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ve ekleri    yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.
 -Belediyemizin Tahmini 2013 Yılı gelir bütçesi  1.920.000.00.TL  olup,Gerçekleşme  1.807.371.58-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 94.21’dir.
-Belediyemizin Tahmini 2013 yılı Gider Bütçesi 1.920.000.00 TL. olup,Gerçekleşme 1.781.981.93. TL.olmuştur.Tahmini Gider Bütçesi gerçekleşme oranı %92.81’ Dir.
 -2014 Yılı Tahmini Bütçesi 2.000.000.00 TL olarak hazırlanıp yetkili makamlarca tasdik edildikten sonra 2014 yılı başından itibaren uygulamaya konulmuştur. 
 -Dönem içinde 1.807.371.58- TL gelir elde edilmiştir.
           -Belediyemiz Hizmet araçlarının tamir bakım, parça değişimi, lastik değişimi ve  Periyodik bakımları belirli aralıklarla yaptırılmış olup, yine araçların hizmetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, Akaryakıt ve madeni yağ alımları da  yapılmıştır.
          -Geçimini Tarımsal faaliyetlerle sürdüren belde halkının arazisine rahat ve güvenli gidip gelebilmesi ve mahsulünü nakledebilmesi amacı ile, bahçe yollarının ıslahı ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.
          - Beldemiz Fatih ve Gazi Mahallesinde yapılan doğalgaz kazı çalışmaları sebebiyle, bozulan kaldırımların tamirat ve düzenleme çalışmaları yapıldı.
Beldemizde mevcut 4 adet çocuk parkının, ve 2 adet açık fitnıs spor sahalarında mevcut, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım, boya, temizlik  işleri ve parkların ağaç ve zemin bakım işleri periyodik olarak yapılmıştır.
2013 yılı içinde beldemizde yapımı devam eden sosyal tesis Havuz Projesinin,( Yüzme Havuzu, Düğün Salonu, çocuk oyun parkı ve kafeterya)  depo büfe bay bayan soyunma, bay bayan duş, wc inşaatı tamamlanmış olup, Halka Hizmete açılmıştır.%90 yapımı tamamlanan Sosyal Tesis Havuz Projesinin %10 luk kafeterya kısmı kalmıştır.Anılan kısımın inşası devam etmektedir.
25 Nisan 2013 tarihinde beldemizde kutlu doğum haftası kutlama programı düzenlendi.
Aralık 2013 döneminde aşure ayı sebebiyle, gelenek ve göreneklerimizin devamı ve sosyal etkinlik olarak,belde halkına 1200 kişilik aşure yaptırıldı ve ikram edildi.
Beldemizde 06 mayıs 2012 tarihinde, beldemizde, 13 Mayısta ise yeni mahallemiz Sarmaşık Mahallesinde, HIDIRELLEZ Şenlikleri yapıldı.ve Halka Hıdırellez pilavı ikram edildi.
Beldemizde mevcut, sinek, karasinek, kene, uçkun ve kavralarla mücade için, H1N1 ve   zararlı böceklerle mücadele ve yüzme havuzu için,ilaçlar alındı. Ve belirli zaman aralıkları ile belde içinde ilaçlamalar yapıldı.
Beldemizde mevcut ihtiyaç sahiplerine, Beldemiz mücavir alan içinde bulunan fabrikalarımızın katkıları ile, belediyemiz işbirliği ile,  ramazan ayında erzak dağıtımı yapıldı.
Beldemizden, merkez Bileciğe okula gidip gelen tüm öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ile, ücretsiz taşıma hizmeti verildi.
Beldemizde ikamet eden 65 yaş ve üstü yaşlı vatandaşlarımıza, yine belediye otobüslerimiz ile ücretsiz taşıma hizmeti verildi.
Beldemiz ilköğretim okulunda, dereceye giren başarılı öğrencilerimize, rehber eşliğinde ücretsiz EDİRNE  gezisi düzenlendi.
Belediyemize ait Binalarımızın Periyodik bakımları yapılmıştır.
İmar Planı içinde ve dışında gerekli yolların, Kanalizasyon ve Su Şebekelerinin periyodik bakım ve yenileme işleri yapılmıştır.
Belediyemize ait Su Depolarının  bakımları yapılmıştır.
Beldemizde mevcut, 2 adet mezarlığın temizliği, ağaç budama ve bordur taşları boyama vb. işleri yaptırılmıştır.Belde içinde mevcut cadde ve sokaklarında bordür taşı boyama ve bakım işlemleri yaptırılmıştır.
Beldemizdeki mevcut yolların düzenli şekilde ulaşım sağlanabilmesi için, düzenleme ve iyileştirme işleri yapılmıştır.
Belediyemiz tarafından, ilköğretim okulu öğrencilerine Yöresel Halk Oyunları Folklör kursu açılmıştır.
Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP) kapsamında 6 ay 2 hafta süre ile 5 kursiyer çalıştırılarak iş sahası açılmıştır.
Beldemizde faaliyet gösteren Bayırköy Spor Derneğine, Belediyemiz olarak destek sağlanmıştır.
Beldemiz Fatih Mahallesi İnönü Caddesi kenarına 2. etap dükkanlar olarak 3 adet daha dükkan yapıldı. İhale edilerek kiraya verildi.
28 Ekim 2012 Tarihinde yapılan referandum ile Beldemizin 3. Mahallelesi olma ünvanını olan “Sarmaşık Mahallemize”  yeni çöp konteynerleri alındı ve  konuldu.Mahalleye ait mezarlık temizleme çalışmaları yapıldı.Ses yayın sistemi kuruldu.Çanakkale gezisi düzenlendi.
Atatürk Caddesi Devamı Deniz Dalgası görünümlü kilitli parke taşı, 3.432.52 M2   cami önü 91.52 M2 Belediye girişi 19.80 M2  yaya yolu 237.01 m2, Bordür taş 360.01 M2 Oluk taşı 1257 Mt, döşeme işi yapılmıştır.
Mezarlık üstü ve arkası Sarmaşık Mahallesi Yoluna.312 M2 ve ara sokaklarına 2352.50 
      M2, kilitli parke taşı döşeme işi yapılmıştır.
Fatih Mahallesi Sarmaşık Yolu devamı 958.02 M2 kilitli beton parke taşı döşeme işi  
      yapılmıştır.
Kanalboyu yürüyüş yolu 1323 M2 parke taşı 490 adet bordür taşı döşeme işi yapılmıştır.
Belediye arkası 655.2 m2 çıkma parke taşı döşeme işi yapılmıştır.
Fatih Mahallesi kanal girişi 164. m2 çıkma kilitli parke taşı döşeme işi yapılmıştır.
Sefa Siemen Caddesi  162.22 M2 çıkma taş kilitli parke taşı döşeme işi yapılmıştır.
Fatih Mahallesi Bayırköy Girişi çıkma taş 278.8 M2 kilitli parke taşı döşeme işi yapılmıştır.
Habaş A.Ş. Fabrikası bağlantı yolu 610 m2 kilitli parke taşı döşeme işi yapılmıştır.
Belediye meydanı 1000 M2 kilitli parke taşı döşeme işi yapılmıştır.
İnönü Caddesi bakım onarım 250 m2 kilitli parke taşı döşeme işi yapılmıştır.
Cevizli Mahallesi çıkma taşı 1270 m2 döşeme işi yapılmıştır.
Fatih Mahallesi İstanbul caddesi 2. sokak sokak istinat duvarı yapılmıştır.   X
Atatürk Caddesine döşenen 1.000 mt.temiz su borusunun 75 haneye bağlantıları yapılmıştır.
Beldemize MOBESE kamera sistemi kuruldu.5 kamera ve 1 kayıt cihazı alındı.
Beldemiz park ve bahçelerine yol kenarlarına gül fidanları dikilmiştir.
         
   TAŞINMAZ ALIMI 
   2013 yılında herhangi bir taşınmaz satın alınmamıştır.
  TAŞINMAZ SATIŞI
  2013 yılında  herhangi bir taşınmaz satışı yapılmamıştır.

     
 FEN MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU
       -Belediyemiz Fen İşlerinin 01.Ocak.2013 ile 31.Aralık.2013 tarihleri arasını kapsayan icraat Faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 
                 – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde 
    – 223 Adet Gelen Yazı
    – 183 Adet Giden Yazı 
    – 36 Adet Dilekçe  olmak üzere toplam 442 evrak işlem görmüştür.
    Yine aynı serviste;
    - 11..Adet İnşaat Ruhsatı,
-08 Adet Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmiştir. 
    – Vatandaşın yaptırdığı  0   Adet Parselasyon Planı işlemi yapılmıştır.         
    -Belediyemizce 18. madde uygulama işlemi yapılmamıştır.         
                    
           
     ZABITA MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU :
                 -Belediye Zabıta Memurluğunun 01/01/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında 
yapılmış çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.
    -Zabıta memurluğuna;
   -74 adet gelen evrak 
   -16 adet giden evrak 
   - 27 ADET Dilekçe,olmak üzere toplam 117  adet
evrak işlem görmüştür.
               -Yönetmeliklere uygun olarak (05) adet sıhhi (01) adet Gayrısıhhi İşyeri açma ve  çalışma   ruhsatı  verilmiştir. Ayrıca işyerini Pazar günü açmak isteyen (22) adet işyerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.
  -Zabıta memurluğuna  (1) kişi beyanname vererek Ölçü ve tartı aletinin damga ve muayenesi yapılmıştır.
  -Beldemizdeki sıhhi işyerlerine aralıklarla yada ansızın kontroller yapılarak gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.
  -Çarşamba günleri kurulan beldenin pazarının düzenlenmesi ve pazarın yapıldığı  günü ise pazaryerinin temizletilmesi hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.
  -Zabıta Memurluğunca yürütülen Temizlik hizmetleri 1 adet çöp aracı ve 4 adet personel ile haftanın altı günü kamu kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere Belde içerisindeki çöpler düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca Yol süpürme makinesi ile cadde ve sokaklar düzenli olarak süpürülmektedir.
            -Belediye düğün salonunun düzenlenmesi ve temizletilmesi aksama olmaksızın Resmi tatillerde, Dini ve milli bayramlarda Belediyece  yerine getirilmesi gerekli hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.
 -İtfaiye personelinin işleri takip edilerek ağaçların ve çimlerin sulanması,yolların belli aralıklar ile yıkatılması , umumi tuvaletlerin yıkatılması vb işler ile çıkan olağanüstü durumlarda (yangın gibi) yönlendirilip nöbetleri aksatılmamaktadır.
  6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 
             Mali Hizmetler Müdürlüğü Şenay ÇAKIR, Yazı İşleri Müd.V.Şenay ÇAKIR, Fen Memurluğu (İnşaat Teknikeri) ufuk DUYAR, Zabıta Memurluğu (16.09.2013 Tarihine Kadar)Ahmet ZENGİN, daha sonra Zabıta Memuru v. Burak ERBERBER, Tahakkuk Tahsilat ve emlak Memurluğu (19.08.2013 Tarihine kadar)Hüseyin KARAAĞAÇ daha sonra Tahsildar v. Ufuk DUYAR tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.


BELEDİYEMİZ MEVCUT  TAŞINMAZLARI;  

2.4.1 Binalar

Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü Cinsi
Bayırköy . H.24          3360 133.80 Atölye Binası
Bayırköy                     10                   3296                107.00                        Marangozhane
Bayırköy                     10                   3292                374.00                        Arsalı ev
Bayırköy                     10                   2705                   61.96                       Ev-Kahvehane
Bayırköy                     10                   2754                  71.00                        Ahşap ev
Bayırköy                     10                   2708                 200.44                       Arsalı dükkan
Bayırköy                     10                   3209                 423.94                       Arsalı ev    
Bayırköy                     10                   2753                 100.00                       Avlulu ev
Bayırköy                     10                   2710                 742.00                       Arsalı ev 
Bayırköy                     10                   2713                   37.00                       Çeşme
Bayırköy                     10                   2515                   22.00                       Çeşme
Bayırköy                       3                   1959              2.750.00                        Mezarlık
Bayırköy                       6                   1329                   28.00                        Çeşme
Bayırköy                       10                 2549                184.00                        2 Katlı bina 
Bayırköy                       10                 2692                696.00                       Arsalı cami odası
Bayırköy                         2                 1602             1.462.00                        Mezarlık
Bayırköy                         3                  1772             9.000.00                       Mezarlık
Bayırköy                         3                  1648                250.00                       Su pompası bina
Bayırköy                         4                  3112            31.802.00                      Mezarlık 
Gökçeçimen                    3                  1772              9.000.00                      Mezarlık
Bayırköy                        10                 2713                    37.00                     Çeşme 
2.4.2. Arsa, Araziler

Mevkisi                    Ada no         Parsel No         Yüzölçümü                   Cinsi
Taşçı                        H.24            3361                   150.60                         Arsa 
Taşçı                        H.24            3360                   133.80                         Arsa
Bayırköy                  3                  1621                  2.188.00                       Tarla
İnişdibi                    3                   1620                   475.00                         Tarla
İnişdibi                    3                   1622                  1.500.00                       Tarla
Bayırköy                 2                   3658                       23.22                        Arsa
Bayırköy                 2                   3657                       13.51                        Arsa
Bayırköy                 2                   3659                      544.80                       Arsa 
Taşçı                       H24              1275                     4.500.00                     Tarla
Taşçı                       H24              3357                       162.50                       Arsa 
Taşçı                       H24              3358                       162.80                       Arsa
İnişdibi                    3                  1643                    11.275.00                    Tarla
İnişdibi                    3                  1627                      1.975.00                    Tarla
Gökçeçimen            2                  3289                      1.821.00                    Arsa
Karatepe                 4                  2945                      3.475.00                    Tarla
İnişdibi                    3                  1619                         825.00                    Tarla
Ballı kaya                3                  2121                         600.00                    Bahçe
Taşçı                       H24              3476                       1.250.00                   Arsa 
İnişdibi                   2                   1683                          812.00                   Tarla
İnişdibi                   2                   1684                        2.788.00                  Tarla
İnişdibi                   2                   1690                        1.850.00                  Tarla
İnişdibi                   3                   3395                           367.00                  Arsa
Bayırköy                10                 3208                            35.72                   Arsa
Bayırköy                10                 2707                          600.00                   Arsa
İnişdibi                    3                  3393                          545.00                   Arsa
Bayırköy                10                 3297                             57.00                  Arsa 
Bayırköy                10                 2710                            132.00                 Arsa
Bayırköy                10                 2752                            320.00                 Tarla
Bayırköy                10                 3291                            202.00                 Arsa
Taşçı                       H.24            1344                        16.375.00                Tarla
Muslukaltı              2                  3276                             432.00                Tarla 
Bayırköy                 9                  3210                             760.00                 Tarla
Bayırköy                 5                  2223                             804.00                 Tarla
Bayırköy                10                 2733                             960.00                 Arsa
Taşçı                    H24                 3362                             241.31                Arsa
ARAÇ VE MAKİNALARIMIZ;

1-11 EE 427 plakalı pro.Fatih kamyon 2004 model.
2-11 AF 226 Stayir Traktör 1998 Model
3-İş Makinası 2010 Model Joyistik Levyeli Kazıcı Yükleyici İş Makinası.
5-11 AZ 417 Fatih Kamyon 1995 Model 
6-11 EF 745 Çöp toplama aracı  
7-11 AE 334 302 Mersedes yolcu otobüsü 1983 model
8-11 AF 632 probüs otobüs yolcu otobüsü 2006 model
9-)11 AE 638 probüs otobüs yolcu otobüsü 2007 model 
10) 11 AC 001 2011 Model Passat Volksvagen marka makam aracı
11-) 11 AP 223 Zabıta Aracı 1995 Model 
12-) Hasta nakil aracı 2009 model
13-) 1 adet yol süpürme aracı
14-) 11 EA 366 plakalı fatih marka hidrolik çöp kamyonu 
15-) 1 Adet İtfaiye aracı


2013 YILINDA YENİ ALINAN MOTORLU TAŞITLAR;

2013 yılında herhangi bir motorlu taşıt alınmamıştır.

2013 YILINDA SATILAN MOTORLU TAŞITLAR;

2013 yılında herhangi bir motorlu taşıt satılmamıştır.
      

2013 YILINDA ALINAN MAKİNALAR;

2013 Yılında herhangi bir makine alınmamıştır.

2.5. Belediyenin Teknolojik Altyapısı 

Belediyemiz tüm servislerinde yüksek kapasiteli bilgisayarlar, yazıcılar kullanılmaktadır.
(Bilgisayarlar, İnternet hizmetleri, Kullanılan paket programlar)
            Belediyemizde 7 adet bilgisayar 1 adet lettop bilgisayar mevcut olup, Sınırsız internet kullanılmaktadır. internet hızı 100,0 Mbps dir.
Belediyemizde BEYAZ BİLGİSAYAR YAZILIM  otomasyon Programları kullanılmaktadır.


   II – AMAÇ VE HEDEFLER 
      A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :
            Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik ilkesi gözeterek, etkin,kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek, Sunulan Kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.
             Birimler bünyesinde gerçekleştirilen Kamu hizmetlerini Yasa ve yönetmelikler çerçevesinden etkili ve en kısa zamanda verimli ve etkili sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.
            Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
             Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.
             Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak. 
     B – Temel Politikalar ve Öncelikler :
      Temel Politikalar
  -Sorumluluk ve Güven,
  -Ekip Ruhu, 
  -Şeffaflık,
  -Hesap Verebilirlik,
  -Disiplin,
  -Hoşgörü ve anlayış,
  -Yaratıcılık,
  -Etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olmaktır.
        Öncelikler 
          Norm kadro standardı ve Yönetmeliğine uygun olarak personelde yapılandırmayı sağlamak.
                  Yatırım programlarını bir an önce başlatıp, tamamlanmasını sağlamak.
                  Belediyemiz işlerinin düzenli ve aktif sağlanabilmesi için, gerekli araç ve ekipmanları temin etmek,
   
     

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 
      MALİ BİLGİLER 
     Bütçe Uygulama Sonuçları :
  GELİR BÜTÇESİ
2013 Yılı Belediye Gelir Bütçesi Belediye Meclisince 1.920.000.00 TL olarak kabul
edilerek yılı içerisinde toplam 1.807.371.58 TL tahakkuk ettirilmiş, 1.807.371.58 TL tahsil edilmiştir.  Bütçe Tahsilatı Gerçekleşme oranı % 94.21 Dir.   
  GELİRLER        
              -01 VERGİ GELİRLERİ     :   410.817.10 TL    
  -03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ  :   584.581.94 TL      
  -04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR   :   70.000.00 TL     
            -05 DİĞER GELİRLER     :741.972.54 TL
                         2013 YILI TOPLAM GELİR :1.807.371.58 TL.    

 GİDER BÜTÇESİ 
          2013 Yılı Belediye Gider Bütçesi Belediye Meclisince 1.920.000.00 TL olarak kabul edilmiş olup, yılı içerisinde toplam 1.781.981.93 TL harcanmış olup Bütçe gerçekleşme oranı %.92.81 dir.
     GİDERLER     : 
            -01 PERSONEL GİDERLERİ    :  455.054.25   TL   
-02 SOSYAL GÜV.KURUM DEVLET PRİM GİDERİ     : 61.843.31   TL      
-03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ  :   1.247.701.81  TL
-05 CARİ TRANSFERLER     :       17.382.56  TL
-07 SERMAYE TRANSFERLERİ : 0-TL.
2013 YILI TOPLAM GİDER    : 1.781.981.93 TL 

     IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
      A – ÜSTÜNLÜKLERİMİZ 
   -Amir ve memur ilişkilerinin her zaman sevgi ve hoşgörü temelinde olması.
   -Çalışanlarımızda ekip ruhunun gelişmiş olması.
   -Görev dağılımında yetki ve sorumlulukların belirli olması.
   -Çalışanların üzerine düşen görevleri yasal çerçeveler içerisinde yerine getirmeleri.
   -Birimler arasında koordineli çalışabilme yeteneğinin olması.
   -Personelin hoşgörülü olması. 
   B – EKSİKLİKLERİMİZ
   - Eğitimli Kalifiye Personel eksikliği 
   -Teknolojinin yeteri kadar iyi kullanılamaması  
     Meclisin Sayın üyeleri ..
               Belediyemizin 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemine ait yapmış olduğu işlere ait işbu faaliyet raporum yukarıda maddeler halinde  Meclisimize sunulmuştur.
               Meclisimizin kabul ve tasvip göreceği temennisi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümleri gereği faaliyet  raporumu, arz ederim. 
                                                  07/04/2013
                                               
                                                 Mustafa YAMAN
                                                Belediye Başkanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

           Bu idarede, faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
         İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  

                                                                                                          Şenay ÇAKIR
                                                                                                          Mali Hiz.Müd.
GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİNE GEÇİLDİ.
           
          Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında ,5393 Sayılı Belediye Yasasının,42.ci maddesine dayanılarak,Bayırköy Belediye Başkanlığı`nda ,Başkan adına, Mali Hizmetler Müdürüne-Yazı İşleri Müdür v.imza yetkisi vermek,verilen yetkileri belli ilkelere bağlamak,hizmetlerde sürat ve verimliliği artırmak için, bir yönerge çıkarılması gerekmektedir.

        Ekte hazırlanan ,Bayırköy Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi, Belediye Meclisince görüşülerek uygun görülmüş olup, mevcudun;

           Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

  
Mustafa YAMAN                     Ahmet ÜNAL               Kadir KAYADELEN
Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                Meclis Katibi


                                                        T.C. 
                                                 BİLECİK İLİ 
                            BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI                
İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 
MADDE 1- AMAÇ 
Bu yönergenin amacı; Bilecik İli BAYIRKÖY  Belediye Başkanlığı’nda Başkan adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri belli ilkelere bağlamak, alt kademelere yetki tanıyarak, üst makamların önemli konularda daha etkin kararlar almasını kolaylaştırmak hizmetlerde sürat ve verimliliği artırmaktır. 
  
MADDE 2-DAYANAK 

Bu yönerge 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 42 maddesi gereği hazırlanmıştır. 
  
MADDE 3- TANIMLAR 
Başkanlık               : BAYIRKÖY  Belediye Başkanlığı’nı 
Başkan                   : BAYIRKÖY  Belediye Başkanı’nı
Birim Amiri           : BAYIRKÖY  Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapan Müdürlükleri 
                                ifade eder. 
 
MADDE 4-YETKİLİLER 

1-     Başkan 
2-     Müdürlük (Mali Hizmetler Müd-Yazı İşleri.Müd.V.)
 
MADDE 5-GENEL İLKELER VE SORUMLULUK  
1-     Bu yönerge ile verilen imza yetkisinin etkin, verimli, tam ve doğru kullanılması esastır. 
2-     Bütün yazışmalar, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 
        Yönetmelik’te belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılır. 
3-     Her makam ve yetki sahibi, imzaladığı yazılarda üst makamların bilmesi gerekenleri 
        zamanında bildirmekle yükümlüdür. 
4-     Bu yönerge ile verilen yetkilerin kullanılmasından ve yönergeye göre hareket edilip 
         edilmediğinin kontrolünden Belediye Başkanı,Yazi İşleri Müdürü sorumludur. 
5-     Birim Amirleri, Birimlerinden çıkan tüm yazılarla ilgili, her türlü iş ve işlemlerden ve 
        yazıların içeriğinden sorumludurlar
6-     Bu yönerge doğrultusunda Birimler kendi aralarında, çalışma yönetmeliklerinde ayrık 
        tutulan konular hariç, doğrudan yazışma yapabilirler. 
7-     Yazılar ekleri ile birlikte imzaya sunulur. 
8-     Makamdan Birimlere gönderilen Birimlerden Makama sunulan yazılar ile Birimler arası 
        yapılan yazışmalar Birim Görevlilerine veya İlgililerine imza karşılığında zimmetle 
        teslim edilir. 
   MADDE 6- BAŞKAN TARAFINDAN BİZZAT İMZALANACAK YAZILAR VE 
                    ONAYLAR 

1-   Kanun, yönetmelik ve yönergelerde doğrudan doğruya Başkan’a bırakılan konular, 

2-   Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne yazılan yazılar, Türkiye 
       Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın imzası ile genel yazılara verilecek cevaplar, Başbakan 
       imzası ile gelen yazıların cevapları ile Başkanlığa sunulan Başkanlığın görüş ve 
       tekliflerini içeren yazılar, 

3-   Genelkurmay Başkanı imzası ile gelen yazılara verilen cevaplar ile Milli Güvenlik 
       Kurulu Genel Sekreterliğine yazılan yazılar, 

4-    Başkanın Bakanlıklara görüş ve teklif içeren yazıları, 

5-    Valilikten vali imzası ile gelen Başkan’ın görüş ve tekliflerini içeren cevabi yazılar, 

6-    Başkanlık adına görüntülü ve yazılı basına yapılacak yazılı açıklama metinleri,

7-    Kadro ihdas, iptal ve unvan değişikliği teklifleri, 

8-    Görevden uzaklaştırma ve iade, soruşturma ve inceleme onayları, 

9-    Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce sunulan onaylar ve yıllık Teftiş Programları,

10-  Belediye Meclisi gündemine alınacak teklif yazıları,

11-  İmar planlarının onayları, plan tadili onayları,

12-  Yatırım programı ve bütçe genelgeleri ile tebliğleri,

13-  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 10. maddesindeki onay belgesi ile 31. 
        maddesindeki onay veya iptal yazıları,

14-   Belediye Kanunu’nda verilen görev ve yetkilere istinaden sözleşme, onay ve yazılar,


15-   Yetki devri çerçevesinde, ihale ön onay ve ihale kararları onayları, 

16-   Uluslararası kuruluşların Başkan ve Genel Sekreterleri’ne yazılan yazılardan mahiyeti 
        itibariyle Başkan’ın imzalamasında fayda görülen yazılar,

17-   Belediye Başkanı imzası ile gelen yazılardan mahiyeti itibariyle uygun görülenler,

18-   Kurumlar arası gelen nakil ve açıktan atama onayları,

19-   Kurum dışı tüm atama, nakil ve yer değiştirme onayları (Memur ve İşçi dâhil),

20-   Müdürler ve Üstü Yöneticilerin kurum içi yer değiştirme ve görevlendirme onayları,

21-   Başkan Vekili vekâlet onayı ile Müdür’e vekâlet onayları,

22-   Memurun derece ilerlemesi ve istifa onayları, 

23-   Disiplin Kurulu’nca verilen cezalardan yönetmelik gereği onaylanması gerekenler,

24-   Kadroların kullanılması ile ilgili düzenlenen açıktan atama talep formu gerekçe ve izin 
         yazıları,

25-   Devlet Memurluğu’ndan çıkarma talepleri, 

26-   İkinci görevle atamalar, Kurum dışı tüm görevlendirme onayları,

27-   Arsa tahsis onayları, Sosyal konut tahsis onayları, Tapu tahsislerin iptal onayları,

28-   Sosyal konutların mülk konut olarak tahsis şekil ve şartlarının belirlenmesi onayları,

29-   Encümen toplantılarına katılması halinde Encümen gündemi onayları,

30-   Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne sevki uygun görülen konulara ilişkin onaylar,

31-   Yatırım programı ve bütçenin nihai durumunun saptanması kararları, 

32-   4734 sayılı Kanun’un 6. maddesindeki İhale Komisyonları hariç önem arz eden 
         konularda teşkil edilecek Komisyon onayları, 

33-   Önemli yatırımlara ait değişiklik kararları ile geçici ve kesin kabul heyet onayları ile 
         kabul tutanaklarının onayları, 

34-   Sicil Amirleri Yönetmeliği’ne göre yapılması gereken işlemler,

35-   Valiliğe gönderilen ihale yasağı ile ilgili yazılar,  

36-   Memurlarla ilgili “Disiplin Kurulu” üyelerinin tayin yazısı, 

37-   Büyükelçiliklerle ve Konsolosluklarla yapılacak her türlü yazışmalar,

38-  Yetki çerçevesinde Tapu tahsislerin tapuya çevrilmesi ile ilgili Encümen’e sevk onayları,

39–  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılan ve harcama gerektirmeyen ihalelerle ilgili olarak yeterlik Komisyon’u kurulması ve Yeterlik Komisyonu kararı onayları.
   MADDE 7- MÜDÜRLERİN İMZALAYACAĞI YAZILAR 
 
1-     İnceleme, araştırma, teftiş, denetim inceleme ve soruşturma işlemleri ile ilgili raporların, Belediye bünyesindeki Birimlere gönderilmesi ve sonuçlarının izlenmesine ilişkin yazılar (Mali Hiz. Müd.-Yazı İşl. Müdürlüğü’nce yürütülecektir),

2-     Sicil Amirleri Yönetmeliği’ne göre Sicil Amiri olduğu personelin gizli sicil raporlarını düzenlemek ve performans değerlendirme yazıları,

3-     Başkan’ın onayına sunulacak teklif yazıları, Başkan’ın imzasını gerektiren yazıların parafları,

4-     Başkanlık tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış kararların işleme konulması ile ilgili yazılar ile Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ile ilgili kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge ve Emirlerinden yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan Başkanlığın takdirini gerektirmeyen yazılardan uygun görülenler, Başkanlık Makamından Müdürlüğe havale edilen Başkanlık Emirleri, Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Tebliğ Bildiri ve Yazı şeklinde yayınlanması istenen yazılar, kamu kurum ve kuruluşlarından Belediyemize bilgi için gönderilen ve dağıtımı istenen yazılar, anma ve kutlama günleri ve bayram programlarına ilişkin tebliğler (Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından uygulanacaktır), 

5-     Harcama yetki devri sınırları içinde kalan (Devlete , kamu kurum ve kuruluşlara) verile emirleri ile ödeme emirleri, 

7-    Başkan  tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar,

8-    Günlük evrakın üst makamlara veya ilgili Birim’e havale edilmesi,

9-    Başvuru dilekçelerinin incelenmesi veya bilgi istenmesi için kuruluşlara veya ilgilisine yazılan yazılar,

10- Personelin topluca alınan yıllık izin onaylarının teklifi ve onaylandıktan sonra uygulanması, mazeret izinlerinin uygun görüldüğüne dair yazılar ve uygulaması,

11-  Personelinin yıllık, mazeret, günlük izinlerinin uygulanması ve sağlık izin işlemleri,

12-  Hak Ediş dosyası ile ilgili “Kesin Muayene Raporu”, “Tahakkuk Müzekkeresi” “Hak Ediş Raporu” ve dosya ile ilgili diğer yazışmalar,

13- Hizmet akışı ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik v.b mevzuat gereği imzalayacağı yazılar ile Belediye Meclisi’ne sunulacak ücretler tarifesi teklifi yazısı,

14-  Harcama yetkisi ve hizmet ile ilgili diğer yazışmalar, ihale dosyaları ile ilgili yazışmalar,

15-  Personelin disiplin uygulamalarına ilişkin yazılar, üst makamına teklif yazıları,

16-  Disiplin ceza ve soruşturmalarına ait ön yazılar, personelin görev ve çalışma belgeleri ile avans onayları,

17-  Müdürlük içi talimat yazıları ve personelinin hasta sevk evrakları,

18-  Muhtelif uyarı yazıları ile muhtelif düzenlemelere ait bilgilendirme yazıları,

19-  Emir ve icra niteliği taşımayan Müdürlükler arası yazılar,

20-  Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, Başkanlığın takdirini gerektirmeyen, emir ve icra niteliği taşımayan bilgi mahiyetindeki rutin yazılar,

21-  Müdürlükçe yeniden ilgi kurulan yazı ekleri, evrak suretleri parafı veya “aslı gibidir” onayı, tenkit yazıları ile dava dosyaları hakkında yazılan müdürlük görüşleri,

22-  Maaş bordroları ve tahakkuk müzekkeresi ve dosya ile ilgili diğer yazışmalar, 

23-  Mütekabiliyet esasına göre kurum içi yazışmalar, Müdürlüğün yönetmelik teklifinin parafı,

24- Taşınır mal yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkililerine tanınan yetkiler çerçevesinde yazılan yazı, onay ve görevlendirmeler,

25- Kıymetli evrak talebi, malzeme talep yazıları ve malzeme sarf raporu onayı,

26- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce bankadaki hesaba yatırılan Müdürlük tahsilâtının teslimat müzekkereleri,

27- Tasarruf ve emekli kesenekleri icmalleri onayları, harcama yetkilisi sıfatıyla Müdürlüğün tahakkukları, 

29- Kurum içi memur görevlendirme  parafları 

30- Müdürlüğün maaş ve ayniyat mutemetlerinin teklif yazıları, 

31- Amme alacaklarıyla ilgili ödeme emirleri ile haciz varakaları ve üst yazıları,

32- Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde kesin ihale tebliği ve diğer yazışmalar,

33- Memur personelin kademe ilerleme onayları (Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülecektir),

34- İşçi işe giriş bildirgeleri, işçi-memur maaş nakil ilmühaberleri, birimle alakalı iç görevlendirme onayları,

35- Daimi yevmiyeli kadrolu işçilerinin toplu sözleşmede belirtilen ücretli sosyal izin onayları,

36- Tüm memur personelin yurt dışında geçirecekleri yıllık ve mazeret izinleri ile ilgili yazışmalar (Yazı İşl.Müd.Müdürü tarafından yürütülecektir),

37- Müdürlükler nezdinde yapılan denetimler sonucunda Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından Birimlere gönderilen “Cevaplı Raporlarda” tenkit edilen konulara 30 gün içerisinde verilecek olan cevaplara ilişkin yazılar,

38-  İşin mahiyetine göre hazırlanacak özel idari ve teknik şartnameler ve buna benzer tip şartnameler, yetki çerçevesinde proje onayları,

39- Keşif özeti raporları, ilgili Müdürlüğe yazılan teminat iade yazıları,

40- Müdürlük içi koordinasyonun temini ile ilgili teklif onayları,

41- Daimi kadrolu işçilerin yurt dışı izin onayları ile ücretsiz izin onayları, 

42- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerle ilgili olarak, gerekli yazışmaları yapmak üzere davet, ön yeterlilik, ön yeterliliği uygun görmeyen teklif vermeye davet, aşırı düşük sorgulaması, komisyonların teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgilerin istenmesi yazıları, karar asıllarının tasdiki, geçici teminat iadesi yazıları (İhaleyi yürüten Müdür’ü tarafından uygulanacaktır),

43- Birimlere gönderilen veya mahkemelerce istenen Meclis ve Encümen Karar Suretleri’nin tasdiki Yazı İşleri Müdürü tarafından uygulanacaktır, 

44- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde imzalanması ve onaylanması gereken yazılar,

45- Mahkeme Kararları’nın ifası ile ilgili yazışmalar. 

MADDE: 8- GENEL HÜKÜMLER
 1-  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına Dair Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun,  İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Gayrisıhhî Müesseseler Yönetmeliği, Evlendirme Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, Zabıta Yönetmelik Hükümleri ile Diğer Mevzuat Hükümleri’nde istinaden sorumlu unvanlarda bulunanlara veya görevlilere - görevlendirilenlere verilen imza yetkileri, bu yönerge kapsamı dışındadır,

2- Bu yönerge ile devredilen yetkiler her aşamada Belediye Başkanı’nın onayı ile geri 
     alınabilir.
MADDE: 9-YÜRÜRLÜK 
9 Maddeden oluşan iş bu Yönerge BAYIRKÖY  Belediye Başkanı’nca yürütülür.

 GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNE GEÇİLDİ.
           
          Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Yasasının,35.ci maddesine istinaden ,Belediye Encümeni toplantı günü,her hafta cuma günü olarak belirlenmesine;
 
           Oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ. 
         
 Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında ,30/12/2013 tarih ve 785 kayıt nolu Erkin URAL tarafından verilen dilekçeye istinaden ,Belediyemizin imkan ve şartlarının uygun olduğu bir tarihte yol açılmasına;

          Oy birliği ile karar verildi.


Mustafa YAMAN                     Ahmet ÜNAL               Kadir KAYADELEN
Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                Meclis Katibi

2018 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

GÜNDEM 03.01 2018

1-          Osman YILDIZ’ın dilekçesi konusunda Meclisin bilgilendirilmesi

2-          Meclis 2.Başkan Vekili seçimi

3-          Marmara Belediyeler Birliği Asil Üye seçimi

4-          Bilecik Belediyeler Birliği Asil Üye seçimi

  GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.


        Belediye Meclisimizin olağan Ocak ayı Meclis Toplantısında,Meclis üyeliği görevinden istifa eden Osman YILDIZ`dilekçesi ,5393 Sayılı Belediye Kanununun 29.maddesine  istinaden,Meclis bilgisine sunularak bilgi verildi.

 GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

          Belediye Meclisimizde yapılan Ocak Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 19.cu maddesince ,Meclis Başkanlık Divanı seçimine geçildi.Yapılan gizli oylama neticesinde 7 (yedi) oy ,Hüseyin KARA, 3(üç) oyda Mustafa BALKAYA almış olup,7(yedi) oy alan Hüseyin KARA`nın Meclis  2.ci Başkan Vekili olarak seçilmesine;
       
              5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.cu  maddesi gereğince;             
                                      
             Oy çokluğu ile karar verildi.
     

        GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

        Belediye Meclisimizde yapılan Ocak Ayı olağan toplantısında, Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimiyle ilgili yapılan oylamada 7 (yedi ) oy Ahmet ÜNAL,3 (üç) oy Mustafa BALKAYA almış olup,
Marmara Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsilen ,7 (yedi ) oy alan Ahmet ÜNAL`ın  Asil üye olarak seçilmesine;

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/o maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/c maddesi gereğince ;

          Oy Çokluğu İle Karar Verildi.            
       

        GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

         Belediye Meclisimizde yapılan Ocak Ayı olağan toplantısında ,Bilecik Belediyeler Birliğine üye seçimiyle ilgili yapılan oylamada 7 (yedi ) oy Samet ER,3 (üç) oy Mustafa BALKAYA almış olup,
Bilecik Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsilen ,7 (yedi ) oy alan Samet ER`in  Asil üye olarak seçilmesine;

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/o maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/c maddesi gereğince ;

          Oy Çokluğu ile Karar Verildi.Mustafa YAMAN                             Ahmet ÜNAL                           Kadir KAYADELEN
Belediye Başkanı                           Meclis Katibi                            Meclis Katibi
2017 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

GÜNDEM  06.12.2017

1-    Sanayi Bölgesi İmar Planı Revizyonu hk.

2-     Beldemiz Sanayi Bölgesindeki Habaş Fabrikasına ait  2 pafta 3951 Parsel taşınmazın bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilmesi hk.

 

3-    Belediyemizde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılan  Ekonomist ve Eğitmen Personellerinin Sözleşmelerinin Yenilenmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesi

 

4-    Celal ÖZDEMIR`in evine dogalgaz baglantısı yapılabilmesi amacıyla ,Ekim ayı Meclis Toplantısında oluşturulan Komisyonun kararının  görüsülmesi

 

5-    Beldemiz Küçük Sanayi Sitesinde mevcut 3301-3302-3303-3342-3356-3357-3358-3360-3361 ve 3758 parsellerin satışı hk.

  GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

         Belediye Meclisimizin Aralık ayı olağan toplantısında almış olduğu,Beldemiz Sanayi alanı İmar Planı Revizyonunun ,Belediye Meclis Üyesi Mustafa BALKAYA’nın karşı oy kullanmasıyla,3194 Sayılı İmar Kanuna göre kabulüne;

         Oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

       Belediye Meclisimizin Aralık ayı olağan Meclis toplantısında ,Beldemizdeki Habaş Fabrikasına ait 2 pafta 3951 parselde kayıtlı  taşınmazın ,Bayırköy Belediyesi tasarrufunda kullanılmak üzere ,bila bedel ile hibe edilmesi hususunun,  görüşülmesi sonucunda;Şartsız bağış olduğundan dolayı, belediye başkanının yetkisi dahilinde olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/l maddesi gereğince, belediye başkanlığınca kabul edilmesine;      

       Oy Çokluğu ile karar verildi.

    GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

      Belediyemizde yapılan Aralık ayı olağan Meclis toplantısında ,Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılan personellerin (Ekonomist ve Eğitmen), sözleşme süreleri 31/12/2017 Tarihinde sona erecektir.Belediyemizin ihtiyacı olduğundan, anılan personellerin sözleşme sürelerinin ,5393 sayılı Belediye Kanununun 49.cu maddesinin 3.cü fıkrası gereğince Tam Zamanlı   olarak 01/01/2018-31/12/2018 tarihine kadar uzatılarak yenilenmesine,ücretlerinin,T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün,28/06/2012 tarih ve 7270 sayılı ,sıra no .5 Genelgesi ve ekinde bulunan (2) sayılı cetveli gereğince Devlet tarafından belirlenen aylık taban ücret üzerinden, aylık ödenmesine ve alınan Meclis Kararının ve sözleşmelerinin hazırlanarak,meclis kararına bağlandıktan sonra TC.İçişleri Bakanlığına gönderilmesine;

          Oy Birliği ile Karar Verildi.    

  GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

        Belediye Meclisimizin Aralık ayı olağan Meclis toplantısında ,satın alınması öngörülen parsel sahipleriyle görüşülüp,rapor hazırlanması için,Komisyona sevk edilmesine ;

        Oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

        Belediye Meclisimizin Aralık ayı olağan Meclis Toplantısında,Belediye Başkanlığımıza ait , Beldemiz Küçük Sanayi Sitesinde Mevcut  3301-3302-3342-3356-3357-3358-3360-3361 v e 3758 Parsellerin Satılmamasına; 

        5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince kabulüne;

         Oy Çokluğu ile karar verildi.

Mustafa YAMAN                          Ahmet ÜNAL                           Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                            Meclis Katibi


2017 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

GÜNDEM 01.11.2017

1-Belediye Tarifelerinin Belirlenmesi

2-Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri ,Ücret Tarifesinin Belirlenmesi 

 

3-Trabzon Hurması ve Zeytin Fidanı Alınması

4- Celal ÖZDEMİR`in evine doğalgaz bağlantısı yapılabilmesi amacıyla ,doğalgaz hattının geçeceği parsellerin satın alınmasının görüşülmesi

5-İnşaat sahalarından çıkan harfiyatların ücretlerinin m3 bazında alınması ve ücretinin belirlenmesi

 Karar No          :   11/36

  Konusu                 :   Belediye Tarifelerinin Belirlenmesi

  Karar Tarihi          :   01/11/2017

KARAR

 

          Belediye Meclisimizde yapılan Kasım Ayı olağan toplantısında Belediye Tarifelerinin,5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.Maddesinin (f) bendi gereğince yeniden belirlenmesine ;

 

           Oy  birliği ile karar verildi.

 

Karar No          :   11/37

 Konusu           :   Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri,Ücret  Tarifesinin Belirlenmesi

Karar Tarihi     :   01/11/2017

 

KARAR

 

        2872 Sayılı Çevre Kanunun 11.maddesinde Belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak,kurdurmak,işletmek ve işlettirmekle yükümlüdürler.Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar,sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım,işletme,bakım,onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür.bu hizmetten yararlananlardan,Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama,taşıma ve bertaraf ücreti alınır.

         "Atıksu Altyapısı ve Evsel  Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" 27.10.2010 tarih ve 27747 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir.Söz Konusu yönetmeliğin uyum sürecini içeren geçici 1. maddesinde "Atık Su Altyapı Yönetimlerinin ve Evsel Katı Atık İdarelerinin bu yönetmeliğin yapımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdür"hükmü getirilmiştir.Bu kapsamda tarafımızca yapılan çalışma ekte belirtilmiştir.

         Beldemizde 2015 yılı başı itibarıyla Ön Ödemeli Akıllı Su Sayacı sistemine geçildiğinden dolayı beldemizde mevcut ikamet eden vatandaşlarımızdan sürekli beldemizde ikamet etmeyip,zaman zaman yazlıkta veya kışlıkta yaşayanlar olduğundan yaş itibarıyla bir evde tek başına yaşlı kadın veya erkek ikamet ettiğinden ,bu yaşlı insanlarında ,bazı dönemlerde çocuklarının yanında yaşamını sürdürdüğünden aylık veya dönem olarak değilde "KİRLETEN ÖDER" ilkesine bağlı kalınarak meskenlerde ve ticarethanelerde m3 başına KDV Dahil 0,40 Krş.Sanayi kuruluşlarında KDV dahil 1,25 TL.olarak eklenerek,su faturalarınada bu şekilde yansıtılarak tahsil edilmesine;

      Yapılan oylama sonucu  Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin ,Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Hesaplama Tablosunda belirlendiği şekliyle aynen kabulüne;

 

        Oy Birliği ile Karar Verildi   

 

Karar No          :   11/38

 Konusu          :   Trabzon Hurması ve Zeytin Fidanı Alınmas ı

Karar Tarihi     :   07/09/2017

 

KARAR

 

        Beldemizde ,ekilebilir -dikilebilir verimli araziler olmasına rağmen ,tarımsal faaliyetler durma noktasina gelmiştir.Halkımızın mali durumu ,tarımsal faaliyetlerin maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle ,belde halkı arazilerini boş bırakmaktadır.Yeniden zirai faaliyetleri canlandırmak,belde halkının geçimini sağlaması için kaynak yaratmak isteyen vatandaşlarımıza destek olmak adına ,beldemiz demiryolu altı sulanabilir arazilereTrabzon hurması,demiryolu üstü sulanamayan arazilere zeytin fidanı dikimi için,belediyemiz olarak ,belediye bütçesinden ,gerektiği kadar zeytin ve Trabzon hurması fidanı alınmasına,fidan talep eden vatandaşlarımıza ,kendi adına tapu ibraz etmeleri ,hisseli tapularda ise,hissedarlardan yazılı izin belgesi getirmeleri,beldemiz nüfusuna kayıtlı olmaları,sadece beldemiz mücavir alanı içindeki arazilere fidan verilmesi,toplamda 5 dönümü geçmemek şartları ile bedelsiz Trabzon hurması ve zeytin fidanı verilmesi ve bir yıl sonra yapılacak kontrollerde ,verilen fidanların dikilmemesi durumunda,fidan bedellerinin o kişilerden tahsil edilmesine:

 

        Oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar No          :   11/39

Konusu           :   Celal ÖZDEMİR`in evine doğalgaz bağlantı sı yapılabilmesi amacıyla doğalgaz hattının geçeceği parsellerin satın alınması görüşülmesi

Karar Tarihi     :   01/11/2017

 

KARAR

 

         Beldemizde ikamet etmekte olan Celal ÖZDEMİR`in isteği üzerine,evine doğalgaz bağlantısı  yapılabilmesi için doğalgaz hattının geçeceği parsellerin satın alınması konusunda,Belediyemiz Teknikeri Ufuk DUYAR,Meclis Üyeleri Savaş ÇİÇEK,Osman AKKAYA,Ahmet ÜNAL ve Hasan ADALI dan oluşan komisyon kurulmasına; yerinde inceleme yapılmasına,doğalgaz hattının geçeceği parsellerin sahiplerinden görüş alınmasına ve bir sonraki (Aralık) meclis toplantısında gündeme alınarak tekrar görüşülmesine:

 

        Oy birliği ile  karar verildi.

 

Karar No          :   11/40

Konusu           :    İnşaat sahalarından çıkan harfiyatların ücretlerinin m3 bazında alınması ve ücre tinin belirlenmesi

Karar Tarihi     :   01/11/2017

 

KARAR:

 

       Belediye Meclisimizin Kasım ayı olağan meclis toplantısında inşaat sahalarından çıkan harfiyatların ücretlerinin m3 `ü , 2.00 TL (iki lira) den alınmasına :

 

       Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa YAMAN                     Ahmet ÜNAL                           Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                    Meclis Katibi                            Meclis Katibi    

2017 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

1-1-    )  2018-2019-2020 Mali Yılı Bütçesi 

2-  2-  )  İçme ve Kullanma suyu ile Atıksu Ücretinin belirlenmesi  

3-    3-)  Belediye Düğün Salonu Kirasının Belirlenmesi  

4-    4-)  Mermer Tozu ve Taşı İşgaliye Bedelinin belirlenmesi 

5-     5-)Fabrikalardan Alınan (KUYUSUYU) Atıksu bedelinin belirlenmesi 

 

  GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

       KARAR : Belediyemiz 2018 ,2019 ve 2020 Mali Yılı gelir ve gider bütçeleri 5393 sayılı Belediye Kanunu`nun 65. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmış olup,gelir bütçesi 2018 Mali Yılı için 5.400.000.00 TL. , 2019 Mali Yılı için 5.670.000.00 TL. , 2020 Mali Yılı için 5.953.500.00.TL. gelir tahmini yapılmıştır.

 GELİR BÜTÇESİ :                                       2018 MALİ YILI       2019 MALİ YILI         2020 MALİ YILI

 

01 Vergi Gelirleri                                           942.700.00 TL         989.835.00 TL          1.039.326.75 TL 

03Teşebbüs ve Vergi Gelir                        1.499.000.00 TL      1.573.950.00 TL           1.652.647.50 TL 

04 Alınan Bağ.yar.özel gelir                          372.000,00 TL         390.600,00 TL              410.130.00 TL 

05 Diğer Gelirler                                         2.222.000.00 TL      2.333.100,00 TL           2.449.755.00 TL 

06 Sermaye Gelirleri                                     334.300.00 TL         351.015.00 TL               368.565.75 TL 

08 Alacaklardan tahsilatlar                             30.000,00 TL          31.500,00 TL                 33.075,00 TL

 GENEL TOPLAM:                                     5.400.000.00 TL        5.670.000,00 TL         5.953.500,00 TL


         Gider Bütçesi 2018 Mali Yılı için 5.400.000.00 TL. , 2019 Mali Yılı için 5.670.000.00 TL. , 2020 Mali Yılı için 5.953.500.00.- TL. gider tahmini yapılmıştır.

 GİDER BÜTÇESİ :                               2018 MALİ YILI         2019 MALİ YILI        2020 MALİ YILI


 01 PERSONEL GİDERLERİ                1.171.254.00 TL       1.229.816.70 TL        1.291.307.54 TL 

02 SOSY. GÜV. KUR. DEV. Pİ. Gİ.         209.246.00 TL         219.708. 30 TL           230.693.71 TL

03 MAL VE HİZM. ALIML. GİD.            3.042.000.00 TL       3.194.100.00 TL        3.353.805.00 TL 

04 FAİZ GİDERLERİ                                  12.000.00 TL            12.600.00 TL           13.230.00 TL 

05 CARİ TRANSFERLER                        157.000.00 TL          164.850.00 TL          173.092.50 TL 

06 SERMAYE GİDERLERİ                      427.000.00 TL          448.350.00 TL          470.767.50 TL

 07 SERMAYE TRANSFERLERİ               27.500.00 TL            28.875.00 TL            30.318.75 TL 

08 BORÇ VERME                                       4.000.00 TL               4.200,00 TL              4.410,00 TL 

09 YEDEK ÖDENEKLER                        350.000.00 TL           367.500.00 TL          385.875.00 TL

 GENEL TOPLAM:                                5.400.000.00 TL        5.670.000.00 TL        5.953.500.00 TL

       5393 sayılı Belediye Yasası`nın 61. maddesi gereğince 2018-2019 ve 2020 Mali Yılları gelir ve gider bütçesinin yukarıda belirtildiği şekilde tahmin edilmesine,yine  5393 sayılı Belediye Yasası`nın 62. maddesi gereğince kabul edilmesine;

      Oy Birliği ile karar verildi.   

   GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.


       

       Belediye Meclisimizde yapılan Ekim Ayı olağan toplantısında,Su ve Atık su ücretlerinin belirlenen şekilde 01/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (f) bendi gereğince alınmasına;


           Oy birliği ile karar verilmiştir.


 İÇME VE KULLANMA SUYU İLE  ATIK SU  ÜCRETİ TARİFESİ


T.C.


 BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI


SU ÜCRETLERİ TARİFESİ
1

MESKENLER


 

 

 

 

 

 

 

 
1 m³

10 m³

15 m³

20 m³

25 m³

 

1

SU ÜCRETİ1,00 ?

10,00 ?

15,00 ?

20,00 ?

25,00 ?

 

2

ATIK SU ÜCRETİ0,32 ?

3,20 ?

4,80 ?

6,40 ?

8,00 ?

 

3

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ0,20 ?

2,00 ?

3,00 ?

4,00 ?

5,00 ?

 

4

% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ0,08 ?

0,80 ?

1,20 ?

1,60 ?

2,00 ?

 

 

 

TOPLAM


1,60 ?

16,00 ?

24,00 ?

32,00 ?

40,00 ?

 


2

TİCARETHANELER  

 

 

 

 

 

 
1 m³

10 m³

15 m³

20 m³

25 m³

 

1

SU ÜCRETİ1,00 ?

10,00 ?

15,00 ?

20,00 ?

25,00 ?

 

2

ATIK SU ÜCRETİ0,32 ?

3,20 ?

4,80 ?

6,40 ?

8,00 ?

 

3

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ0,20 ?

2,00 ?

3,00 ?

4,00 ?

5,00 ?

 

4

% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ0,08 ?

0,80 ?

1,20 ?

1,60 ?

2,00 ?

 

 

 

TOPLAM


1,60 ?

16,00 ?

24,00 ?

32,00 ?

40,00 ?

 3

BAHÇE  VE BAĞ EVİ SULARI 

 

 

 

 

 

 
1 m³

10 m³

15 m³

20 m³

25 m³

 

1

SU ÜCRETİ1,25 ?

12,50 ?

18,75 ?

25,00 ?

31,25 ?

 

2

% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ0,10 ?

1,00 ?

1,50 ?

2,00 ?

2,50 ?

 

 

 

TOPLAM


1,35 ?

13,50 ?

20,25 ?

27,00 ?

33,75 ?

 4

ŞANTİYELER ( SULAMA ARAÇLARININ KULLANDIĞI SU MERKEZLERİ ) 

 

 
1 m³

10 m³

50 m³

500 m³

1000 m³

 

1

SU ÜCRETİ1,50 ?

15,00 ?

75,00 ?

750,00 ?

1.500,00 ?

 

2

% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ0,12 ?

1,20 ?

6,00 ?

60,00 ?

120,00 ?

 

 

 

TOPLAM


1,62 ?

16,20 ?

81,00 ?

810,00 ?

1.620,00 ?

 5

FABRİKALARIN İÇME VE KULLANMA SUYU


 

 

 

 
1 m³

10 m³

50 m³

500 m³

1000 m³

 

1

SU ÜCRETİ3,00 ?

30,00 ?

150,00 ?

1.500,00 ?

3.000,00 ?

 

2

ATIK SU ÜCRETİ1,26 ?

12,60 ?

63,00 ?

630,00 ?

1.260,00 ?

 

3

% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ0,24 ?

2,40 ?

12,00 ?

120,00 ?

240,00 ?

 

 

 

TOPLAM


4,50 ?

45,00 ?

225,00 ?

2.250,00 ?

4.500,00 ?

 6

KAMUSAL ALANLARIN SU ÜCRET TARİFESİ 

 

 

 

 

 

 
1 m³

10 m³

15 m³

20 m³

25 m³

 

1

SU ÜCRETİ1,00 ?

10,00 ?

15,00 ?

20,00 ?

25,00 ?

 

2

ATIK SU ÜCRETİ0,32 ?

3,20 ?

4,80 ?

6,40 ?

8,00 ?

 

3

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ0,20 ?

2,00 ?

3,00 ?

4,00 ?

5,00 ?

 

4

% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ0,08 ?

0,80 ?

1,20 ?

1,60 ?

2,00 ?

 

 

 

TOPLAM


1,60 ?

16,00 ?

24,00 ?

32,00 ?

40,00 ?

 

 GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

    Belediye Meclisimizde yapılan Ekim Ayı olağan toplantısında,Belediye Düğün Salonu Kirasının 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (f) bendi gereğince KDV Dahil 150.00 TL. olarak aynı şekilde devam etmesine;

          Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.
        Belediye Meclisimizin Ekim ayı olağan toplantısında ,Beldemiz mücavir alanı içinde bulunan Fabrikalar mermer tozu ve taşını Belediyemiz çöplüğüne dökmektedir.Belediyemiz çöplüğüne dökülen her bir kamyon mermer tozu ve taşına  karşılık 75.00 TL. işgaliye bedeli (ücreti) alınmasına ;
                      
         Oy birliği ile karar verildi.

    GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.


      Belediye Meclisimizde yapılan Ekim Ayı olağan toplantısında  Fabrikalardan alınan (kuyusuyu)Atıksu bedelinin 01/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere  5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.Maddesinin (f) bendi gereğince yeniden belirlenmesine;

  

           Oy  birliği ile karar verildi.


           FABRİKALARDAN  (KUYUSUYU) ATIKSU BEDELİ  ÜCRET TARİFESİ:


                                    T.C.
 BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI


            SU ÜCRETLERİ TARİFESİ
1

FABRİKALAR KUYU SUYU ( ATIK SU )

1 m³

10 m³

50 m³

500 m³

1000 m³


1

SU ÜCRETİ1,50 ?

15,00 ?

75,00 ?

750,00 ?

1.500,00 ?


2

% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ0,12 ?

1,20 ?

6,00 ?

60,00 ?

120,00 ?
TOPLAM


1,62 ?

16,20 ?

81,00 ?

810,00 ?

1.620,00 ?


                     

         Oy birliği ile karar verildi.


Mustafa YAMAN                          Ahmet ÜNAL                           Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                            Meclis Katibi                   

        

   


2017 YILI EYLÜL AYII MECLİS TOPLANTISI

1-)Belediye Otobüsü Yol Ücretlerinin Yenide n Belirlenmesi

2-)Beldemizde İkamet Eden Tüm Öğrencilerin Belediyemiz Otobüsünden Ücretsiz Yararla ndırılması

3-)Bayırköy İnişdibi Mevkii 3 pafta 1643 pa rsel (GEOS Firm.satılan yer)ve 3 pafta 1 640 parsel (Ertuğrul EMİR den alınan yer )İmar Planı Değişikliği

4-)Daimi Encümen Üyesi Seçimi ( İsa ÖZDEMİR`in Vefatı Nedeniyle Boşalan )

 Karar No          :   09/27

Konusu                 :   Belediye Otobüsü Yol Ücretlerinin Yeniden Belirlenmesi

Karar Tarihi         :   07/09/2017 

KARAR 

       Belediye Meclisimizde yapılan Eylül Ayı olağan toplantısında , Bayırköy-Bilecik arası otobüs yol ücretlerinin 3,00 (üç) TL, olarak devam etmesine ; 

           Oy Birliği ile Karar Verildi.     

Karar No          :   09/28

 Konusu     :   Beldemizde İkamet Eden Tüm Öğrencilerin Belediyemiz Otobüsünden Ücretsiz  Yararlandırılması

Karar Tarihi     :   07/09/2017 

KARAR 

  2017-2018 Eğitim ve Öğretim döneminde, Beldemizden, Bilecik Merkezdeki muhtelif okullarda okuyan,Belediyemiz otobüsü ile gidip-gelecek olan,Bayırköy nüfusuna kayıtlı tüm öğrencilerimizden,Belediyemizin eğitime destek amacıyla,hiçbir ücret alınmadan,Belediye otobüsümüz ile  taşınmasına ; 

        Oy Birliği ile Karar Verildi   

 Karar No          :   09/29

 Konusu           :   Bayırköy İnişdibi Mevkii 3 pafta 1643 parsel ve 3 pafta 1 640 parsel  İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi     :   07/09/2017

KARAR 

            Belediye Meclisimizde yapılan Eylül Ayı olağan toplantısında,Bayırköy 3 Pafta 1643 ve 3 pafta 1640 parsellerde imar planı değişikliği yapılarak "spor alanı","konut alanı"ve "konut dışı kentsel çalışma alanı"oluşturulmasına 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine istinaden ;

 

           Oy  birliği  ile karar verildi. 

Karar No          :   09/30

 Konusu           :   Daimi Encümen Üyesi Seçimi ( İsa ÖZDEMİR`in Vefatı Nedeniyle Boşalan )

Karar Tarihi     :   07/09/2017 

KARAR 

      Belediye Meclisimizde yapılan Eylül Ayı olağan toplantısında 5393 sayılı Belediye Yasası`nın 29. maddesince, boşalan Meclis Daimi Encümen  üyeliğine yapılan gizli oylama sonucu   10(on) oy alan Samet ER`ın seçilmesine; 

           Oy birliği ile  karar verildi.

 Mustafa YAMAN                                    Ahmet ÜNAL                                           Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                    Meclis Katibi                            Meclis Katibi    

2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

01-) 1279 parselin konut dısı kentsel çalışma alanı olarak imar planına dahil edilmesi,

02-)  1640 ve 1643 parsellerde spor alanı oluşturulması,

03-)    1054 parselin atıksu arıtma tesisi kurulmak amacıyla satın alınması,

04-)   İnişdibi Mevkii 3 pafta 1641 nolu parselin satın alınması,

05-)   Karatepe mevkii 4 pafta 2981 nolu parselin satın alınması, 

06-)    Beldemize PTT Şubesi açılabilmesi amacıyla 8 nolu Belediye Dükkanının 10 yıllığına Bilecik Ptt Başmüdürlüğüne tahsis edilmesi,

   GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

         Belediyemizde yapılan Ağustos ayı olağan Meclis toplantısında,1279 parselin konut dışı kentsel çalışma alanı olarak imar planına dahil edilnmesine;    

            Oy Birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

           Belediyemizde yapılan Ağustos ayı olağan Meclis toplantısında,Beldemiz Akkaya mevkiinde bulunan ,1054 parsel 3150 m2 taşınmazın, Beldemize Atıksu Arıtma Tesisi kurulması amacıyla kamu yararı gözetilerek ,taşınmaz sahiplerinin rızasıda alınarak ,satın alınması hususunda;

            5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince satın alınmak üzere   ,Belediye Encümenine yetki verilmesine;

           Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

       Belediyemizde yapılan Ağustos ayı olağan Meclis toplantısında,Beldemiz inişdibi mevkii 3 pafta 1641 nolu parsel 1.075 m2 Ahmet oğlu Ali ÜNAL ve Hüseyin ÜNAL adına tapu tescilli taşınmaz,Beldemizde yapılmakta olan futbol sahası alanına dahil edilmek ve araç park yeri olarak kullanılmak üzere ,kamu yararı düşünülerek,taşınmaz sahiplerinin rızası olması halinde ,2942 Sayılı Kanunun 8.maddesinde belirtilen,satın alma usulü ile alınması için;

        5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince satın alınmak üzere   ,Belediye Encümenine yetki verilmesine;

           Oy Birliği ile karar verildi

 GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

         Belediyemizde yapılan Ağustos ayı olağan Meclis toplantısında,Beldemiz kurulalı beri Aşağıpınar suyu diye bilinen ve hala halkımız tarafından beğenilerek içme suyu olarak kullanılan ,kaynak suyu,beldemiz karatepe mevkii 4 pafta 2981 nolu parsel ,3212 m2 Ahmet oğlu Ali ÜNAL ve Hüseyin ÜNAL adına tapu tescilli taşınmazdan doğmaktadır.Belediyemiz tarafından hem suyun ,daha sağlıklı halka arz edilmesi,hemde anılan kaynak suyu için alınması gereken tedbirlerin alınması,korunması ve devamının sağlanması için,kamu yararı düşünülerek ,taşınmaz sahiplerinin rızası olması halinde ,2942 sayılı kanunun 8.maddesinde belirtilen,satın alma usulü ile alınması için;

            5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince satın alınmak üzere   ,Belediye Encümenine yetki verilmesine;

           Oy Birliği ile karar verildi.

         GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

         Belediyemizde yapılan Ağustos ayı olağan Meclis toplantısında,Beldemizde Bilecik PTT Müdürlüğünün ,hizmetlerini ifa edilebilecek bir binasının bulunmaması,hizmet ve görevlerini daha etkin bir şekilde ifa edebilmesi,hizmet binasının merkezde olmasının ulaşılabilirlik açısından kolay olması göz önünde bulunarak,Belediyemiz Fatih Mahallesi ,İstanbul Caddesi  no:39 da bulunan Belediye Hizmet Binamızın altında mevcut bulunan 8 nolu Belediye Dükkanının aylık 1,00 TL.sembolik  bedel ile,yapılacak protokolle belirlenecek şartlar kapsamında;

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.ci maddesinin (e) bendi ve 75.ci maddesinin (d) bendi gereğince 10 yıllığına Bilecik PTT Başmüdürlüğüne tahsisine;         

        Oy Birliği ile karar verildi.2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

1-)Belediye otobüsü yol ücretlerinin belirlenmesi

2-)Belediye Meclisinin 1 (bir) ay tatil edilmesi  

3-)Belediye Meclis Üyesi Ahmet ÜNAL`ın Gündem Dışı Dilekçesinin Görüşülmesi

4-)Beldemiz İnişdibi Mevkii  1642 parselin satın alınması için Encümene Yetki Verilmesi 

 GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

       Belediye Meclisimizin Haziran Ayı olağan toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/f bendi gereği ,Belediye Otobüslerimizin kiralama ücreti KDV dahil,Bayırköy - Bilecik  :100.00 TL. , Bayırköy  - Osmaneli  80.00 TL. olup, Bilecik ve Osmaneli haricinde ,kiralama ücreti Bayırköy`den KDV dahil ,kilometre başına,2,00 TL. alınmasına ;

              Oy Birliği ile karar verildi.


          GÜNDEMİN İKİİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

     Belediye Meclisimizde yapılan Haziran Ayı Olağan Toplantısında 5393 sayılı Belediye Yasası`nın 20.maddesi gereğince,Belediye Meclisi`nin gelecek ay (Temmuz) bir ay süreyle tatil edilmesine;         

         Oy Birliği ile karar verildi.

   GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

Belediyemizde yapılan Haziran ayı olağan Meclis toplantısında ,Belediye Meclis Üyesi Ahmet ÜNAL`ın dilekçesinin görüşülmesine;

       Oy Birliği ile karar verildi


GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ


        Belediye Meclisimizde yapılan olağan Haziran ayı Meclis Toplantısında , Bilecik İli Merkez İlçesi Bayırköy Beldesi İnişdibi Mevkiinde 1640 parsel üzerine yapılmakta olan futbol sahasının trübünlerinin yerleşimini yapmak üzere komşu 1642 parselden 1000 m2 lik alanın ihdas yapılması gerekmektedir.Ancak plansız alanlarda ihdas işlemi yapılamayacağından arsanın tamamının kamu yararı gözeterek satın alınmasına:

            5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince satın alınmak üzere   ,Belediye Encümenine yetki verilmesine;

           Oy Birliği ile karar verildi.Mustafa YAMAN                        Ahmet ÜNAL                             Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                      Meclis Katibi                              Meclis Katibi


         

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

1-)2016 yılı kesin hesabı   

2-)Sosyal tesis ve yüzme havuzu düğün ücret i,havuz giriş ücreti ve yiyecek-içecek ü cret tarifesinin belirlenmesi

  GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ


      

    Belediyemiz 2016 Mali Yılına ait Belediye Bütçesi Kesin Hesap cetvellerinin ,Mali Hizmetler Müdürlüğünce ,Belediye Bütçe Muhasebe Usülü Yönetmeliğinin 40.cı maddesine göre 07/04/2017 tarih ve 07 sayılı Encümen Kararı ile usul ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği görülerek ,Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 42.ci maddesi gereğince  görüşülmesine geçildi.


         GELİR BÜTÇESİ


         2016 Mali yılı için, bütçede 5.000.000.00-TL. Gelir tahmin edilmiştir.Ancak bunun 4.349.458.01-TL.` nin tahakkuk ettiği, bununda yıl içinde tahsil edildiği gelirin,

          01 Vergi Gelirleri ......................... ..............................448.889,06-TL

          03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.............................853.946,52-TL.

          04 Alınan Bağışlar ve Yardımlarla Özel Gelirler...........49.757,12-TL.

          05 Diğer Gelirler..................................................... .1.665.727,01-TL.

          06 Sermaye Gelirleri................................................1.331.138,30 -TL.

          Olmak üzere toplam ................................................ 4.349.458,01-TL.
         GİDER BÜTÇESİ


         2016 Mali yılı için bütçede 5.000.000.00-TL. gider tahmini yapılmıştır.Buna karşılık 4.512.902.06 TL`nin harcandığı harcamalardan anlaşılmıştır.

         01 Personel Giderleri ......................................................871.853,71-TL

         02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi.... .........151.506,03-TL

         03 Mal ve Hizmet Alımları Gideri .................................2.843.251,38-TL

         04 Faiz Giderleri  .................................................................7.759,33 -TL

         05 Cari Transferler .......................... .................................29.688,27-TL.

         06 Sermaye Giderleri......................................................608.843,34-TL.

         07 Sermaye Transferleri............................................................00.0-TL.

         Olmak üzere toplam giderlerimiz................................4.512.902,06-TL.


       Olduğu yıl içinde, harcanmayan 487.097,94-.TL. ödeneğin imha edildiği yılı içinde ve önceki dönemlerde tahakkuk edipte, ödenmeyen, 117.170,87 TL.` nin Bütçe emanet hesabına alındığı, Bilecik Ziraat Bankasında 7.471,38-TL. bakiyenin, 2017 yılına devrettiği anlaşılmış olup,, 2016 mali yılına ait, idari ve kesin hesabı 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile Genel Yönetim Muhasebe ve Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tanzim edildiği görülerek, 2016 Mali yılı idari ve kesin hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince kabulüne;


             Oy Birliği ile karar verildi..


          GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ


          Belediye Meclisimizde yapılan olağan Mayıs ayı Meclis Toplantısında, Belediyemiz Sosyal Tesisve Yüzme Havuzu Düğün Ücreti,Havuz giriş ücreti ve yiyecek-içecek ücret tarifesinin 18/f bendi gereğince aşağıdaki şekilde alınmasına ;

      


           Oy Birliği ile karar verildi.Yüzme Havuzu 9 yaşa kadar (dahil) giriş ücreti:          3.00 TL.

Büyükler                                                                 :     6.00 TL.

Hafta içi Düğün Ücreti                                          :   450.00 TL.

Hafta sonu Düğün Ücreti                                      :   500.00 TL.

Çay                                                                         :      0,75 Krş.

Su  (0,50 litre)                                                        :       0,75 Krş.
Mustafa YAMAN                        Ahmet ÜNAL                             Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                      Meclis Katibi                              Meclis Katibi

  

     

          


2017 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

1-)2016 Mali Yılı  Faaliyet Raporu

2-)Beldemiz Gökçeçimen Mevkiinde bulunan 39 45 parsel 1349,82 m2 yerin satın alınmas ı için Encümene yetki verimesi

3-)Daimi Encümen Üyesi Seçimi 

   GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ


       Belediye Meclisimizde yapılan olağan Nisan ayı Meclis Toplantısında,

2016  MALİ  YILI BAYIRKÖY

   BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 

 

SUNUŞ

Bayırköy Belediye Meclisinin Saygıdeğer Üyeleri; 

                01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2016 yılı Çalışma Raporu öncelikle belediye meclis üyelerinin bilgi ve onayına ve Bayırköy Halkının bilgisine sunulmaktadır. 

 

                03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde  faaliyet raporu tanımlanmıştır. Madde hükmüne göre; Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeleri ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İç İşleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde de faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıkça belirtilmiştir. Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmelik ise 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

        

                                   Değerli Meclis Üyeleri; 


                 Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Söz konusu mevzuat gereğince; Belediyemiz 2016 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık çalışma raporlarına, beldemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm belediye personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2016 yılı faaliyetleri sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiş ve aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir. 


                  Değerli Meclis Üyeleri;


                  Faaliyet raporumuz incelendiğinde; Belediyemizin 2016 yılında kendi imkânları ile yoğun bir çalışma göstermiş olduğu, ciddiyet ile üzerine almış olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştığı, Belediye hizmetlerinin ağırlık noktası olan yatırım yönünden altyapı hizmetleri için bütün imkânlar seferber edildiği ve zaman içinde birçok işlerin gücümüz oranında başarı ile sonuçlandığı görülecektir.


                  Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir. Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için hizmetlerimizin kurumsallaştırılması şarttır. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Bayırköy  Belediyesi çalışanları ve Belediye sorumluları olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inancım sonsuzdur. “Bayırköy Belediyesi Bilecik’in en çok sözü edilen en çok hizmet üretilen lider beldesi  olmaya devam edecektir.” Refah ve esenliğin paylaşıldığı çağdaş ve yaşanabilir bir beldeye ulaşmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek hizmetlerimiz vatandaşlarımıza en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır. Daha çok işlerin yapılması için çalışmalarımız ve projelerimiz hızlanarak devam edecektir. 


                Bu raporun tarafınızdan iyice tetkik edilerek belki imkânsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve başarılarımızın devamı için desteklerinizi bekler, başarılı hizmetlerin sunulmasında büyük katkı sağlayan belediye personelimize ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

             Yüce meclisinize arz eder, saygılarımı sunarım. 

                                                                              

                                                                                                        Mustafa YAMAN

                                                                                                         Belediye Başkanı                 I – GENEL BİLGİLER  

                    A –KURUM MİSYONU(ÖZ GÖREV) :

     

              Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu kurumdaki, tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve  uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir. Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirmesi için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. 

             Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Bayırköy  Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir. Bayırköy Belediyesi’nin misyonu: “Çağdaş, şeffaf, gelişen ve değişen belediyecilik”tir.


              B-KURUM VİZYONU (ÖZ GÖRÜŞ)              Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden, bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. 

             Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. 

             Bayırköy Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: Bayırköy Belediyesinin vizyonu: “Sürekli gelişen bir kurumsal kapasite inşa etmek ve dengeli bir yerel kalkınma konsepti geliştirmek suretiyle, Bayırköy`ü yaşamak, yaşatmak ve yatırım yapmak için bölgemizin en cazip beldesi haline getirmektir.


               İLKELERİMİZ


1. İnsan odaklı olmak

2. Adil ve tarafsız olmak 

3. Güvenilir olmak 

4. Dürüstlük 

5. Çağdaşlık

6. Katılımcılık 

7. Şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık

8. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak 

9. Güler yüzlü, hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak 

10. Tarihi ve kültürel mirasın korunması 

11. Doğaya ve çevreye saygı 

12. Çalışan memnuniyetini ve mükemmeliyetini gözetmek 

13. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek 

14. Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanmak 

15. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak 

 II-   Yetki, Görev ve Sorumluluklar

      Belediye Meclisi, Başkanlığı ve Encümeninin Faaliyet raporlarına ilişkin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiş, buna göre ;

 

BELEDİYE KANUNU


Kanun No : 5393 Kabul Tarihi : 03/07/2005


MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:


       a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.


         b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

          c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

          d) Borçlanmaya karar vermek.

          e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

          f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

          g) Şartlı bağışları kabul etmek.

          h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL`den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

          i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

          j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

          k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

          l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

          m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

          n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

          o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

 

         p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

          r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

          s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

          t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

          u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

     

                   Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları

 MADDE 26. — Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.

          Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

          Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

          Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

          Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir.

          Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.

          Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.

          Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır.

             Encümenin görev ve yetkileri

             MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

          a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

          b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

          c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

          d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

          e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

          f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

          g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

          h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

          i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

         MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

          a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

          b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

          c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

          d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

          e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

          f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

          g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

          h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

          i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

          j) Belediye personelini atamak.

          k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

          l) Şartsız bağışları kabul etmek.

          m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

          n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

          o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

          p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

          Faaliyet raporu

               MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’ inci  maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

              Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

             MADDE 58. — Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

              KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA   YÖNETMELİK

             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                      

                       Sorumluluk ilkesi

          MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.

                        Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi

          MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.

                   Açıklık ilkesi

          MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.

        (2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.

         Tam açıklama ilkesi

           MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.

         (2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.

                    Tutarlılık ilkesi

                     MADDE 8 –

         (1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.

         (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.

                    Yıllık olma ilkesi

          MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.

 

Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi,

                         İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler

                     MADDE 10 –

           (3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.

         (4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.

         (5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.

                     İdare faaliyet raporu

          MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.

         (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve Bakanlığa gönderilir.

            C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 

             1) Fiziksel Yapı :

              Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni,  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Memurluklar. 

              2) Örgüt Yapısı :

             Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık memurluğu, Teknikerlik, Zabıta Memurluğu,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğudur. 

           3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

                5393 Sayılı Belediye Kanunu, 

           Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği, 

           5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği, 

           657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

           4857 Sayılı İş Kanunu,  

          

           4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

          2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 

          Evlendirme Yönetmeliği, 

          3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 

          Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar,      

          İnternet, Bilgisayar ve BEYAZ Belediye Yazılım Programıdır. 

     

     Belediyemizde kullanılan elektronik ve dijital makine ve aletler;

         1 Takım ana bilgisayar

         7 takım masa üstü bilgisayar

        1 takım masa üstü ana bilgisayar

        6 adet lap-top bilgisayar

        2 adet plazma(1 adeti kamera için) 3 adet normal 1 adet küçük tüplü televizyon

        10 adet yazıcı+ fotokopi makinesi

         2 adet nokta vuruşlu yazıcı

         6 adet sanayi tipi klima 4 adet salon tipi klima.

         1 adet hava temizleyici makinesi

         3 adet fotoğraf makinesi

         1 adet banka post cihazı

         1 adet su sayaç okuma el terminali

         1 adet anons ses cihazı ve 20 adet hoperlör

          2 adet seyyar ses sistemi

          1 Adet Yüz okuma cihazı

          1 takım anfi takımı 1+ 2 kolon

          5 adet ısıtıcı ufo

          13 adet mobese camera + merkezi sistem

          1 adet fax cihazı

          1 adet mini buzdolabı

          1 Adet güç kaynağı

          1 adet regülatör 

          2 adet alan ttnet verici 

          1 adet üfürmeli yaprak toplama makinesi        

              4) İnsan Kaynakları :

Belediye Meclis Üyelerimiz;                                                                                                     

1-

AKP

Hasan ADALI

2-

AKP

Osman YILDIZ

3-

AKP

Ahmet ÜNAL

4-

AKP

Hüseyin KARA

5-

AKP

Kadir KAYADELEN

6-

AKP

İsa ÖZDEMİR

7-

CHP

Mustafa BALKAYA

8-

CHP

Osman AKKAYA

9-

CHP

Savaş ÇİÇEK


      

               

                                                                                       


    
              Belediyemizde 20 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2016 yılı içinde, (6) adedi dolu ve (14) adedi boş durumdadır. Ayrıca belediyemizde çalışmakta olan 1 adet ekonomist ve 1 adet eğitmen olmak  üzere 2 adet teknik sözleşmeli personel için 07.12.2016 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile 1 yıl süre ile süre uzatması yapılmıştır.

              Belediyemizde işçi norm kadroya göre, Temizlik, hizmetli ve şoför Hizmetlerinde,  10 (on) adet kadrolu işçi çalıştırılmaktadır.Belediyemizin toplam 10 (on ) olan işçi norm kadro sayısı tamamlanmıştır.

         Yine Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği TYP kapsamında 05.10.2015-10.06.2016 Tarihleri arası 7 kursiyer işçi ve daha sonra 01.06.2016-30.11.2016 tarihleri arası 10 kursiyer işçi  projeye karşılık çalıştırılmıştır..Anılan proje 30.11.2016 tarihinde sona ermiştir.

            5) Sunulan Hizmetler :  

            YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

                 Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2016 ile 31.Aralık.2016 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.

                Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

              Belediye Meclisimiz tarafından 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında (11) toplantı yapılmış ve 01 nodan 48 numaraya kadar meclis kararı alınmıştır

            Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                       

           Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

               Belediye Encümenimiz 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 01 No’dan 42 No’ya kadar Encümen kararı alınmıştır.

                      Evrak Kayıt İşlemleri : 

          Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.

    01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri müdürlüğü, teknikerlik, zabıta tahsilat ve emlak servisleri olarak, 

715 adet Gelen evrak 

944 adet Giden evrak  

86 adet Dilekçe olmak üzere toplam 1745 adet evrak işlem görmüştür.


           Personel İş ve İşlemleri : Belediyemizde çalışmakta olan 6 adet Memur personelimiz ile 10 adet kadrolu işçi personelimizin tüm özlük haklarının takibi sağlıklı bir şekilde yapılarak gerekli işlemleri takip edilmiştir. 

                       Evlendirme İşlemleri : 

            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Raporu doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir ve evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise belediyemiz Nikah Memuru olarak görevli Belediye Evlendirme memuru  Şenay ÇAKIR ve Belediye Başkanı Mustafa YAMAN tarafından çiftlerin nikah akdi belediyemizde Meclis Toplantı Salonunda  veya düğün salonunda yapmıştır. ve kendilerine Uluslar arası Evlenme Cüzdanları verilmiştir.

          Nikah akdinden sonra (10) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Bilecik Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanmıştır.

            01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine evlenmek üzere (9 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslar arası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir. 

      

          MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

-Faaliyet dönemini kapsayan 01.Ocak.2016 ile 31.Aralık.2016 tarihleri arasında

          Belediyemizin ay sonu hesapları ile Say 2000İ sistemine 1 aylık dönemler halinde gelir, gider listesi ve mizanlar yasal süresi içinde tanzim edilerek Maliye Bakanlığına  bildirilmiştir.

          Sayıştay aylık, dönem başı ve dönem sonu olarak raporlar tanzim edilerek Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.

          Belediyemizde çalışan işçi memur ve diğer çalışanların, maaş, sigorta, emekli sandığı, vb.ödemeleri süresi içinde gerçekleştirilip ve bildirgeleri internet üzerinden ilgili kurumlara gönderilmiştir.

          Belediye personelin iş yürütümünde ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçları karşılanmıştır.

          Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen icraatlara ve rutin işlere istinaden, tahakkuk eden, faturalar, kabul edilir, müzekkere ve diğer bağlı evrakları tanzim edilir, tahakkuk hazırlanır ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.

          Belediyemize ait aylık KDV 1, KDV 2 Muhtasar beyannameleri yasal süresi içinde internet üzerinden ilgili kuruma bildirilmiştir.

          Yıl sonlarında defter ve rapor dökümleri gerçekleştirilerek, onaylattırılmış.Arşivlenerek saklanması sağlanmıştır.

          2016 yılı boyunca, ödeme, tediye, ve tahakkuk belgeleri düzenli şekilde tanzim edilmiş ve saklanmak üzere, dosyalandırılmıştır.

          Çalışanların, kefalet sandığı aidatı, sendika aidatı ve KVK payları  tahakkuk ettirilerek düzenli şekilde ödemesi gerçekleştirilmiştir.

          Yıl içinde Mayıs ayında, Mali Yılı Kesin hesap, cetvel ve evrakları süresi içinde Encümene ve Meclise sunularak, Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri bakanlığına gönderilmiştir. 

          Yıl İçinde belediye bütçesi hazırlanmıştır.

         Hazırlanan belediye bütçesine bağlı kalınarak, mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

         2016 yılında,2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, toplam (7) adet satış ve kiralama ihalesi yapılmıştır.

          Yine 2016 Yılında 4734 Sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, (1) adet ihale yapılmıştır.

          Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz mallardan satılması ve kiralanması uygun görülenleri, satış ve kiraya verme ihale dosyaları hazırlanmıştır.Satışı ve kiraya verme işlemi gerçekleştirilmiştir.

         Belediyemiz araçlarının trafik sigortası, fenni muayene vb.işlemleri süresi içinde yaptırılmıştır.

         Belediyemizin tahsil etmesi  gereken, harçlar, vergiler, kiralar,  paylar, vb.gelirlerin takipleri yapılmış, tahsili sağlanmıştır.

             Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü servisine havale edilen resmi 

yazı ve dilekçelere süresi içinde cevap verilmiş ve gereği yerine getirilmiştir.

           -2016 Yılına ait Belediye Kesin Hesap ve Sayman Yönetim Dönemi 

 Hesabı ve ekleri    yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca 

 karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.

    -Belediyemizin Tahmini 2016 Mali Yılı gelir bütçesi  5.000.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, 2016 yılı bütçe gelir gerçekleşmesi 4.349.458.01-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 86.99’dır.

   -Belediyemizin Tahmini 2016 Mali Yılı gider bütçesi  5.000.000.00.TL olarak hazırlanmış olup, 2016 yılı bütçe gider gerçekleşmesi 4.512.902.06-TL. olmuştur. Tahmini gider bütçede gerçekleşme oranı % 90.25’dır.

 -2016 Yılı Tahmini Bütçesi 5.100.000.00 TL olarak hazırlanıp yetkili makamlarca tasdik edildikten sonra 2017 yılı başından itibaren uygulamaya konulmuştur. 

        -Belediyemiz Hizmet araçlarının tamir bakım, parça değişimi, lastik değişimi trafik sigorta işlemleri, fenni muayene işleri ve  Periyodik bakımları belirli aralıklarla yaptırılmış olup, yine araçların hizmetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, ihtiyaçları olan Akaryakıt ve madeni yağ alımları da  yapılmıştır.

        -Beldemizde mevcut 4 adet çocuk parkının, ve 2 adet açık fitnıs spor sahalarında mevcut, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım, boya, temizlik  işleri ve parkların ağaç ve zemin bakım işleri periyodik olarak yapılmıştır.banklar konulmuştur.

       - 2016 yılı içinde belediyemiz olarak 06-15 yaş arası haftada 2 gün 7 hafta yüzme kursu açılmış ve yüzme öğrenmek isteyen çocuklarımıza eğitim verilmiştir.Kurs için gerekli malzemeler ve öğretmen  temin edilmiştir.

       -20 Nisan 2016 tarihinde beldemizde geleneksel duruma gelen  ve 4.cüsü gerçekleştirilen, kutlu doğum haftası, kutlama programı, Halka açık tasavvuf musiki sanatçıları, semazen gösterilerinin yer aldığı  program yapılmıştır.

          -Aralık 2016 döneminde aşure ayı sebebiyle, gelenek ve göreneklerimizin devamı ve sosyal etkinlik olarak,belde halkına 3000 kişilik aşure yaptırılmış ve ikram edilmiştir.

          -12-14 Nisan Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında belde belediyeleri arasında belediyemiz Yarı Olimpik Yüzme havuzu ve sosyal tesisler projemiz ile birincilik ödülü almıştır.Proje yarışmasında standa konulmak üzere, 2000 adet icraat faaliyet kitabı bastırıldı.Belediyemizi tanıtıcı çeşitli hediyeler ve yöresel yiyecekler alındı.Ayrıca ödül törenine katılmak üzere bir grup misafir ANKARA götürülmüştür.

          -Beldemizde 29 Mayıs 2016 tarihinde, geleneksel hıdırellez Şenlikleri yapılmış ve halka 3.000 kişilik pilav ikramı yapılmıştır.Ayrıca hıdırellez şenlikleri devamı gece halka açık konser eşliğinde, beldemizde yeni yapılan, Sosyal Tesis Yüzme havuzu, Sağlık Ocağı,yeni yapılan çocuk parkı,Halı saha açılış ve spor salonu açılış programı  tertib edilmiştir.

          -Belediyemiz olarak, mevlüt kandilinde ve üç aylar içinde geçen, regaib, miraç, beraat kandilerinde ve kadir gecesinde, halkımızın manevi birlik içinde bulunduğu ,dini kutlamalarında,(pilav, tatlı vb.gibi )belediyemiz olarak, ikramlarda bulunulmuştur.  

          -Beldemizde mevcut, sinek, karasinek, kene, uçkun ve Lavralarla mücadele için, H1N1 ve   zararlı böceklerle mücadele ve yüzme havuzu için,ilaçlar alındı. Ve belirli zaman aralıkları ile belde içinde ilaçlamalar yapılmıştır.

         -Beldemizde mevcut ihtiyaç sahiplerine, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza olmak üzere yaklaşık 30 kişiye Ramazan ayı boyunca evlerine hazır sıcak  iftar yemeği hizmeti verilmiştir.

         -Beldemizden, merkez Bilecik`e okula gidip gelen tüm öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ile, ücretsiz taşıma hizmetine 2016 yılında da devam edilmiştir.

         - Beldemizdeki tüm park, bahçe, halı saha vb. yerlere döşemek üzere rulo çim alındı ve döşendi.Ayrıca yine parklara dikilmek üzere çeşitli mevsim çiçekleri alınmış ve dikilmiştir.

         -Beldemiz ilköğretim okulunda, dereceye giren başarılı 39 öğrencimize, rehber eşliğinde 04.06.2016 tarihinde Bursa gezisi düzenlenmiştir.

        - 01 Temmuz 2016 Ramazan ayı kadir gecesi, tüm belde halkına ve dışarıdan gelen misafirlere toplu iftar yemeği verilmiştir.  

       


                -15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sebebiyle akşamları

          devam eden  demokrasi nobeti için, 25 Temmuz 2016 gecesi Bilecik 

          Cumhuriyet Meydanında nöbet   bekleyen halka dağıtılmak üzere, simit, 

          meyve suyu, çekirdek, çay, neskafe dağıtımı yapılmıştır.

                      Ayrıca belediyemiz olarak, demokrasi şehitleri için, belediyemiz 

          parkında halka açık mevlüdü şerif okutulmuş,Halka ikramda bulunulmuştur.

           -28 Eylül 2016 tarihinde beldemizden gitmek isteyen vatandaşlarımız için çanakkale gezisi düzenlendi.2 otobüs vatandaşımız Çanakkale ye götürülmüştür.Rehber, yemek ve ulaşım giderleri karşılanmıştır.

         -Belediyemiz tarafından yapılan çevre temizliği ve düzenleme işlerinde kullanılmak üzere 1 adet sırt tırpanı alınmıştır.

         -Yine beldemiz temizlik işlerinde kullanılmak üzere, üflemeli yaprak toplama makinesı alınmıştır.

        -Beldemizdeki arazi ölçümler için, 1 adet arazi ölçüm cihazı ve kontrol ünitesi alınmıştır. 

        -Belediyemiz sekreterlik odasına, tahsilat servisine ve meclis toplantı odasına olmak üzere 3 adet klima alınmıştır.

        - Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere D.M.O. dan 1 adet Ford Tourneo 1.6 l. 95 fs titanium binek araç satın alınmış ve belediyemiz adına trafik tescil işlemi yapılmıştır.

         -Yine belediyemize D.M.O. dan 1 adet FORD CARGO 1833 DC Şasi üzerine 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı satın alınmış,  belediyemiz adına trafik tescil işlemi yapılmıştır.  

         -2016 yılında, Beldemizde mevcut katı atık ve çöplerin toplanması, taşınması ve ber tarafı işlemleri için, Bilecik Belediyeler birliğinin entegre katı atık yönetimi tesislerinin yapımı ve tesislerinin işletilmesi işi  kapsamına, belediyemizde katılmış, toplanan ve taşınan katı atıklar miktarı üzerinden aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir.

        -Ankara-İstanbul konversiyonel hattı Bayırköy istasyonu deblesesi güzelgah çalışması yapılmış, projesi yaptırılmıştır.

         - Beldemizin güvenliği, ve belde halkının huzuru için, 10 adet gece görüşlü mobese kamerası ilave olarak alındı.Beldemizin gerekli yerlerine montaj yapılmıştır.

          -Amatör Spor Kulupleri aylık iştişare toplantısına beldemiz ev sahipliği yapmış,Beldemiz sosyal tesislerinde yapılan programda 150 kişilik yemek ve ikramlarda bulunulmuştur.

          -Belediyemize ait Su Depolarının  bakımları yapılmıştır.

         -Beldemizde mevcut, 2 adet mezarlığın temizliği, ağaç budama ve çevre temizliği işleri periyodik aralıklarla yapılmaktadir.

         -Beldemizde defin işlemlerinde kullanılması amacı ile 1 adet kollu tabut, 1 adet klimalı tabut alınmıştır.

          -Beldemizde, mevsim şartlarından bozulan yollardan  düzenli şekilde ulaşım sağlanabilmesi için, bakım, düzenleme ve iyileştirme işleri ayrıca sulama kanalları için menfezler yapılmıştır.

         -Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği  TYP Programı kapsamında 05.10.2015-10.06.2016 tarihleri arasında 7 kursiyer/işçi çalıştırılmakta iken, yeni bir protokol yapılarak 01.06.2016-30.11.2016 tarihleri arasında 10 kursiyer işçi typ proje kapsamında  çalıştırılmış, 30.11.2016  tarihinde son ermiştir.

        -Beldemizde faaliyet gösteren Bayırköy Spor Kulübü Derneğine, Belediyemiz olarak lisans harçları, transfer bedelleri ve spor malzemeleri desteği sağlanmıştır.

        -28 Ekim 2012 Tarihinde Beldemizin 3. Mahallesi olan “Sarmaşık Mahallemize”  haftalık  yolcu taşıma servisimiz 2016 yılı boyunca da ücretsiz olarak devam etmiştir.

        -Sarmaşık Mahallesine şehitlik yapılmıştır.çeşme ve cami önü mermer döşeme işleri, kahvehane önüne sundurma ve ara yollara parke taşı döşeme işleri yapılmıştır.

        Ayrıca Sarmaşık Mahallesine bay-ayan wc yapılmış,Mevcut kahvehaneye tadilat ve bakım yapılmıştır.

       -Belediyemizde yıllardır meclis ve diğer toplantılar, normal bir servis odasında yapılmakta olup, daha geniş kapasiteli toplantı odasına ve belediye lokaline ihtiyaç vardı.

        Bu sebepten belediye hizmet binası bünyesinde yaklaşık 65 m2 alanda toplantı odası düzenleme çalışması yapıldı.Mutfak bölümü restore edildi.Toplantı odası için gerekli olan, köşe takımı, toplantı sandalyeleri, masaları, ikram için, servis malzemeleri alınmıştır. 

     

          -Beldemizde Tarım Kredi kooperatifi bölge müdürlüğüne ait olan depo 2 katlı bina, belediyemiz tarafından sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere 3 yıllığına kiralanmıştır.Her ay aylık olarak kirası ödenmeye devam etmektedir.

           -Kiraladığımız Tarım Kredi binası altına gençlik lokalı olarak düzenmiş, masa sandalye alınmış, ve ön tarafına şeffaf sundurma yaptırılmıştır.Doğalgaz tesisatı yaptırılmış, abonelik işlemleri tamamlanmıştır.

          -Beldemiz İnönü caddesine, kaldırım taşı döşeme işleri yapılmış ve bu işleri için gerekli olan malzemeler alınmıştır.Yolun sosyal tesislere giden bölümü ışıklı olarak yapılmıştır.

          -Beldemize yeni yapılan su deposunun oturduğu zemin 400 m2 olup anılan 400 m2 yerin07.12.2016 trih ve 48 nolu meclis kararı ile, Belediyemiz adına intifa hakkı alınmış ve tapuya şerh düşülmüştür.

          -Beldemiz Gazi Mahallesi, Atatürk caddesi kenarına, çocuk parkı yapılmıştır.Modern ve sağlıklı çocuk oyun grupları alınarak parka konmuştur.

          -Beldemiz sosyal Tesislerinde bulunan yüzme havuzuna su kaydırağı alınmış ve halkın hizmetine sunulmuştur.

          - Yeni yapılacak spor sahası için 07.09.2016 tarih ve 33 nolu meclis kararı ile  Bayıköy İnişdibi 3 pafta 1640 parsel 6.200 m2 yer satın alınmıştır.

          -2016 yılında Belediyemize ait,07.12.2016. tarih ve 46 nolu meclis kararı ile,  İnişdibi mevkii 3 pafta 1643 parsel 11.275 m2 arazi, Kamu yararına kullanılamıyacağı kaanatine varıldığından satılmıştır. 

         - Beldemizde yapımı devam eden gölet projesi sebebiyle, belediyemizin mülkünde bulunan  3717 parsel 18.944.00 m2 alanda bulunan spor kompleksi, tribünleri ve müştemilatları, proje alanı içinde kaldığından 17.12.2015 tarih ve 55  nolu meclis kararı ve 13.01.2016 tarih ve 01 nolu Encümen kararı ile ,D.S.İ. ne satışı gerçekleştirilmiş, ve  tapu teslimi yapılmıştır. 

         -2016 yılında köy içi11 pafta 3183 parsel 140 m2 bahçeli ev ve 11 pafta 3790 parsel 92.57 m2 arsa 02.03.2016 tarih ve 16 nolu meclis kararı ile,kamu yayarı ve yol genişletme için satın alınmıştır.

        -Yine köy içi 10 pafta 2675 parsel 39 m2 avlulu ev, inönü caddesi yol genişletme ve kaldırım taşı döşeme işleri için 03.02.2016 tarih ve 03 nolu meclis kararı ile  satın alınmıştır. 

       -Gazi Mahallesi İnönü caddesi alt yapısı eski ve sağlıksız olması sebebiyle, yeniden korige boru, sağlıklı ve güvenli pis-temiz su borusu değişimi işleri yaptırılmıştır.Bu iş için gerekli mal ve malzemeler alınmıştır.

          -Belediyemizin talebi üzerine, İl kültür ve turizm müdürlüğünden, beldemizdeki sokaklara kilitli parke taşı döşeme işi yaptırılması için 50.000.00 tl. ödenek gönderilmiştir.Anılan bu ödenek ile beldemiz Fatih mahallesi 3. sokak, ve 1. sokak için parke taşı alınmış ve işçilik bedeli ödenmiştir.

           -Beldemiz cami önüne , cami cemaatinin önünde oturup dinlenebileceği,açılır kapanır ithal kumaştan 2 adet tente yaptırılmıştır.

          -Beldemizde mevcut, park, bahçelere konulmak üzere 15 adet ahşap kamelya yaptırılmış.Ve mevcut parklara dağıtılmıştır.

          - Beldemizde akıllı dijital su sayacı uygulamasına geçilmiştir. 2016 yılında 360 adet akıllı dijital su sayacı satın alınmıştır.Belediyemiz imkanları dahilinde akıllı dijital su sayacı alınmaya devam edilmektedir. 


          -Beldemiz gazi mahallesi İnönü caddesi kenarına yapılan sentetik halı saha kenarına soyunma odaları, duş vb. müştemilat binası yapılmıştır.

        

         - Halı saha yanındaki dere üstü köprü dar olduğu için, mevcut köprü 2,5 metre daha genişletilmiştir.


         -Beldemiz Atatürk caddesi kenarına, ve beldemiz merkezine, belde halkının daha güvenli ve kolay gidip gelebilmeleri için, 2 katlı sağlık ocağı binası yapılmış, iç düzenlemeleri ve doğalgaz tesisat döşeme ve abonelik işlemleri tamamlanmıştır.1 katta 4 servis odası 1 mutfak, 2. katta 4 oda 1 mutfak şeklinde yapılmış, ve 2016 yılında  hizmete açılmıştır.Ayrıca sağlık ocağı yanındaki kanal prefabrik beton ile kapatılmıştır.

        

          -Beldemizde kullanılmakta olan içme ve kullanma sularının mikrobik, ve bakteriyel analizleri periyodik olarak yaptırılmaktadır.

     

         -2016 yılında temelleri atılan kapalı 250 kişilik kapalı spor salonu inşaatı tamamlanmıştır.

        

        -Beldemize 2016 yılı içinde 500 ton kapasiteli içme ve kullanma suyu deposu yapılmış ve faaliyete geçmiştir.

 

        - Beldemize yeni spor sahası yapımına başlanmış olup,250 kişi kapasiteli spor sahasının  inşaatı halen devam etmektedir.

              

TAŞINMAZ ALIMI 

                           pafta              parsel                  m2                            cinsi

Köy içi                  11                 3183                    140.00                    bahçeli ev 

Köy içi                  10                 2675                     39.00                     avlulu ev. 

Kerimaltı                1                  2090                    400.00                arsa-intifa

İnişdibi                   3                  1640                  6.200.00                     Arazi 

Köy içi                  11                3790                         92.57                      arsa 

          satın alınmıştır.

TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİSİ VE DEVRİ

  2016 yılında 

Bayırköy belde içi     3717 parsel   18.944.00 m2 spor kompleksi

Bayırköy          3 pafta 1643 parsel  11.275 m2      arazi satılmıştır.

   

         FEN MEMURLUĞU(TEKNİKERLİK) FAALİYET RAPORU


       -Belediyemiz Fen İşlerinin 01.Ocak.2016 ile 31.Aralık.2016 tarihleri arasını kapsayan icraat Faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 

      – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde 

      -  4 Adet İnşaat Ruhsatı,

-   9 Adet Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmiştir. 

     –  Vatandaş  0   Adet Parselasyon Planı işlemi yaptırmıştır.         

     -  Belediyemizce 18. madde uygulama işlemi yapılmamıştır.         

                    

           

             ZABITA MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU :

             -Belediye Zabıta Memurluğunun 01/01/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında 

           yapılmış çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.

 -Yönetmeliklere uygun olarak (01) adet sıhhi (00) adet Gayrısıhhi İşyeri açma ve  çalışma   ruhsatı  verilmiştir. Ayrıca işyerini Pazar günü açmak isteyen (4) adet işyerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.

 -Zabıta memurluğuna  (0) kişi beyanname vererek Ölçü ve tartı aletinin damga ve muayenesi yapılmıştır.

 -Beldemizdeki sıhhi işyerlerine aralıklarla yada ansızın kontroller yapılarak gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Çarşamba günleri kurulan beldenin pazarının düzenlenmesi ve pazarın yapıldığı  günü ise pazaryerinin temizletilmesi hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır ve devamı sağlanmaktadır.

 -Zabıta Memurluğunca yürütülen Temizlik hizmetleri 1 adet çöp aracı ve 4 adet personel ile haftanın altı günü kamu kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere Belde içerisindeki çöpler düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca Yol süpürme makinesi ile cadde ve sokaklar düzenli olarak süpürülmektedir.

          -Belediye düğün salonunun düzenlenmesi ve temizletilmesi aksama olmaksızın Resmi tatillerde, Dini ve milli bayramlarda Belediyece  yerine getirilmesi gerekli hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.

-İtfaiye personelinin işleri takip edilerek ağaçların ve çimlerin sulanması,yolların belli aralıklar ile yıkatılması , umumi tuvaletlerin yıkatılması vb işler ile çıkan olağanüstü durumlarda (yangın gibi) yönlendirilip nöbetleri aksatılmamaktadır.

            6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : 

             Mali Hizmetler Müdürlüğü Şenay ÇAKIR, 

            Yazı İşleri Müd.V.Şenay ÇAKIR, 

            Fen Memurluğu (İnşaat Teknikeri) ufuk DUYAR, 

           Zabıta Memurluğu, Zabıta Memuru v. Burak ERBERBER, 

           Tahakkuk Tahsilat ve emlak Memurluğu, Tahsildar v. Ufuk DUYAR tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

    

           

           
                     BELEDİYEMİZ MEVCUT  TAŞINMAZLARI;  


2.4.1 Binalar


Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü Cinsi

Bayırköy . H.24          3360 133.80 Atölye Binası

Bayırköy                     10           3296                107.00             Marangozhane

Bayırköy                     10           3292                374.00                        Arsalı ev

Bayırköy                     10           2705                 61.96                   Ev-Kahvehane

Bayırköy                     10           2754                  71.00                        Ahşap ev

Bayırköy                     10           2708                 200.44                  Arsalı dükkan

Bayırköy                     10           3209                 423.94                       Arsalı ev    

Bayırköy                     10           2753                 100.00                       Avlulu ev

Bayırköy                     10           2710                 742.00                       Arsalı ev 

Bayırköy                     10           2713                   37.00                       Çeşme

Bayırköy                     10           2515                   22.00                       Çeşme

Bayırköy                       3          1959              2.750.00                        Mezarlık

Bayırköy                       6          1329                   28.00                        Çeşme

Bayırköy                     10          2549                 184.00                        2 Katlı bina 

Bayırköy                     10          2692                 696.00               Arsalı cami odası

Bayırköy                       2          1602              1.462.00                        Mezarlık

Bayırköy                        3         1772              9.000.00                       Mezarlık

Bayırköy                        3         648                 250.00                 Su pompası bina

Bayırköy                        4         3112             31.802.00                      Mezarlık 

Gökçeçimen                   3         1772               9.000.00                      Mezarlık

Bayırköy                      10         2713                     37.00                     Çeşme 

Köy içi                          11        3183                    140.00                    bahçeli ev 

Köy içi                          10        2675                     39.00                     avlulu ev. 


2.4.2. Arsa, Araziler


Mevkisi                    Ada no         Parsel No         Yüzölçümü                   Cinsi

Taşçı                        H.24            3361                   150.60                         Arsa 

Taşçı                        H.24            3360                   133.80                         Arsa

Bayırköy                  3                  1621                  2.188.00                       Tarla

İnişdibi                    3                   1620                   475.00                         Tarla

İnişdibi                    3                   1622                  1.500.00                       Tarla

Bayırköy                 2                   3658                       23.22                        Arsa

Bayırköy                 2                   3657                       13.51                        Arsa

Bayırköy                 2                   3659                     544.80                       Arsa 

Taşçı                       H24              1275                   4.500.00                      Tarla

Taşçı                       H24              3357                       162.50                     Arsa 

Taşçı                       H24              3358                       162.80                     Arsa

İnişdibi                    3                  1627                    1.975.00                     Tarla

Gökçeçimen            2                  3289                      1.821.00                    Arsa

Karatepe                 4                  2945                      3.475.00                    Tarla

İnişdibi                    3                  1619                         825.00                    Tarla

Ballı kaya                3                  2121                         600.00                    Bahçe

Taşçı                       H24              3476                       1.250.00                   Arsa 

İnişdibi                   2                   1683                          812.00                   Tarla

İnişdibi                   2                   1684                        2.788.00                  Tarla

İnişdibi                   2                   1690                        1.850.00                  Tarla

İnişdibi                   3                   3395                           367.00                  Arsa

Bayırköy                10                 3208                            35.72                   Arsa

Bayırköy                10                 2707                          600.00                   Arsa

İnişdibi                    3                  3393                          545.00                   Arsa

Bayırköy                10                 3297                             57.00                  Arsa 

Bayırköy                10                 2710                            132.00                 Arsa

Bayırköy                10                 2752                            320.00                 Tarla

Bayırköy                10                 3291                            202.00                 Arsa

Taşçı                       H.24            1344                        16.375.00                Tarla

Muslukaltı              2                  3276                             432.00                Tarla 

Bayırköy                 9                  3210                             760.00                 Tarla

Bayırköy                 5                  2223                             804.00                 Tarla

Bayırköy                10                 2733                             960.00                 Arsa

Taşçı                    H24                 3362                             241.31                Arsa

Taşçı                       10                3356                              162.50               Arsa

Kerimaltı                 1                  2090                             400.00            arsa-intifa

İnişdibi                    3                  1640                             6.200                   Arazi 

Köy içi                    11                3790                              92.57                  arsa 

ARAÇ VE MAKİNALARIMIZ;

1-11 EE 427 plakalı pro.Fatih kamyon 2004 model.

2-11 AF 226 Stayir Traktör 1998 Model

3-İş Makinesi 2010 Model lojistik Levyeli Kazıcı Yükleyici İş Makinesi.

5-11 AZ 417 Fatih Kamyon 1995 Model 

6-11 AF 632 probüs otobüs yolcu otobüsü 2006 model

7-)11 AE 638 probüs otobüs yolcu otobüsü 2007 model 

8) 11 AC 001 2011 Model Passat Volksvagen marka makam aracı

9-)  Hasta nakil aracı 2009 model

10-) 1 adet yol süpürme aracı

14-) 11 EA 366 plakalı fatih marka hidrolik çöp kamyonu 

15-) 1 Adet İtfaiye aracı

16-) 1 Adet 2017 model ford tourneo binek araç

17-) 1 adet FORD CARGO 1833 DC Şasi üzerine 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı   

2016 YILINDA YENİ ALINAN MOTORLU TAŞITLAR;


2016 yılında 

1 Adet 2017 model ford tourneo binek araç

1 adet FORD CARGO 1833 DC Şasi üzerine 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı satın alınmıştır.  


2016 YILINDA SATILAN MOTORLU TAŞITLAR;


2016 yılında motorlu taşıt satılmamıştır.


2016 YILINDA ALINAN MAKİNALAR;


2016 Yılında

1 adet üfürmeli yaprak toplama makinesi 

3 adet klima alınmıştır.


2.5. Belediyenin Teknolojik Altyapısı 


Belediyemiz tüm servislerinde yüksek kapasiteli bilgisayarlar, yazıcılar kullanılmaktadır.

(Bilgisayarlar, İnternet hizmetleri, Kullanılan paket programlar)

            Belediyemizde 7 adet masa üstü bilgisayar 4 adet lattop bilgisayar mevcut olup, Sınırsız internet kullanılmaktadır. internet hızı 100,0 Mbps dir.

Belediyemizde BEYAZ BİLGİSAYAR YAZILIM  otomasyon Programları kullanılmaktadır.

  II – AMAÇ VE HEDEFLER 

      A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :

            Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik ilkesi gözeterek, etkin,kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek, Sunulan Kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.

           Birimler bünyesinde gerçekleştirilen Kamu hizmetlerini Yasa ve yönetmelikler çerçevesinden etkili ve en kısa zamanda verimli ve etkili sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.

           Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

            Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.

            Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak. 

     B – Temel Politikalar ve Öncelikler :

      Temel Politikalar

 -Sorumluluk ve Güven,

 -Ekip Ruhu, 

 -Şeffaflık,

 -Hesap Verebilirlik,

  -Disiplin,

  -Hoşgörü ve anlayış,

  -Yaratıcılık,

 -Etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olmaktır.

               Öncelikler: 

          Norm kadro standardı ve Yönetmeliğine uygun olarak

 personelde yapılandırmayı sağlamak.

               Yatırım programlarını bir an önce başlatıp, tamamlanmasını sağlamak.

               Belediyemiz işlerinin düzenli ve aktif sağlanabilmesi için, gerekli araç ve ekipmanları temin etmek,            III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 

             MALİ BİLGİLER       Bütçe Uygulama Sonuçları :

  GELİR BÜTÇESİ

2016 Yılı Belediye Gelir Bütçesi Belediye Meclisince 5.000.000.00 TL olarak kabul edilmiş olup Yılı içerisinde toplam 4.349.458.01 TL tahakkuk ettirilmiş, 4.349.458.01 TL tahsil edilmiştir.  Bütçe Tahsilatı Gerçekleşme oranı % 86.99 Dur.   

  GELİRLER        

              -01 VERGİ GELİRLERİ                                    :    448.889.06 TL    

  -03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ          :     853.946.52 TL      

  -04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                  :      49.757.12 TL     

          -05 DİĞER GELİRLER                                   :  1.665.727.01 TL

          -06 SERMAYE GELİRLERİ                              :  1.331.138.30 TL.       

                      2016 YILI TOPLAM GELİR                 :  4.349.458.01 TL.

           GİDER BÜTÇESİ 

          2016 Yılı Belediye Gider Bütçesi Belediye Meclisince 5.000.000.00 TL olarak kabul edilmiş olup, yılı içerisinde toplam 4.512.902.06 TL harcanmış olup Bütçe gerçekleşme oranı %.90.25 dir.

  GİDERLER     : 

            -01 PERSONEL GİDERLERİ                                   :   871.853.71   TL   

-02 SOSYAL GÜV.KURUM DEVLET PRİM GİDERİ       :   151.506.03   TL      

-03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                   :   2.843.251.38  TL

-04 FAİZ GİDERLERİ                                          :         7.759.33  TL.

-05 CARİ TRANSFERLER                                       :      29.688.27  TL

-06 SERMAYE GİDERLERİ                                     :     608.843.34.TL.

-07 SERMAYE TRANSFERLERİ                               :                    0-TL.

2016 YILI TOPLAM GİDER                                    :    4.512.902.06 TL 


     IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      A – ÜSTÜNLÜKLERİMİZ 

   -Amir ve memur ilişkilerinin her zaman sevgi ve hoşgörü temelinde olması.

   -Çalışanlarımızda ekip ruhunun gelişmiş olması.

   -Görev dağılımında yetki ve sorumlulukların belirli olması.

   -Çalışanların üzerine düşen görevleri yasal çerçeveler içerisinde yerine getirmeleri.

   -Birimler arasında koordineli çalışabilme yeteneğinin olması.

   -Personelin hoşgörülü olması. 

   B – EKSİKLİKLERİMİZ

   - Eğitimli Kalifiye Personel eksikliği 

   -Teknolojinin yeteri kadar iyi kullanılamaması  

     

                                               

                          Meclisin Sayın üyeleri ..

               Belediyemizin 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ait yapmış olduğu işlere ait işbu faaliyet raporum yukarıda maddeler halinde  Meclisimize sunulmuştur.

               Meclisimizin kabul ve tasvip göreceği temennisi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümleri gereği faaliyet  raporumu, arz ederim. 


                                                  05/04/2017     


                                                                                                                                                    

                                                                                           MustafaYAMAN                    

                                                                                        Belediye Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI            Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

            Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

           Bu raporda açıklanan faaliyetler için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

            Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

            Beyan ederim.


                                                                                                                                                                                    

                                                                                             05.04.2017

                                                                                         Mustafa YAMAN 

                                                                                         Belediye Başkanı


              


           MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
            Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;


 


           Bu idarede, faaliyetlerin Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.


         İdaremizin 2016 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  05.04.2016


                                                                                                                                                                                                           Şenay ÇAKIR

                                                                                                          Mali Hiz.Müd.

                


           Oy Birliği ile karar verildi.


 GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

         Belediye Meclisimizde yapılan olağan Nisan ayı Meclis Toplantısında , Bilecik İli Merkez İlçesi Bayırköy Beldesi Gökçeçimen Mevkiinde 3945 parsel üzerine kayıtlı bulunan 1349,82 m2 taşınmazın  ,5393 Sayılı Belediye Yasasının ,18/e maddesi gereğince satın alınmak üzere   ,Belediye Encümenine yetki verilmesine;

         Oy Birliği ile karar verildi.

  GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

       Belediye Meclisimizde yapılan olağan Nisan ayı Meclis Toplantısında,  5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k ve 33/a maddesi gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde ,6 `şar (altışar ) oy alan, Hasan ADALI ve İsa ÖZDEMİR `in Daimi Encümen Üyeliklerine seçilmelerine ;    

           Oy Çokluğu ile karar verildi.Mustafa YAMAN                        Ahmet ÜNAL                             Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                      Meclis Katibi                              Meclis Katibi


2017 YILI MART AYI MECLİS KARARI

1-) 2017 Yılında, Belediyemiz Zabıta Memurun verilecek maktu mesaisi bedelinin tesbit i 

2-)Kireç Keki Ücretinin Belirlenmesi hk

3-)Belediye Meclis Üyesi Osman YILDIZ ın di lekçesinin görüşülmesi 

4-) Beldemizde vefat durumlarında vatandaşlarımıza  Yapılacak yardımların görüşülmesi  

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizde yapılan Mart Ayı olağan toplantısında,5393 sayılı Belediye Yasası`nın 51. maddesince;Zabıta memurlarına yapmış oldukları fazla çalışmalarına karşılık, 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 244.00 TL fazla çalışma ücreti verilmesine;

              Oy birliği ile karar verildi.     

     GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediye Meclisimizin Mart ayı olağan toplantısında ,Beldemiz mücavir alanı içinde bulunan Habaş AŞ. Fabrikası Kireç çamurunu Belediyemiz çöplüğüne dökmektedir.Belediyemiz çöplüğüne dökülen her bir kamyon kireç kekine karşılık 325.00 TL. işgaliye bedeli (ücreti) alınmasına ve alınan kararın bir örneğinin ilgili Fabrikaya tebliğ edilmesine ;

        Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

    Belediyemizde yapılan Mart ayı olağan Meclis toplantısında ,Belediye Meclis Üyesi Osman YILDIZ`in dilekçesinin görüşülmesine;

       Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ

       Belediye Meclisimizde yapılan olağan Mart ayı Meclis Toplantısında,Beldemizdeki vefat durumlarında,cenaze sahiplerinin kederli durumlarından dolayı ,dışarıdan gelen misafirlerine yemek verme konusunda mağdur durumda kalındığı tarafımızdan tesbit edilmiştir.Belediye olarak acılı cenaze sahiplerinin cenazeye katılan misafirlerinin ve yakınlarının yemek ihtiyacını karşılamak amacı ile belediyemiz olarak 300 adet  pide ve 300 adet ayran yaptırılmasına,tahakkuk eden pide ayran bedelinin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına;

           Oy Birliği ile karar verildi.


Mustafa YAMAN                        Ahmet ÜNAL                             Kadir KAYADELEN

Belediye Başkanı                      Meclis Katibi                              Meclis Katibi

2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

1-) 2 PAFTA 1565 parsel  Üzerindeki Eski Sağ lık Ocağı Binası (2 katlı KARGİR BİNA VE KÖMÜRLÜK)İLE 10 Pafta 2549 parsel bulnan yeni Sağlık Ocağı Binası ve arsa trampas

2-)1994 Model Fort Eskort CLX Marka Aracın Satışı hk

GÜNDEMİN BİRİNCİ  MADDESİNE GEÇİLDİ

       Belediyemizde yapılan Şubat  ayı olağan Meclis toplantısında ,2 Pafta 1565 Parsel 2738 m2 eski Sağlık Binası 2 katlı bina ve kömürlük, Defterdarlık adına kayıtlı olup,Belediyemiz tarafından 10 Pafta 2549 parselde bulunan184 m2 yeni yapılan Sağlık Ocağı binasının karşılıklı takası konusunda,

         5393 Sayılı Belediye Kanununun  15/h,18/e  ve 34/g maddeleri gereğince Encümene yetki verilmesine;

          Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

       Belediyemizde yapılan Şubat Ayı olağan Meclis Toplantısında 11 AP 009 plakalı 1994 Model Ford ESCORD CLX /SW marka SFANXXDJANRS03998 şasi nolu aracımız kamu yararına kullanım konusunda yetersiz kaldığından ve sürekli arıza çıkartıp, Belediyemize mali yük getirdiğinden 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35 ve 45. maddeleri gereği ihaleye çıkartılarak satılması hususunda ; 

           5393 Sayılı Kanun gereğince Encümene yetki verilmesine;

          Oy Birliği ile karar verildi. 


2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

1-Belediyemize ait Taşınmazların Yeniden Değer Tesbitinin Yapılması hk 

2-3858 Nolu 87.46 m2 Parsel Artığının Satılması Konusunda Encümene Yetki Verilmesi hk 

3-Belediyemize ait Fatih Mahallesi,Atatürk Caddesi Kenarında Bulunan 74/2 Nolu Dükkanın Fatih -Gazi ve Sarmaşık Muhtarlarına Bedelsiz Kullandırılması hk

4-Beldemiz Fatih Mahallesi 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 .Sokakların İsminin Değiştirilmesi ve İlaveten 4 sokağa isim verilmesi 

5-Kadir KAYADELEN Dilekçesinin görüşülmesi

6-Beldemiz İnişdibi mevkiindeki yeni futbol sahasına isim verilmesi

 Belediyemizde yapılan Ocak ayı olağan Meclis toplantısında , Belediye Başkanlığımız adına  tapu tescilli mevcut taşınmazların yeniden değerlerinin belirlenmesi gerektiğinden; 


        CİNSİ                                                                    M2 DEĞERİ


1-)  Araziler                                                                 4.00 TL.

2-)  Arsalar                                                                 14.00 TL.

3-)  Sağlık Ocağı Binası                                              500.00 TL.

4-)  Çocuk Parkları                                                       14.00 TL.

5-)  Spor Alanları                                                          14.00 TL.

6-)  Mezarlıklar                                                               4.00 TL.

7-)  Çeşmeler                                                               14.00 TL.

8-)  Dükkan ve İşyerleri                                                500.00TL.

9-)  Hangarlar                                                               14.00 TL.

10-)Cami ve İbadet Yerleri                                              14.00 TL.

11-)Kamu Konutları                                                      500.00 TL.

12-)Hizmet Binaları                                                      500.00 TL.

13-)Kamping ve Sosyal Tesisler                                  1.500.00TL.

14-)Halı Saha                                                                 16.00TL.

15-)Mezbahalar                                                             300.00 TL.

16-)Kuran Kursu ve Lojmanlar                                         500.00 TL.

17-)Restaurantlar                                                           500.00 TL.

18-)Sanayi Arsaları                                                          65.00 TL.

19-)Spor Kompleksi,futbol sahası                                      20.00 TL.

Olarak belirlenmesine,

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince ,

Oy Birliği ile karar verildi

 GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

       Belediyemizde yapılan Ocak ayı olağan Meclis toplantısında , 3858 Nolu 87.46 m2  Parsel artığının satılmamasına;

       Oy Birliği ile karar verildi

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ  MADDESİNE GEÇİLDİ

Belediyemizde yapılan Ocak ayı olağan Meclis toplantısında ,Beldemiz Fatih Mahallesi,Atatürk Caddesi Kenarında Bulunan 74/2 Nolu Dükkanın Fatih -Gazi ve Sarmaşık Mahalle Muhtarlarına Bedelsiz Kullandırılmasına;

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 9 .maddesi gereğince;

       Oy Birliği ile karar verildi. 

 GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ


       Belediyemizde yapılan Ocak ayı olağan Meclis toplantısında ,Beldemiz Fatih Mahallesindeki sokaklara verilen adlarının değişikliği aşağıdaki gibidir.


        Mevcut 1.Sokak  ,101 .Sokak 

        Mevcut 2.Sokak  ,102 .Sokak 

        Mevcut 3.Sokak  ,103 .Sokak 

        Mevcut 4.Sokak  ,104 .Sokak 

        Mevcut 5.Sokak  ,105 .Sokak 

        Mevcut 6.Sokak  ,106 .Sokak 

        Mevcut 7.Sokak  ,107 .Sokak 

        Mevcut 8.Sokak  ,108 .Sokak 

        Mevcut 9.Sokak  ,109 .Sokak 

        Olarak değiştirilmiş olup,


        110.Sokak ,111.Sokak , 112. Sokak  ve 113. Sokak   adları mevcut yollara  yeni olarak verilmesine;


        5393 Sayılı Belediye Kanununun18/n bendi gereğince;

        Oy Birliği ile karar verildi. 

 GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ

Belediyemizde yapılan Ocak ayı olağan Meclis toplantısında ,Belediye Meclis Üyesi Kadir KAYADELEN`in dilekçesinin görüşülmesine;

       Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNE GEÇİLDİ

      Belediyemizde yapılan Ocak ayı olağan Meclis toplantısında ,Beldemizde yeni yapılan inişdibi  mevkiinde yeni yapılan futbol sahasına,Şehit Ömer HALİSDEMİR Futbol Stadı ismi verilmesine;

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n bendi gereğince;

           Oy Birliği ile karar verildi. 


Mustafa YAMAN                        Ahmet ÜNAL                             Kadir KAYADELEN
Belediye Başkanı                      Meclis Katibi                              Meclis Katibi
2018 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

1-)  1433 Parsel İmar Planı Değişikliği

2-)   Daimi Encümen Seçimi hk

3-)   2017 Yılı İcraat Faaliyet Raporu

4-)   Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ünalın Gündem Dışı Dilekçesine İstinaden,Belediyemiz deki İhtiyaç Fazlası Araçların Satılması

  GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

      Belediye Meclisimizin Nisan ayı olağan Meclis Toplantısında,Bayırköy 1433 parselde imar planı değişikliği yapılarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı oluşturulmasına 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine istinaden ;

         Oy Birliği ile karar verildi.

   GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNE GEÇİLDİ.

         Belediye Meclisimizde yapılan olağan Nisan ayı Meclis Toplantısında,  5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k ve 33/a maddesi gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde ,7 `şer (yedi) oy alan, Ahmet ÜNAL ve Hüseyin KARA `nin Daimi Encümen Üyeliklerine seçilmelerine ;    
           Oy Çokluğu ile karar verildi.
GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNE GEÇİLDİ.

         Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56 `cı maddesi gereğince ,2017 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun görüşülmesine, Belediye Başkanının 5393 Sayılı Belediye Kanununu 19.`cu maddesine istinaden ,toplantı salonunu terk etmesi ve yerine Başkan Vekilini bırakmasından sonra geçildi.Oturuma katılan mevcut üye sayısı yeterli görülerek, yapılan oylama sonucunda,2017 Yılı İcraat Faaliyet Raporunun kabulüne;         

          Oy Birliği ile karar verildi.

  

Mustafa YAMAN                           Ahmet ÜNAL                            Kadir KAYADELEN
Belediye Başkanı                          Meclis Katibi                            Meclis Katibi2017  MALİ  YILI BAYIRKÖY
   BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 
 
SUNUŞ
Bayırköy Belediye Meclisinin Saygıdeğer Üyeleri; 
                01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 2017 yılı Çalışma Raporu öncelikle belediye meclis üyelerinin bilgi ve onayına ve Bayırköy Halkının bilgisine sunulmaktadır. 
 
                03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde  faaliyet raporu tanımlanmıştır. Madde hükmüne göre; Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeleri ile belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İç İşleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde de faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıkça belirtilmiştir. Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmelik ise 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
        
                           Değerli Meclis Üyeleri; 

                 Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Söz konusu mevzuat gereğince; Belediyemiz 2017 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık çalışma raporlarına, beldemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm belediye personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2017 yılı faaliyetleri sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiş ve aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir. 

                  Değerli Meclis Üyeleri;

                  Faaliyet raporumuz incelendiğinde; Belediyemizin 2017 yılında kendi imkânları ile yoğun bir çalışma göstermiş olduğu, ciddiyet ile üzerine almış olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştığı, Belediye hizmetlerinin ağırlık noktası olan yatırım yönünden altyapı hizmetleri için bütün imkânlar seferber edildiği ve zaman içinde birçok işlerin gücümüz oranında başarı ile sonuçlandığı görülecektir.

                  Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir. Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için hizmetlerimizin kurumsallaştırılması şarttır. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Bayırköy  Belediyesi çalışanları ve Belediye sorumluları olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inancım sonsuzdur. “Bayırköy Belediyesi Bilecik’in en çok sözü edilen en çok hizmet üretilen lider beldesi  olmaya devam edecektir.” Refah ve esenliğin paylaşıldığı çağdaş ve yaşanabilir bir beldeye ulaşmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek hizmetlerimiz vatandaşlarımıza en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır. Daha çok işlerin yapılması için çalışmalarımız ve projelerimiz hızlanarak devam edecektir. 

                Bu raporun tarafınızdan iyice tetkik edilerek belki imkânsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve başarılarımızın devamı için desteklerinizi bekler, başarılı hizmetlerin sunulmasında büyük katkı sağlayan belediye personelimize ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
 
             Yüce meclisinize arz eder, saygılarımı sunarım. 
                                                                              
                                                                                                        Mustafa YAMAN
                                                                                                         Belediye Başkanı


                 I – GENEL BİLGİLER  
                    A –KURUM MİSYONU(ÖZ GÖREV) :
     
              Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu kurumdaki, tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve  uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir. Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirmesi için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. 
             Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Bayırköy  Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir. Bayırköy Belediyesi’nin misyonu: “Çağdaş, şeffaf, gelişen ve değişen belediyecilik”tir.

              B-KURUM VİZYONU (ÖZ GÖRÜŞ) 

             Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden, bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. 
             Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. 
             Bayırköy Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: Bayırköy Belediyesinin vizyonu: “Sürekli gelişen bir kurumsal kapasite inşa etmek ve dengeli bir yerel kalkınma konsepti geliştirmek suretiyle, Bayırköy`ü yaşamak, yaşatmak ve yatırım yapmak için bölgemizin en cazip beldesi haline getirmektir.

               İLKELERİMİZ

1. İnsan odaklı olmak
2. Adil ve tarafsız olmak 
3. Güvenilir olmak 
4. Dürüstlük 
5. Çağdaşlık
6. Katılımcılık 
7. Şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık
8. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak 
9. Güler yüzlü, hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak 
10. Tarihi ve kültürel mirasın korunması 
11. Doğaya ve çevreye saygı 
12. Çalışan memnuniyetini ve mükemmeliyetini gözetmek 
13. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek 
14. Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanmak 
15. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu, kendi içinde eşgüdümlü olmak 
 II-   Yetki, Görev ve Sorumluluklar
      Belediye Meclisi, Başkanlığı ve Encümeninin Faaliyet raporlarına ilişkin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiş, buna göre ;
 BELEDİYE KANUNU

Kanun No : 5393 Kabul Tarihi : 03/07/2005

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

         b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
          c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
          d) Borçlanmaya karar vermek.
          e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
          f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
          g) Şartlı bağışları kabul etmek.
          h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL`den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
          i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
          j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
          k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
          l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
          m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
          n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
          o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 
         p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
          r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
          s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
          t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
          u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
     
                   Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları
 MADDE 26. — Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.
          Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.
          Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.
          Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.
          Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir.
          Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.
          Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.
          Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır.
             Encümenin görev ve yetkileri
             MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
          a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
          b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
          c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
          d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
          e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
          f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
          g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
          h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
          i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
         MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
          a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
          b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
          c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
          d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
          e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
          f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
          g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
          h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
          i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
          j) Belediye personelini atamak.
          k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
          l) Şartsız bağışları kabul etmek.
          m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
          n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
          o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
          p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
          Faaliyet raporu
               MADDE 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’ inci  maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
              Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.
             MADDE 58. — Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.
              KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA   YÖNETMELİK
             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
           
                       Sorumluluk ilkesi
          MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.
                        Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi
          MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.
                   Açıklık ilkesi
          MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.
        (2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.
         Tam açıklama ilkesi
           MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.
         (2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.
                    Tutarlılık ilkesi
                     MADDE 8 –
         (1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır.
         (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.
                    Yıllık olma ilkesi
          MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.
 
Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi,
                         İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler
                     MADDE 10 –
           (3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.
         (4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.
         (5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.
                  
                     İdare faaliyet raporu
          MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.
         (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve Bakanlığa gönderilir.
            C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 
             1) Fiziksel Yapı :
              Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni,  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Memurluklar. 
              2) Örgüt Yapısı :
             Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık memurluğu, Teknikerlik, Zabıta Memurluğu,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğudur. 
           3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
                5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
           Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği, 
           5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği, 
           657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
           4857 Sayılı İş Kanunu,  
          
           4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 
          2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 
          Evlendirme Yönetmeliği, 
          3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile 
          Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar,      
          İnternet, Bilgisayar ve BEYAZ Belediye Yazılım Programıdır. 
          Belediyemizde kullanılan elektronik ve dijital makine ve aletler;
         1 Takım ana bilgisayar
         7 takım masa üstü bilgisayar
        1 takım masa üstü ana bilgisayar
        6 adet lap-top bilgisayar
        2 adet plazma(1 adeti kamera için) 3 adet normal 1 adet küçük tüplü televizyon
        10 adet yazıcı+ fotokopi makinesi
         2 adet nokta vuruşlu yazıcı
         6 adet sanayi tipi klima 4 adet salon tipi klima.
         1 adet hava temizleyici makinesi
         3 adet fotoğraf makinesi
         1 adet banka post cihazı
         1 adet su sayaç okuma el terminali
         1 adet anons ses cihazı ve 20 adet hoperlör
          2 adet seyyar ses sistemi
          1 Adet Yüz okuma cihazı
          1 takım anfi takımı 1+ 2 kolon
          5 adet ısıtıcı ufo
          13 adet mobese camera + merkezi sistem
          1 adet fax cihazı
          1 adet mini buzdolabı
          1 Adet güç kaynağı
          1 adet regülatör 
          2 adet alan ttnet verici 
          1 adet üfürmeli yaprak toplama makinesi  
  1 adet Anons ses yayın cihazı 
  
  1 adet 47.000 lik tip klima (Cami için)
  
  1 takım bilgisyar ve yazıcı (Muhtar)
  
  1 adet kyocera FS 3040 Yazıcı
                  4) İnsan Kaynakları :
Belediye Meclis üyelerimiz;                                                                                                     
1-
AKP
Hasan ADALI
2-
AKP
Hakan ÖZCAN
3-
AKP
Ahmet ÜNAL
4-
AKP
Hüseyin KARA
5-
AKP
Kadir KAYADELEN
6-
AKP
Samet ER
7-
CHP
Mustafa BALKAYA
8-
CHP
Osman AKKAYA
9-
CHP
Savaş ÇİÇEK

      
               
                                                                                       

    


              Belediyemizde Meclis üyesi olarak görev yapmakta olan İsa ÖZDEMİR 17.08.2017 tarihinde vefat etmiş yerine Samet ER göreve gelmiştir.
             Belediyemizde Meclis Üyesi Olarak görev yapmakta olan Osman YILDIZ 26.12.2017 tarihinde kendi isteği ile istifa etmiştir.Yerine Hakan ÖZCAN göreve gelmiştir.
              Belediyemizde 20 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2017 yılı içinde, (6) adedi dolu ve (14) adedi boş durumdadır. Ayrıca belediyemizde çalışmakta olan 1 adet ekonomist ve 1 adet eğitmen olmak  üzere 2 adet teknik sözleşmeli personel için 06.12.2017tarih ve 43 sayılı meclis kararı ile 1 yıl süre ile süre uzatması yapılmıştır.
              Belediyemizde işçi norm kadroya göre, Temizlik, hizmetli ve şoför Hizmetlerinde,  10 (on) adet kadrolu işçi çalıştırılmakta iken Ocak 2017 döneminde 1 adet işçi emekli olmuştur.Belediyemizin toplam 10 (on ) olan işçi norm kadro sayısı 9 dolu 1 boş durumdadır. 
           Belediyemizde 01.07.2004-05.01.2017 tarihleri arasında çalışan Abdi OĞUZ isteği üzerine emekli olmuştur. Tazminatı ödenmiştir.
         Yine Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği TYP kapsamında 1. proje 30.03.2017-28.12.2017 Tarihleri arası 15 işçi ve 
2. proje  22.05.2017-16.02.2018 tarihleri arası 5 işçi  projeye karşılık çalıştırılmıştır.
            5) Sunulan Hizmetler :  
            YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :
                 Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2017 ile 31.Aralık.2017 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.
                Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.
              Belediye Meclisimiz tarafından 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında (11) toplantı yapılmış ve 01 nodan 45 numaraya kadar meclis kararı alınmıştır
            Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                       
           Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.
               Belediye Encümenimiz 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 01 No’dan 47 No’ya kadar Encümen kararı alınmıştır.
                      Evrak Kayıt İşlemleri : 
          Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.
    01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri müdürlüğü, teknikerlik, zabıta tahsilat ve emlak servisleri olarak, 
750 adet Gelen evrak 
841 adet Giden evrak  
124 adet Dilekçe olmak üzere toplam 1715 adet evrak işlem görmüştür.
           Personel İş ve İşlemleri : Belediyemizde çalışmakta olan 6 adet Memur personelimiz ile 9 adet kadrolu işçi personelimizin tüm özlük haklarının takibi sağlıklı bir şekilde yapılarak gerekli işlemleri takip edilmiştir. 
                       Evlendirme İşlemleri : 
            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Raporu doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir ve evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise belediyemiz Nikah Memuru olarak görevli Belediye Evlendirme memuru  Şenay ÇAKIR ve Belediye Başkanı Mustafa YAMAN tarafından çiftlerin nikah akdi belediyemizde Meclis Toplantı Salonunda  veya düğün salonunda yapmıştır. ve kendilerine Uluslar arası Evlenme Cüzdanları verilmiştir.
          Nikah akdinden sonra (10) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Bilecik Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanmıştır.
            01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine evlenmek üzere (10 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslar arası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir. 
      
          MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :
-Faaliyet dönemini kapsayan 01.Ocak.2017 ile 31.Aralık.2017 tarihleri arasında
          Belediyemizin ay sonu hesapları ile Say 2000İ sistemine 1 aylık dönemler halinde gelir, gider listesi ve mizanlar yasal süresi içinde tanzim edilerek Maliye Bakanlığına  bildirilmiştir.
          Sayıştay aylık, dönem başı ve dönem sonu olarak raporlar tanzim edilerek Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.
          Belediyemizde çalışan işçi memur ve diğer çalışanların, maaş, sigorta, emekli sandığı, vb.ödemeleri süresi içinde gerçekleştirilip ve bildirgeleri internet üzerinden ilgili kurumlara gönderilmiştir.
          Belediye personelin iş yürütümünde ihtiyacı olan kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçları karşılanmıştır.
          Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen icraatlara ve rutin işlere istinaden, tahakkuk eden, faturalar, kabul edilir, müzekkere ve diğer bağlı evrakları tanzim edilir, tahakkuk hazırlanır ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.
          Belediyemize ait aylık KDV 1, KDV 2 Muhtasar beyannameleri yasal süresi içinde internet üzerinden ilgili kuruma bildirilmiştir.
          Yıl sonlarında defter ve rapor dökümleri gerçekleştirilerek, onaylattırılmış.Arşivlenerek saklanması sağlanmıştır.
          2017 yılı boyunca, ödeme, tediye, ve tahakkuk belgeleri düzenli şekilde tanzim edilmiş ve saklanmak üzere, dosyalandırılmıştır.
          Çalışanların, kefalet sandığı aidatı, sendika aidatı ve KVK payları  tahakkuk ettirilerek düzenli şekilde ödemesi gerçekleştirilmiştir.
          Yıl içinde Mayıs ayında, Mali Yılı Kesin hesap, cetvel ve evrakları süresi içinde Encümene ve Meclise sunularak, Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri bakanlığına gönderilmiştir. 
          Yıl İçinde belediye bütçesi hazırlanmıştır.
         Hazırlanan belediye bütçesine bağlı kalınarak, mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir.
         2017 yılında,2886 sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, toplam (7) adet satış ve kiralama ihalesi yapılmıştır.
          Yine 2017 Yılında 4734 Sayılı Devlet İhale Yasasına bağlı kalınarak, (3) adet ihale yapılmıştır.
          Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz mallardan satılması ve kiralanması uygun görülenleri, satış ve kiraya verme ihale dosyaları hazırlanmıştır.Satışı ve kiraya verme işlemi gerçekleştirilmiştir.
         Belediyemiz araçlarının trafik sigortası, fenni muayene vb.işlemleri süresi içinde yaptırılmıştır.
         Belediyemizin tahsil etmesi  gereken, harçlar, vergiler, kiralar,  paylar, vb.gelirlerin takipleri yapılmış, tahsili sağlanmıştır.
             Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü servisine havale edilen resmi 
yazı ve dilekçelere süresi içinde cevap verilmiş ve gereği yerine getirilmiştir.
           -2017 Yılına ait Belediye Kesin Hesap ve Sayman Yönetim Dönemi 
 Hesabı ve ekleri    yasal süresi içinde tanzim edilerek yetkili kurullarca 
 karara bağlandıktan sonra T.C. Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.
    -Belediyemizin Tahmini 2017 Mali Yılı gelir bütçesi  5.100.000.00.TL olarak hazırlanmış  olup, 2017 yılı bütçe gelir gerçekleşmesi 4.449.103.99-TL. olmuştur. Tahmini gelir bütçede gerçekleşme oranı % 87/25’dır.
   -Belediyemizin Tahmini 2017 Mali Yılı gider bütçesi  5.100.000.00.TL olarak hazırlanmış olup, 2017 yılı bütçe gider gerçekleşmesi 4.688.374.79-TL. olmuştur. Tahmini gider bütçede gerçekleşme oranı % 91.91’dir.
 -2018 Yılı Tahmini Bütçesi 5.300.000.00 TL olarak hazırlanıp yetkili makamlarca tasdik edildikten sonra 2018 yılı başından itibaren uygulamaya konulmuştur.
-Mevcut personelin hakedişleri tam ve zamanında olarak ödenmiştir.
-Belediyemiz elektrik, doğalgaz tüketimleri düzenli olarak ödenmiştir.Telefon,  ve diğer haberleşme  giderleri ödenmiştir.
        -Belediyemiz Hizmet araçlarının tamir bakım, parça değişimi, lastik değişimi trafik sigorta işlemleri, fenni muayene işleri ve  Periyodik bakımları belirli aralıklarla yaptırılmış olup, yine araçların hizmetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için, ihtiyaçları olan Akaryakıt ve madeni yağ alımları da  yapılmıştır.
        -Beldemizde mevcut 5 adet çocuk parkının, ve 2 adet açık fitnıs spor sahalarında mevcut, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakım, boya, temizlik  işleri ve parkların ağaç ve zemin bakım işleri periyodik olarak yapılmıştır.
        -21 Nisan 2017 tarihinde beldemizde geleneksel duruma gelen  ve 5.cisi gerçekleştirilen, kutlu doğum haftası, kutlama programı, Halka açık tasavvuf musiki sanatçıları, semazen gösterilerinin yer aldığı  program yapılmıştır.
          -27.09.2017 döneminde Muharrem ayı sebebiyle, gelenek ve göreneklerimizin devamı ve sosyal etkinlik olarak,belde halkına 4.300 kişilik aşure yaptırılmış ve ikram edilmiştir.
         -Beldemizde 21 Mayıs 2017 tarihinde, geleneksel hıdırellez Şenlikleri yapılmış ve halka 4.000 kişilik pilav ikramı yapılmıştır.Ayrıca hıdırellez şenlikleri devamı gece halka açık konser eşliğinde, beldemizde yeni yapılan, Sosyal Tesis Yüzme havuzu, Sağlık Ocağı,yeni yapılan çocuk parkı,Halı saha açılış ve spor salonu açılış programı  tertib edilmiştir.programda kullanılmak üzere masa sandalye ve çadır kiralanmıştır.
          -Belediyemiz olarak, mevlüt kandilinde ve üç aylar içinde geçen, regaib, miraç, beraat kandillerinde ve kadir gecesinde, halkımızın manevi birlik içinde bulunduğu ,dini kutlamalarında,(pilav, tatlı vb.gibi )belediyemiz olarak, ikramlarda bulunulmuştur.  
          -Beldemizde mevcut, sinek, karasinek, kene, uçkun ve Lavralarla mücadele için, H1N1 ve   zararlı böceklerle mücadele ve yüzme havuzu için,ilaçlar alındı. Ve belirli zaman aralıkları ile belde içinde ilaçlamalar yapılmıştır.
         -Beldemizde mevcut ihtiyaç sahiplerine, kimsesi olmayan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza olmak üzere yaklaşık 60 kişiye Ramazan ayı boyunca evlerine hazır sıcak  iftar yemeği hizmeti verilmiştir.
         -21 haziran 2017 tarihinde Kadir gecesinde belde halkına 1500 kişilik toplu iftar yemeği verilmiştir.
         -Beldemizden, merkez Bilecik`e okula gidip gelen tüm öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ile, ücretsiz taşıma hizmetine 2017 yılında da devam edilmiştir.
         - Beldemizdeki tüm park, bahçe, halı saha vb. yerlere döşemek üzere rulo çim alındı ve döşendi.Ayrıca yine parklara dikilmek üzere çeşitli mevsim çiçekleri alınmış ve dikilmiştir.
         -Beldemiz ilköğretim okulunda, 2017 yılında dereceye giren başarılı 40 öğrencimize, rehber eşliğinde yemekli İstanbul gezisi düzenlenmiştir.
         -Beldemiz kuran kursu öğrencilerine rehber eşliğinde yemekli Konya gezisi düzenlendi.   
        -15 Temmuz 2017 tarihinde , demokrasi şehitleri için, belediyemiz          sosyal tesislerinde mevlüdü şerif okutulmuş,Halka 2.185 kişilik lokma           ikramında bulunulmuştur.Geceye Necmettin NURSAÇAN ve İsmail ÇOŞAR          hoca davet edildi.
       -Belediyemiz sosyal tesisleri teras kat çatı onarımı ve yağmur olukları yaptırılmış,ön tarafa 48 m2 çardak yapıldı.yüzme havuzunda kullanılmak üzere şezlong, şemsiye ve sehbalar alınmıştır.yüzme havuz tadilatı için  512 m2 izolasyon işlemi yaptırılmıştır.Çevre aydınlatma sistemi ve havuz içi elektrik ilave işleri ve  bakımı yapılmıştır.390 m2 seramik değişimi malzeme ve işçilik bedeli ödenmiştir.
         -Belediye hizmet binası, hizmet katının kapısı değiştirilmiş, mobilya kapı yaptırılmıştır. 
         -Belediyemiz önüne 15 adet ahşağ çiçeklik yaptırılmış ve içine mevsimsel çiçekler dikilmiştir. 
         -Beldemiz sağlık ocağı binası 2. katı lojman olarak kullanılmakta olup, anılan katın elektrik ve doğalgaz proje işleri ve tesisat döşeme işleri yaptırılmış, kombi alınmıştır.   
         -Beldemiz muhtarlık odasına 1 takım bilgisayar alınmıştır.(Mönütör, klavye, yazıcı)
         -Belediyemiz sekreterlik odasına  kyocero fs 3040 yazıcı alınmıştır. 
         -Belediyemiz tarafından yeni abonelere takılmak üzere 65 adet dijital akıllı su sayacı alınmıştır.
        - Beldemiz camii alt katına  halkımızdan gelen yoğun istek üzerine 1 adet 47.000 lik tip klima alınmıştır.Sarmaşık camisine elimizde mevcut klima takılmıştır.
        -Belediyemizde kullanmakta olduğumuz ses yayın cihazımız eski ve yetersiz olduğu için 1 adet anons ses yayın cihazı alınmıştır.
        -Beldemiz yakınında faaliyet gösteren Demisaş fabrikası çalışanlarının isteği üzerine, ezan ses burada duyulmadığı için, hoperlör ve alıcı alınarak buraya takılmıştır.
        -Belediyemize ait mitsubish çöp arabası hizmet verme konusunda yetersiz olduğundan, ve atıl vaziyette kaldığından, üzerindeki ekipmanlar sökülerek, damperli kamyonet haline getirilmiştir.
        -2017 yılında, Beldemizde mevcut katı atık ve çöplerin toplanması, taşınması ve ber tarafı işlemleri için, Bilecik Belediyeler birliğinin entegre katı atık yönetimi tesislerinin yapımı ve tesislerinin işletilmesi işi  kapsamına, belediyemizde katılmış, toplanan ve taşınan katı atıklar miktarı üzerinden aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir.
        -Ankara-İstanbul konversiyonel hattı Bayırköy istasyonu deblesesi içi sondaj ve geoteknik rapor hazırlanması 0+780 alt geçit uygulaması projesi klm 1+ 236 menfez uygulaması projesi hazırlanması projesi yaptırılmıştır.
         - Beldemizin Atatürk caddesi başına ve Sarmaşık Mahallesine  gece görüşlü mobese kamerası ilave olarak alındı.
         -Belediyemize ait Su Depolarının  bakımları yapılmıştır.
         -Beldemizde mevcut, 2 adet mezarlığın temizliği, ağaç budama ve çevre temizliği işleri periyodik aralıklarla yapılmaktadir.Ayrıca mezarlıklara aydınlatma sistemi yapılmıştır.
        -01.03.2017 tarih ve 12 nolu meclis kararı ile, beldemizde cenazesi olan vatandaşlarımıza, misafirlerini ağırlayabilmeleri için, 300 adet pide 300 adet ayran belediyemiz tarafından yaptırılmaktadır. 
         -Beldemizde, mevsim şartlarından bozulan yollardan  düzenli şekilde ulaşım sağlanabilmesi için, bakım, düzenleme ve iyileştirme işleri  yapılmıştır.
         -Bilecik İŞKUR il Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği  TYP Programı kapsamında 30.03.2017-28.12.2017 tarihleri arasında 15 kursiyer/işçi çalıştırılmakta iken, yeni bir protokol yapılarak 22.05.2017-16.02.2018 tarihleri arasında 5 kursiyer işçi typ proje kapsamında  çalıştırılmıştır.
        -Beldemizde faaliyet gösteren Bayırköy Spor Kulübü Derneğine, Belediyemiz olarak lisans harçları, transfer bedelleri ve spor malzemeleri desteği sağlanmıştır.
        -28 Ekim 2012 Tarihinde Beldemizin 3. Mahallesi olan “Sarmaşık Mahallemize”  haftalık  yolcu taşıma servisimiz 2017 yılı boyunca da ücretsiz olarak devam etmiştir.
        -Belediyemiz  toplantı odasına mutfak tezgah ve dolapları yaptırıldı. 
        -Park ve bahçelere ve yol kenarlarına dikilmek üzere çiçek ve fidanlar alındı.park bahçelere ve yol kenarlarına dikilmiştir.
        -Beldemize yeni yapılan şehit Ömer Halis DEMİR stadının tribünleri sığmadığı,  için belediyemiz tarafından satın alınan, inişdibi mevkii 1640 parsel  yanı, inişdibi mevkii 4450 m2 1642 nolu parsel tarafımızdan stat için satın alınmıştır. 
       -Yine İnişdibi mevkii 3 pafta 1641 nolu 1075 m2 taşınmaz, yeni yapılan stat yanında bulunduğundan araç park yeri olarak belediyemiz tarafından satın alınmıştır.
       -Belde halkı tarafından yılardır beğenilerek içme suyu olarak tüketilen aşağı pınar suyu, beldemiz karatepe mevkii 4 pafta 2981 parsel  3212 m2 taşınmazdan doğmaktadır.Anılan suyun devamının sağlanması, korunması ve her türlüğ gerekli tedbirlerin alınması için belediyemiz tarafından satın alınmıştır.     
         -Beldemizde Tarım Kredi kooperatifi bölge müdürlüğüne ait olan depo 2 katlı bina, belediyemiz tarafından sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere 3 yıllığına kiralanmıştır.Alt kat sportif faaliyetler için kullanılmakta üst kat ise lojman olarak kullanılmaktadır.Her ay, aylık olarak kirası ödenmeye devam etmektedir.
        -Beldemiz Gazi Mahallesi, İstanbul caddesi eski ptt binası arakasına  çocuk parkı yapılmıştır.Modern ve sağlıklı 3 kuleli 3 kaydıraklı çocuk oyun grubu alınarak parka konmuştur.  
          -Belediyemizin talebi üzerine, İl kültür ve turizm müdürlüğünden, beldemizdeki sokaklara kilitli parke taşı döşeme işi yaptırılması için 146.598.63 tl. ödenek gönderilmiştir.Anılan bu ödenek ile beldemiz Fatih mahallesi 3. sokak, ve 1. sokak için parke taşı alınmış ve işçilik bedeli ödenmiştir.
         -Belediyemizde düzenli bir arşiv odası bulunmadığından dolayı eski meclis toplantı odası arşiv odası olarak düzenlendi.Gerekli dosya rafları yaptırıldı.
         -Ayrıca 5 adet mobilya sehba ve 1 ormancı masası yaptırıldı.
         -Beldemiz park ve bahçelerine konulmak üzere 10 adet dekoratif çöp kovası alındı ve park bahçelere dağıtıldı.
          -Beldemiz gazi mahallesi İnönü caddesi kenarına yapılan sentetik halı saha etrafına 6 cm ÜNİ S 1847 m2 şev taş  klilitli beton parke taşı döşendi.Malzeme işçilik bedeli ödendi.
          -Fatih Mahallesi kapalı spor salonu karşısı park düzenleme işleri yaptırıldı.Çevresine çit yapımı için kereste alımı yapıldı.
       -Gazi Mahallesi 1. sokak, fatih mahallesi 101 sokak. Fatih Mahallesi 106 sok.okul yolu ve istanbul caddesi bağlantı yolları, cevizli sokak, küçük sanayi üstü, habaş A.Ş. bağlantılı alt yapısı eski ve sağlıksız olması sebebiyle, yeniden korige boru, sağlıklı ve güvenli pis-temiz su borusu değişimi işleri yaptırılmıştır.Bu iş için gerekli mal ve malzemeler alınmıştır.
       -Gazi Mahallesi 1. sokak 3850 m2 kilitli parke taşı  döşeme işi malzeme ve işçilik bedeli ödendi.Gazi mahallesi cevizli sokak cadde düzenlemelerinde gerekli galvaniz tel ve beton direk çit alınmıştır.
        -Beldemizde kullanılmakta olan içme ve kullanma sularının mikrobik, ve bakteriyel analizleri periyodik olarak yaptırılmaktadır.
       -Beldemizde yapılan Şehit Ömer Halis DEMİR stadı yapımında, 772 m3 harfiyat işi yaptırıldı.stad tel çit ihatata  işleri, sentetik saha işleri,aydınlatma işleri, soyunma odaları temel yapımı işleri yaptırıldı.Elektrik projelendirme ve abonelik işleri yaptırıldı.
 TAŞINMAZ ALIMI 
                           pafta              parsel                  m2                            cinsi
İnişdibi                    3                1642                      4.450                        tarla
İnişdibi                    3                1641                      1.075                         tarla
Karatepe                  4                2981                       3.212                        tarla  
          satın alınmıştır.
TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİSİ VE DEVRİ
  2017 yılında ;
Taşınmaz satılmamıştır.
        FEN MEMURLUĞU(TEKNİKERLİK) FAALİYET RAPORU
        -Belediyemiz Fen İşlerinin 01.Ocak.2017 ile 31.Aralık.2017 tarihleri arasını kapsayan icraat Faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 
      – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde 
      -  4 Adet İnşaat Ruhsatı,
-   4 Adet Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmiştir. 
     –  Vatandaş  0   Adet Parselasyon Planı işlemi yaptırmıştır.         
     -  Belediyemizce 18. madde uygulama işlemi yapılmamıştır.